Uradni list

Številka 141
Uradni list RS, št. 141/2006 z dne 30. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 141/2006 z dne 30. 12. 2006

Kazalo

6172. Pravilnik o pogojih za oprostitev plačila dohodnine od prejemkov iz medsosedske pomoči med kmetijskimi gospodarstvi v okviru strojnih krožkov, stran 16566.

Na podlagi 1. točke 26. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06) izdaja minister za finance, v soglasju z ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
P R A V I L N I K
o pogojih za oprostitev plačila dohodnine od prejemkov iz medsosedske pomoči med kmetijskimi gospodarstvi v okviru
strojnih krožkov
1. člen
Ta pravilnik določa višino prejemkov in pogoje, ob izpolnjevanju katerih se od prejemkov iz naslova medsosedske pomoči med kmetijskimi gospodarstvi v okviru strojnih krožkov, ki jih pridobijo člani kmečkega gospodinjstva iz drugega odstavka 69. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06, v nadaljnjem besedilu: ZDoh-2), katerim se dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti ugotavlja na podlagi 69. do 72. člena ZDoh-2, dohodnina ne plačuje.
2. člen
(1) Prejemki iz naslova medsosedske pomoči med kmetijskimi gospodarstvi v okviru strojnih krožkov so oproščeni plačila dohodnine pod naslednjimi pogoji:
1. prejemke prejmejo člani kmečkega gospodinjstva iz 1. člena tega pravilnika,
2. prejemke prejmejo za kmetijske in gozdarske storitve, ki jih opravijo v okviru strojnega krožka,
3. storitve opravijo z lastnim delom in lastno mehanizacijo,
4. storitve zaračunavajo po cenah, ki ne presegajo cen, določenih za medsosedsko pomoč v okviru strojnih krožkov v katalogu stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije, ki ga potrdi minister, pristojen za kmetijstvo in gozdarstvo, ob soglasju ministra, pristojnega za finance,
5. za opravljeno storitev naročniku izstavijo račun.
(2) Prejemki so oproščeni plačila dohodnine do višine prejemkov 420 eurov na hektar kmetijskega zemljišča in 85 eurov na hektar gozda v uporabi članov kmečkega gospodinjstva iz prvega člena tega pravilnika in skupne površine 20 hektarov kmetijskih zemljišč in 30 hektarov gozda na kmečko gospodinjstvo.
(3) Kot kmetijske in gozdarske storitve iz 2. točke prvega odstavka tega člena se štejejo storitve, ki so kot storitve za rastlinsko pridelavo in živinorejo ter kot gozdarske storitve opredeljene s standardno klasifikacijo dejavnosti.
3. člen
(1) Račun iz 5. točke prvega odstavka 2. člena tega pravilnika mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
– ime in sedež strojnega krožka,
– ime, priimek, naslov in davčno številko izvajalca,
– ime, priimek in naslov naročnika storitve,
– kraj in datum izdaje računa ter zaporedno številko,
– datum in vrsto opravljen storitve,
– količino opravljenega dela, izraženo v urah, enoti površine ali številu izdelkov, in ceno za enoto,
– skupni znesek,
– podpis izvajalca in naročnika storitve.
(2) Izvajalec storitve, ki izda račun v skladu s predpisi o davku na dodano vrednost, mora v računu navesti tudi podatke iz prvega odstavka tega člena.
4. člen
Račun mora izvajalec izdati v najmanj treh izvodih, od katerih enega zadrži sam, enega izroči naročniku storitve in enega vodji strojnega krožka.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2007.
Št. 421-309/2006/9
Ljubljana, dne 15. decembra 2006
EVA 2006-1611-0165
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance
 
Soglašam!
 
Marija Lukačič l.r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano