Uradni list

Številka 141
Uradni list RS, št. 141/2006 z dne 30. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 141/2006 z dne 30. 12. 2006

Kazalo

6166. Pravilnik o pogojih in načinu uveljavljanja oprostitev po 51. členu Zakona o davku na dodano vrednost, stran 16476.

Na podlagi drugega odstavka 51. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 117/06) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o pogojih in načinu uveljavljanja oprostitev
po 51. členu Zakona o davku
na dodano vrednost
I. SPLOŠNO
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik podrobneje določa pogoje in način uveljavljanja oprostitev plačila davka na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: DDV) pri uvozu blaga iz prvega odstavka 51. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 117/06, v nadaljnjem besedilu: ZDDV-1) v skladu z Direktivo Sveta 83/181/EGS z dne 28. marca 1983 o določitvi področja uporabe člena 14(1)(d) Direktive 77/388/EGS glede oprostitve davka na dodano vrednost na končni uvoz določenega blaga (UL L št. 105 z dne 23. 4. 1983, str. 38), zadnjič spremenjena z Direktivo komisije 89/219/EGS z dne 7. marca 1989 o spremembi Direktive Sveta 83/181/EGS o določitvi področja uporabe člena 14(1)(d) Direktive 77/388/EGS glede oprostitve davka na dodano vrednost na končni uvoz določenega blaga, da upošteva uvedbo kombinirane nomenklature (UL L št. 92 z dne 5. 4. 1989, str. 13), in Direktivo Sveta 2006/79/ES z dne 5. oktobra 2006 o oprostitvi davkov na uvoz manjših pošiljk nekomercialnega značaja iz tretjih držav (kodificirana različica) (UL L št. 286 z dne 17. 10. 2006, str. 15).
2. člen
(prepoved odtujitve ali drugačne uporabe)
(1) Blaga, oproščenega plačila DDV na podlagi prvega odstavka 51. člena ZDDV-1 pred potekom roka, ki je za oprostitev plačila carine, določen v carinskih predpisih, ni dovoljeno odtujiti, dati v uporabo drugemu ali kako drugače uporabiti za druge namene, ne pa za tiste, zaradi katerih je bilo oproščeno plačila DDV, preden DDV ni plačan. Teh predmetov prav tako ni mogoče zastaviti, posoditi ali drugače izročiti kot zavarovanje druge obveznosti.
(2) Če se blago pred potekom roka iz prejšnjega odstavka odtuji, da v uporabo drugemu ali kako drugače uporabi za druge namene, ne pa za tiste, zaradi katerih je bilo oproščeno plačila DDV, se plača DDV, ki se obračuna po stopnji, ki velja na dan, ko se predmeti nenamensko uporabijo in na podlagi podatkov o davčni osnovi, ki jo na ta dan ugotovi pristojni carinski organ.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se lahko blago, ki je predmet oprostitve DDV, s soglasjem pristojnega carinskega organa prenese brez obračuna DDV na drugo osebo, če dokaže, da izpolnjuje vse predpisane pogoje za uveljavljanje zadevne oprostitve. Carinski organ lahko dovoli tudi, da se blago brez obračuna DDV izvozi ali uniči pod carinskim nadzorom.
3. člen
(dokazovanje izpolnjevanja pogojev)
Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev določenih z ZDDV-1 in tem pravilnikom za uveljavljanje oprostitve plačila DDV se smiselno uporabljajo carinski predpisi o dokazovanju pogojev za uveljavljanje oprostitve plačila carine v zadevnih primerih.
II. POŠILJKE NEZNATNE VREDNOSTI
4. člen
(obseg oprostitve)
V skladu s 1. točko prvega odstavka 51. člena ZDDV-1 je plačila DDV oproščena pošiljka, poslana prejemniku kot pismo ali paket v skupni vrednosti, ki ne presega 22 eurov.
III. OSEBNO PREMOŽENJE
5. člen
(obseg oprostitve)
(1) Osebno premoženje v skladu z 2. točko prvega odstavka 51. člena ZDDV-1 je vsako premoženje, namenjeno za osebno rabo ali uporabo v gospodinjstvu, ki:
– ga je fizična oseba uporabljala oziroma je bilo v njeni lasti najmanj 6 mesecev pred datumom preselitve iz kraja zunaj Skupnosti v Slovenijo, če gre za predmete trajnejše uporabne vrednosti;
– bo uporabljeno za enake namene, kot pred preselitvijo.
(2) Za osebno premoženje iz prejšnjega odstavka se šteje predvsem naslednje blago:
– predmeti za gospodinjstvo;
– kolesa in motorna kolesa, osebni avtomobili in njihove prikolice, počitniške prikolice, avtodomi, izletniška plovila in zasebna letala;
– hišne in jezdne živali.
(3) Za osebno premoženje se v skladu s prvim odstavkom tega člena štejejo tudi prenosni instrumenti in naprave, namenjene za opravljanje svobodnega poklica osebe, ki jih uvaža.
(4) Iz oprostitev po tem členu so izvzeta prevozna sredstva, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti ter predmeti, ki se uporabljajo pri izvajanju obrti ali poklica, razen prenosne opreme za izvajanje uporabne ali svobodne umetnosti.
6. člen
(priznavanje oprostitev)
(1) Oprostitve iz prejšnjega člena se priznajo v 12 mesecih od dneva, ko je fizična oseba pridobila dovoljenje za stalno prebivanje v Sloveniji oziroma se je preselila v Slovenijo.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se lahko upravičencu prizna oprostitev plačila DDV, preden se preseli oziroma spremeni običajno prebivališče oziroma pridobi dovoljenje za stalno prebivanje v Sloveniji, če se obveže, da se bo v šestih mesecih dejansko preselil, in če položi ustrezen instrument zavarovanja za plačilo morebitnega davčnega dolga.
(3) V primeru iz prejšnjega odstavka se šestmesečni rok iz prve alineje prvega odstavka 6. člena tega pravilnika ugotavlja glede na dan, ko je osebno premoženje dejansko uvoženo v Slovenijo.
(4) Pod pogoji, predvidenimi v carinskih predpisih lahko pristojni organi odobrijo oprostitev osebnega premoženja preden je zadevna oseba prijavila običajno prebivališče v Sloveniji oziroma lahko odobrijo oprostitev za osebno premoženje osebe, ki se seli zaradi izjemnih političnih okoliščin.
(5) Za blago iz prejšnjega člena velja prepoved iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika 12 mesecev od dneva sprostitve blaga v prost promet.
IV. BLAGO, UVOŽENO OB SKLENITVI
ZAKONSKE ZVEZE
7. člen
(obseg oprostitve)
(1) Oprostitev plačila DDV v skladu s 3. točko prvega odstavka 51. člena ZDDV-1 se nanaša na:
– predmete za gospodinjstvo, stare ali nove;
– običajna poročna darila, ki jih osebi iz 3. točke prvega odstavka 51. člena ZDDV-1, pošljejo osebe, ki imajo svoje običajno prebivališče zunaj Skupnosti, če vrednost posameznega darila ne presega 200 eurov.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko pristojni organ odobri oprostitev za več kot 200 eurov pod pogojem, da vrednost vsakega oproščenega darila ne presega 1000 eurov in da so bile v državi nakupa plačane uvozne dajatve in DDV.
8. člen
(priznavanje oprostitev)
(1) Oprostitev plačila DDV se nanaša na blago, ki je uvoženo:
– ne prej kot dva meseca pred datumom, ki je določen za sklenitev zakonske zveze, če upravičenec predloži ustrezen instrument zavarovanja plačila davčnega dolga;
– ne pozneje kot 4 mesece od dneva sklenitve zakonske zveze.
(2) Blago iz 7. člena tega pravilnika se lahko v rokih iz prejšnjega odstavka uvozi v več ločenih pošiljkah.
(3) Za blago iz prejšnjega člena velja prepoved iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika 12 mesecev od dneva sprostitve blaga v prost promet.
(4) Oprostitev iz 8. člena tega pravilnika se lahko prizna samo osebam, ki so imele običajno prebivališče zunaj Skupnosti neprekinjeno najmanj 12 mesecev in predložijo dokazilo o sklenjeni zakonski zvezi.
V. PREDMETI, PRIDOBLJENI Z DEDOVANJEM
9. člen
(obseg oprostitve)
(1) Oprostitev plačila DDV v skladu s 4. točko prvega odstavka 51. člena ZDDV-1 se nanaša na osebno premoženje, ki ga fizična oseba pridobi z dedovanjem.
(2) Za prevozna sredstva iz 4. točke prvega odstavka 51. člena ZDDV-1, za katera oprostitev ne velja, se štejejo prevozna sredstva, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti.
(3) Za opremo iz 4. točke prvega odstavka 51. člena ZDDV-1 se ne štejejo prenosni instrumenti in naprave, ki jih je zapustnik uporabljal v svojem poklicu.
10. člen
(priznavanje oprostitev)
(1) Oprostitev plačila DDV v skladu s prejšnjim členom se lahko uveljavlja za osebno premoženje, ki je bilo uvoženo najpozneje v dveh letih od dneva pridobitve dediščine.
(2) Podedovano blago se lahko uvozi v več ločenih pošiljkah, v roku, določenem v prejšnjem odstavku.
(3) Oprostitev se lahko uveljavlja tudi za osebno premoženje, ki ga z dedovanjem pridobijo pravne osebe s sedežem v Sloveniji, ki se ukvarjajo z nepridobitno dejavnostjo.
VI. UČNI PRIPOMOČKI
11. člen
(obseg oprostitve)
Učni pripomočki iz 5. točke prvega odstavka 51. člena ZDDV-1 so predmeti in inštrumenti (vključno z računalniki in pisalnimi stroji), ki jih dijaki in študenti uporabljajo pri svojem šolanju.
VII. POŠILJKE NEKOMERCIALNEGA BLAGA
12. člen
(obseg oprostitve)
V skladu s 7. točko prvega odstavka 51. člena ZDDV-1 nekomercialno blago pomeni pošiljko blaga, ki:
– je priložnostna,
– vsebuje blago, namenjeno izključno prejemniku ali njegovi družini za osebno rabo; narava oziroma količina blaga pa kaže, da ne gre za pošiljko, poslano v komercialne namene,
– skupna vrednost blaga v pošiljki, skupaj z vrednostjo izdelkov iz 14. člena tega pravilnika, ne presega 45 eurov,
– jo pošiljatelj pošlje prejemniku brezplačno.
13. člen
(količinske omejitve)
Če pošiljka vsebuje tobačne izdelke, alkoholne pijače, parfume ali toaletno vodo, se v skladu s 7. točko prvega odstavka 51. člena ZDDV-1 šteje za pošiljko nekomercialnega blaga, če količine posamezne vrste izdelkov v pošiljki ne presegajo naslednjih količin:
(a) tobačni izdelki:
– 50 cigaret, ali
– 25 cigarilosov (cigare, težke največ 3 grame), ali
– 10 cigar, ali
– 50 gramov tobaka za kajenje;
(b) alkoholne pijače:
– 1 liter destilirane pijače in žgane pijače z vsebnostjo alkohola nad 22% vol ali
– 1 liter destilirane pijače, žgane pijače in aperitivi z vinsko ali alkoholno osnovo, z vsebnostjo alkohola do največ 22% vol.; peneče vino, desertno vino, ali
– 2 litra mirnega vina;
(c) parfumi: 50 gramov, ali toaletne vode: 0,25 litra;
(d) kava: 500 gramov ali 200 gramov ekstrakta ali esence;
(e) čaj: 100 gramov ali 40 gramov ekstrakta ali esence.
14. člen
(omejitve za večje pošiljke)
Če količina izdelkov iz prejšnjega člena v pošiljki presega količine, navedene v prejšnjem členu in zato ni mogoče uveljavljati oprostitve plačila DDV, se DDV obračuna od vrednosti celotne pošiljke.
VIII. UVOZ V OKVIRU MEDNARODNIH ODNOSOV
1. Častna odlikovanja in nagrade
15. člen
(obseg oprostitve)
(1) Častna odlikovanja in nagrade so oproščeni plačila DDV v skladu z 8. točko prvega odstavka 51. člena ZDDV-1, če upravičene osebe pristojnemu carinskemu uradu dokažejo, da narava ali posamična vrednost predmetov kaže na to, da niso komercialne narave.
(2) Za častna odlikovanja in nagrade se štejejo:
– odlikovanja, ki so jih osebam s stalnim prebivališčem v Sloveniji podelile vlade drugih držav ali mednarodne organizacije;
– pokali, medalje in podobni predmeti simbolične narave, ki so bili podeljeni v drugi državi osebam s stalnim prebivališčem v Sloveniji kot nagrada za njihovo delovanje na področjih, kot so umetnost, znanost, šport ali javna dela ali kot priznanje zaslug ob posebnem dogodku in jih take osebe same uvozijo;
– pokali, medalje in podobni predmeti simbolične narave, ki jih brezplačno dajo organi ali osebe, ki nimajo sedeža v Sloveniji z namenom, da se izročijo v Sloveniji za enake namene kot po prejšnji alineji;
– nagrade, trofeje in spominki simbolne narave in omejene vrednosti, ki so namenjene za brezplačno razdeljevanje osebam z običajnim prebivališčem v državi, ki ni država uvoza, na poslovnih konferencah in podobnih mednarodnih prireditvah; njihova narava, enotna vrednost ali druge značilnosti ne smejo biti take, da bi lahko nakazovale, da so za komercialne namene.
2. Darila, prejeta v okviru mednarodnih odnosov
16. člen
(obseg oprostitve)
(1) V skladu z 8. točko prvega odstavka 51. člena ZDDV-1 je plačila DDV oproščeno blago, ki:
– ga uvažajo osebe, ki so bile na uradnem obisku v drugi državi in so ob tej priložnosti prejele to blago kot darilo od organov oblasti države gostiteljice;
– ga uvažajo osebe, ki prihajajo na uradni obisk v Slovenijo in ga ob tej priložnosti nameravajo dati kot darilo organom oblasti Slovenije;
– so ga kot darilo v znak prijateljstva ali naklonjenosti poslali tuji organi oblasti ali skupine, ki opravljajo dejavnost v javnem interesu, slovenskim uradnim organom ali skupini, ki deluje v javnem interesu, če je upravičenec pridobil soglasje pristojnega organa, da uveljavi oprostitev plačila DDV.
(2) Oprostitev plačila DDV iz prejšnjega odstavka se nanaša samo na:
– priložnostna darila;
– darila, ki po naravi, vrednosti in količini ne kažejo nobenega komercialnega namena;
– darila, ki niso uporabljena za komercialne namene.
3. Predmeti, namenjeni vladarjem in predsednikom držav
17. člen
(obseg oprostitve)
(1) V skladu z 8. točko prvega odstavka 51. člena ZDDV-1, se oprostitve nanašajo na:
– darila vladarjem in predsednikom držav;
– blago, ki ga bodo potrebovali oziroma porabili vladarji in predsedniki drugih držav ali osebe, ki jih uradno zastopajo med uradnim obiskom v Sloveniji, če obstaja vzajemnost.
(2) Prejšnji odstavek se nanaša tudi na osebe, ki uživajo posebne pravice v skladu z mednarodnim javnim pravom, podobne tistim, ki jih uživajo vladarji in predsedniki držav.
IX. UVOZ TERAPEVTSKIH SNOVI, FARMACEVTSKIH IZDELKOV, LABORATORIJSKIH ŽIVALI IN BIOLOŠKIH
ALI KEMIČNIH SNOVI
1. Terapevtske snovi človeškega izvora in reagenti za določanje krvnih skupin in vrst tkiv
18. člen
(obseg oprostitve)
V skladu z 9. točko prvega odstavka 51. člena ZDDV-1 so:
– terapevtske snovi človeškega izvora: človeška kri in njeni derivati;
– reagenti za določanje krvnih skupin: vsi reagenti človeškega, živalskega, rastlinskega ali drugega izvora, ki se uporabljajo za ugotavljanje krvnih skupin in odkrivanje neskladnosti krvi;
– reagenti za določanje vrst tkiv: vsi reagenti človeškega, živalskega, rastlinskega ali drugega izvora, ki se uporabljajo za določanje vrst človeških tkiv.
19. člen
(pogoji)
(1) Izdelki iz prejšnjega člena so ob uvozu oproščeni plačila DDV, če:
– so namenjeni za ustanove ali laboratorije, izključno za uporabo v nekomercialne medicinske ali znanstvene namene;
– imajo potrdilo o skladnosti, ki ga izda pristojni organ v državi odhoda;
– so v embalaži, ki ima posebno nalepko, ki označuje te izdelke.
(2) Oprostitev vključuje posebno embalažo, ki je nujno potrebna za prevoz snovi iz tega poglavja, ter tudi topila in dodatke, ki so potrebni za njihovo uporabo in so lahko priloženi v pošiljkah.
2. Farmacevtski izdelki, ki se uporabljajo na mednarodnih športnih prireditvah
20. člen
(obseg oprostitev)
Oprostitev plačila DDV se nanaša na farmacevtske izdelke, ki so namenjeni športnikom ali živalim, ki sodelujejo na mednarodnih športnih prireditvah v Sloveniji, in sicer v mejah, ki so potrebne za zadovoljitev njihovih potreb med nastanitvijo v Sloveniji.
3. Laboratorijske živali in biološke ali kemične snovi, namenjene za raziskave
21. člen
(obseg oprostitve)
Pod pogoji predvidenimi v carinskih predpisih so DDV oproščene:
– živali, ki so posebej pripravljene in so poslane brezplačno za laboratorijsko uporabo in
– biološke ali kemične snovi, ki so uvožene brezplačno.
X. BLAGO, KI GA UVAŽAJO DRŽAVNI ORGANI TER DOBRODELNE IN ČLOVEKOLJUBNE ORGANIZACIJE
22. člen
(obseg oprostitve)
(1) Oprostitev plačila DDV v skladu z 10. točko prvega odstavka 51. člena ZDDV-1 se nanaša na:
– osnovne življenjske potrebščine, ki jih brezplačno pridobijo in uvozijo državni organi ali druge dobrodelne ali človekoljubne organizacije, če so namenjene za brezplačno razdelitev osebam, potrebnim pomoči;
– vsakovrstno blago, ki ga organom in organizacijam iz prejšnje alineje brezplačno pošlje oseba ali organizacija, ki nima sedeža v Sloveniji, ki nima nobenih komercialnih namenov in se uporablja za zbiranje denarja na priložnostnih dobrodelnih prireditvah za pomoč osebam, potrebnim pomoči;
– opremo in pisarniški material, ki ga organom in organizacijam iz prve alineje tega člena brezplačno pošlje oseba ali organizacija, ki nima sedeža v Sloveniji in nima nobenih komercialnih namenov ter je namenjen izključno za potrebe njihovega delovanja ali izvajanje dobrodelnih ali človekoljubnih ciljev.
(2) Osnovne življenjske potrebščine iz prve alineje prejšnjega odstavka zajemajo tisto blago, ki je namenjeno zadovoljevanju nujnih življenjskih potreb, kot na primer: hrana, zdravila, oblačila, posteljnina, šotori in bivalni kontejnerji.
XI. PREDMETI, KI SO UVOŽENI ZA KORIST ŽRTEV NARAVNIH NESREČ
23. člen
(prenos blaga)
(1) Blago iz 11. točke prvega odstavka 51. člena ZDDV-1 se potem, ko ga žrtve naravnih nesreč ne uporabljajo več, ne sme posojati, dati v najem ali prenesti za plačilo ali brezplačno brez plačila DDV.
(2) Če se blago posodi organizaciji, ki je sama upravičena do ugodnosti oprostitve v skladu z 11. točko prvega odstavka 51. člena ZDDV-1, ali organizaciji, ki je upravičena do oprostitve v skladu z 10. točko prvega odstavka 51. člena ZDDV-1, se ji odda v najem ali prenese nanjo, se oprostitev lahko odobri še naprej pod pogojem, da organizacija uporablja blago za namene, zaradi katerih ima pravico do take oprostitve.
24. člen
(sklep Evropske komisije)
(1) Oprostitev plačila DDV v skladu z 11. točko prvega odstavka 51. člena ZDDV-1 se lahko odobri le na podlagi sklepa Evropske komisije.
(2) Do odločitve Evropske komisije lahko carinski organ odobri začasno oprostitev plačila DDV za blago, uvoženo za te namene, vendar se mora uvoznik zavezati, da bo DDV plačal, če oprostitev ne bo odobrena.
XII. PREDMETI, UVOŽENI ZA POTREBE GIBALNO
IN SENZORNO OVIRANIH OSEB TER OSEB Z MOTNJO
V DUŠEVNEM RAZVOJU
25. člen
(deli in orodje)
Oprostitev plačila DDV v skladu z 12. točko prvega odstavka 51. člena ZDDV-1 se nanaša tudi na rezervne dele, sestavne dele ali dodatke in orodje, namenjeno vzdrževanju ali popravilu navedenih predmetov, pod pogojem, da so uvoženi hkrati kot predmeti, na katere se nanaša oprostitev. Če pa so uvoženi pozneje, mora upravičenec dokazati, da so namenjeni za predmete, ki so bili predhodno ob uvozu oproščeni plačila DDV oziroma bi bili oproščeni plačila DDV, če bi se uvozili hkrati s temi deli oziroma orodjem.
26. člen
(posojanje, oddaja ali prenos predmetov)
Predmete, ki so v skladu z 12. točko prvega odstavka 51. člena ZDDV-1 oproščeni pri uvozu, lahko upravičene ustanove ali organizacije na nepridobitni osnovi posodijo, oddajo ali prenesejo, za plačilo ali brezplačno, upravičenim osebam, s katerimi se ukvarjajo, brez plačila DDV ob uvozu. Če se predmet posodi ustanovi ali organizaciji, ki je sama upravičena do oprostitve, se ji odda v najem ali prenese nanjo, je oprostitev odobrena še naprej pod pogojem, da organizacija uporablja predmete za namene, zaradi katerih ima pravico do take oprostitve.
XIII. OPREMA, KI SE UVOZI OB PRENOSU DEJAVNOSTI
27. člen
(obseg oprostitve)
(1) Oprostitev plačila DDV v skladu s 13. točko prvega odstavka 51. člena ZDDV-1 se nanaša na opremo, ki:
– jo je imetnik uporabljal vsaj 12 mesecev pred datumom, ko je podjetje prenehalo delovati v državi odhoda;
– je namenjena, da se po prenosu uporablja za iste namene;
– se bo uporabljala za namene obdavčene dejavnosti ali oproščene dejavnosti s pravico do odbitka DDV;
– ustreza naravi in velikosti tega podjetja.
(2) Prejšnji odstavek se smiselno uporablja tudi za opremo, ki jo v Slovenijo uvažajo dobrodelne in človekoljubne organizacije zaradi prenosa sedeža dejavnosti v Slovenijo, če so od te opreme v državi izvoza plačale DDV in jim ni bil povrnjen.
(3) Oprostitev plačila DDV po tem členu se ne more uveljaviti, če se s preselitvijo ne vzpostavijo nove dejavnosti, temveč se v Sloveniji oprema vloži v že ustanovljeno podjetje.
(4) Za prevozna sredstva iz 13. točke prvega odstavka 51. člena ZDDV-1 se štejejo motorna vozila, ki po svoji naravi ne pomenijo sredstva za proizvodno oziroma storitveno dejavnost.
(5) Oprostitev se lahko prizna pred potekom 12 mesecev od datuma, ko je podjetje prenehalo s svojimi dejavnostmi v državi odhoda, pod pogojem, da je imetnik vnaprej obvestil pristojni davčni urad o začetku opravljanja take dejavnosti v Sloveniji.
XIV. ŽIVINA TER KMETIJSKI IN GOZDARSKI PRIDELKI, KI JIH SLOVENSKI DRŽAVLJANI PRIDELAJO NA SVOJIH POSESTVIH NA OBMEJNEM OBMOČJU SOSEDNJE DRŽAVE, TER SEMENA IN GNOJILA, KI JIH UVOZIJO TUJI DRŽAVLJANI ZA SVOJA POSESTVA V SLOVENIJI
28. člen
(rastlinski in živinorejski proizvodi)
(1) Oprostitev plačila DDV v skladu s 14. točko prvega odstavka 51. člena ZDDV-1 se nanaša na poljedeljske, živinorejske, čebelarske, vrtnarske in gozdarske proizvode s posestev, ki so v državi, ki meji na ozemlje Slovenije, ki jih slovenski kmetijski proizvajalci pridelajo in vnesejo v Slovenijo. Oprostitev je omejena na proizvode, ki niso bili obdelani razen običajne obdelave po spravilu ali pridelavi, in se nanaša samo na proizvode, ki jih uvozi kmetijski proizvajalec oziroma so uvoženi za njegov račun.
(2) Živinorejski proizvodi iz prejšnjega odstavka morajo biti dobljeni od živali, ki so rejene, pridobljene ali uvožene v skladu s splošnimi davčnimi predpisi, ki se uporabljajo v Sloveniji.
(3) Čistokrvni konji, ki niso starejši od šestih mesecev in so jih zunaj Slovenije skotile živali, ki so bile oplojene v Sloveniji in so nato začasno izvožene zaradi kotitve, so ob uvozu oproščeni plačila DDV.
(4) Oprostitev se smiselno uporablja za ribiške proizvode ali proizvode iz ribogojstva, ki jih v jezerih ali vodnih poteh, ki mejijo na ozemlje Slovenije opravljajo ribiči s sedežem v Sloveniji in na proizvode lovskih dejavnosti, ki jih na takih jezerih ali vodnih poteh opravljajo lovci in ribiči s sedežem v Sloveniji.
29. člen
(semena, gnojila in izdelki za obdelavo tal)
(1) V skladu s 14. točko prvega odstavka 51. člena ZDDV-1 so plačila DDV oproščena semena, gnojila in izdelki za obdelavo zemlje in pridelkov, ki jih kmetijski pridelovalci s prebivališčem oziroma sedežem v državi, ki meji na Slovenijo, uvozijo za uporabo na svojih posestvih v Sloveniji.
(2) Oprostitev plačila DDV v skladu s prejšnjim odstavkom se lahko uveljavlja le za tolikšne količine semena, gnojil ali drugih izdelkov, kot so potrebne za opravljanje dejavnosti na posestvu upravičenca in jih uvozi kmetijski pridelovalec oziroma se uvozijo za njegov račun.
XV. VZORCI BLAGA NEZNATNE VREDNOSTI
30. člen
(obseg oprostitve)
(1) Vzorec blaga neznatne vrednosti iz 15. točke prvega odstavka 51. člena ZDDV-1 je vsak predmet, ki predstavlja vrsto blaga ter glede na videz in količino ni uporaben za druge namene, razen za pospeševanje prodaje blaga iste vrste in kakovosti.
(2) Carinski organ lahko zahteva, da je treba vzorce narediti trajno neuporabne za trgovske namene (s tem da se žigosajo, preluknjajo ali drugače naredijo neuporabni), vendar tako, da ne izgubijo lastnost vzorca.
XVI. TISKOVINE IN REKLAMNO GRADIVO
31. člen
(obseg oprostitve)
Oprostitev iz 16. točke prvega odstavka 51. člena ZDDV-1 se nanaša na:
1. tiskovine, kot so katalogi, ceniki, navodila za uporabo, brošure, če se nanašajo na:
– blago, ki ga prodaja ali najame oseba s sedežem zunaj Slovenije, ali
– storitve, ki jih ponuja oseba s sedežem v drugi državi članici, ali
– prevozne storitve, storitve zavarovanja, bančne in druge storitve, ki jih ponuja oseba s sedežem v tretji državi.
2. predmete za reklamne namene, ki so brez prave komercialne vrednosti, ki jih dobavitelj pošlje svojim strankam brezplačno, in jih je mogoče uporabiti le v reklamne namene.
32. člen
(pogoji)
Oprostitev iz 1. točke prejšnjega člena velja le, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
– iz tiskovine mora biti jasno razvidno ime podjetja, ki proizvaja, prodaja ali oddaja v najem blago ali ki opravlja storitve, na katere se nanaša;
– vsaka pošiljka lahko vsebuje največ en dokument ali kopijo vsakega dokumenta,če pošiljko sestavlja več dokumentov. Pošiljka, ki jo sestavlja več izvodov enakih tiskovin, je lahko kljub temu oproščena plačila DDV, če njena bruto teža ne presega enega kilograma;
– tiskovine ne smejo biti del združenih pošiljk istega pošiljatelja istemu prejemniku.
XVII. BLAGO, NAMENJENO UPORABI NA SEJMU, RAZSTAVI ALI PODOBNI PRIREDITVI
33. člen
(obseg oprostitve)
(1) V skladu s 17. točko prvega odstavka 51. člena ZDDV-1 je plačila DDV oproščeno naslednje blago:
– majhni reprezentativni vzorci blaga, namenjeni za razstavljanje na sejmu ali podobni prireditvi;
– blago, uvoženo izključno za to, da se prikaže, ali za prikaz strojev ali aparatov, ki so razstavljeni na sejmu ali podobni prireditvi;
– različen material majhne vrednosti kot so: barve, laki, tapete, ki se bodo porabili pri postavitvi, opremi in okrasitvi začasnih stojnic na sejmu ali podobni prireditvi, ki se z uporabo uničijo;
– tiskovine, katalogi, prospekti, ceniki, oglaševalski plakati, koledarji (ilustrirani ali ne), neuokvirjene fotografije in drugi predmeti, ki se dobavijo brezplačno zaradi oglaševanja blaga, razstavljenega na sejmu ali podobni prireditvi.
(2) Za namene iz prejšnjega odstavka izraz "sejem ali podobna prireditev" pomeni:
– razstave, sejme in podobne prireditve, ki so povezane s trgovino, industrijo, kmetijstvom ali obrtjo;
– razstave ali prireditve, ki so organizirane pretežno v dobrodelne namene;
– razstave in prireditve, ki so organizirane pretežno zaradi znanstvenih, tehničnih, obrtnih, umetniških, izobraževalnih, kulturnih ali športnih razlogov, verskih razlogov, dejavnosti sindikatov ali turizma ali zaradi spodbujanja mednarodnega razumevanja;
– srečanja predstavnikov mednarodnih organizacij ali združenj;
– uradne ali žalne slovesnosti in shode,
razen razstav, prirejenih za zasebne namene v prodajalnah ali drugih prostorih zaradi prodaje blaga.
