Uradni list

Številka 127
Uradni list RS, št. 127/2006 z dne 7. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 127/2006 z dne 7. 12. 2006

Kazalo

5384. Popravek h Kolektivni pogodbi za dejavnost trgovine Slovenije, podpisani v Ljubljani dne 10. 10. 2006 in objavljeni v Uradnem listu RS, št. 111/06 z dne 27. 10. 2006, stran 13992.

Pogodbeni stranki: Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Sindikat delavcev trgovine Slovenije, ter Konfederacija sindikatov 90 Slovenije, Sindikat trgovine Slovenije, na strani delojemalcev in Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje za trgovino, ter Združenje delodajalcev Slovenije, Sekcija za trgovino, na strani delodajalcev na podlagi dne 10. 10. 2006 podpisane Kolektivne pogodbe za dejavnost trgovine Slovenije, dne 11. 10. 2006 evidentirane pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, in na podlagi Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) sprejemata
P O P R A V E K
h Kolektivni pogodbi za dejavnost trgovine Slovenije, podpisani v Ljubljani dne 10. 10. 2006 in objavljeni v Uradnem listu RS, št. 111/06 z dne 27. 10. 2006
1. člen
Pogodbeni stranki uvodoma kot nesporno ugotavljata, da je prišlo pri redakciji Kolektivne pogodbe za dejavnost trgovine, podpisane 10. 10. 2006, do napake pri 47. členu in 48. členu kolektivne pogodbe, zaradi česar sprejemata popravek k slednji, kot izhaja iz nadaljevanja.
2. člen
Črta se tretji odstavek 48. člena.
3. člen
Doda se nov 48.a člen, ki se glasi:
»Omejitve iz 47. in 48. člena ne veljajo za delodajalce, katerim država s posebnimi predpisi zaradi javnega interesa predpiše obvezno opravljanje dejavnosti. Prav tako omejitve ne veljajo za družinske člane delodajalca v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, kadar le-ta izvaja dejavnost ob nedeljah in z zakonom določenih praznikih, ki so dela prosti dnevi.«
4. člen
V ostalem kolektivna pogodba ostane nespremenjena.
5. člen
Popravek kolektivne pogodbe se objavi v Uradnem listu RS in ima enako veljavnost kot kolektivna pogodba.
Ljubljana, dne 10. novembra 2006
Zveza svobodnih
sindikatov Slovenije
Sindikat delavcev trgovine Slovenije
predsednik Franci Lavrač l.r.
 
Gospodarska zbornica Slovenije
Združenje za trgovino
predsednik Peter Zavrl l.r.
 
Konfederacija sindikatov
90 Slovenije
Sindikat trgovine Slovenije
predsednica Tatjana Božič l.r.
 
Združenje delodajalcev Slovenije
Sekcija za trgovino
Generalni sekretar
mag. Samo Hribar Milič l.r.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne 20. 11. 2006 izdalo potrdilo št. 02047-4/2006/5 o tem, da je Popravek h Kolektivni pogodbi za dejavnost trgovine Slovenije, objavljeni v Uradnem listu RS, št. 111/06 z dne 27. 10. 2006, vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 1/2.