Uradni list

Številka 132
Uradni list RS, št. 132/2006 z dne 15. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 132/2006 z dne 15. 12. 2006

Kazalo

5552. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vransko za leto 2005, stran 14641.

Na podlagi 96., 97. in 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in dopolnitve), Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01) in 16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, 24/99 in dopolnitve) je Občinski svet Občine Vransko na 2. redni seji dne 4. 12. 2006 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Vransko za leto 2005
1. člen
Sprejme se zaključni račun o izvršitvi proračuna Občine Vransko za leto 2005.
2. člen
Proračun Občine Vransko za leto 2005 je realiziran v naslednjih zneskih:
----------------------------------------------------------------------------
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                 v tisoč SIT
----------------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov                      Proračun
                                  leta 2005
----------------------------------------------------------------------------
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)                 363.054
TEKOČI PRIHODKI (70+71)                       163.052
70 DAVČNI PRIHODKI                          148.882
700 Davki na dohodek in dobiček                    97.156
703 Davki na premoženje                        14.508
704 Domači davki na blago in storitve                 37.218
71 NEDAVČNI PRIHODKI                         14.172
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja            3.152
711 Takse in pristojbine                         985
712 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora           0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev                295
714 Drugi nedavčni prihodki                      9.740
72 KAPITALSKI PRIHODKI                          717
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev                717
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih
dolgoročnih sredstev                            0
74 TRANSFERNI PRIHODKI                        199.285
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij     199.285
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                   406.086
40 TEKOČI ODHODKI                           94.417
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim                 24.862
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost             3.420
402 Izdatki za blago in storitve                   59.307
403 Plačila domačih obresti                      4.569
409 Rezerve                              2.259
41 TEKOČI TRANSFERI                         149.249
410 Subvencije                             1.154
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom             87.032
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam         29.038
413 Drugi tekoči domači transferi                   32.025
42 INVESTICIJSKI ODHODKI                       158.412
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev                158.412
Skupina/Podskupina kontov                 Proračun leta 2005
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI                       4.008
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam,
ki niso proračunski uporabnik                     4.008
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)                –43.032
----------------------------------------------------------------------------
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB              v tisoč SIT
----------------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov                      Proračun
                                  leta 2005
----------------------------------------------------------------------------
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPIT. DELEŽEV (750+751+752)                    0
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                      0
750 Prejeta vračila danih posojil                     0
751 Prodaja kapitalskih deležev                      0
752 Kupnine iz naslova privatizacije                    0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)      0
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV             0
440 Dana posojila                             0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb                0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije            0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPIT. DELEŽEV (IV.-V.)    0
----------------------------------------------------------------------------
C. RAČUN FINANCIRANJA
----------------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov                      Proračun
                                  leta 2005
----------------------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)                        90.426
50 ZADOLŽEVANJE                            90.426
500 Domače zadolževanje                        90.426
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)                      27.733
55 ODPLAČILO DOLGA                          27.733
550 Odplačilo domačega dolga                     27.733
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)  19.661
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)                   62.693
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)              43.032
----------------------------------------------------------------------------
3. člen
Podrobnejša realizacija prihodkov in odhodkov ter drugih prejemkov in izdatkov proračuna Občine Vransko je izkazana v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja in je prikazana v splošnem delu zaključnega računa proračuna.
Splošni in posebni del zaključnega računa proračuna se objavita na spletni strani Občine Vransko.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4103/01-06/FS
Vransko, dne 4. decembra 2006
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l.r.

AAA Zlata odličnost