Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2007 z dne 29. 1. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2007 z dne 29. 1. 2007

Kazalo

373. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, stran 792.

Na podlagi 14. člena Statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 20/01, 133/03) ter v skladu s 100.b členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) je Občinski svet Občine Odranci na 3. seji dne 28. 12. 2006 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta
ter članov drugih občinskih organov
ter o povračilih stroškov
1. člen
V Pravilniku o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 58/99, 49/01 in 31/03) se spremeni 5. člen tako, da se glasi:
»Nagrada podžupana se oblikuje v skladu z naslednjimi kriteriji in merili:
– za nadomeščanje župana v primeru odsotnosti ali zadržanosti župana, za vodenje občinskega sveta, za koordinacijo dela delovnih teles in za pomoč županu pri izvrševanju nalog po potrebi mu pripada mesečno 150 EUR neto.
Podžupanu, ki je v skladu s sklepom občinskega sveta določen, da bo v primeru predčasnega prenehanja funkcije župana opravljal funkcijo župana, v času, ko opravlja funkcijo župana, pripada plača, ki bi jo dobil župan.«.
2. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Nagrada za opravljanje funkcije člana občinskega sveta se določi na podlagi naslednjih kriterijev:
– za udeležbo na sejah občinskega sveta 80 EUR neto,
– predsedovanje na seji delovnega telesa občinskega sveta 20 EUR neto,
– udeležba na seji delovnega sveta, katerega član je, 15 EUR neto.
Izplačilo se opravi na podlagi evidence o opravljenem delu članov občinskega sveta, ki jo vodi občinska uprava.«.
3. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Nagrade predsednika in članov nadzornega odbora se izplačujejo na podlagi pogodbe o delu, sklenjene za posamezno koledarsko leto v skladu z evidenco opravljenega dela, ki jo vodi občinska uprava v naslednjih višinah:
– predsedovanje na seji nadzornega odbora 100 EUR neto,
– udeležba na seji občinskega sveta 20 EUR neto,
– udeležba na seji nadzornega odbora 80 EUR neto.«.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2007 dalje.
Št. 12-3/2006
Odranci, dne 28. decembra 2006
Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja l.r.