(3) Oprostitev iz prve alineje prvega odstavka tega člena je omejena na vzorce:
– ki so brezplačno uvoženi kot taki ali so pridobljeni na sejmu iz nepakirane količine blaga;
– ki se delijo brezplačno izključno obiskovalcem sejma;
– ki so prepoznavni kot oglaševalski vzorci nizke enotne vrednosti;
– ki jih ni lahko tržiti, in kadar je to primerno, so pakirani tako, da je količina blaga manjša od najmanjše količine istega blaga, ki se dejansko prodaja na trgu;
– ki niso, kadar gre za živila in pijače, pakirani tako, kot je določeno v prejšnji alineji, in se zaužijejo na samem sejmu;
– katerih skupna vrednost in količina sta primerni naravi sejma, številu obiskovalcev in obsegu sodelovanja razstavljavca.
(4) Oprostitev iz druge alineje prvega odstavka tega člena je omejena na blago:
– ki se porabi ali uniči na sejmu in
– katerega skupna vrednost in količina sta primerni naravi sejma, številu obiskovalcev in obsegu sodelovanja razstavljavca.
(5) Oprostitev iz četrte alineje prvega odstavka tega člena je omejena na tiskovine in predmete, namenjene oglaševanju:
– ki se razdeljujejo javnosti na kraju prireditve izključno brezplačno;
– katerih skupna vrednost in količina sta primerni naravi prireditve, številu obiskovalcev in obsegu sodelovanja razstavljavca.
XVIII. BLAGO, UVOŽENO ZARADI PREIZKUŠANJA, PREISKOVANJA ALI TESTIRANJA
34. člen
(obseg oprostitve)
(1) Oprostitev plačila DDV v skladu z 18. točko prvega odstavka 51. člena ZDDV-1 se nanaša na blago, ki je namenjeno preizkušanju, preiskovanju ali testiranju zaradi zbiranja informacij ali za potrebe industrijskih ali komercialnih raziskav.
(2) Oprostitev iz prejšnjega odstavka velja le za količino blaga, ki je nujno potrebna za namene, zaradi katerih je blago uvoženo.
(3) Količino iz prejšnjega odstavka določi pristojni carinski organ, pri čemer upošteva omenjene namene.
(4) Carinski organ prizna oprostitev samo za blago, ki se med preizkušanjem, preiskovanjem ali testiranjem v celoti porabi ali uniči.
(5) Oprostitev se ne nanaša na blago, ki se uporablja pri pregledih, analizah ali preizkušanjih, ki sami po sebi pomenijo dejavnosti pospeševanja prodaje.
35. člen
(blago, ki ni v celoti porabljeno ali uničeno)
(1) Ne glede na četrti odstavek prejšnjega člena se oprostitev nanaša tudi na blago, ki se med preizkušanjem, preiskovanjem ali testiranjem ne porabi v celoti ali uniči, pod pogojem, da se izdelki, ki ostanejo, s soglasjem in pod nadzorom pristojnega carinskega organa:
– po končanem preizkušanju, preiskovanju ali testiranju v celoti uničijo ali pa so brez komercialne vrednosti;
– odstopijo državi brez povzročitve stroškov;
– v utemeljenih primerih ponovno izvozi.
(2) Izraz »Izdelki, ki ostanejo« iz prejšnjega odstavka, pomeni izdelke, ki so rezultat preizkušanja, preiskovanja ali testiranja ali izdelke, ki dejansko niso bili uporabljeni.
36. člen
(plačilo DDV od neporabljenega blaga)
(1) Razen v primerih iz prejšnjega člena se od blaga, ki ni v celoti porabljeno ali uničeno po končanem preizkušanju, preiskovanju ali testiranju, plača DDV. DDV se obračuna na dan, ko je preizkušanje, preiskovanje ali testiranje končano, na podlagi podatkov o davčni osnovi, ki jo na ta dan ugotovi carinski organ in po davčni stopnji, ki na ta dan velja za uvoženo blago.
(2) Če se neporabljeno blago predela v odpadek, lahko ne glede na prejšnji odstavek carinski organ obračuna DDV po stopnji, veljavni za tak odpadek med predelavo.
37. člen
(rok)
Rok, v katerem mora biti preizkušanje, preiskovanje ali testiranje končano, in pogoje za zagotovitev predpisane uporabe blaga, določi carinski organ.
XIX. PREDMETI IN SPREMLJAJOČI DOKUMENTI V ZVEZI S PRIDOBITVIJO ALI VARSTVOM BLAGOVNIH ZNAMK, PATENTOV IN MODELOV
38. člen
(obseg oprostitve)
Oprostitev plačila DDV v skladu z 19. točko prvega odstavka 51. člena ZDDV-1 se nanaša na blagovne znamke, vzorce, načrte in spremljajoče dokumente, ki se pošiljajo subjektom, ki se ukvarjajo z varstvom pravic intelektualne lastnine.
XX. TURISTIČNA INFORMATIVNA
DOKUMENTACIJA
39. člen
(obseg oprostitve)
V skladu z 20. točko prvega odstavka 51. člena ZDDV-1 so plačila DDV oproščeni:
– dokumentacija (letakii, brošure, knjige, revije, vodniki, uokvirjeni ali neuokvirjeni plakati, neuokvirjene fotografije in povečave fotografij, ilustrirani ali neilustrirani zemljevidi, diapozitivi in ilustrirani koledarji), ki so namenjeni za brezplačno razdelitev in katerih glavni namen je spodbujanje javnosti, da obišče tuje države, zlasti kulturna, turistična, športna, verska ali trgovinska ali strokovna srečanja ali prireditve. Taka dokumentacija ne sme vsebovati več kot 25% zasebnih komercialnih reklam, iz nje pa mora biti razvidno, da je njen glavni namen spodbujanje;
– seznami tujih hotelov in letopisi, ki jih izdajajo uradne turistične agencije ali se izdajajo pod njihovem pokroviteljstvom, in vozni redi tujih prevoznih storitev, če so namenjeni za brezplačno razdelitev in ne vsebujejo več kot 25% zasebnih komercialnih reklam;
– predstavitveno gradivo, ki se da akreditiranim predstavnikom ali dopisnikom, ki jih imenujejo uradne nacionalne turistične agencije, in ni namenjeno razdeljevanju, kot so letopisi, seznami telefonskih ali teleks številk, seznami hotelov, katalogi sejmov, vzorci obrtnih izdelkov majhne vrednosti in literatura o muzejih, univerzah, zdraviliščih ali drugih podobnih ustanovah.
XXI. MATERIAL, POTREBEN ZA NATOVARJANJE
IN ZAVAROVANJE BLAGA MED PREVOZOM
40. člen
(obseg oprostitve)
Material, potreben za natovarjanje in zavarovanje blaga med prevozom iz 22. točke prvega odstavka 51. člena ZDDV-1 je material, ki se uporablja za natovarjanje oziroma zaščito (vključno s toplotno zaščito) blaga med prevozom v Slovenijo in običajno ni ponovno uporaben (kot so vrvi, slama, papir, karton, les, plastika ipd.).
XXII. GORIVO IN MAZIVO V REZERVOARJIH
MOTORNIH VOZIL
41. člen
(obseg oprostitve)
(1) Oprostitev plačila DDV v skladu s 23. točko prvega odstavka 51. člena ZDDV-1 se nanaša na količino goriva, ki je v:
– standardnih rezervoarjih komercialnih motornih vozil;
– prenosnih ročkah, ki se prevažajo v zasebnih motornih vozilih oziroma na motornih kolesih, vendar z maksimalno prostornino 10 litrov/vozilo;
– standardnih rezervoarjih posebnih zabojnikov.
(2) Za standardne rezervoarje po prejšnjem odstavku se štejejo:
– rezervoarji, ki jih proizvajalec trajno vgradi v vsa motorna vozila in motorna kolesa istega tipa in omogočajo, da se gorivo neposredno uporablja za pogon ter delovanje hladilnih in drugih naprav med prevozom;
– plinski rezervoarji, trajno vgrajeni v motorna vozila, ki za pogon uporabljajo plin;
– rezervoarji, ki jih proizvajalec trajno vgradi v vse zabojnike istega tipa in omogočajo, da se gorivo med prevozom neposredno uporablja za delovanje hladilnih in drugih naprav, s katerimi so posebni zabojniki opremljeni.
(3) Komercialno motorno vozilo je vsako cestno motorno vozilo, vključno s traktorji in prikolicami, ki po konstrukciji in opremi omogoča prevoz bodisi za plačilo ali brezplačno:
– več kot devet oseb, vključno z voznikom;
– blaga;
– ter vsako cestno motorno vozilo za posebne namene razen prevoza samega.
(4) Zasebno motorno vozilo je vsako motorno vozilo, ki ni vozilo iz prejšnjega odstavka.
(5) Za posebne zabojnike se štejejo vsi zabojniki, ki so opremljeni s posebnimi napravami za hladilne sisteme, sisteme za dovajanje kisika, toplotno izolacijske ali druge sisteme.
(6) Gorivo, ki je ob uvozu oproščeno plačila DDV, se ne sme uporabljati v drugem vozilu, razen v tistem, v katerem je bilo uvoženo, niti se ne sme odstraniti iz vozila in skladiščiti, razen med potrebnimi popravili tega vozila.
XXIII. MATERIAL ZA POSTAVITEV, VZDRŽEVANJE
ALI OKRASITEV SPOMINSKIH ZNAMENJ,
GROBOV ALI POKOPALIŠČ VOJNIH ŽRTEV, KRSTE,
ŽARE IN DRUGI POGREBNI IZDELKI
42. člen
(obseg oprostitve)
(1) Oprostitev plačila DDV v skladu s prvim stavkom 24. točke prvega odstavka 51. člena ZDDV-1 se nanaša na blago, ki ga uvozijo pristojni organi in pooblaščene organizacije za uporabo pri gradnji, vzdrževanju ali okrasitvi pokopališč in grobnic ter spomenikov žrtvam vojne druge države, pokopanim v Sloveniji.
(2) Oprostitev v skladu z drugim stavkom 24. točke prvega odstavka 51. člena ZDDV-1 se nanaša tudi na rože, vence in druge okrasne predmete, ki jih prinesejo osebe, ki živijo v drugi državi članici, kadar pridejo na pogreb ali da okrasijo grobove v Sloveniji, če ta uvoz niti po naravi niti po količini ne kaže nobenega komercialnega namena.
XXIV. KONČNA DOLOČBA
43. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2007.
Št. 423-231/2006
Ljubljana, dne 22. decembra 2006
EVA 2006-1611-0148
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost