Uradni list

Številka 132
Uradni list RS, št. 132/2006 z dne 15. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 132/2006 z dne 15. 12. 2006

Kazalo

5553. Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Vransko, stran 14641.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB1, Uradni list RS, št. 100/05 in 21/06 – odl. US) in 7. in 16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99 in 38/02) je Občinski svet Občine Vransko na 2. redni seji dne 4. 12. 2006 sprejel
P R A V I L N I K
o enkratni denarni pomoči za novorojence
v Občini Vransko
1. člen
Ta pravilnik ureja dodeljevanje enkratne denarne pomoči za novorojence družinam z območja Občine Vransko, določa upravičence, višino denarne pomoči, pogoje in postopek za uveljavljanje dodelitve denarne pomoči.
2. člen
Enkratna denarna pomoč za novorojenca, je enkratna denarna pomoč novorojenemu otroku, s katero se družini zagotovijo praviloma dodatna denarna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka.
3. člen
Upravičenec do denarne pomoči je novorojenec/ka pod pogojem:
– da je državljan/ka Republike Slovenije in ima stalno prebivališče v Občini Vransko,
– da je vsaj eden od staršev državljan Republike Slovenije in ima stalno prebivališče v Občini Vransko.
4. člen
Pravico do denarne pomoči uveljavlja tisti od staršev, pri katerem otrok živi, oziroma eden od staršev na podlagi pisnega sporazuma med staršema, če starša živita ločeno in izpolnjuje pogoje iz 3. člena tega pravilnika.
5. člen
Pravica do denarne pomoči za novorojenca se uveljavlja s pisno vlogo na obrazcu, ki je priloga temu pravilniku, pri Občinski upravi Občine Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko.
Rok za vložitev pisne vloge je najkasneje 6 (šest) mesecev po otrokovem rojstvu.
Po preteku tega roka se vloga kot prepozno vložena s sklepom zavrže.
6. člen
V vlogi iz prejšnjega člena je potrebno navesti naslednje podatke:
– ime, priimek in naslov stalnega prebivališča vlagatelja,
– datum vložitve vloge,
– naslov začasnega prebivališča vlagatelja (če obstaja),
– državljanstvo vlagatelja,
– številko osebne izkaznice vlagatelja, datum izdaje ter navedbo organa, ki je osebno izkaznico izdal,
– ime in priimek novorojenca/ke,
– datum in kraj rojstva novorojena/ke,
– stalno prebivališče in začasno prebivališče novorojenca (če obstaja)
– enotno matično številko novorojenca/ke,
– davčno številko novorojenca/ke in
– podatke o banki z navedbo številke transakcijskega računa novorojenca/ke, na katerega se nakaže denarna pomoč.
Vlogi iz prejšnjega odstavka vlagatelj mora priložiti naslednja dokazila:
– kopijo pogodbe o odprtju osebnega – transakcijskega računa na ime novorojenca/ke,
– kopijo veljavne osebne izkaznice vlagatelja (starša, ki uveljavlja pravico), oziroma jo predložiti na vpogled ob vložitvi vloge in
– kopijo pisnega sporazuma med staršema, če starša živita ločeno in je izpolnjen pogoj iz 3. člena tega pravilnika,
lahko pa tudi:
– kopijo izpiska iz rojstne matične knjige novorojenca;
– potrdilo o stalnem prebivališču novorojenca in tistega od staršev, ki uveljavlja pravico do denarne pomoči (potrdilo izda pristojna Upravna enota v Žalcu);
– kopijo potrdila o vpisu v davčni register novorojenca/ke (potrdilo izda pristojni Davčni urad)
Kolikor vlagatelj vlogi ne priloži dokazil po četrti, peti in šesti alineji drugega odstavka tega člena, ravna pristojni organ po določbah 66. in 139. člena Zakona o splošnem upravnem postopku.
7. člen
Višino denarne pomoči za vsakega novorojenca/ke po tem pravilniku določi Občinski svet s sklepom praviloma za vsako proračunsko leto posebej. Sklep se objavi v Uradnem listu in Občinskem Informatorju.
Če za posamezno proračunsko leto sklep o višini pomoči še ni sprejet, velja v tekočem letu oziroma do sprejeta odločitve o novi višini pomoči, višina določena z zadnjim veljavnim sklepom.
Sredstva za izplačilo denarne pomoči zagotovi Občina Vransko iz proračuna.
8. člen
O denarni pomoči novorojencu/ki se odloči z upravno odločbo, najkasneje v roku 30 dni od prejema popolne vloge, ki jo izda občinska uprava na podlagi tega pravilnika.
Če iz vloge niso razvidne vse okoliščine, ki so podlaga za uveljavitev pravice po določbah tega pravilnika, se vlagatelja pozove k dopolnitvi vloge. V kolikor vlagatelj najkasneje v roku 15 dni od prejema zahtevka za dopolnitev vloge ne dopolni, se le-ta kot nepopolna s sklepom zavrže.
Zoper izdano odločbo je dopustna pritožba v pisni obliki ali podana ustno na zapisnik pri organu, ki je odločbo izdal, v roku 8 dni po prejemu oziroma vročitvi odločbe. O pritožbi odloča župan Občine Vransko.
9. člen
Denarna pomoč se nakaže na transakcijski račun novorojenca/ke v roku 15 dni po pravnomočnosti odločbe.
10. člen
Občinska uprava lahko na podlagi mnenja patronažne službe ali pristojnega Centra za socialno delo odloči, da se denarna pomoč dodeli v funkcionalni obliki, če tako zahtevajo koristi otroka. Znesek v tej obliki pomoči je enak višini zneska enkratne denarne pomoči.
11. člen
Prejemnik je dolžan vrniti prejeto denarno pomoč skupaj z zamudnimi obrestmi, če se ugotovi, da jo je prejel na podlagi neresničnih podatkov oziroma v nasprotju z določbami tega pravilnika.
12. člen
Z dnem objave tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Vransko, objavljen v Uradnem listu RS, št. 28/02, in Spremembe in dopolnitve pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Vransko, objavljen v Uradnem listu RS, št. 48/05.
13. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in prične veljati z dnem objave, uporablja pa se od 1. 1. 2007 dalje.
Št. 1223/2006
Vransko, dne 4. decembra 2006
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l.r.

AAA Zlata odličnost