Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2007 z dne 12. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2007 z dne 12. 2. 2007

Kazalo

588. Odlok o proračunu Občine Sevnica za leto 2007, stran 1465.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Sevnica na 3. redni seji dne 5. 2. 2007 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Sevnica za leto 2007
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Sevnica za leto 2007 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+-----+--------------------------+----------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN   | (v evrih)|
|   |ODHODKOV         |     |
|   |             |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |skupina/podskupine kontov | proračun|
|   |             | leta 2007|
|   |             |     |
+-----+--------------------------+----------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI      |18.932.845|
|   |(70+71+72+73+74)     |     |
|   |             |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)  |11.357.475|
|   |             |     |
+-----+--------------------------+----------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI      | 9.732.562|
|   |             |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |700 Davki na dohodek in  | 9.137.810|
|   |dobiček          |     |
|   |             |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |703 Davki na premoženje  |  474.138|
|   |             |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |704 Domači davki na blago |  120.614|
|   |in storitve        |     |
|   |             |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |706 Drugi davki      |     0|
|   |             |     |
+-----+--------------------------+----------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI     | 1.624.913|
|   |             |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |710 Udeležba na dobičku  |  444.235|
|   |in dohodki od premoženja |     |
|   |             |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |711 Takse in pristojbine |  17.092|
|   |             |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |712 Denarne kazni     |   9.807|
|   |             |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |713 Prihodki od prodaje  |  213.489|
|   |blaga in storitev     |     |
|   |             |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |714 Drugi nedavčni    |  940.290|
|   |prihodki         |     |
|   |             |     |
+-----+--------------------------+----------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI    | 1.606.087|
|   |             |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |720 Prihodki od prodaje  |  41.812|
|   |osnovnih sredstev     |     |
|   |             |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |721 Prihodki od prodaje  |     0|
|   |zalog           |     |
|   |             |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |722 Prihodki od prodaje  | 1.564.275|
|   |zemljišč in        |     |
|   |neopredmetenih      |     |
|   |dolgoročnih sredstev   |     |
|   |             |     |
+-----+--------------------------+----------+
|73  |PREJETE DONACIJE     |     0|
|   |             |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |730 Prejete donacije iz  |     0|
|   |domačih virov       |     |
|   |             |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |731 Prejete donacije iz  |     0|
|   |tujine          |     |
|   |             |     |
+-----+--------------------------+----------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI    | 5.969.283|
|   |             |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |740 Transferni prihodki  | 4.444.706|
|   |iz drugih javnofinančnih |     |
|   |institucij        |     |
|   |             |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |741 Prejeta sredstva iz  | 1.524.577|
|   |državnega proračuna iz  |     |
|   |sredstev proračuna    |     |
|   |Evropske unije      |     |
|   |             |     |
+-----+--------------------------+----------+
|II. |SKUPAJ ODHODKI      |20.598.068|
|   |(40+41+42+43)       |     |
|   |             |     |
+-----+--------------------------+----------+
|40  |TEKOČI ODHODKI      | 4.022.354|
|   |             |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |400 Plače in drugi    |  786.419|
|   |izdatki zaposlenim    |     |
|   |             |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |401 Prispevki       |  103.855|
|   |delodajalcev za socialno |     |
|   |varnost          |     |
|   |             |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |402 Izdatki za blago in  | 2.697.677|
|   |storitve         |     |
|   |             |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |403 Plačila domačih    |  100.568|
|   |obresti          |     |
|   |             |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |409 Rezerve        |  333.835|
|   |             |     |
+-----+--------------------------+----------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI     | 5.299.245|
|   |             |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |410 Subvencije      |  378.234|
|   |             |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |411 Transferi       | 2.725.953|
|   |posameznikom in      |     |
|   |gospodinjstvom      |     |
|   |             |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |412 Transferi neprofitnim |  227.671|
|   |organizacijam in     |     |
|   |ustanovam         |     |
|   |             |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |413 Drugi tekoči domači  | 1.967.387|
|   |transferi         |     |
|   |             |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |414 Tekoči transferi v  |     0|
|   |tujino          |     |
|   |             |     |
+-----+--------------------------+----------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI   |10.540.752|
|   |             |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |420 Nakup in gradnja   |10.540.752|
|   |osnovnih sredstev     |     |
|   |             |     |
+-----+--------------------------+----------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI  |  735.717|
|   |             |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |430 Investicijski     |  68.133|
|   |transferi proračunskim  |     |
|   |upor.           |     |
|   |             |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |431 Investicijski     |  494.408|
|   |transferi pravnim in   |     |
|   |fizičnim osebam, ki niso |     |
|   |proračunski uporabniki  |     |
|   |             |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |432 Investicijski     |  173.176|
|   |transferi proračunskim  |     |
|   |upor.           |     |
|   |             |     |
+-----+--------------------------+----------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK   |–1.665.223|
|   |OZIROMA PRIMANJKLJAJ (I.- |     |
|   |II.)           |     |
|   |             |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |             |     |
+-----+--------------------------+----------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV |     |
|   |IN NALOŽB         |     |
|   |             |     |
+-----+--------------------------+----------+
|IV. |PREJETA VRAČILA DANIH   |     |
|   |POSOJIL TER        |     |
|   |             |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |VRAČILA KAPITALSKIH    |     0|
|   |DELEŽEV (750+751+752)   |     |
|   |             |     |
+-----+--------------------------+----------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH   |     0|
|   |POSOJIL          |     |
|   |             |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |750 Prejeta vračila danih |     0|
|   |posojil          |     |
|   |             |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |751 Prodaja kapitalskih  |     0|
|   |deležev          |     |
|   |             |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |752 Kupnine iz naslova  |     0|
|   |privatizacije       |     |
|   |             |     |
+-----+--------------------------+----------+
|V.  |DANA POSOJILA IN     |     0|
|   |POVEČANJE KAPITALSKIH   |     |
|   |DELEŽEV (440+441+442)   |     |
|   |             |     |
+-----+--------------------------+----------+
|44. |DANA POSOJILA IN     |     0|
|   |POVEČANJE KAPITALSKIH   |     |
|   |DELEŽEV          |     |
|   |             |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |440 Dana posojila     |     0|
|   |             |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |441 Povečanje kapitalskih |     0|
|   |deležev in naložb     |     |
|   |             |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |442 Poraba sredstev    |     0|
|   |kupnin iz naslova     |     |
|   |privatizacije       |     |
|   |             |     |
+-----+--------------------------+----------+
|VI. |PREJETA MINUS DANA    |     0|
|   |POSOJILA IN SPREMEMBE   |     |
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.- |     |
|   |V.)            |     |
|   |             |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |             |     |
+-----+--------------------------+----------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA    |     |
|   |             |     |
+-----+--------------------------+----------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)    | 1.251.878|
|   |             |     |
+-----+--------------------------+----------+
|50  |ZADOLŽEVANJE       | 1.251.878|
|   |             |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |500 Domače zadolževanje  | 1.251.878|
|   |             |     |
+-----+--------------------------+----------+
|VIII.|ODPLAČILA DOLGA (550)   |  231.003|
|   |             |     |
+-----+--------------------------+----------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA      |  231.003|
|   |             |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |550 Odplačila domačega  |  231.003|
|   |dolga           |     |
|   |             |     |
+-----+--------------------------+----------+
|IX. |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV | –644.348|
|   |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-  |     |
|   |II-V.-VIII.)       |     |
|   |             |     |
+-----+--------------------------+----------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.- | 1.020.875|
|   |VIII.)          |     |
|   |             |     |
+-----+--------------------------+----------+
|XI. |NETO FINANCIRANJE     | 1.665.223|
|   |(VI.+VII.-VIII.-IX.)   |     |
|   |             |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |STANJE SREDSTEV NA    |     |
|   |RAČUNIH DNE 31. 12. 2006 |     |
|   |             |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |9009 splošni sklad za   |  644.348|
|   |drugo           |     |
|   |             |     |
+-----+--------------------------+----------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Sevnica.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
4. člen
(izvrševanje proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01),
2. prihodki krajevnega samoprispevka za Krajevno skupnost Tržišče in
3. prihodki ožjih delov lokalne skupnosti.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan. V ožjih delih občine o prerazporeditvah odloča predsednik sveta krajevne skupnosti.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2007 in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega
1. v letu 2008 40% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika in za prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz prvega in drugega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik neposrednega uporabnika lahko spremeni vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovan po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2007 oblikuje v višini 83.459 evrov.
O porabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine oblikovanih sredstev odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA
9. člen
(odpis dolga)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 420 evrov odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
10. člen
(sklepanje pravnih poslov krajevnih skupnosti)
Ožji deli občine morajo pred sklenitvijo pravnega posla za namene izvedbe investicije ali investicijskega vzdrževanja iz finančnega načrta krajevne skupnosti za leto 2006, pridobiti predhodno soglasje župana, sicer so ti pravni posli nični. Predhodno soglasje je pogoj za sklenitev poslov v skupni vrednosti nad 4.173 eurov.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
11. člen
(namen zadolževanja)
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina v proračunu za leto 2007 lahko zadolži do višine 1.251.878 evrov, in sicer za naslednje investicije:
+------------------------------+---------+
|– brv na Šmarčni       | 116.842|
|               |   EUR|
|               |     |
+------------------------------+---------+
|– LC Radež–Polana (II. faza) |  79.285|
|               |   EUR|
|               |     |
+------------------------------+---------+
|– LC Padež–Metni Vrh (II.   |  60.507|
|faza)             |   EUR|
|               |     |
+------------------------------+---------+
|– LC Veliki Cirnik–Svinjsko– |  79.286|
|Češnjevec (II.faza)      |   EUR|
|               |     |
+------------------------------+---------+
|– Savska cesta        |  83.459|
|               |   EUR|
|               |     |
+------------------------------+---------+
|– LC Radna – Lukovec     |  58.421|
|               |   EUR|
|               |     |
+------------------------------+---------+
|– most pri Kopitarni     | 130.613|
|               |   EUR|
|               |     |
+------------------------------+---------+
|– LC Razbor          |  45.902|
|               |   EUR|
|               |     |
+------------------------------+---------+
|– LC Križišče–Hince (I. faza) | 107.244|
|               |   EUR|
|               |     |
+------------------------------+---------+
|– LC Gabrje–Planina–Križ (I. |  41.729|
|faza)             |   EUR|
|               |     |
+------------------------------+---------+
|– most preko Sevnične pri   |  47.989|
|Pajku             |   EUR|
|               |     |
+------------------------------+---------+
|– most preko Sevnične pri   |  54.248|
|Popelarju           |   EUR|
|               |     |
+------------------------------+---------+
|– izgradnja pločnikov v KS  | 104.323|
|               |   EUR|
|               |     |
+------------------------------+---------+
|– R – 3 cesta skozi Orehovo  |  41.729|
|               |   EUR|
|               |     |
+------------------------------+---------+
|– R – 3 cesta skozi mesto   |  41.729|
|Sevnica            |   EUR|
|               |     |
+------------------------------+---------+
|– komunalno opremljanje PSO  | 116.842|
|Krmelj            |   EUR|
|               |     |
+------------------------------+---------+
|– vodovod Jablanica      |  41.729|
|               |   EUR|
|               |     |
+------------------------------+---------+
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
(začasno financiranje)
V obdobju začasnega financiranja Občine Sevnica v letu 2008, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
13. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0048/2006
Sevnica, dne 5. februarja 2007
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l.r.