Uradni list

Številka 127
Uradni list RS, št. 127/2006 z dne 7. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 127/2006 z dne 7. 12. 2006

Kazalo

5397. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Miren - Kostanjevica za volilno leto 2006, stran 14001.

Na podlagi 20. in 24. člena Zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97) in 18. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 58/99) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 1. izredni seji dne 28. 11. 2006 sprejel
S K L E P
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v Občini Miren - Kostanjevica za volilno leto 2006
1. člen
S tem sklepom se določijo upravičenci in kriteriji za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Miren - Kostanjevica za volilno leto 2006.
2. člen
Stroški volilne kampanje za volitve v svet ne smejo preseči 60 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v Občini Miren - Kostanjevica.
Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo preseči 40 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v Občini Miren - Kostanjevica. Če pride do ponovitve glasovanja, se stroški volilne kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidira, lahko povečajo še za 20 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v Občini Miren - Kostanjevica.
3. člen
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za člane občinskega sveta, katerih listam so pripadli mandati za člane občinskega sveta, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 60 tolarjev za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
4. člen
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za župana, za katere je glasovalo najmanj 5% od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer v višini 40 tolarjev za dobljeni glas.
Če se glasovanje ponovi, sta organizatorja volilne kampanje oziroma kandidata za župana, ki kandidirata na ponovnem glasovanju, upravičena do dodatne povrnitve stroškov v višini 20 tolarjev za dobljeni glas na ponovnem glasovanju.
5. člen
Kolikor Državni zbor Republike Slovenije revalorizira zneske, ki določajo višino dovoljene porabe sredstev za volilno kampanjo in omogočajo povrnitev stroškov za volilno kampanjo na podlagi 32. člena zakona o volilni kampanji, se vsi zneski iz tega sklepa revalorizirajo skladno z aktom državnega zbora.
6. člen
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za volitve v občinski svet ali za volitve za župana se na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna občine Miren - Kostanjevica najkasneje 30. dan po predložitvi poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011.01-10/2006:1
Miren, dne 28. novembra 2006
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko Martin Marušič l.r.

AAA Zlata odličnost