Uradni list

Številka 141
Uradni list RS, št. 141/2006 z dne 30. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 141/2006 z dne 30. 12. 2006

Kazalo

6174. Pravilnik o izvajanju Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, stran 16571.

Na podlagi 24., 41., 46., 50., 71., 72. in 76. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o izvajanju Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb
1. poglavje
IZVZEM DIVIDEND IN DOHODKOV, KI SO PODOBNI DIVIDENDAM, IN IZVZEM DOBIČKOV IZ ODSVOJITVE LASTNIŠKIH DELEŽEV
1. člen
(način izvzetja dividend in dohodkov, ki so podobni dividendam, po 24. členu ZDDPO-2)
Dividende oziroma drugi deleži iz dobička, vključno z dohodki, ki so podobni dividendam, razen skritih rezerv (v nadaljnjem besedilu: dividende) se izvzemajo iz davčne osnove zavezanca po 24. členu Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06; v nadaljnjem besedilu: ZDDPO-2) na način, da zavezanec v davčnem obračunu iz prihodkov izvzame te dividende, ki jih je v tekočem davčnem obračunu ali v davčnih obračunih preteklih davčnih obdobij, predhodno vključil med prihodke.
2. člen
(pogoji za izvzetje)
(1) Izplačevalec, rezident Slovenije, izpolnjuje pogoj iz 1. točke prvega odstavka 24. člena ZDDPO-2, če je zavezanec za davek od dohodkov pravnih oseb po ZDDPO-2.
(2) Izplačevalec, rezident v državi članici Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU), izpolnjuje pogoj iz 2. točke prvega odstavka 24. člena ZDDPO-2, v zvezi z 2. členom Direktive Sveta 90/435/EGS z dne 23. julija 1990 o skupnem sistemu obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb iz različnih držav članic (UL L 225 z dne 20. avgusta 1990, str. 6), zadnjič spremenjene z Direktivo Sveta 2003/123/ES o spremembah Direktive Sveta 90/435/EGS o skupnem sistemu obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb iz različnih držav članic (UL L št. 7 z dne 13. januarja 2004, str. 41) (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 90/435/EGS), če se v skladu z mednarodno pogodbo o izogibanju dvojnega obdavčenja, sklenjeno z državo nečlanico EU, ne šteje kot rezident izven EU in če je zavezanec za enega od davkov, navedenih v Prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika, ali za katerikoli drug davek, ki lahko nadomesti navedene davke.
(3) Izplačevalec, rezident države, ki ni članica EU, izpolnjuje pogoj iz 3. točke prvega odstavka 24. člena ZDDPO-2, če je zavezanec za davek od dohodka oziroma dobička, ki je primerljiv z davkom od dohodkov pravnih oseb po ZDDPO-2 in če splošna oziroma povprečna davčna stopnja obdavčitve dobička družb v tej državi ni nižja od 12,5% in država ni objavljena na seznamu držav v skladu z 8. členom ZDDPO-2. Povprečno stopnjo se izračunava, če stopnja obdavčitve dobička družb ni enotna, temveč je na primer progresivna.
(4) Davek iz drugega odstavka tega člena je davek v državi, v kateri je izplačevalec rezident za davčne namene, v primeru izplačevalca poslovne enote pa davek v državi, v kateri se poslovna enota nahaja.
3. člen
(uveljavljanje odbitka davka za dividende)
(1) Če zavezanec ni izvzel dividend, ki jih je izplačal izplačevalec iz drugega in tretjega odstavka 2. člena tega pravilnika, iz davčne osnove po 24. členu ZDDPO-2, lahko uveljavlja odbitek tujega davka po desetem poglavju ZDDPO-2.
(2) Če zavezanec ni izvzel dividend, ki jih je izplačal izplačevalec iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika, iz davčne osnove po 24. členu ZDDPO-2, lahko uveljavlja zmanjšanje obveznosti za plačilo davka po 75. členu ZDDPO-2.
4. člen
(način izvzetja dobičkov iz odsvojitve lastniških deležev po 25. členu ZDDPO-2)
Ustvarjeni dobički iz odsvojitve lastniških deležev v gospodarskih družbah, zadrugah in drugih oblikah organiziranja (v nadaljnjem besedilu: dobički) se izvzemajo iz davčne osnove zavezanca po prvem odstavku 25. člena ZDDPO-2 na način, da zavezanec v davčnem obračunu iz prihodkov izvzame znesek v višini 50% tega dobička, ki jih je v davčnem obračunu predhodno vključil med prihodke.
5. člen
(pogoji za izvzem dobičkov iz odsvojitve lastniških deležev)
(1) Udeležba zavezanca iz prvega odstavka 25. člena ZDDPO-2 pomeni neposredno udeležbo.
(2) Pogoj glede udeležbe iz prvega odstavka 25. člena ZDDPO-2 je izpolnjen, če traja ta udeležba od vključno določenega dne meseca (v nadaljnjem besedilu: začetni dan), ko je takšna udeležba dosežena, do preteka tistega dne v mesecu, ki se po svoji številki ujema z začetnim dnem, 6 mesecev kasneje. Če tega dneva v zadnjem mesecu ni, je pogoj izpolnjen, če traja ta udeležba do preteka zadnjega dne v tem mesecu.
6. člen
(odhodki, ki se nanašajo na udeležbo)
(1) Za odhodke iz 26. člena ZDDPO-2, ki so povezani z upravljanjem naložbe, se štejejo zlasti stroški, kot so:
– potni stroški, sejnine in drugi dohodki članom uprave in članom nadzornega sveta, ki so nastali v zvezi z upravljanjem in financiranjem naložbe, če bremenijo družbo naložbenico;
– stroški zaposlenih (potni stroški, dnevnice, plače in drugi dohodki), ki se pri družbi naložbenici ukvarjajo z upravljanjem premoženja (upravljanje naložb);
– stroški za upravljanje, ki jih zaračuna družba ali fizična oseba (upravljavec premoženja), ki na podlagi pogodbe upravlja premoženje družbe naložbenice.
(2) Ne glede na znesek odhodkov iz prvega odstavka tega člena se kot odhodek ne priznajo odhodki v znesku, ki je enak 5% zneska v davčnem obdobju prejetih dividend in dohodkov, ki so podobni dividendam, oziroma 5% zneska v davčnem obdobju prejetih dobičkov iz odsvojitve lastniških deležev.
2. poglavje
OBDAVČENJE, KI VELJA ZA MATIČNE DRUŽBE IN ODVISNE DRUŽBE IZ RAZLIČNIH DRŽAV ČLANIC EU
7. člen
(pogoji, da se davek ne odtegne)
(1) Udeležba prejemnika v izplačevalcu iz 1. točke prvega odstavka 71. člena ZDDPO-2 pomeni neposredno udeležbo.
(2) Pogoj iz 2. točke prvega odstavka 71. člena ZDDPO-2 je izpolnjen, če traja ta udeležba od vključno začetnega dne, ko je takšna udeležba dosežena, do preteka tistega dne v mesecu, ki se po svoji številki ujema z začetnim dnem, 24 mesecev kasneje. Če tega dneva v zadnjem mesecu ni, je pogoj izpolnjen, če traja ta udeležba do preteka zadnjega dne v tem mesecu.
8. člen
(oblike družb in davki)
(1) Prejemnik izpolnjuje pogoj iz 3.a) točke prvega odstavka 71. člena ZDDPO-2, v zvezi z 2. členom Direktive 90/435/EGS, če ima eno od oblik, navedenih v Prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Prejemnik izpolnjuje pogoj iz 3.c) točke prvega odstavka 71. člena ZDDPO-2, v zvezi z 2. členom Direktive 90/435/EGS, če je zavezanec za enega od davkov, navedenih v Prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika, ali za katerikoli drug davek, ki lahko nadomesti navedene davke.
(3) Davek iz drugega odstavka tega člena je davek v državi, v kateri je prejemnik rezident, v primeru prejemnika poslovne enote pa davek v državi, v kateri se poslovna enota nahaja.
9. člen
(bančna garancija)
(1) Za posrednika iz tretjega odstavka 71. člena ZDDPO-2 se šteje plačnik davka po zakonu, ki ureja davčni postopek.
(2) Bančna garancija iz tretjega odstavka 71. člena ZDDPO-2 mora imeti naslednje sestavine:
– naziv in sedež banke – garanta,
– naziv naročnika bančne garancije, to je plačnik davka,
– naziv upravičenca bančne garancije, to je davčni organ,
– datum izdaje in številko bančne garancije,
– podlago za izdajo garancije,
– garantirani znesek,
– zavezo banke za izpolnitev garancije, ki mora biti brezpogojna in plačljiva na prvi poziv,
– trajanje bančne garancije.
Pri izračunu zneska bančne garancije iz tretjega odstavka 71. člena ZDDPO-2 se uporablja preračunana davčna stopnja, ki se pomnoži z razdeljenim zneskom dividend.
(3) Preračunana davčna stopnja se izračuna z uporabo naslednje formule:
stopnja odtegnjenega davka za dividende
1 – stopnja odtegnjenega davka za dividende,
pri tem pa je stopnja odtegnjenega davka 15%.
Preračunana davčna stopnja 15% znaša 17,65%.
(4) Znesek bančne garancije se mora glasiti v eurih.
(5) Stroški v zvezi z bančno garancijo po 71. členu ZDDPO-2 niso odhodki pri določanju davčne osnove po ZDDPO-2.
3. poglavje
OBDAVČITEV PRI PRENOSU PREMOŽENJA, ZAMENJAVAH KAPITALSKIH DELEŽEV, ZDRUŽITVAH
IN DELITVAH
10. člen
(oblike družb in davki)
(1) Oblike družb, za katere se uporablja skupen sistem obdavčenja, ki velja za združitve, delitve, prenose premoženja in zamenjave kapitalskih deležev družb iz različnih držav članic EU, po 1. točki drugega odstavka 41. člena ZDDPO-2, 1. točki drugega odstavka 46. člena ZDDPO-2 in 1. točki drugega odstavka 50. člena ZDDPO-2, v zvezi s 3. členom Direktive Sveta 90/434/EGS z dne 23. julija 1990 o skupnem sistemu obdavčitve za združitve, delitve, prenose sredstev in zamenjave kapitalskih deležev družb iz različnih držav članic (UL L št. 225 z dne 20. avgusta 1990, str. 142), zadnjič spremenjene z Direktivo Sveta 2005/19/ES o spremembah Direktive 90/434/EGS o skupnem sistemu obdavčitve za združitve, delitve, prenose sredstev in zamenjave kapitalskih deležev iz različnih držav članic (UL L št. 58 z dne 4. marca 2005, str. 19) (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 90/434/EGS), so oblike družb, navedene v Prilogi 3, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Davki, v zvezi s katerimi se uporablja skupen sistem obdavčenja, ki velja za združitve, delitve, prenose premoženja in zamenjave kapitalskih deležev družb iz različnih držav članic EU, po 3. točki drugega odstavka 41. člena ZDDPO-2, 3. točki drugega odstavka 46. člena ZDDPO-2 in 3. točki drugega odstavka 50. člena ZDDPO-2, v zvezi s 3. členom Direktive 90/434/EGS, so davki, navedeni v Prilogi 4, ki je sestavni del tega pravilnika, ali katerikoli drug davek, ki lahko nadomesti navedene davke.
4. poglavje
OBDAVČENJE, KI VELJA V ZVEZI S PLAČILI OBRESTI IN PLAČILI UPORABE PREMOŽENJSKIH PRAVIC MED POVEZANIMI DRUŽBAMI IZ RAZLIČNIH DRŽAV ČLANIC EU
11. člen
(oblike družb in davki)
(1) Oblike družb, za katere se uporablja skupen sistem obdavčenja v zvezi s plačili obresti in plačili uporabe premoženjskih pravic, ki velja za povezane družbe iz različnih držav članic EU, po 4.a) točki prvega odstavka 72. člena ZDDPO-2, v zvezi s 3. členom Direktive Sveta 2003/49/ES z dne 3. junija 2003 o skupnem sistemu obdavčevanja plačil obresti ter licenčnin med povezanimi družbami iz različnih držav članic (UL L št. 157 z dne 26. junija 2003, str. 49, v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2003/49/ES), so oblike družb, navedene v Prilogi 5, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Davki, v zvezi s katerimi se uporablja skupen sistem obdavčenja v zvezi s plačili obresti in plačili uporabe premoženjskih pravic, ki velja za povezane družbe iz različnih držav članic EU, po 4.c) točki prvega odstavka 72. člena ZDDPO-2, v zvezi s 3. členom Direktive 2003/49/ES, so davki, navedeni v Prilogi 6, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Davki, v zvezi s katerimi se uporablja skupen sistem obdavčenja v zvezi s plačili obresti in plačili uporabe premoženjskih pravic, ki velja za povezane družbe iz različnih držav članic EU, po b) točki petega odstavka 72. člena ZDDPO-2, v zvezi s 3. členom Direktive 2003/49/ES, so davki navedeni v Prilogi 6, ki je sestavni del tega pravilnika.
(4) Davek iz drugega in tretjega odstavka tega člena je davek v državi, v kateri je plačnik ali upravičeni lastnik rezident za davčne namene.
12. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2007.
Št. 420-31/2006/7
Ljubljana, dne 27. decembra 2006
EVA 2006-1611-0059
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost