Uradni list

Številka 141
Uradni list RS, št. 141/2006 z dne 30. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 141/2006 z dne 30. 12. 2006

Kazalo

6176. Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačevanju z gotovino in blagajniškem maksimumu, stran 16577.

Na podlagi drugega odstavka 30. člena Zakona o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o plačevanju
z gotovino in blagajniškem maksimumu
1. člen
V Pravilniku o plačevanju z gotovino in blagajniškem maksimumu (Uradni list RS, št. 103/02) se v prvem odstavku 1. člena besedi »s tolarsko« nadomestita s črko »z«, za besedo »Slovenije« pa se doda besedilo »in niso zasebniki«.
2. člen
Črta se drugi odstavek 2. člena.
3. člen
4. točka prvega odstavka 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»4. izplačila fizičnim osebam v skladu s predpisom, ki določa primere, v katerih se plačila za dobavljeno blago in opravljene storitve ter druga plačila ne nakazujejo na transakcijske račune.«.
4. člen
V 6. členu se črtata četrti in peti odstavek.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 407-7/2005/17
Ljubljana, dne 20. decembra 2006
EVA 2006-1611-0188
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance