Uradni list

Številka 128
Uradni list RS, št. 128/2006 z dne 8. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 128/2006 z dne 8. 12. 2006

Kazalo

5411. Uredba o evidenci digitalnih potrdil, stran 14064.

Na podlagi drugega odstavka 9. člena Zakona o Poslovnem registru Slovenije (Uradni list RS, št. 49/06) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o evidenci digitalnih potrdil
1. člen
(vsebina uredbe)
Ta uredba določa način vodenja in sprotnega dopolnjevanja ter tehnične zahteve za vzpostavitev evidence kvalificiranih digitalnih potrdil (v nadaljnjem besedilu: digitalno potrdilo) zakonitih zastopnikov enot Poslovnega registra Slovenije (v nadaljnjem besedilu: poslovni register).
2. člen
(vsebina evidence)
(1) Evidenca digitalnih potrdil zakonitih zastopnikov enot poslovnega registra vsebuje za vsakega zakonitega zastopnika, prokurista enote poslovnega registra, samostojnega podjetnika posameznika ali drugo fizično osebo, ki opravlja registrirano dejavnost (v nadaljnjem besedilu: zastopnik) vsa digitalna potrdila, ki jih je zastopnik pridobil v skladu s predpisi, ki urejajo elektronski podpis. Digitalno potrdilo je v evidenci digitalnih potrdil opredeljeno s temi podatki:
– matično in davčno številko enote poslovnega registra, ki jo zastopa zastopnik, ki je imetnik digitalnega potrdila;
– oznako overitelja in serijsko številko ali drugo ustrezno oznako digitalnega potrdila;
– davčno številko zastopnika, ki je imetnik digitalnega potrdila.
(2) Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: agencija) lahko v evidenci digitalnih potrdil za posamezno potrdilo vodi tudi druge podatke ali celotno vsebino potrdila, če overitelj pridobi soglasje imetnika digitalnega potrdila za javno objavo podatkov in če overitelj omogoči agenciji elektronsko izmenjavo teh podatkov.
3. člen
(pošiljanje in zbiranje podatkov za evidenco)
(1) Overitelji, registrirani v Republiki Sloveniji, v skladu s predpisi, ki urejajo elektronski podpis, agenciji omogočijo vsakodnevno elektronsko izmenjavo podatkov o izdanih digitalnih potrdilih, ki jih je treba uvrstiti v evidenco digitalnih potrdil.
(2) Agencija v dogovoru z overitelji določi način in pogoje izmenjave podatkov v skladu s prejšnjim odstavkom.
(3) Overitelji, ki niso registrirani v Republiki Sloveniji, a izdajajo v Republiki Sloveniji priznana digitalna potrdila, lahko pošiljajo agenciji podatke na enak način kot overitelji iz prvega odstavka tega člena, če obstajajo za to tehnološke možnosti in je to smiselno glede na število digitalnih potrdil, o katerih je treba izmenjati podatke z agencijo. Če overitelji podatkov ne pošljejo na tak način, lahko zastopnik sam zahteva vpis svojega digitalnega potrdila v evidenco digitalnih potrdil z vlogo, ki jo vloži na obrazcu, določenem v prilogi, ki je sestavni del te uredbe. Zastopnik mora v tem primeru na enak način agencijo obveščati tudi o vseh spremembah podatkov o veljavnosti svojega digitalnega potrdila.
(4) Agencija zbira podatke o veljavnosti digitalnih potrdil, ki so uvrščena v evidenco digitalnih potrdil, tudi neposredno iz javno dostopnih registrov preklicanih potrdil in drugih imenikov ali seznamov pri overiteljih izdanih digitalnih potrdil.
4. člen
(dostopnost podatkov v evidenci)
(1) Javni podatki iz evidence digitalnih potrdil so javno in brezplačno dostopni na portalu agencije na svetovnem spletu v obliki, primerni za običajno pregledovanje, in kot spletna storitev za uporabo informacijskih rešitev uporabnikov.
(2) Poizvedovanje o posameznem vpisu v evidenci digitalnih potrdil mora biti mogoče najmanj na podlagi matične ali davčne številke enote poslovnega registra in hkrati oznake overitelja ter serijske številke ali druge oznake digitalnega potrdila.
(3) Ob podatkih o vpisih v evidenci digitalnih potrdil, poslanih na podlagi poizvedovanja iz prejšnjega odstavka, se iz poslovnega registra pošljejo še osnovni podatki o enoti poslovnega registra, javno spletno dostopni podatki o zastopniku, morebitnih omejitvah zastopanja in podatki o opravljenem preverjanju veljavnosti digitalnega potrdila.
(4) Vsaka objava podatkov iz evidence digitalnih potrdil mora biti dostopna tudi v varno elektronsko podpisani obliki ali v drugi primerni obliki, ki je zavarovana pred poneverbami.
5. člen
(prijavne storitve)
(1) Za overitelje, ki so v skladu s predpisi, ki urejajo elektronski podpis, registrirani v Republiki Sloveniji, agencija na njihovo zahtevo opravlja prijavne storitve. Agencija in overitelj poravnata pri tem vsak svoje stroške, vendar mora overitelj za svoje stroške zagotoviti tudi vse dodatno potrebne tehnološke rešitve, da agencija lahko opravi prijavne storitve.
(2) Agencija in overitelj uredita vsa vprašanja, povezana z opravljanjem prijavnih storitev, s posebno pogodbo.
6. člen
(vzpostavitev evidence)
Evidenca digitalnih potrdil se vzpostavi najpozneje v šestih mesecih od dneva uveljavitve te uredbe.
7. člen
(uveljavitev)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 38200-23/2006/11
Ljubljana, dne 30. novembra 2006
EVA 2006-2111-0113
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost