Uradni list

Številka 141
Uradni list RS, št. 141/2006 z dne 30. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 141/2006 z dne 30. 12. 2006

Kazalo

6168. Pravilnik o uveljavljanju oprostitev plačila davka na dodano vrednost in trošarin v mednarodnem potniškem prometu, stran 16495.

Na podlagi drugega odstavka 51. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 117/06) in 67. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo in 122/06) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o uveljavljanju oprostitev plačila davka
na dodano vrednost in trošarin v mednarodnem potniškem prometu
1. člen
(Vsebina pravilnika)
Ta pravilnik podrobneje določa kriterije in način uveljavljanja oprostitev plačila davka na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: DDV) in trošarin v mednarodnem potniškem prometu za blago iz 6. točke prvega odstavka 51. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 117/06) oziroma trošarinske izdelke iz 2. točke prvega odstavka 32. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo in 122/06) v skladu z Direktivo Sveta 69/169/EGS z dne 28. maja 1969 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o oprostitvi prometnega davka in trošarin na uvoz pri mednarodnih potovanjih (UL L št. 133 z dne 4. 6. 1969, str. 6), zadnjič spremenjene z direktivo Sveta 2005/93/ES z dne 21. decembra 2005 (UL L št. 346 z dne 29. 12. 2005, str. 16).
2. člen
(Vrednostne omejitve)
(1) Oprostitev plačila DDV in trošarin se nanaša na uvoz blaga v osebni prtljagi potnika, če tak uvoz ni komercialne narave in če celotna vrednost blaga ne presega 175 eurov na osebo.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko oseba, mlajša od petnajst let, uveljavlja oprostitev plačila DDV in trošarin za uvoz blaga v svoji osebni prtljagi le, če celotna vrednost blaga ne presega 90 eurov.
(3) Če vrednost blaga, ki ga potnik prinaša v osebni prtljagi, presega znesek iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena, se oprostitev plačila DDV in trošarin odobri le do predpisanega zneska, pri čemer se vrednost posameznega izdelka ne sme razdeliti.
(4) Šteje se, da uvoz blaga ni komercialne narave, če se opravi priložnostno in če gre izključno za blago za osebno rabo potnika ali njegove družine oziroma za blago, namenjeno za darila. Narava in količina blaga ne smeta biti takšni, da bi lahko kazali na to, da se blago uvaža v komercialne namene.
(5) Osebna prtljaga pomeni vso prtljago, ki jo potnik predloži carinskemu organu pri prihodu, in prtljago, ki jo predloži naknadno istemu organu z dokazilom, da je bila registrirana kot spremljajoča prtljaga ob njegovem odhodu pri istem prevozniku. Kot osebno prtljago ni mogoče obravnavati posod, ki vsebujejo pogonsko gorivo.
(6) Ne glede na vrednostne omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena je mogoče za blago, za katero je v skladu s carinskimi predpisi določena nižja vrednostna omejitev, oprostitev plačila DDV in trošarin v skladu s tem pravilnikom uveljaviti le za blago v tej nižji vrednosti, določeni s carinskimi predpisi.
(7) V vrednostno omejitev iz prvega oziroma drugega ali šestega odstavka tega člena se ne všteva blago, ki se uvaža začasno ali je ponovno uvoženo, potem ko je bilo začasno izvoženo.
3. člen
(Količinske omejitve)
(1) Ne glede na vrednostne omejitve iz 2. člena tega pravilnika lahko potnik uveljavi oprostitev plačila DDV in trošarin pri uvozu naslednjih količin naslednjih izdelkov v svoji osebni prtljagi:
1. tobačni izdelki:
– 200 cigaret ali
– 100 cigarilosov (cigar, ki imajo največjo težo 3 grame vsaka) ali
– 50 cigar ali
– 250 gramov tobaka za kajenje ali
– sorazmerna količina različnih navedenih tobačnih izdelkov;
2. alkohol in alkoholne pijače:
– 1 liter alkoholne pijače, ki presega 22 vol. % alkohola, oziroma nedenaturiranega etilnega alkohola 80 vol. % in več ali
– 2 litra alkoholne pijače, ki ne presega 22 vol. % alkohola, oziroma penečega vina ali
– sorazmerna količina različnih navedenih alkoholnih pijač in
– 2 litra mirnega vina;
3. 50 gramov parfuma in 0,25 litra toaletne vode;
4. 500 g kave ali 200 g kavnega ekstrakta oziroma esence;
5. 100 g čaja ali 40 g čajnega ekstrakta oziroma esence.
(2) Oprostitve plačila DDV in trošarin za blago iz 1. in 2. točke prejšnjega odstavka ne more uveljavljati potnik, mlajši od sedemnajst let, oprostitve plačila DDV in trošarin za blago iz 4. točke prejšnjega odstavka pa ne potnik, mlajši od petnajst let.
(3) Vrednost blaga iz prvega odstavka tega člena se ne všteva v vrednost iz prvega, drugega oziroma šestega odstavka 2. člena tega pravilnika.
(4) Ne glede na drugi stavek petega odstavka 2. člena tega pravilnika se lahko v skladu s tem pravilnikom uveljavi oprostitev plačila DDV in trošarin za največ 10 litrov pogonskega goriva za posamezno prevozno sredstvo, shranjenega v ustrezni embalaži.
4. člen
(Začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2007.
Št. 423-232/2006
Ljubljana, dne 22. decembra 2006
EVA 2006-1611-0147
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance