Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2007 z dne 6. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2007 z dne 6. 3. 2007

Kazalo

964. Odlok o razglasitvi Domačije Rovte 2 za kulturni spomenik lokalnega pomena, stran 2558.

Na podlagi 5., 6., 12., 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99), 10. in 18. člena Statuta Občine Logatec (LN, št. 5/99) ter na predlog Javnega zavoda za varstvo kulturne dediščine – enota Ljubljana je Občinski svet Občine Logatec v nadaljevanju 3. redne seje, dne 21. 2. 2007 sprejel
O D L O K
o razglasitvi Domačije Rovte 2 za kulturni spomenik lokalnega pomena
1.
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi enoto dediščine:
– Rovte pri Logatcu – Domačija Rovte 2 (EŠD 630).
Enota ima zaradi kulturnih, etnoloških, arhitekturnih in zgodovinskih lastnosti poseben pomen za širše lokalno območje občine Logatec. Zato jo razglašamo za kulturni spomenik lokalnega pomena z lastnostmi etnološkega spomenika.
2.
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik državnega pomena:
Šribarjeva domačija z zasnovo iz 17. stoletja, ki jo sestavljajo stanovanjska hiša, kozolec toplar in mlin, predstavlja prostorsko zaokrožen in vsebinsko celovit primer življenja, dela in načina gradnje v tem delu notranjske regije.
3.
Spomenik obsega stavbne parcele številka *202, *173, *171, 520/1 in 521, vse k.o. Rovte.
Meje spomenika so vrisane na zemljiško katastrskem načrtu v merilu 1:2880 in na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1:5000. Meje vplivnega območja so vrisane na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1:5000. Izvirnika načrtov, ki sta sestavni del tega odloka, hranita Ministrstvo za kulturo in Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (v nadaljnjem besedilu: zavod).
4.
Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– varovanje kulturnih, etnoloških, arhitekturnih in zgodovinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti,
– ohranjanje gabaritov, primarnih tlorisnih razporedov, izvirne gradbene substance ter značilne opreme,
– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v objekte na domačiji, v stanovanjski in v gospodarskih stavbah ter v dvoriščnem prostoru ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških lastnosti,
– omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja spomenika.
Za vplivno območje spomenika velja varstveni režim, ki določa:
– podrejanje vsake rabe in vseh posegov ohranjanju ter varovanju vedut na domačijo.
Spomenik je zavarovan z namenom, da se:
– ohranijo kulturne, etnološke, arhitekturne in zgodovinske vrednote spomenika,
– poveča pričevalnost kulturnega spomenika,
– predstavi kulturne vrednote spomenika in premične dediščine in situ, v tisku in drugih medijih,
– spodbudi učno-predstavitveno in znanstveno raziskovalno delo.
5.
Za vsako spremembo funkcije kulturnega spomenika ali njegovega dela in za vsak poseg v spomenik, njegove dele ali zemljišče, so potrebni predhodni pisni kulturnovarstveni pogoji in na njihovi podlagi kulturnovarstveno soglasje pristojne območne enote Zavoda.
6.
Pristojni organ mora v dveh mesecih po uveljavitvi tega odloka izdati lastniku spomenika ali njegovih sestavnih delov odločbo o varstvu na podlagi 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99).
Odločbe iz prejšnjega odstavka določajo pogoje za raziskovanje, načine vzdrževanja, pogoje za posege, fizično zavarovanje, pravni promet, način upravljanja in rabe spomenika, dostopnost spomenika za javnost in časovne okvire dostopnosti, posamezne druge ukrepe in prepovedi za čim bolj učinkovito varstvo spomenika.
Varstveni režim lahko omejuje lastninsko pravico le v obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva spomenika.
7.
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za področje kulturne dediščine.
8.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 622-1/2007-3
Logatec, dne 21. februarja 2007
Župan
Občine Logatec
Janez Nagode l.r.

AAA Zlata odličnost