Uradni list

Številka 127
Uradni list RS, št. 127/2006 z dne 7. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 127/2006 z dne 7. 12. 2006

Kazalo

5383. Kolektivna pogodba za tekstilne, oblačilne, usnjarske in usnjarsko-predelovalne dejavnosti (KPtoupd) o načinu usklajevanja plač, povračilu stroškov v zvezi z delom in regresu za letni dopust, stran 13990.

Na podlagi veljavnih predpisov
– Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje za tekstilno, oblačilno in usnjarsko predelovalno industrijo
– Združenje delodajalcev Slovenije – Sekcija za tekstil in usnje
na strani delodajalcev
in
– Sindikat tekstilne in usnjarsko predelovalne industrije Slovenije
na strani sindikatov
sklepajo
K O L E K T I V N O P O G O D B O
za tekstilne, oblačilne, usnjarske in usnjarsko-predelovalne dejavnosti (KPtoupd) o načinu usklajevanja plač, povračilu stroškov v zvezi z delom in regresu za letni dopust
1. člen
(krajevna veljavnost)
Kolektivna pogodba velja za območje Republike Slovenije.
2. člen
(stvarna veljavnost)
Kolektivna pogodba velja za delodajalce v zasebnem sektorju, ki opravljajo tekstilno, oblačilno, usnjarsko ali usnjarsko predelovalno dejavnost.
3. člen
(osebna veljavnost)
Kolektivna pogodba velja za vse delavce, zaposlene pri delodajalcih iz 2. člena te kolektivne pogodbe.
4. člen
(časovna veljavnost)
Kolektivna pogodba se sklepa za določen čas, in sicer velja do 31. 12. 2007.
Kolektivna pogodba začne veljati z dnem njenega podpisa, uporablja pa se najkasneje od 1. 1. 2007 dalje, razen glede regresa za letni dopust.
5. člen
(vključitev zneska uskladitve v sistem plač)
Podpisniki se strinjamo, da se s to kolektivno pogodbo dogovori način vključitve zneska uskladitve v sistem plač, izplačanega po drugem odstavku 3. člena Zakona o izvajanju dogovora o politiki plač v zasebnem sektorju v obdobju 2004–2005.
Znesek uskladitve iz prvega odstavka tega člena se vključi v sistem plač tako, da se najkasneje za januar 2007 dosedanje izhodiščne plače po tarifnih razredih, v skladu z aneksom k tarifni prilogi po Kolektivni pogodbi za tekstilne, oblačilne, usnjarske in usnjarsko predelovalne dejavnosti (KPtoupd), veljavne junija 2006, povečajo za 7.070 SIT oziroma 29,50 EUR.
Delavcem, upravičenim do zneska uskladitve po drugem odstavku 3. člena Zakona o izvajanju dogovora o politiki plač v zasebnem sektorju v obdobju 2004–2005, se osnovne plače najkasneje za januar 2007 povečajo za 7.070 SIT oziroma 29,50 EUR.
Delavcem, ki so bili zaradi sistemskega povečanja plač upravičeni do nižjega zneska uskladitve, kot je določen v drugem odstavku 3. člena Zakona o izvajanju dogovora o politiki plač v zasebnem sektorju v obdobju 2004–2005, se osnovne plače najkasneje za januar 2007 povečajo za 70% zneska uskladitve, do katerega so bili upravičeni pred vključitvijo zneska v osnovne plače za 174 ur.
Delodajalci, ki dogovorjeni del zneska uskladitve vključijo v sistem plač na način, določen v tem členu, ne izplačujejo več zneska uskladitve.
V primeru, da vključitev 7.070 SIT oziroma 70% zneska uskladitve v sistem plač privede do povečanja oziroma zmanjšanja mase plač pri delodajalcu za več kot 2%, se delodajalec in sindikat pri delodajalcu dogovorita za ustrezen del zneska uskladitve.
Izraz »izhodiščne plače« po KPtoupd se z uveljavitvijo te pogodbe nadomesti z izrazom »najnižje osnovne plače«.
6. člen
(uskladitev najnižjih osnovnih plač)
