Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2007 z dne 6. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2007 z dne 6. 3. 2007

Kazalo

962. Odlok o razglasitvi zemljanke v Hotedršici za kulturni spomenik lokalnega pomena, stran 2557.

Na podlagi 5., 6., 12., 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99), 10. in 18. člena Statuta Občine Logatec (LN, št. 5/99) ter na predlog Javnega zavoda za varstvo kulturne dediščine – enota Ljubljana je Občinski svet Občine Logatec v nadaljevanju 3. redne seje dne 21. 2. 2007 sprejel
O D L O K
o razglasitvi zemljanke v Hotedršici za kulturni spomenik lokalnega pomena
1.
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi enoto dediščine:
Hotedršica – Zemljanka pri hiši Hotedršica 88 (EŠD 14916).
Enota ima zaradi kulturnih, etnoloških in arhitekturnih lastnosti poseben pomen za širše lokalno območje Občine Logatec. Zato jo razglašamo za kulturni spomenik lokalnega pomena z lastnostmi etnološkega spomenika.
2.
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokalnega pomena:
Zemljanke (podzemne kleti, kašče ali jamce) so ena izmed arhitekturnih posebnosti Hotedršice. Zemljanka pri hiši Hotedršica 88, ki je edina datirana z letnico nastanka 1905 nad vhodom, je zidana iz kamna, s treh strani vkopana v pobočje in pokrita z zemljo in travno rušo.
3.
Spomenik stoji na parceli številka 301, k.o. Hotedršica.
Meje spomenika so vrisane na zemljiško katastrskem načrtu v merilu 1:2880 in na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1:5000. Meje vplivnega območja so vrisane na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1:5000. Izvirnika načrtov, ki sta sestavni del tega odloka, hranita Ministrstvo za kulturo in Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (v nadaljnjem besedilu: zavod).
4.
Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– varovanje kulturnih, etnoloških in arhitekturnih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti,
– ohranjanje funkcije, gabaritov in izvirne gradbene substance,
– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v objekt ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških lastnosti,
– omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja spomenika.
Za vplivno območje spomenika velja varstveni režim, ki določa:
– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v vplivni prostor ohranjanju ter varovanju vedut na objekt.
Spomenik je zavarovan z namenom, da se:
– ohranijo kulturne, etnološke in arhitekturne vrednote spomenika,
– poveča pričevalnost kulturnega spomenika,
– predstavi kulturne vrednote spomenika in situ, v tisku in drugih medijih,
– spodbudi učno-predstavitveno in znanstvenoraziskovalno delo.
5.
Za vsako spremembo funkcije kulturnega spomenika ali njegovega dela in za vsak poseg v spomenik, njegove dele ali zemljišče, so potrebni predhodni pisni kulturnovarstveni pogoji in na njihovi podlagi kulturnovarstveno soglasje pristojne območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
6.
Pristojni organ mora v dveh mesecih po uveljavitvi tega odloka izdati lastniku spomenika odločbo o varstvu na podlagi 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99).
Odločba iz prejšnjega odstavka določa pogoje za raziskovanje, načine vzdrževanja, pogoje za posege, fizično zavarovanje, pravni promet, način upravljanja in rabe spomenika, dostopnost spomenika za javnost in časovne okvire dostopnosti, posamezne druge ukrepe in prepovedi za čim bolj učinkovito varstvo spomenika.
Varstveni režim lahko omejuje lastninsko pravico le v obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva spomenikov.
7.
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za področje kulturne dediščine.
8.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 622-2/2007-2
Logatec, dne 21. februarja 2007
Župan
Občine Logatec
Janez Nagode l.r.

AAA Zlata odličnost