Uradni list

Številka 123
Uradni list RS, št. 123/2006 z dne 30. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 123/2006 z dne 30. 11. 2006

Kazalo

5299. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gledališče Novo mesto (uradno prečiščeno besedilo), stran 13126.

Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01, 44/02, 72/05 in 72/06) in 106. člena Poslovnika občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 111/02 in 72/05) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 31. seji dne 28. 9. 2006 potrdil uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gledališče Novo mesto, ki obsega:
– Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gledališče Novo mesto (Uradni list RS, št. 61/05),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gledališče Novo mesto (Uradni list RS, št. 104/06).
Šifra: 007-21/2006
Novo mesto, dne 28. septembra 2006
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l. r.
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Gledališče Novo mesto
(uradno prečiščeno besedilo)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
I. Ime in sedež ustanovitelja
1. člen
S tem odlokom Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, ustanavlja javni zavod ANTON PODBEVŠEK TEATER (v nadaljnjem besedilu: zavod).
Ustanoviteljske pravice izvršujeta občinski svet in župan.
II. Poslanstvo zavoda
2. člen
Poslanstvo zavoda je posredovanje in ustvarjanje lastne produkcije na področju uprizoritvenih umetnosti. Zavod organizira gostovanja iz Slovenije in tujine s področja uprizoritvenih umetnosti, ki zajemajo gledališke, plesne, lutkovne, eksperimentalne vsebine. Zavod uprizarja predstave na matičnem odru ter na gostovanjih po regiji, v Sloveniji in tujini.
Z vzgojno-izobraževalnimi programi in vsebinami vpliva na oblikovanje estetskega in umetniškega čuta otrok in mladine.
Zavod omogoča profesionalno in kakovostno produkcijo, ki bo občinstvu dostopno v največji meri. Opravlja tudi vlogo kulturnega žarišča v širši jugovzhodni regiji (Dolenjska, Bela krajina, Posavje, Kočevsko).
III. Ime in sedež zavoda
3. člen
Ime zavoda je ANTON PODBEVŠEK TEATER.
Skrajšano ime je: APT.
Sedež zavoda je v Novem mestu, Prešernov trg 3.
Zavod je pravna oseba.
Zavod lahko spremeni ime in sedež le v soglasju z ustanoviteljico.
4. člen
Zavod ima pečat okrogle oblike, premera 35 mm. V sredini je grb Mestne občine Novo mesto z napisom Mestna občina Novo mesto in ANTON PODBEVŠEK TEATER ob robu nad grbom.
II. DEJAVNOSTI ZAVODA
5. člen
Glede na namen, zaradi katerega je zavod ustanovljen, kot javna služba opravlja naslednje naloge:
– produkcija lastnih uprizoritvenih vsebin,
– gostovanja predstav v lastni produkciji ter v produkciji drugih kulturnih organizacij ali posameznih kulturnih ustvarjalcev,
– organiziranje gledaliških, plesnih, lutkovnih in drugih delavnic s področja uprizoritvenih umetnosti,
– art kino,
– organiziranje proslav, plesov in koncertov, ki niso komercialne narave,
– načrtovanje in izvajanje različnih oblik vzgojno-izobraževalnih programov ter sodelovanje z vzgojno-izobraževalnimi organizacijami,
– skrbi za razvoj uprizoritvenih umetnosti z uvajanjem novitet, usposabljanjem umetniških ustvarjalcev ter usposabljanjem tehničnega osebja,
– skrbi za vzgojo mladih glede uprizoritvenih umetnosti ter vzdržuje ravnovesje med kulturnim izročilom in novimi umetniškimi stremljenji,
– pomaga pri umetniškem razvoju najbolj nadarjenih mladih umetnikov,
– izvaja informativno-propagandno in založniško dejavnost, namenjeno izvajanju javne službe,
– skrbi za dokumentiranje in arhiviranje predstav,
– nudi prostorske pogoje ter produkcijo in tehnično pomoč drugim izvajalcem kulturnih programov,
– sodeluje s slovenskimi kulturnimi organizacijami v zamejstvu in v tujini.
Poleg nalog iz prejšnjega odstavka opravlja zavod tudi naslednje naloge:
– organizacija, priprava in izvedba predavanj, seminarjev, plesov, proslav in drugih prireditev komercialne narave,
– oddajanje dvorane in drugih prostorov,
– posojanje tehnične opreme in nudenje tehničnih storitev,
– nudenje pogodbenih storitev v okviru registrirane dejavnosti,
– informativno-propagandna in založniška dejavnost, namenjena izvajanju registrirane dejavnosti, ki ni javna služba,
– gostinske storitve za potrebe zaposlenih, izvajalcev in obiskovalcev.
Opravljanje dejavnosti iz drugega odstavka ne sme ogroziti izvajanje javne službe.
6. člen
ANTON PODBEVŠEK TEATER je javni zavod, ki opravlja dejavnosti s področja gledališke dejavnosti in ustvarjalnosti kot javno službo.
Zavod opravlja naslednje dejavnosti:
O/92.310   umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
O/92.320   obratovanje objektov za kulturne prireditve
O/92.110   snemanje filmov in video filmov
O/92.130   kinematografska dejavnost
O/92.512   dejavnost arhivov
O/93.021   frizerska dejavnost
O/93.022   kozmetična dejavnost
O/93.340   druge razvedrilne dejavnosti
DE/22.100  založništvo
DE/22.110  izdajanje knjig
DE/22.120  izdajanje časopisov
DE/22.140  izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa
DE/22.150  drugo založništvo
DE/22.240  priprava za tisk
DE/22.310  razmnoževanje zvočnih zapisov
DE/22.320  razmnoževanje video zapisov
K/74.853   druga splošna tajniška opravila
K/70.200   dajanje lastnih nepremičnin v najem
K/71.400   izposojanje izdelkov široke porabe
K/71.340   dajanje drugih strojev in opreme v najem
K/70.320   upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi
K/74.400   oglaševanje
K/74.810   fotografska dejavnost
K/74.840   druge poslovne dejavnosti
K/74.851   prevajanje
K/74.872   oblikovanje, aranžerstvo in dekoraterstvo
H/55.301   dejavnost restavracij in gostiln
H/55.303   dejavnost slaščičarn in kavarn
H/55.400   točenje pijač
H/55.403   točenje pijač in napitkov v drugih lokalih
I/60.220   storitve taksistov
I/60.240   cestni tovorni promet
I/60.230   drug kopenski potniški promet
DB/18.2   proizvodnja drugih oblačil in dodatkov
DD/200    obdelava in predelava lesa; proizvodnja izdelkov iz lesa, plute,
       slame in protja, razen pohištva
DE/22.130  izdajanje revij in periodike
DJ/28.700  proizvodnja drugih kovinskih izdelkov
K/74.840   druge raznovrstne poslovne dejavnosti
M/80.422   drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
Zavod lahko spremeni ali razširi dejavnost le s soglasjem ustanovitelja.
III. ORGANI ZAVODA
7. člen
Organa zavoda sta:
– ravnatelj zavoda
– svet zavoda.
Organa zavoda zagotavljata poslovanje zavoda v skladu z veljavnimi predpisi in odgovarjata za zakonitost poslovanja zavoda.
Ravnatelj
8. člen
Ravnatelj zastopa, predstavlja in vodi javni zavod ter odgovarja za zakonitost in strokovnost dela zavoda.
Ravnatelj mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi in ostalimi sredstvi s skrbnostjo vestnega gospodarja.
Ravnatelja imenuje ustanovitelj na podlagi javnega razpisa ter po predhodnem mnenju sveta zavoda. Župan lahko povabi k prijavi na javni razpis posamezne kandidate tudi neposredno.
Javni razpis se objavi v sredstvih javnega obveščanja.
Mandat ravnatelja traja pet let, po izteku te dobe je lahko vnovič imenovan.
Na podlagi akta o imenovanju ravnatelja sklene z njim pogodbo o zaposlitvi v imenu sveta zavoda njegov predsednik. Delovno razmerje z ravnateljem se sklene za določen čas, in sicer za čas trajanja mandata.
9. člen
Za ravnatelja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
– da ima univerzitetno izobrazbo družboslovne smeri,
– da ima najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih, ki dajejo izkušnje pri poslovnem in umetniškem vodenju, ter da pozna področja dela gledališča in kulturne dejavnosti,
– da ima sposobnost za organiziranje in vodenje dela,
– da aktivno obvlada slovenski jezik,
– da aktivno obvlada vsaj en svetovni jezik.
Kandidat za ravnatelja je dolžan ob prijavi na javni razpis priložiti življenjepis in program razvoja zavoda za mandatno obdobje.
10. člen
Ravnatelj je lahko razrešen pred potekom mandata zaradi razlogov, ki jih določa Zakon o zavodih in Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo.
Občinski svet mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi pridobiti predhodno mnenje sveta zavoda in seznaniti ravnatelja o razlogih za razrešitev ter mu dati možnost, da se o njih izjavi.
Glede postopka razrešitve ravnatelja se smiselno uporabljajo določbe, ki veljajo za postopke njegovega imenovanja.
11. člen
Če ravnatelju preneha mandat pred potekom mandata, se javni razpis za imenovanje novega ravnatelja opravi takoj oziroma najpozneje v treh mesecih po prenehanju mandata prejšnjega ravnatelja. Za čas imenovanja novega ravnatelja imenuje župan vršilca dolžnosti ravnatelja, vendar najdlje za eno leto.
12. člen
Ravnatelj se imenuje najmanj dva meseca pred potekom mandata ravnatelja.
13. člen
Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– načrtuje, organizira in vodi delo ter poslovanje javnega zavoda;
– predstavlja in zastopa zavod;
– vodi umetniško strokovno delo zavoda;
– pri vodenju poslov ravna z javnimi sredstvi s skrbnostjo vestnega gospodarja;
– odgovarja za zakonitost in strokovnost dela zavoda;
– oblikuje poslovno politiko gledališča;
– sprejema strateški načrt zavoda in program dela s soglasjem sveta zavoda;
– predlaga letni program in finančni načrt ter sprejema ukrepe za njuno izvajanje;
– poroča o rezultatih poslovanja ter predlaga zaključni račun in letno poročilo;
– poroča ustanovitelju in svetu o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje javnega zavoda;
– sprejema druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi z delovanjem javnega zavoda;
– sprejema kadrovski načrt ter akt o organizaciji dela in akt o sistemizaciji delovnih mest po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v javnem zavodu s soglasjem sveta zavoda;
– izvršuje sklepe in odločitve sveta gledališča in drugih organov zavoda;
– v skladu s finančnim načrtom med letom razporeja sredstva zavoda po posameznih namenih;
– odloča o uporabi tekočih likvidnosti sredstev;
– sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja s soglasjem sveta zavoda;
– odloča o nabavi, zamenjavi in odpisu osnovnih sredstev do obsega, ki je določen s finančnim načrtom;
– odloča o sklepanju in prenehanju delovnega razmerja, razporeja delavce in izvaja druge pristojnosti s področja delovnih razmerij na prvi stopnji v skladu z zakoni, kolektivnimi pogodbami in splošnimi akti zavoda;
– pripravlja predloge za napredovanje zaposlenih in jih posreduje financerju;
– odloča o delovni uspešnosti;
– začne postopek za ugotavljanje znanja in delovne zmožnosti pri delavcih, ki ne dosegajo pričakovanih rezultatov;
– odloča o izobraževanju delavcev v skladu s kolektivnimi pogodbami;
– izvaja pristojnosti s področja disciplinske in odškodninske odgovornosti delavcev in kot organ prve stopnje izreka javni opomin in denarno kazen;
– sklepa pogodbe z zunanjimi sodelavci in s strankami;
– izdaja odredbe, sklepe in druge posamične akte ter imenuje komisije, delovne skupine in druga telesa za preučitev določenih vprašanj ali za izvedbo določenih nalog, če ni izrecno določeno, da gre za pristojnost sveta;
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni, s kolektivnimi pogodbami in splošnimi akti zavoda.
14. člen
V pravnem prometu zastopa in predstavlja ravnatelj zavod neomejeno in je pooblaščen za sklepanje pogodb v okviru finančnega načrta, razen pogodb o investicijah oziroma investicijsko-vzdrževalnih delih, za katere je potreben sklep ustanovitelja zavoda.
Ravnatelj lahko pri uresničevanju svojih pooblastil, določenih z zakonom in s tem aktom, prenese opravljanje posameznih zadev na posamezne delavce s posebnimi pooblastili v skladu z aktom o notranji organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest.
Svet zavoda
15. člen
Zavod upravlja svet zavoda.
Svet zavoda sestavlja 5 članov, in sicer:
– trije predstavniki ustanovitelja, strokovnjakov s področja dela javnega zavoda, financ in pravnih zadev, ki jih imenuje ustanovitelj,
– en predstavnik delavcev zavoda, ki ga izvolijo delavci zavoda neposredno in
– en predstavnik zainteresirane javnosti, ki ga imenuje župan.
Na prvi konstitutivni seji člani med seboj izvolijo predsednika in njegovega namestnika.
Svet zavoda je konstituiran, ko je izvoljenih oziroma imenovanih večina članov sveta zavoda.
Mandat članov sveta zavoda traja pet let in so po preteku mandata lahko vnovič izvoljeni oziroma imenovani. Ravnatelj je dolžan obvestiti ustanovitelja o zaključku mandata članom sveta zavoda, ki so predstavniki ustanovitelja, 90 dni pred potekom mandata.
Svet zavoda sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov sveta.
Svet zavoda sprejema odločitve z večino glasov vseh članov.
Podrobnejše delovanje uredi svet zavoda s poslovnikom.
Ravnatelj in sindikalni zaupnik ne moreta biti člana sveta zavoda.
16. člen
Naloge sveta zavoda so:
– spremlja in ocenjuje delovanje javnega zavoda in politiko njenega ustanovitelja,
– določa finančni načrt in sprejema zaključni račun zavoda,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje mnenja in predloge o posameznih vprašanjih ustanovitelju in ravnatelju zavoda,
– daje soglasje k strateškemu načrtu in programu dela,
– nadzira zakonitost dela in poslovanja zavoda,
– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje zavoda,
– ocenjuje delo ravnatelja,
– ustanoviteljici predlaga revizijo poslovanja, ki jo lahko opravi notranji revizor ustanoviteljice,
– daje soglasje, ugotavlja ustreznost in nadzira izvajanje strateškega načrta, programa dela, finančnega načrta, sistemizacije delovnih mest, organizacije dela, kadrovskega načrta, načrta nabav glede na namen,zaradi katerega je zavod ustanovljen,
– daje predhodno mnenja k imenovanju ravnatelja,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z ravnateljem,
– obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda in daje ravnatelju mnenje, predloge in pobude za reševanje teh vprašanj,
– opravlja tudi druge naloge v skladu z aktom o ustanovitvi zavoda,
– sprejema pravila zavoda s soglasjem ustanovitelja.
17. člen
Član sveta zavoda je lahko razrešen pred potekom mandata, za katerega je imenovan, če:
– umre,
– sam zahteva razrešitev,
– se ne udeležuje sej (polovice sej v koledarskem letu),
– pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi,
– ne opravlja svojih nalog oziroma jih ne opravlja strokovno.
Predstavnika ustanovitelja razreši občinski svet na predlog sveta zavoda, hkrati pa do izteka mandata imenuje tudi novega člana, ki je predstavnik ustanovitelja.
V primeru predčasne razrešitve člana se za čas do izteka mandata imenuje nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen razrešeni član.
18. člen
Razrešitev predstavnika zainteresirane javnosti lahko sprejme župan, če zainteresirana javnost predlaga drugega predstavnika.
19. člen
Mandat predstavnika delavcev zavoda v svetu zavoda preneha na podlagi odpoklica predstavnika delavcev, če:
– mu preneha delovno razmerje,
– je odpoklican,
– je sprejet njegov odstop,
– nastopi delo s funkcijo, ki ni združljiva s članstvom v svetu zavoda.
IV. SREDSTVA ZAVODA
20. člen
Finančna sredstva za ustanovitev in začetek dela zavodu zagotavlja ustanoviteljica.
Zavod upravlja z nepremičninami, ki so del javne infrastrukture na področju kulture, in sicer z objektom Dom kulture v Novem mestu, Prešernov trg 5: parc. št. 1430, poslovna stavba v izmeri 595 m2 in dvorišče v izmeri 45 m2, vl. št. 344, KO Novo mesto ter s premičnim premoženjem, ki ga potrebuje za opravljanje svoje dejavnosti.
Naloge upravljavca z nepremičninami iz prejšnjega odstavka do dneva imenovanja ravnatelja zavoda opravlja javni zavod Kulturni center Janeza Trdine. Primopredaja objekta se opravi v roku 30 dni od imenovanja ravnatelja zavoda.
21. člen
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje svoje dejavnosti iz proračuna Mestne občine Novo mesto, iz državnega proračuna ter sredstev proračuna drugih lokalnih skupnosti.
Poleg tega lahko pridobiva sredstva iz nejavnih virov:
– z vstopninami,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– s kandidaturo na javnih natečajih (v Republiki Sloveniji in mednarodnih),
– z donacijami, darili in iz drugih zakonitih virov.
22. člen
Presežek prihodkov nad odhodki zavod nameni za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti.
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča ustanovitelj po predhodnem soglasju sveta zavoda.
O načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja odloča ustanovitelj na predlog ravnatelja po predhodnem soglasju sveta zavoda.
Soglasje za izplačevanje povečane delovne uspešnosti izda pristojni organ, in sicer župan ali občinski svet v skladu z odlokom o enotnih izhodiščih za pridobitev soglasja k povečani delovni uspešnosti zaposlenih v javnih zavodih.
V. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
23. člen
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in na svoj račun.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsem premoženjem, s katerim lahko razpolaga.
24. člen
Zavod prevzema odgovornost za dobro gospodarjenje s sredstvi, namenjenimi za svojo dejavnost, ter odgovornost dobrega gospodarja za upravljanje s sredstvi, ki so last ustanoviteljice.
25. člen
Premoženje, s katerim zavod upravlja, je last ustanoviteljice. S premičnim premoženjem upravlja zavod samostojno, z nepremičninami pa samo po predhodnem soglasju ustanoviteljice, razen za oddajo nepremičnin v najem, o čemer zavod odloča samostojno v okviru predpisov, sklepov občinskega sveta in sklepov župana.
26. člen
Za obveznosti zavoda subsidiarno odgovarja ustanoviteljica do višine sredstev, ki se v tekočem letu zagotavljajo iz proračuna ustanovitelja za delovanje zavoda.
Ustanoviteljica ne odgovarja za obveznosti zavoda iz naslova drugih dejavnosti, ki jih zavod opravlja za druge naročnike.
VI. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
27. člen
Zavod ima pravila, s katerimi ureja organizacijo zavoda, organe, njihove pristojnosti in način odločanja ter druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda, v skladu z zakonom in s tem odlokom.
Zavod ima tudi druge splošne akte, s katerimi se urejajo vprašanja, pomembna za delo in poslovanje zavoda v skladu s pravili.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
28. člen
Do imenovanja ravnatelja zavoda vršilec dolžnosti ravnatelja opravi priprave za začetek dela zavoda skladno s pooblastilom ustanovitelja.
Svet zavoda se konstituira najkasneje v treh mesecih od uveljavitve tega odloka.
V roku 15 dni od konstituiranja sveta zavoda se izvede javni razpis za delovno mesto ravnatelja.
29. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati prva in druga alinea prvega odstavka 21. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni center Janeza Trdine (Uradni list RS, št. 79/03).
30. člen
Pooblaščena oseba poskrbi za vpis zavoda v sodni register.
31. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gledališče Novo mesto (Uradni list RS, št. 104/06) vsebuje naslednjo določbo:
6. člen
Ta sprememba in dopolnitev odloka začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

AAA Zlata odličnost