Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007

Kazalo

1494. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in plačilih članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, stran 3954.

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 44/99, 80/00 in 12/06) ter v skladu s 100.b členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in spremembe) je Občinski svet Občine Sodražica na svoji 4. redni seji dne 22. 3. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in plačilih članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
1. člen
S tem pravilnikom se spremeni Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in plačilih članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 18/04).
2. člen
1. člen se v prvem odstavku spremeni tako, da se glasi:
»S tem pravilnikom se v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi, Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju in Odlokom o plačah funkcionarjev, določa plača oziroma plačilo za opravljanje funkcije župana, podžupana ter člane Občinskega sveta Občine Sodražica in sejnine za predsednika in člane Nadzornega odbora ter sejnine za člane komisij ali odborov oziroma drugih delovnih teles, ki jih imenuje občinski svet oziroma župan.«
3. člen
V 2. členu se v četrtem odstavku črta besedilo »,odločitev pa potrdi občinski svet.«.
4. člen
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Župan je v skladu z 8. členom Odloka o plačah funkcionarjev in 10. členom Zakona o sistemu plač v javnem sektorju razvrščen v 49. plačilni razred.
Županu, ki funkcijo opravlja poklicno, pripada dodatek v višini 0,3 odstotka od osnovne plače za vsako zaključeno leto delovne dobe.
Če župan opravlja svojo funkcijo nepoklicno, mu pripada 50 odstotkov plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno. Dodatek za delovno dobo mu v tem primeru ne pripada.«
5. člen
Doda se nov 3.a člen, ki se glasi:
»Osnovna plača podžupana je v skladu z Odlokom o plačah funkcionarjev (Uradni list RS, št. 14/06) določena s plačnim razredom, v katerega je uvrščena funkcija podžupana VI.
Podžupan Občine Sodražica je uvrščen v plačni razred v razponu od 34-41 plačnega razreda.
Plačni razred podžupana določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil. Pri predčasnem prenehanju mandata župana lahko podžupanu določi plačni razred občinski svet.
Podžupanu, ki opravlja svojo funkcijo nepoklicno, pripada plačilo za opravljanje funkcije v višini do 50% osnovne plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno. O višini odloči župan pred vsakim mesečnim izplačilom na podlagi dejanskega opravljanja nalog.
Mesečna plačilo za opravljanje funkcije podžupana vključuje tudi plačilo za udeležbo na sejah občinskega sveta in drugih organov in delovnih teles ter stroške prihoda na sejo.«
6. člen
Poglavje II. se uvrsti pred 3. člen in nosi naslov: »II. PLAČE IN PLAČILA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE ŽUPANA IN PODŽUPANA«.
7. člen
5. člen se črta. Ostali členi se ustrezno preštevilčijo.
8. člen
V tretjem odstavku 6. člena se črta beseda »mesečno«.
9. člen
V prvem odstavku 7. člena se besedilo »plače oziroma dela plače« nadomesti z besedilom: »sejnin in drugih plačil za opravljanje funkcije«.
Črta se drugi odstavek.
V 3. odstavku se besedna zveza občinskega funkcionarja« nadomesti z besedno zvezo »člana občinskega sveta. Besedna zveza »s količnikom« se nadomesti z »z odstotkom«. Črta se besedna zveza »ali 6.«.
10. člen
V prvem odstavku 8. člena se črta besedna zveza »in podžupana«.
Drugi odstavek se nadomesti z novim, ki se glasi:
»Odločbo oziroma sklep o plači oziroma plačilu za opravljanje funkcije podžupana izda župan.«
11. člen
Poglavje III. SEJNINE IN DRUGA PLAČILA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE se uvrsti pred 4. člen.
12. člen
V 13. členu se v prvem odstavku številka »13.« nadomesti z »11.«.
13. člen
V 15. členu se v drugem odstavku številka »13« nadomesti z »11.«.
14. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00201-1/2004
Sodražica, dne 22. marca 2007
Župan
Občine Sodražica
Blaž Milavec l.r.