Najnižje osnovne plače v skladu s 5. členom te kolektivne pogodbe se najkasneje za januar 2007 povečajo za 2,0%.
Če bo inflacija decembra 2006 v primerjavi z decembrom 2005 presegla 2,3%, se najnižje osnovne plače iz prvega odstavka tega člena za avgust 2007 dodatno povečajo za razliko med 2,3% in doseženo rastjo inflacije.
7. člen
(najnižje osnovne plače)
Izhodiščne plače po tarifnih razredih po KPtoupd, veljavne junija 2006, oziroma po novem najnižje osnovne plače se povečajo za znesek uskladitve po drugem odstavku 5. člena in za odstotek iz prvega odstavka 6. člena te kolektivne pogodbe najkasneje za januar 2007 in za 174 ur znašajo:
+--------------+-------------------------------+
|Tarifni razred|  Najnižja osnovna plača   |
+--------------+---------------+---------------+
|       |   SIT   |   EUR   |
+--------------+---------------+---------------+
|   I.   |   80.532  |   336,05  |
+--------------+---------------+---------------+
|   II.   |   87.864  |   366,65  |
+--------------+---------------+---------------+
|   III.   |   97.396  |   406,43  |
+--------------+---------------+---------------+
|   IV.   |  107.661  |   449,26  |
+--------------+---------------+---------------+
|   V.   |  120.859  |   504,34  |
+--------------+---------------+---------------+
|   VI.   |  142.855  |   596,12  |
+--------------+---------------+---------------+
|   VII.   |  161.185  |   672,61  |
+--------------+---------------+---------------+
|   VIII.  |  190.514  |   795,00  |
+--------------+---------------+---------------+
|   IX.   |  227.173  |   947,98  |
+--------------+---------------+---------------+
Pri delodajalcih, ki so se dogovorili za nižji znesek uskladitve, so osnovne plače posameznega tarifnega razreda nižje od najnižjih osnovnih plač posameznega tarifnega razreda po tej pogodbi. Če pride do bistvenih sprememb pri izplačilu plač, se delodajalec in sindikat pri delodajalcu dogovorita o spremembi te ureditve.
Najnižje osnovne plače iz prvega odstavka tega člena so iz tolarske denarne enote preračunane v EUR na podlagi informativnega tečaja 239,640 SIT, določenega z Zakonom o dvojnem označevanju cen (Uradni list RS, št. 101/05).
8. člen
(uskladitev plač pri delodajalcu)
Delodajalec in sindikat pri delodajalcu se na osnovi produktivnosti dela lahko dogovorita za višje usklajevanje plač, kot je določeno v 6. členu te kolektivne pogodbe.
9. člen
(odstopanje od standardov na področju plač)
Delodajalec in sindikat pri delodajalcu se na področju plač za čas 6 mesecev dogovorita za nižje standarde, kot jih določa ta kolektivna pogodba, če ta ukrep prispeva k ohranitvi delovnih mest.
Delodajalec in sindikat pri delodajalcu se lahko dogovorita, da se ukrep iz prvega odstavka tega člena časovno podaljša.
10. člen
(dodatki, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa,
ki je za delavca manj ugoden)
Dodatek za nočno delo in dodatek za delo preko polnega delovnega časa znašata najmanj 30%, dodatek za delo v nedeljo znaša najmanj 50% osnove, določene v četrtem odstavku 127. člena Zakona o delovnih razmerjih.
11. člen
(regres za letni dopust)
Regres za letni dopust v letu 2006 znaša najmanj 145.000 SIT oziroma 605,07 EUR oziroma v podjetjih z izgubo v preteklem poslovnem letu najmanj 128.000 SIT oziroma 534,13 EUR.
Regres za letni dopust v letu 2007 znaša najmanj 148.000 SIT oziroma 605,07 EUR oziroma v podjetjih z izgubo v preteklem poslovnem letu najmanj 130.000 SIT oziroma 542,48 EUR.
Regres za letni dopust pripada delavcu enkrat letno in se izplača do 1. julija tekočega leta oziroma v podjetjih v težavah najkasneje do 1. novembra tekočega leta. Regres se lahko izplača v dveh ali več delih, če se tako dogovorita delodajalec in sindikat pri delodajalcu.
Delodajalec in sindikat pri delodajalcu se pod pogojem, da so tekoči poslovni rezultati ugodni, lahko dogovorita za višji znesek regresa za letni dopust, kot je določen v prvem in drugem odstavku tega člena.
12. člen
(povračilo stroškov prehrane med delom)
Če prehrana pri delodajalcu ni organizirana, je delavec, če je prisoten na delu 4 ure ali več, upravičen do povračila stroška prehrane v višini najmanj 737 SIT oziroma 3,07 EUR, od vključno julija 2007 dalje v višini najmanj 750 SIT oziroma 3,13 EUR.
13. člen
(povračilo stroškov prevoza na delo in z dela)
Delavec je upravičen do povračila stroška prevoza na delo in z dela najmanj v višini 60% cene najcenejšega prevoza na delo.
14. člen
(povračilo stroškov za službeno potovanje)
Za povračilo stroškov, ki so jih imeli delavci na službenem potovanju, se šteje dnevnica (povračilo stroškov za prehrano), povračilo stroškov za prenočevanje in povračilo stroškov za prevoz.
15. člen
(povračilo stroškov za službeno potovanje v Sloveniji)
Dnevnice za službeno potovanje v Sloveniji od 6 do 8 ur znašajo 1.260 SIT oziroma 5,26 EUR, nad 8 do 12 ur 1.800 SIT oziroma 7,51 EUR, nad 12 ur 3.600 SIT oziroma 15,02 EUR.
Povračilo stroškov za prevoz na službenem potovanju v Sloveniji znaša za vsak poln kilometer 69 SIT oziroma 0,29 EUR.
Stroški za prenočevanje na službenem potovanju v Sloveniji se povrnejo v višini predloženega računa za prenočevanje, ki ga odobri delodajalec.
16. člen
(povračilo stroškov za službeno potovanje v tujini)
Delavec, ki ga je delodajalec napotil na službeno pot v tujini, je upravičen do dnevnice (povračilo stroškov za prehrano), povračilo stroškov za prevoz in povračila stroškov za prenočevanje, pod pogoji in v višini, ki jih določa izvršilni predpis, ki ureja povračilo stroškov za službena potovanja v tujini.
17. člen
(pogoji za izplačilo povračil stroškov v zvezi z delom)
Povračila stroškov v zvezi z delom se izplačujejo v višini, kot jo določa ta kolektivna pogodba, vendar pod pogoji, da se ti zneski ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja in osnovo za plačilo prispevkov za socialno varnost.
18. člen
(mirno reševanje sporov)
Pogodbene stranke si bodo prizadevale, da bodo morebitne spore in nesoglasja iz te pogodbe reševale na miren in sporazumen način.
19. člen
(uporaba KPtoupd)
Z dnem veljavnosti te kolektivne pogodbe ne velja oziroma se preneha uporabljati KPtoupd v delu, ki ureja isto vsebino kot ta kolektivna pogodba.
Ljubljana, dne 15. novembra 2006
Gospodarska zbornica Slovenije
Združenje za tekstilno, oblačilno in
usnjarsko predelovalno industrijo
mag. Martin Kopač l.r.
 
Združenje delodajalcev Slovenije
Sekcija za tekstil in usnje
Gabre Predovič l.r.
 
Sindikat tekstilne in usnjarsko predelovalne
industrije Slovenije
Jože Türkl l.r.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne 23. 11. 2006 izdalo potrdilo št. 02047-3/2005-10 o tem, da je Kolektivna pogodba za tekstilne, oblačilne, usnjarske in usnjarsko-predelovalne dejavnosti (KPtoupd) o načinu usklajevanja plač, povračilu stroškov v zvezi z delom in regresu za letni dopust vpisana v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 17.