Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2007 z dne 9. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2007 z dne 9. 2. 2007

Kazalo

542. Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Laško, stran 1352.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 64/06 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Laško na 3. redni seji dne 31. 1. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Laško
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa upravičence, pogoje, postopek za uveljavljanje dodelitve enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Laško in višino pomoči.
2. člen
Enkratna denarna pomoč za novorojenca (v nadaljevanju: denarna pomoč) je enkratna denarna pomoč družini novorojenca, s katero se ji zagotovijo dodatna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka.
Sredstva za izplačilo denarne pomoči se zagotovijo v proračunu Občine Laško.
II. UPRAVIČENCI IN POGOJI ZA UVELJAVITEV DENARNE POMOČI
3. člen
Upravičenec do denarne pomoči po tem pravilniku je eden od staršev pod pogojem, da sta upravičenec in novorojenec državljana Republike Slovenije in imata na dan rojstva novorojenca stalno prebivališče v Občini Laško.
V primeru, da starša živita ločeno, uveljavlja pravico do denarne pomoči tisti od staršev, pri katerem novorojenec dejansko živi, je državljan Republike Slovenije in ima na dan rojstva novorojenca stalno prebivališče v Občini Laško.
III. POSTOPEK ZA UVELJAVITEV DENARNE POMOČI
4. člen
Upravičenec uveljavlja pravico do denarne pomoči za novorojenca s pismeno vlogo na predpisanem obrazcu, ki je priloga tega pravilnika in jo pošlje po pošti ali vloži na upravi Občine Laško.
Obrazec vloge se družini dostavi na podlagi mesečnega seznama Centra za socialno delo Laško o novorojenih otrocih s stalnim prebivališčem v Občini Laško oziroma jo starši lahko dvignejo na Centru za socialno delo Laško ali na upravi Občine Laško.
5. člen
Upravičenci uveljavljajo pravico do denarne pomoči najkasneje šest mesecev po rojstvu otroka, za katerega se pomoč uveljavlja. Po preteku tega roka se vloga kot prepozno vložena s sklepom zavrže.
6. člen
Vlogi iz prejšnjega člena je treba priložiti:
– dokazilo o državljanstvu,
– potrdilo o stalnem prebivališču,
– izpisek iz rojstne matične knjige,
– fotokopijo dokumenta o odprtju transakcijskega računa novorojenca ali fotokopijo številke transakcijskega računa upravičenca.
7. člen
Denarna pomoč se nakaže upravičencu na podlagi odločbe, ki jo izda Oddelek za družbene dejavnosti Občine Laško.
Zoper izdano odločbo je dovoljena pritožba, v roku petnajst dni po njeni vročitvi, pri županu Občine Laško.
Občina Laško nakaže z odločbo dodeljen znesek denarne pomoči v roku trideset dni po njeni pravnomočnosti.
8. člen
Denarna pomoč po tem pravilniku ni prenosljiva na drugo pravno ali fizično osebo, niti je ni mogoče nameniti v humanitarne ali druge namene.
9. člen
Višina denarne pomoči za novorojence se določi s tem pravilnikom, in sicer v višini 100 EUR za vsakega živorojenega otroka.
IV. KONČNE DOLOČBE
10. člen
O spremembi višine denarne pomoči odloči Občinski svet Občine Laško s sklepom na predlog župana.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in se uporablja za vse novorojence, rojene od 1. 1. 2007 dalje.
Št. 122-00011/2006
Ljubljana, dne 31. januarja 2007
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.