Uradni list

Številka 132
Uradni list RS, št. 132/2006 z dne 15. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 132/2006 z dne 15. 12. 2006

Kazalo

5519. Pravilnik o elektromagnetni združljivosti (EMC), stran 14589.

Na podlagi 2. člena Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 99/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za gospodarstvo
P R A V I L N I K
o elektromagnetni združljivosti (EMC)
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1) Ta pravilnik v skladu z Direktivo 2004/108/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. decembra 2004 o približevanju zakonodaj držav članic v zvezi z elektromagnetno združljivostjo in razveljavitvi Direktive 89/336/EGS (UL L št. 390 z dne 31. 12. 2004, str. 24) določa zahteve za elektromagnetno združljivost opreme. Namen pravilnika je zagotoviti, da so aparati, nepremični sestavi, telekomunikacijska in radiokomunikacijska omrežja vključno s sprejemanjem radiodifuznih in radioamaterskih storitev ter omrežja za dobavo električne energije ustrezno zaščiteni pred elektromagnetnimi motnjami, ki bi jih povzročali aparati ali nepremični sestavi.
(2) Priloge I do VII so sestavni del tega pravilnika in so objavljene hkrati z njim.
2. člen
(področje uporabe)
(1) Ta pravilnik se uporablja za opremo, kot je opredeljena v 3. členu tega pravilnika.
(2) Ta pravilnik se ne uporablja za:
– opremo, ki jo ureja Pravilnik o radijski in terminalski opremi (Uradni list RS, št. 77/01, 40/03);
– letalske proizvode, dele in naprave iz Uredbe (ES) Evropskega parlamenta in Sveta št. 1592/2002 z dne 15. julija 2002 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu (UL L št. 240 z dne 7. 9. 2002, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (ES) št. 1701/2003 z dne 24. septembra 2003 o prilagoditvi člena 6 Uredbe (ES) št. 1592/2002 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu (UL L št. 243 z dne 27. 9. 2003, str. 5);
– radijsko opremo, ki jo uporabljajo radioamaterji v skladu s pravilnikom o radijski službi, sprejetim v okviru Ustave in Konvencije Mednarodne telekomunikacijske zveze, razen če je oprema na voljo na trgu. Kompleti posameznih delov, ki jih radioamaterji lahko sami sestavijo, in oprema na trgu, ki jo radioamaterji predelajo za lastno uporabo, se ne štejejo za opremo na voljo na trgu.
(3) Ta pravilnik se ne uporablja za opremo, katere fizikalne lastnosti so same po sebi take, da:
– ta oprema ne more proizvajati ali prispevati k elektromagnetnim emisijam, ki presegajo ravni, ki omogočajo radijski in telekomunikacijski opremi ter drugim aparatom, da delujejo, kakor je predvideno;
– bo delovala brez nesprejemljivega poslabšanja v prisotnosti elektromagnetnih motenj, ki so običajno rezultat predvidene uporabe.
(4) Če so bistvene zahteve iz Priloge I tega pravilnika za opremo iz prvega odstavka tega člena v celoti ali delno bolj podrobno določene z drugimi predpisi, se ta pravilnik ne uporablja ali pa se preneha uporabljati za to opremo v zvezi s temi zahtevami od dne, ko se začnejo uporabljati ti predpisi.
3. člen
(pomen izrazov)
(1) Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
1. »oprema« je kateri koli aparat ali nepremični sestav;
2. »aparat« je končna naprava ali kombinacije teh naprav, ki so kot samostojne funkcionalne enote na voljo na trgu za končnega uporabnika in bi lahko povzročale elektromagnetne motnje ali pa bi take motnje lahko vplivale na njihovo delovanje;
3. »nepremični sestav« je določena kombinacija več vrst aparatov in, če je to primerno, drugih naprav, ki so sestavljene, nameščene in namenjene za stalno uporabo na vnaprej določenem mestu;
4. »elektromagnetna združljivost« je zmožnost opreme, da v svojem elektromagnetnem okolju deluje zadovoljivo, ne da bi pri tem proizvajala nedopustne elektromagnetne motnje za ostalo opremo v tem okolju;
5. »elektromagnetna motnja« je vsak elektromagnetni pojav, ki lahko poslabša delovanje opreme. Elektromagnetna motnja je lahko elektromagnetni šum, neželeni signal ali sprememba v samem mediju razširjanja;
6. »odpornost« je zmožnost opreme, da v navzočnosti elektromagnetne motnje deluje brez poslabšanja;
7. »varnostni nameni« je namen zaščite človeškega življenja ali premoženja;
8. »elektromagnetno okolje« so vsi elektromagnetni pojavi, ki obstajajo na danem kraju;
9. »operater (upravljalec)« nepremičnega sestava je lastnik, čigar predstavnik ali zastopnik je njegov podrejeni ali kakšna druga oseba, ki je nesporno zadolžena za nadzor relevantnega sestava.
(2) Za namene tega pravilnika se za aparat v smislu druge alinee prejšnjega odstavka šteje naslednje:
1. »sestavni deli« ali »podsklopi«, namenjeni za vgradnjo v aparat s strani končnega uporabnika, ki lahko povzročijo elektromagnetne motnje ali take motnje lahko vplivajo na njihovo delovanje;
2. »premične naprave« so opredeljene kot kombinacije aparatov in, kjer je to ustrezno, drugih naprav, ki se lahko premeščajo in uporabljajo na različnih mestih.
II. DAJANJE NA TRG IN V OBRATOVANJE
4. člen
(dajanje na trg in v obratovanje)
Na trg oziroma v obratovanje se lahko da oprema samo, če je skladna z zahtevami tega pravilnika, je ustrezno nameščena in vzdrževana ter se uporablja za namene, za katere je bila izdelana.
5. člen
(prost pretok opreme)
(1) Dajanje opreme, ki je skladna z zahtevami tega pravilnika, na trg in v obratovanje ne sme biti ovirano zaradi razlogov, ki temeljijo na elektromagnetni združljivosti.
(2) Zahteve tega pravilnika ne preprečujejo uporabe naslednjih posebnih ukrepov v zvezi z dajanjem opreme v obratovanje:
– ukrepov za rešitev obstoječega ali predvidenega problema elektromagnetne združljivosti na določenem mestu;
– ukrepov iz varnostnih razlogov za zaščito javnih telekomunikacijskih omrežij ali sprejemnih oziroma oddajnih postaj, ki se uporabljajo v varnostne namene v točno določenem frekvenčnem območju.
(3) Minister, pristojen za gospodarstvo (v nadaljnjem besedilu: minister), o posebnih ukrepih iz prejšnjega odstavka uradno obvesti Evropsko komisijo (v nadaljnjem besedilu: Komisija) in države članice Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: države članice), ob upoštevanju Uredbe o postopkih notificiranja na področju standardov, tehničnih predpisov in postopkov ugotavljanja skladnosti (Uradni list RS, št. 66/00 in 35/05).
(4) Na sejmih, razstavah ali podobnih prireditvah se oprema, ki ni skladna z določili tega pravilnika, lahko prikazuje oziroma razstavljanja, če viden znak jasno opozarja na to, da se ta oprema ne sme dajati na trg oziroma v obratovanje, dokler ni usklajena s tem pravilnikom. Razstavljanje je dovoljeno le, če so zagotovljeni zadostni ukrepi za preprečitev elektromagnetnih motenj.
6. člen
(bistvene zahteve)
Oprema iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika mora izpolnjevati bistvene zahteve, določene v Prilogi I tega pravilnika.
7. člen
(harmonizirani standardi)
(1) »Harmoniziran standard« pomeni tehnično specifikacijo, ki jo je sprejela evropska organizacija za standardizacijo na podlagi mandata Komisije po postopkih, ki jih določa Direktiva 98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov (UL L št. 204 z dne 21. 7. 1998, str. 37, v nadaljnjem besedilu: Direktiva 98/34/ES), zadnjič spremenjena z Direktivo 98/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. julija 1998 o spremembi Direktive 98/34/ES o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov (UL L št. 217 z dne 5. 8. 1998, str. 18). Skladnost s »harmoniziranim standardom« ni obvezna.
(2) Minister objavi seznam harmoniziranih standardov (v nadaljnjem besedilu: seznam standardov) katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti opreme z zahtevami tega pravilnika, na način določen z zakonom, ki ureja tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti.
(3) Kadar je oprema zasnovana in izdelana v skladu s standardi, navedenimi v seznamu standardov, velja domneva, da ta oprema ustreza bistvenim zahtevam iz Priloge I tega pravilnika, na katere se nanašajo navedeni harmonizirani standardi. Ta domneva o skladnosti je omejena na področje uporabe harmoniziranega(ih) standarda(ov) in ustreznih bistvenih zahtev, ki jih ta harmoniziran(i) standard(i) pokriva.
(4) Če minister meni, da harmonizirani standard ne izpolnjuje v celoti bistvenih zahtev iz Priloge I tega pravilnika, predloži zadevo Stalnemu odboru, ustanovljenemu z Direktivo 98/34/ES (v nadaljevanju »odbor«) in navede razloge.
III. APARAT
8. člen
(postopek ugotavljanja skladnosti aparatov)
Skladnost aparatov z bistvenimi zahtevami iz Priloge I tega pravilnika se ugotavlja v postopku, opisanem v Prilogi II tega pravilnika (notranja kontrola proizvodnje). Vendar pa se po prosti presoji proizvajalca ali njegovega pooblaščenega zastopnika v Skupnosti lahko uporabi tudi postopek, opisan v Prilogi III tega pravilnika.
9. člen
(oznaka »CE«)
(1) Aparati, katerih skladnost s tem pravilnikom je bila ugotovljena po postopku iz 8. člena, morajo biti opremljeni z oznako »CE«, ki potrjuje skladnost s tem pravilnikom. Za pritrditev oznake »CE« je odgovoren proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v Skupnosti. Oznako »CE« je treba pritrditi v skladu z določbami Priloge V tega pravilnika.
(2) Na aparate, njihovo embalažo ali navodila za uporabo je prepovedano pritrjevanje oznak, ki lahko zavedejo tretje strani glede pomena oziroma grafične oblike oznake »CE«.
(3) Na aparate, njihovo embalažo ali navodila za uporabo se lahko pritrdijo kakršne koli oznake, pod pogojem, da s tem nista okrnjeni vidnost in berljivost oznake »CE«.
(4) Če pristojna inšpekcija ugotovi, da je bila oznaka »CE« pritrjena neupravičeno, mora proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik v Skupnosti ne glede na določila 14. člena tega pravilnika uskladiti aparat z določbami o oznaki »CE« v skladu z določili iz tega pravilnika in s pogoji, ki jih določi pristojna inšpekcija.
10. člen
(druge oznake in podatki)
(1) Vsak aparat mora biti označen s tipom, serijo, serijsko številko ali drugimi podatki, ki omogočajo identifikacijo aparata.
(2) Vsak aparat mora bili opremljen z imenom in naslovom proizvajalca in, če proizvajalec nima sedeža v Skupnosti, z imenom in naslovom njegovega pooblaščenega zastopnika ali osebe v Skupnosti, ki je odgovorna za dajanje aparata na trg Skupnosti.
(3) Proizvajalec mora predložiti podatke o vseh posebnih varnostnih ukrepih, ki so potrebni pri montaži, namestitvi, vzdrževanju ali uporabi, da se pri dajanju v obratovanje zagotovi skladnost aparata z zaščitnimi zahtevami iz 1. točke Priloge I tega pravilnika.
(4) Če aparat ni skladen z zaščitnimi zahtevami za stanovanjska območja, mora biti opremljen z jasno oznako te omejene uporabe na ustreznem mestu, po potrebi tudi na embalaži.
(5) Podatki, potrebni za uporabo aparata v skladu z njegovo namembnostjo, morajo biti navedeni v navodilih, ki so priložena k aparatu.
11. člen
(priglašeni organi)
(1) Pravne in fizične osebe, ki želijo opravljati naloge priglašenega organa iz 3. točke Priloge III tega pravilnika, morajo izpolnjevati merila, ki so določena v Prilogi VI tega pravilnika. Minister na podlagi vloge organa izda odločbo, s katero določi organ in naloge, za katerih izvajanje je določen.
(2) Pravne in fizične osebe, ki jim je bila izdana odločba iz prejšnjega odstavka, minister priglasi Komisiji. Pri priglasitvi navede, ali so organi imenovani za opravljanje nalog iz Priloge III tega pravilnika za vse aparate, ki jih zajema ta pravilnik, oziroma za bistvene zahteve iz Priloge I tega pravilnika ali pa je imenovanje omejeno na določene posebne vidike oziroma kategorije aparatov.
(3) Za organe, ki ustrezajo ocenjevalnim merilom, določenim z ustreznimi harmoniziranimi standardi, se domneva, da izpolnjujejo merila iz Priloge VI tega pravilnika, ki jih ti harmonizirani standardi zajemajo.
(4) Če priglašeni organ ne izpolnjuje več meril, navedenih v Prilogi VI tega pravilnika, mora minister priglasitev umakniti in o tem obvestiti Komisijo in države članice.
IV. NEPREMIČNI SESTAVI
12. člen
(nepremični sestavi)
(1) Za aparate, ki so bili dani na trg in se lahko vgradijo v nepremične sestave, veljajo vse ustrezne določbe tega pravilnika za aparate.
(2) Vendar pa določbe 6., 8., 9. in 10. člena niso obvezne za aparate, ki so namenjeni za vgraditev v določen nepremični sestav, sicer pa niso na voljo na trgu. V teh primerih je treba v priloženi dokumentaciji določiti nepremični sestav in njegove značilnosti elektromagnetne združljivosti ter navesti zaščitne ukrepe, ki so potrebni za vgraditev aparata v nepremični sestav, da skladnost tega sestava ne bi bila ogrožena. Poleg tega mora vključevati podatke iz prvega in drugega odstavka 10. člena.
(3) Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik v Skupnosti lahko pridobi dokazilo o skladnosti nepremičnega sestava z bistvenimi zahtevami iz drugega odstavka Priloge I tega pravilnika od usposobljenega priglašenega organa iz 11. člena tega pravilnika.
(4) Za dokazovanje skladnosti nepremičnih sestavov z ustreznimi bistvenimi zahtevami iz Priloge I tega pravilnika je odgovoren operater (upravljalec).
V. NADZOR IN OBVEŠČANJE
13. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega pravilnika opravljajo v skladu s predpisi, ki urejajo organizacijo in delovna področja ministrstev in organov v njihovi sestavi:
– Tržni inšpektorat Republike Slovenije za aparate na trgu,
– Inšpektorat Republike Slovenije za elektronske komunikacije, elektronsko podpisovanje in pošto za nadzor aparatov in nepremičnih naprav v obratovanju ter
– Inšpektorat Republike Slovenije za energetiko in rudarstvo za nadzor nepremičnih naprav v obratovanju.
14. člen
(zaščitni ukrepi – umik aparatov iz trga)
(1) Če aparat z oznako »CE« ni skladen z zahtevami tega pravilnika, mora pristojni inšpektorat sprejeti vse primerne ukrepe za umik aparata s trga, prepoved njegovega dajanja na trg oziroma dajanja v obratovanje ali za omejitev njegovega prostega pretoka.
(2) O vsakem takšnem ukrepu iz prvega odstavka tega člena, mora pristojni inšpektorat, ki je tak ukrep sprejel, nemudoma obvestiti Komisijo in države članice. Pri tem mora pristojni inšpektorat navesti razloge za takšno odločitev, še posebej ali je neskladnost posledica:
(a) neizpolnjevanja bistvenih zahtev iz Priloge I tega pravilnika, če aparat ne ustreza harmoniziranim standardom, navedenim v 7. členu tega pravilnika;
(b) nepravilne uporabe harmoniziranih standardov, navedenih v 7. členu tega pravilnika ali
(c) pomanjkljivosti harmoniziranih standardov navedenih v 7. členu tega pravilnika.
(3) Če je bil neskladen aparat obravnavan v postopku za ugotavljanje skladnosti iz Priloge III tega pravilnika, mora pristojna inšpekcija ustrezno ukrepati proti avtorju izjave iz 3. točke Priloge III tega pravilnika ter o tem obvesti Komisijo in državo članico.
(4) Pristojna inšpekcija izvede obveščanje Komisije, držav članic, pristojnega ministrstva in drugih pristojnih organov v skladu z določbami predpisa, ki ureja način mednarodne izmenjave informacij o ukrepih in dejanjih, ki omejujejo trgovanje s proizvodi.
15. člen
(zaščitni ukrepi – nepremični sestavi)
(1) Če nepremični sestav kaže znake neskladnosti, zlasti če prihaja do pritožb v zvezi z motnjami, ki jih sestav povzroča, lahko pristojni inšpektorat zahteva dokazila o skladnosti nepremičnega sestava in po potrebi sproži postopek ugotavljanja skladnosti.
(2) Če se ugotovi neskladnost, lahko pristojni inšpektorat sprejme ustrezne ukrepe, da se nepremični sestav uskladi z zaščitnimi zahtevami iz 1. točke Priloge I tega pravilnika.
(3) Če nepremični sestav kljub ukrepom pristojnega inšpektorja v predvidenem roku ni usklajen z zaščitnimi zahtevami iz 1. točke Priloge I tega pravilnika, lahko pristojni inšpektor omeji njegovo delovanje ali pa prepove njegovo delovanje dokler neskladnost ni odpravljena.
16. člen
(postopek obveščanja o umiku, prepovedi ali omejitvi prostega pretoka aparatov in zaščitnemu ukrepu za nepremični sestav)
(1) Vsaka odločitev, sprejeta v skladu s tem pravilnikom, za umik aparata s trga, prepoved ali omejitev njegovega dajanja na trg ali v obratovanje ali omejitev njegovega prostega pretoka ali zaščitnemu ukrepu za nepremični sestav mora navajati natančne razloge, na katerih temelji. Takšne odločitve mora pristojni inšpektorat brez odlašanja sporočiti prizadeti stranki in jo hkrati obvestiti o pravnih sredstvih, ki so ji na voljo v skladu z določbami Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 99/04 – uradno prečiščeno besedilo) in o rokih, v katerih lahko vloži pravna sredstva.
(2) V primeru odločitve iz prejšnjega odstavka mora imeti proizvajalec, njegov pooblaščeni zastopnik ali katera koli druga zainteresirana stranka možnost vnaprej predstaviti svoje stališče, razen če tako posvetovanje ni mogoče zaradi nujnosti ukrepa, še posebej, če je njegov sprejem v javnem interesu.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem 20. julij 2007 preneha veljati Pravilnik o elektromagnetni združljivosti (EMC) (Uradni list RS, št 84/01, 32/02).
18. člen
(prehodni določbi)
(1) Na trg oziroma v obratovanje se lahko da oprema, ki je skladna z določbami Pravilnika o elektromagnetni združljivosti (EMC) (Uradni list RS, št. 84/01, 32/02), če je bila dana na trg pred 20. julijem 2009.
(2) Sklicevanja na Direktivo 89/336/EGS oziroma na Pravilnik o elektromagnetni združljivosti (EMC) (Uradni list RS, št 84/01, 32/02) se štejejo za sklicevanja na ta pravilnik, skladno s povezovalno tabelo iz priloge VII tega pravilnika.
19. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 20. julija 2007.
Št. 007-99/2005-7
Ljubljana, dne 20. novembra 2006
EVA 2006-2111-0057
mag. Andrej Vizjak l.r.
Minister
za gospodarstvo
                 Priloga I
         Bistvene zahteve iz 6. člena tega pravilnika
 
  1. Zaščitne zahteve
  Oprema mora biti zasnovana in izdelana ob upoštevanju stanja tehnike, tako
da se zagotovi, da:
  (a) elektromagnetne motnje, ki jih povzroča, ne presegajo ravni, nad
katero radijska in telekomunikacijska oprema ter druga oprema ne morejo
delovati, kakor je predvideno;
  (b) ima raven odpornosti pred elektromagnetnimi motnjami, kot se
pričakujejo pri predvideni uporabi, kar omogoča delovanje opreme za njen namen
brez nesprejemljivega poslabšanja delovanja.
 
  2. Posebne zahteve za nepremične sestave
  Namestitev in predvidena uporaba sestavnih delov
  Pri namestitvi nepremičnih sestavov se uporabi dobra inženirska praksa s
področja EMC in upoštevajo podatki o predvideni uporabi njenih sestavnih
delov, da se izpolnijo zaščitne zahteve iz 1. točke te priloge. Dobro
inženirsko prakso je treba dokumentirati, dokumentacija pa se hrani pri
odgovorni(-h) osebi(-ah) in je na voljo pristojnemu inšpektoratu za namene
pregleda, dokler nepremični sestav deluje.
                 Priloga II
     Postopek ugotavljanja skladnosti iz 8. člena tega pravilnika
              (notranja kontrola proizvodnje)
 
  1. Proizvajalec mora izvesti ugotavljanje elektromagnetne združljivosti
aparata na osnovi ustreznih pojavov, da na ta način izpolni zaščitne zahteve
iz 1. točke Priloge I tega pravilnika. Pravilna uporaba vseh ustreznih
harmoniziranih standardov iz 7. člena tega pravilnika je enakovredna izvedbi
ugotavljanja elektromagnetne združljivosti.
  2. Pri ugotavljanju elektromagnetne združljivosti je treba upoštevati vse
normalno predvidene pogoje delovanja. Če je aparat lahko izveden v različnih
konfiguracijah, mora ugotavljanje elektromagnetne združljivosti potrditi, ali
aparat izpolnjuje zaščitne zahteve iz 1. točke Priloge I tega pravilnika v
vseh konfiguracijah, ki jih proizvajalec opredeli za namen uporabe.
  3. V skladu z določbami iz Priloge IV tega pravilnika mora proizvajalec
pripraviti tehnično dokumentacijo z dokazili o skladnosti aparata z bistvenimi
zahtevami tega pravilnika.
  4. Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik v Skupnosti mora tehnično
dokumentacijo aparata hraniti, tako da je pristojnim inšpektoratu na voljo
najmanj deset let po datumu zadnje izdelave takega aparata.
  5. Skladnost aparata z vsemi ustreznimi bistvenimi zahtevami se dokazuje z
ES-izjavo o skladnosti, ki jo izda proizvajalec ali njegov pooblaščeni
zastopnik s sedežem v Skupnosti.
  6. Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v Skupnosti
mora ES-izjavo o skladnosti hraniti, tako da je pristojnim inšpektoratom na
voljo najmanj deset let po datumu zadnje izdelave takega aparata.
  7. Če niti proizvajalec niti njegov pooblaščeni zastopnik nimata sedeža v
Skupnosti, je oseba, ki aparat da na trg Skupnosti, odgovorna za to, da je ES
izjava o skladnosti in tehnična dokumentacija na razpolago pristojnim
inšpektoratom.
  8. Proizvajalec mora ukreniti vse potrebno, da zagotovi, da so proizvodi
izdelani v skladu s tehnično dokumentacijo iz 3. točke te priloge in z
zahtevami tega pravilnika.
  9. Tehnično dokumentacijo in ES-izjavo o skladnosti je treba sestaviti v
skladu z določbami iz Priloge IV tega pravilnika.
                 Priloga III
         Postopek ugotavljanja skladnosti iz 8. člena
                  tega pravilnika
 
  1. Postopek se izvede z uporabo Priloge II tega pravilnika, pri čemer se
ta postopek dopolni z naslednjim:
  2. Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v Skupnosti
predloži tehnično dokumentacijo priglašenemu organu iz 11. člena in ga zaprosi
za ugotovitev skladnosti. Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s
sedežem v Skupnosti sporoči priglašenemu organu za katere vidike bistvenih
zahtev naj priglašeni organ oceni skladnost.
  3. Priglašeni organ pregleda tehnično dokumentacijo in oceni, ali tehnična
dokumentacija ustrezno izkazuje, izpolnjevanje zahtev tega pravilnika. Če je
skladnost aparata potrjena, priglašeni organ proizvajalcu ali njegovemu
pooblaščenemu zastopniku s sedežem v Skupnosti izda izjavo, ki potrjuje
skladnost aparata. Ta izjava je omejena na skladnost s tistimi bistvenimi
zahtevami, ki jih je priglašeni organ ugotavljal.
  4. Proizvajalec izjavo priglašenega organa priloži tehnični dokumentaciji.
                 Priloga IV
       Tehnična dokumnetacija in ES – izjava o skladnosti
               iz 9. člena tega pravilnika
 
  1. Tehnična dokumentacija
  Tehnična dokumentacija mora omogočiti ugotovitev skladnosti aparata z
bistvenimi zahtevami. Vključevati mora zasnovo in izdelavo aparata in zlasti:
  – splošni opis aparata;
  – dokazilo o skladnosti z ustreznimi harmoniziranimi standardi, ki so bili
uporabljeni v celoti ali delno;
  – če proizvajalec ni uporabil harmoniziranih standardov ali jih je
uporabil samo delno, opis in razlago izvedenih ukrepov za uskladitev z
bistvenimi zahtevami tega pravilnika, vključno z opisom ugotavljanja
elektromagnetne združljivosti iz 1. točke Priloge II tega pravilnika,
rezultate izdelanih konstrukcijskih izračunov, opravljene preglede, preskusna
poročila itn.;
  – izjavo priglašenega organa, če je bil izveden postopek po Prilogi III
tega pravilnika.
 
  2. ES-izjava o skladnosti
  ES-izjava o skladnosti mora vsebovati najmanj naslednje:
  – sklicevanje na direktivo 2004/108/ES;
  – v skladu s prvim odstavkom 10. člena identifikacijo aparata, ki ga
zadeva;
  – ime in naslov proizvajalca in, kjer je to ustrezno, ime in naslov
njegovega pooblaščenega zastopnika s sedežem v Skupnosti;
  – datirano sklicevanje na specifikacije na osnovi katerih je deklarirana
skladnost, da se zagotovi skladnost aparata z določbami tega pravilnika;
  – datum te izjave;
  – identiteto in podpis pooblaščene osebe proizvajalca ali njegovega
zakonitega zastopnika.
                 Priloga V
          Oznaka CE iz 8. člena tega pravilnika
 
  1. Oznako »CE« sestavljata začetnici »CE« v naslednji obliki:
  2. Višina oznaka »CE« mora biti najmanj 5 mm. Pri povečanju ali
pomanjšanju oznake »CE« se morajo ohraniti razmerja, kot jih podaja zgornja
risba.
  3. Oznako »CE« je treba namestiti na aparat ali na tablico s podatki. Če
to ni mogoče ali ni zagotovljeno zaradi narave aparata, se mora pritrditi na
embalažo oziroma na priložene dokumente.
  4. Če za aparat veljajo drugi predpisi, ki se nanašajo na druge vidike in
ti predpisi tudi predvidevajo pritrditev oznake »CE«, ta oznaka pomeni, da
aparat izpolnjuje tudi določbe teh drugih predpisov.
  5. Če eden ali več predpisov, dopušča proizvajalcu, da v prehodnem obdobju
sam določi izbor, ki ga bo uporabil, pomeni oznaka »CE«, da aparat izpolnjuje
samo določbe tistih predpisov, ki jih je uporabil proizvajalec. V tem primeru
morajo biti v dokumentih, obvestilih ali navodilih, ki so v skladu s predpisi
priloženi tem aparatom, navedene podrobnosti o uporabljenih posebnih
predpisih, ali uporabljenih direktivah kakor so objavljene v Uradnem listu
Evropske Skupnosti.
                Priloga VI
         Merila za ocenjevanje priglašenih organov
 
  1. Organi, ki jih minister priglasi morajo izpolnjevati naslednje
minimalne pogoje:
  (a) razpoložljivost osebja ter potrebnih sredstev in opreme;
  (b) tehnična usposobljenost in strokovna neoporečnost osebja;
  (c) neodvisnost pri pripravi poročil in pri izvajanju preverjanj, ki so
določena v tem pravilniku;
  (d) neodvisnost vodilnih kadrov in tehničnega osebja v odnosu do vseh
zainteresiranih strank, skupin ali oseb, ki so posredno ali neposredno
povezane z zadevno opremo;
  (e) varovanje poslovnih skrivnosti s strani osebja;
  (f) sklenjeno zavarovanje za svojo odgovornost.
  2. Izpolnjevanje pogojev iz 1. točke tega dodatka v časovnih presledkih
preverja ministrstvo, ki je pristojno za gospodarstvo.
            Priloga VII
          Korelacijska tabela
+----------------------------+-----------------------------+
|  Direktiva 89/336/EGS  |  Direktiva 2004/108/ES  |
+----------------------------+-----------------------------+
|1. točka 1. člena      |člen 2(1)(a),(b) in (c)   |
+----------------------------+-----------------------------+
|2. točka 1. člena      |člen 2(1)(e)         |
+----------------------------+-----------------------------+
|3. točka 1. člena      |člen 2(1)(f)         |
+----------------------------+-----------------------------+
|4. točka 1. člena      |člen 2(1)(d)         |
+----------------------------+-----------------------------+
|5. in 6. točka 1. člena   |–              |
+----------------------------+-----------------------------+
|člen 2(1)          |člen 1(1)          |
+----------------------------+-----------------------------+
|člen 2(2)          |člen 1(4)          |
+----------------------------+-----------------------------+
|člen 2(3)          |člen 1(2)          |
+----------------------------+-----------------------------+
|člen 3           |člen 3            |
+----------------------------+-----------------------------+
|člen 4           |člen 5 in Priloga I     |
+----------------------------+-----------------------------+
|člen 5           |člen 4(1)          |
+----------------------------+-----------------------------+
|člen 6           |člen 4(2)          |
+----------------------------+-----------------------------+
|člen 7 (1)(a)        |člen 6(1) in (2)       |
+----------------------------+-----------------------------+
|člen 7 (1)(b)        |–              |
+----------------------------+-----------------------------+
|člen 7(2)          |–              |
+----------------------------+-----------------------------+
|člen 7(3)          |–              |
+----------------------------+-----------------------------+
|člen 8(1)          |člen 6(3) in (4)       |
+----------------------------+-----------------------------+
|člen 8(2)          |–              |
+----------------------------+-----------------------------+
|člen 9(1)          |člen 10 (1) in (2)      |
+----------------------------+-----------------------------+
|člen 9(2)          |člen 10 (3) in (4)      |
+----------------------------+-----------------------------+
|člen 9(3)          |člen 10 (5)         |
+----------------------------+-----------------------------+
|člen 9(4)          |člen 10 (3)         |
+----------------------------+-----------------------------+
|prvi pododstavek člena 10(1)|člen 7, Prilogi II in III  |
+----------------------------+-----------------------------+
|drugi pododstavek člena 10 |člen 8            |
|(1)             |               |
+----------------------------+-----------------------------+
|člen 10(2)         |člen 7, Prilogi II in III  |
+----------------------------+-----------------------------+
|člen 10(3)         |–              |
+----------------------------+-----------------------------+
|člen 10(4)         |–              |
+----------------------------+-----------------------------+
|člen 10(5)         |člen 7, Prilogi II in III  |
+----------------------------+-----------------------------+
|člen 10(6)         |člen 12           |
+----------------------------+-----------------------------+
|člen 11           |člen 14           |
+----------------------------+-----------------------------+
|člen 12           |člen 16           |
+----------------------------+-----------------------------+
|člen 13           |člen 18           |
+----------------------------+-----------------------------+
|točka 1 Priloge I      |točka 2 Priloge IV     |
+----------------------------+-----------------------------+
|točka 2 Priloge I      |Priloga V          |
+----------------------------+-----------------------------+
|Priloga II         |Priloga VI          |
+----------------------------+-----------------------------+
|zadnji odstavek Priloge III |člen 9(5)          |
+----------------------------+-----------------------------+

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti