Uradni list

Številka 141
Uradni list RS, št. 141/2006 z dne 30. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 141/2006 z dne 30. 12. 2006

Kazalo

6183. Odlok o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2007, stran 16587.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in na podlagi 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list.RS, št. 13/99) je Občinski svet Občine Sveta Ana na 3. redni seji dne 21. 12. 2006 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2007
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Sveta Ana za leto 2007 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURE POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV            |       |
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |SKUPINA/PODSKUPINA                  |   ZNESEK V|
|    |                           |     EURIH|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)           |   1.996.739|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)               |   1.539.189|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI                   |   1.354.326|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček           |   1.296.209|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |703 Davki na premoženje               |    36.409|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve        |    21.708|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |706 Drugi davki                   |       –|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI                  |    184.864|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja   |    24.207|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |711 Takse in pristojbine               |     1.899|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |712 Denarne kazni                  |     1.899|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev      |    68.415|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki             |    88.444|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI                 |    104.323|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |      720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev|    66.767|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |721 Prihodki od prodaje zalog            |       –|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega  |    37.556|
|    |premoženja                      |       |
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |                           |       |
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|73   |PREJETE DONACIJE                   |      626|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih virov        |      626|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |731 Prejete donacije iz tujine            |       –|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |                           |       |
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI                 |    352.600|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih   |    352.600|
|    |institucij                      |       |
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)             |   2.248.726|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI                    |    411.091|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim        |    127.278|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost    |    21.085|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve           |    251.878|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |403 Plačila domačih obresti             |     3.338|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |409 Rezerve                     |     7.512|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI                   |    489.780|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |410 Subvencije                    |    27.462|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom     |    126.252|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam |    20.768|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi          |    315.298|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |14 Tekoči transferi v tujino             |       –|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI                |   1.286.096|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev        |   1.286.096|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI               |    61.759|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |430 Investicijski transferi             |       |
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |431 Investicijski transferi naprof.org.in ustanovam |    36.304|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom |    25.455|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|III.  |            PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II.)|   –251.987|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |                           |       |
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB          |       –|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH |       –|
|    |DELEŽEV                       |       |
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV    |       –|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH |       –|
|    |DELEŽEV (IV. – V.)                  |       |
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |                           |       |
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA                  |       |
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)                  |    100.150|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE                     |    100.150|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |500 Domače zadolževanje               |    100.150|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|VIII. |ODPLAČILO DOLGA                   |    28.814|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|55   |ODPLAČILO DOLGA                   |    28.814|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |550 Odplačilo domačega dolga             |    28.814|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH      |   –180.651|
|    |(I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)              |       |
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)            |    71.336|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|VI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.–VIII.–IX.)        |   –109.315|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA |    180.651|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
Posebni del poračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na področja proračunske porabe. Področja proračunske porabe so razdeljena na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavi na spletni strani Občine Sveta Ana.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
4. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. občinski samoprispevek, ki se uporabi za namene iz odloka o uvedbi samoprispevka,
2. drugi prihodki, ki jih določi občina (npr. komunalni prispevek, vodovodni prispevek, prispevek za asfaltiranje cest) in se uporabijo za izgradnjo infrastrukture.
Pravice porabe na proračunski postavki (na primer 4000 Sredstva za usklajevanje plačnih nesorazmerij), ki niso porabljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.
5. člen
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med na primer: glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika (župan oziroma v primeru ožjih delov občin svet ali predsednik sveta, če je tako določeno v statutu).
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu septembru in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2007 in njegovi realizaciji.
6. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2008 50% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 20% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finačnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teg pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika in prevzemanje odgovornosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finačnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
Predstojnik neposrednega uporabnika (župan oziroma v primeru ožjih delov občin svet ali predstojnik sveta, če je tako določeno v statutu) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
Proračunski skladi so:
1. poračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2007 oblikuje v višini 6.259,00 eurov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZFJ do višine 1.500,00 eurov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
9. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZFJ, lahko župan dolžniku do višine 200,00 eurov odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
Zaradi krtija presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finačnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2007 lahko zadolži do višine 100.150,00 eurov, in sicer za naslednje investicije: – izgradnja vodovoda (obrtna cona – Žice).
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Sveta Ana, v letu 2007 ne sme preseči skupne višine glavnic 5.000,00 eurov.
11. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se lahko v letu 2007 zadolžijo do skupne višine 21.000,00 eurov.
6. PREDHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Sveta Ana v letu 2008, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 41003-01/2006
Sveta Ana, dne 21. decembra 2006
Župan
Občine Sveta Ana
Silvo Slaček l.r.

AAA Zlata odličnost