Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2007 z dne 9. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2007 z dne 9. 3. 2007

Kazalo

1050. Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2007, stran 2681.

Na podlagi 29. člena ZLS (Uradni list RS, št. 100/05), 29. člena Zakona o javnih financah (v nadaljevanju: ZJF (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU in 110/02 - ZDT-B) in 16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99 in 38/02) je Občinski svet Občine Vransko na 3. redni seji dne 26. 2. 2007 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Vransko za leto 2007
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Vransko za leto 2007 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+-----+---------------------------+-------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN    |  (v tisočih|
|   |ODHODKOV          |     EUR)|
+---------------------------------+-------------+
|Skupina/Podskupina kontov    |Proračun leta|
|                 |     2007|
|                 |       |
+-----+---------------------------+-------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI      |  3.132.989|
|   |(70+71+72+73+74+78)    |       |
+-----+---------------------------+-------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)  |  1.821.402|
+-----+---------------------------+-------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI      |  1.389.809|
+-----+---------------------------+-------------+
|   |700 Davki na dohodek in  |  1.270.844|
|   |dobiček          |       |
+-----+---------------------------+-------------+
|   |703 Davki na premoženje  |    69.997|
+-----+---------------------------+-------------+
|   |704 Domači davki na blago |    48.968|
|   |in storitve        |       |
+-----+---------------------------+-------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI     |   431.593|
+-----+---------------------------+-------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in |    33.285|
|   |dohodki od premoženja   |       |
+-----+---------------------------+-------------+
|   |711 Takse in pristojbine  |    3.965|
+-----+---------------------------+-------------+
|   |713 Prihodki od prodaje  |    2.087|
|   |blaga in storitev     |       |
+-----+---------------------------+-------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki|   392.256|
+-----+---------------------------+-------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI    |    50.000|
+-----+---------------------------+-------------+
|   |720 Prihodki od prodaje  |    50.000|
|   |osnovnih sredstev     |       |
+-----+---------------------------+-------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI    |  1.261.587|
+-----+---------------------------+-------------+
|   |740 Transferni prihodki iz |  1.261.587|
|   |drugih javno finančnih   |       |
|   |institucij         |       |
+-----+---------------------------+-------------+
|78  |PREJETA SREDSTVA IZ    |       |
|   |EVROPSKE UNIJE       |       |
+-----+---------------------------+-------------+
|   |782 Prejeta sredstva iz  |       |
|   |proračuna EU za strukturno |       |
|   |politiko          |       |
+-----+---------------------------+-------------+
|II. |SKUPAJ ODHODKI       |  3.132.989|
|   |(40+41+42+43)       |       |
+-----+---------------------------+-------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI       |   542.420|
+-----+---------------------------+-------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki |   126.729|
|   |zaposlenim         |       |
+-----+---------------------------+-------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev |    14.929|
|   |za socialno varnost    |       |
+-----+---------------------------+-------------+
|   |402 Izdatki za blago in  |   356.195|
|   |storitve          |       |
+-----+---------------------------+-------------+
|   |403 Plačila domačih obresti|    23.702|
+-----+---------------------------+-------------+
|   |409 Rezerve        |    20.865|
+-----+---------------------------+-------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI      |   711.952|
+-----+---------------------------+-------------+
|   |410 Subvencije       |    40.895|
+-----+---------------------------+-------------+
|   |411 Transferi posameznikom |   368.155|
|   |in gospodinjstvom     |       |
+-----+---------------------------+-------------+
|   |412 Transferi ne-profitnim |    99.425|
|   |organizacijam in ustanovam |       |
+-----+---------------------------+-------------+
|   |413 Drugi tekoči domači  |   203.477|
|   |transferi         |       |
+-----+---------------------------+-------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI   |  1.838.807|
+-----+---------------------------+-------------+
|   |420 Nakup in gradnja    |  1.838.807|
|   |osnovnih sredstev     |       |
+-----+---------------------------+-------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI  |    39.810|
+-----+---------------------------+-------------+
|   |431 Investicijski transferi|    25.205|
+-----+---------------------------+-------------+
|   |432 Investicijski transferi|    14.605|
+-----+---------------------------+-------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.- |       |
|   |II.)            |       |
+-----+---------------------------+-------------+
|   |              |       |
+-----+---------------------------+-------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN|       |
|   |NALOŽB           |       |
+-----+---------------------------+-------------+
|IV. |PREJETA VRAČILA DANIH   |      0|
|   |POSOJIL IN PRODAJA KAPIT. |       |
|   |DELEŽEV (750+751+752)   |       |
+-----+---------------------------+-------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH   |      0|
|   |POSOJIL          |       |
+-----+---------------------------+-------------+
|   |750 Prejeta vračila danih |      0|
|   |posojil          |       |
+-----+---------------------------+-------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih  |      0|
|   |deležev          |       |
+-----+---------------------------+-------------+
|   |752 Kupnine iz naslova   |      0|
|   |privatizacije       |       |
+-----+---------------------------+-------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE |      0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV    |       |
|   |(440+441+442)       |       |
+-----+---------------------------+-------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE |      0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV    |       |
+-----+---------------------------+-------------+
|   |440 Dana posojila     |      0|
+-----+---------------------------+-------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih |      0|
|   |deležev in naložb     |       |
+-----+---------------------------+-------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin |      0|
|   |iz naslova privatizacije  |       |
+-----+---------------------------+-------------+
|VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA|      0|
|   |IN SPREMEMBE KAPIT. DELEŽEV|       |
|   |(IV.-V.)          |       |
+-----+---------------------------+-------------+
|   |              |       |
+-----+---------------------------+-------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA     |       |
+-----+---------------------------+-------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)     |      0|
+-----+---------------------------+-------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE        |      0|
+-----+---------------------------+-------------+
|   |500 Domače zadolževanje  |      0|
+-----+---------------------------+-------------+
|VIII.|ODPLAČILO DOLGA (550)   |    48.383|
+-----+---------------------------+-------------+
|55  |ODPLAČILO DOLGA      |    48.383|
+-----+---------------------------+-------------+
|   |550 Odplačilo domačega   |    48.383|
|   |dolga           |       |
+-----+---------------------------+-------------+
|IX. |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV |   -48.383|
|   |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-|       |
|   |V.-VIII.)         |       |
+-----+---------------------------+-------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-  |   -48.383|
|   |VIII.)           |       |
+-----+---------------------------+-------------+
|XI. |NETO FINANCIRANJE     |      0|
|   |(VI.+VII.-VIII.-IX.)    |       |
+-----+---------------------------+-------------+
Splošni del občinskega proračuna na ravni štirimestnih kontov skupaj z odhodki po funkcionalni klasifikaciji in posebni del občinskega proračuna na ravni šestmestnih podkontov in načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku in se objavijo na spletni strani Občine Vransko.
3. člen
Namenski prihodki proračuna so donacije, prihodki stanovanjskega gospodarstva, prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja in odškodnine iz naslova zavarovanja le-tega, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, požarna taksa, taksa za obremenjevanje vode, taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov ter druge predpisane namenske takse.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov povečata obseg izdatkov finančnega načrta uporabnika in proračun.
Če so namenski prejemki vplačani v proračun v nižjem obsegu, kot je izkazan v proračunu, lahko uporabnik prevzema in plačuje obveznosti samo v višini dejansko vplačanih oziroma razpoložljivih sredstev.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, se prenesejo v proračun za tekoče leto.
Za obseg prenesenih namenskih sredstev se povečata obseg izdatkov finančnega načrta uporabnika na postavkah/podkontih, na katere se nanašajo in proračun.
4. člen
Predlagatelj finančnih načrtov neposrednega uporabnika lahko samostojno prerazporeja proračunska sredstva med podkonti izdatkov v okviru proračunske postavke v posebnem delu proračuna in po potrebi odpira nove podkonte.
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunskega porabe v posebnem delu proračuna.
5. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s proračunom.
6. člen
Med odhodki proračuna se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih v proračunu ni bilo mogoče načrtovati.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
7. člen
Neposredni uporabnik lahko prevzema obveznosti, ki bodo zahtevala plačilo v naslednjih letih, če je že odprta postavka/podkonto v proračunu tekočega leta.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadla v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 80% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih, mora uporabnik vključiti v proračun leta, na katero se nanašajo.
8. člen
Župan lahko dolžniku do višine 417,29 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino izterjave.
9. člen
Za izvrševanje proračuna je kot odredbodajalec odgovoren župan občine.
10. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Vransko v letu 2007, če bo začasno financiranje potrebno, se uporabljata ta odlok in sklep župana.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2007.
Št. 410/01-06/FS
Vransko, dne 26. februarja 2007
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l.r.

AAA Zlata odličnost