Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2007 z dne 29. 1. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2007 z dne 29. 1. 2007

Kazalo

321. Uredba o določitvi kvote delovnih dovoljenj za leto 2007, s katero se omejuje število tujcev na trgu dela, stran 709.

Na podlagi 5. člena Zakona o zaposlovanju in delu tujcev (Uradni list RS, št. 4/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o določitvi kvote delovnih dovoljenj za leto 2007, s katero se omejuje število tujcev na trgu dela
1. člen
Kvota delovnih dovoljenj za leto 2007 se določi v skupni višini 18.500 delovnih dovoljenj (v nadaljnjem besedilu: kvota).
2. člen
V kvoto iz prejšnjega člena se ne vštevajo delovna dovoljenja, izdana:
– državljanom držav članic Evropske unije, ki imajo na podlagi sporazuma z Evropsko unijo enak položaj kakor državljani Republike Slovenije, in njihovim družinskim članom ne glede na državljanstvo,
– tujcem, za katere delovna dovoljenja niso predpisana z zakonom,
– tujcem z osebnim delovnim dovoljenjem,
– zastopnikom in
– tujim napotenim delavcem na dodatnem izobraževanju.
3. člen
(1) Kvota iz 1. člena te uredbe se v višini 17.500 delovnih dovoljenj razdeli po namenih v višini:
– 13.500 dovoljenj za zaposlitev za zaposlovanje tujcev,
– 1.000 dovoljenj za delo za napotene tujce,
– 40 dovoljenj za delo za usposabljanje in izpopolnjevanje,
– 2.930 dovoljenj za delo za sezonsko delo tujcev in
– 30 dovoljenj za delo za individualne storitve tujcev.
(2) Ministrstvo, pristojno za delo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), lahko glede na spremenjene potrebe na trgu dela prerazporedi kvote za posamezne namene iz prejšnjega odstavka.
(3) Če s prerazporeditvijo kvot iz prvega odstavka tega člena ni mogoče zagotoviti potreb na trgu dela, lahko ministrstvo preostali del kvote iz 1. člena te uredbe v višini 1.000 delovnih dovoljenj dodatno razporedi za posamezni namen iz prvega odstavka tega člena.
(4) Izkoriščenost kvote iz prve alinee prvega odstavka tega člena se izračunava glede na število izdanih dovoljenj za zaposlitev v koledarskem letu ne glede na čas veljavnosti takega dovoljenja. Dovoljenje za zaposlitev, podaljšano po štirih mesecih, se ne prišteva v kvoto.
(5) Izkoriščenost kvote iz druge do pete alinee prvega odstavka tega člena se izračunava glede na število mesecev veljavnosti delovnega dovoljenja v tekočem koledarskem letu.
(6) Število veljavnih delovnih dovoljenj, ki jih izda Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: zavod), po posameznih namenih ne sme presegati kvot iz tega člena, razen če ta uredba ne določa drugače.
4. člen
(1) V okviru kvote delovnih dovoljenj iz prve alinee prvega odstavka 3. člena te uredbe se dovoljenja za zaposlitev prednostno namenijo za veljavna dovoljenja za zaposlitev.
(2) Za nova dovoljenja za zaposlitev se nameni 3.500 dovoljenj za zaposlitev, ki se razdelijo na:
– 2.500 dovoljenj za nove zaposlitve tujcev, ki se jim dovoljenje za zaposlitev po posebnem predpisu izda brez preverjanja trga dela,
– 200 dovoljenj za nove zaposlitve tujcev specifičnih poklicev in znanja, ki jih ni mogoče pridobiti s šolanjem in usposabljanjem v Republiki Sloveniji oziroma niso opredeljeni v Standardni klasifikaciji poklicev,
– 800 dovoljenj za druge nove zaposlitve.
(3) Kvota dovoljenj iz tretje alinee prejšnjega odstavka za druge nove zaposlitve se razdeli na:
– 500 dovoljenj za zaposlitev tujcev s peto ali višjo stopnjo izobrazbe,
– 300 dovoljenj za zaposlitev z drugo do četrte stopnje izobrazbe.
(4) Če se potrebe na trgu dela spremenijo, lahko zavod v okviru kvote, določene za zaposlovanje, po predhodni odobritvi ministrstva, prerazporedi kvote, določene v tem členu.
5. člen
(1) Kvota delovnih dovoljenj iz četrte alinee prvega odstavka 3. člena te uredbe se razdeli na:
– 2.700 dovoljenj za delo za sezonsko delo v gradbeništvu,
– 220 dovoljenj za delo za sezonsko delo v kmetijstvu in gozdarstvu ter
– 10 dovoljenj za delo za druga sezonska dela.
(2) Posameznemu delodajalcu se lahko izda največ toliko dovoljenj za delo za sezonska dela v gradbeništvu, kolikor je bilo pri njem v preteklem koledarskem letu za najmanj šest mesecev zaposlenih delavcev. V to število niso všteti tujci, ki so bili zaposleni na podlagi dovoljenja za delo za sezonsko delo.
(3) Posameznemu delodajalcu se lahko izda toliko dovoljenj za delo za sezonska dela v kmetijstvu in gozdarstvu, kolikor jih od izkazanih potreb ostane po zagotovitvi slovenskih in z njimi izenačenih sezonskih delavcev.
(4) Če se potrebe na trgu dela spremenijo, lahko zavod v okviru kvote, določene za sezonske zaposlitve, po predhodni odobritvi ministrstva, prerazporedi kvote iz prvega odstavka tega člena.
(5) Glede na naravo sezonskega dela je število veljavnih dovoljenj za delo v posameznih letnih obdobjih lahko večje, vendar letno povprečje teh dovoljenj ne sme presegati kvote iz četrte alinee prvega odstavka 3. člena te uredbe.
6. člen
(1) Ministrstvo je dolžno spremljati izkoriščenost kvote delovnih dovoljenj iz 3. člena te uredbe in stanje na trgu dela.
(2) Če se stanje na trgu dela spremeni tako, da nastanejo razlogi za sprejetje ukrepov iz sedmega odstavka 5. člena Zakona o zaposlovanju in delu tujcev, ministrstvo predlaga Vladi Republike Slovenije sprejetje ustreznih ukrepov.
7. člen
(1) Delovna dovoljenja, ki so bila izdana do uveljavitve te uredbe, se vštevajo v kvote iz prvega odstavka 3. člena te uredbe.
(2) Vloge za izdajo delovnih dovoljenj, ki niso bile rešene do uveljavitve te uredbe, se obravnavajo v skladu z določbami te uredbe, če je to za stranke ugodnejše.
8. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja do 31. decembra 2007.
Št. 00711-1/2007/7
Ljubljana, dne 18. januarja 2007
EVA 2007-2611-0030
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik