Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2006 z dne 3. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2006 z dne 3. 11. 2006

Kazalo

4791. Odredba o pošiljanju obvestil o spremembi cen, stran 11643.

Na podlagi 9. točke 9. člena in sedmega odstavka 10. člena Zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za gospodarstvo
O D R E D B O
o pošiljanju obvestil o spremembi cen
1. člen
Ta odredba določa obveznosti pravnih oseb in samostojnih podjetnikov posameznikov, ki proizvajajo proizvode in opravljajo storitve, navedene v 3. členu te odredbe (v nadaljnjem besedilu: podjetja), da ministrstvu, pristojnemu za gospodarstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), pošiljajo obvestila o spremembi cen.
2. člen
(1) Podjetja morajo poslati na ministrstvo obvestilo o spremembi cen pred uvedbo spremembe ali najkasneje istega dne, ko se cene spremenijo.
(2) Proizvodna podjetja morajo posredovati proizvodne cene. Če se proizvodna podjetja ukvarjajo tudi s prodajo na drobno ali na debelo, morajo posredovati tudi cene v prodaji na drobno ali cene v prodaji na debelo. Storitvena podjetja morajo posredovati cene na drobno. Če se storitvena podjetja ukvarjajo s prodajo posameznih izdelkov izključno na debelo, morajo posredovati cene v prodaji na debelo.
(3) Podjetjem ni treba pošiljati obvestil o spremembi cen zaradi akcijskih in drugih promocijskih znižanj.
3. člen
Podjetja morajo poslati obvestilo o spremembi cen za naslednje proizvode in storitve:
1. PROIZVODNJA HRANE
1.a. Kruh iz moke tipa 500
1.b. Pšenična moka tip 500
1.c. Jajčne testenine iz moke tipa 500
1.d. Otroška hrana in hrana za dojenčke (kosmiči iz žitaric, sadne kašice, mleko v prahu)
1.e. Piščanec, cel, svež
1.f. Goveje meso, brez kosti, stegno
1.g. Svinjsko meso, brez kosti, stegno
1.h. Kokošja jajca, sveža, zavitek 10 kosov
1.i. Mleko, pasterizirano, do vključno 1,6% maščobe, pakirano do vključno 1 l
1.j. Mleko,pasterizirano, 3,5% maščobe, pakirano do vključno 1 l
1.k. Sončnično olje, rafinirano, v plastenki
1.l. Jabolka, sveža
1.m. Sladkor, kristalni, rafiniran
 
2. ZALOŽNIŠTVO
2.a. Učbeniki
2.b. Delovni zvezki
2.c. Zbirke nalog oziroma vaj
2.d. Atlasi in karte
2.e. Priročniki
2.f. Učna sredstva
2.g. Splošno-informativni tiskani dnevniki
 
3. OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, PLINOM IN VODO
3.a. Električna energija za tarifne uporabnike
3.b. Zemeljski plin za tarifne uporabnike iz prenosnega omrežja
3.c. Cena omrežnine za zemeljski plin iz prenosnega omrežja
3.d. Zemeljski plin in uparjeni utekočinjeni naftni plin (odvzem preko števca) iz distribucijskega omrežja za tarifne uporabnike
3.e. Para in topla voda za namene daljinskega ogrevanja
 
4. KOMUNALNE STORITVE
4.a. Storitev zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov
4.b. Storitev predelave, odlaganja, sežiganja in drugih načinov odstranjevanja komunalnih odpadkov
4.c. Storitev odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda
4.d. Storitev zbiranja, čiščenja in distribucije pitne vode
 
5. NAPRAVE IN APARATI ZA GOSPODINJSTVO
5.a. Hladilnik (kombiniran, dvoje vrat, približno 220 litrski)
5.b. Vgradna steklokeramična plošča s štirimi kuhališči
 
6. PRODAJA GORIV
6.a. Motorni bencini (NMB-95, NMB-98)
6.b. Plinsko olje (D-2)
6.c. Utekočinjen naftni plin v jeklenkah, za pogon in za ogrevanje
6.d. Kurilno olje – ekstra lahko (KOEL)
6.e. Kurilno olje – srednje (mazut)
6.f. Letalsko gorivo
 
7. KOPENSKI PROMET
7.a. Prevoz potnikov v notranjem železniškem prometu
7.b. Prevoz potnikov v mestnem in primestnem cestnem prometu na rednih linijah
7.c. Prevoz potnikov medkrajevnem cestnem prometu na rednih linijah
7.d. Prevoz potnikov v zračnem prometu na rednih linijah
 
8. POŠTA IN TELEKOMUNIKACIJE
8.a. Prenos standardiziranih pisem v notranjem poštnem prometu
8.b. Prenos nestandardiziranih pisem stopnje mase do 20g v notranjem poštnem prometu
8.c. Prenos nestandardiziranih pisem stopnje mase nad 20g do 50g v notranjem poštnem prometu
8.d. Prenos standardizirane dopisnice v notranjem poštnem prometu
8.e. Prenos nestandardizirane dopisnice v notranjem poštnem prometu
8.f. Telefonska naročnina za fiksni telefon
8.g. Telefonski impulz za naročniški telefon za notranji telefonski promet
8.h. Osnovne storitve kabelskih operaterjev
 
9. ZAVAROVALNIŠTVO
9.a. Zavarovanje avtomobilske odgovornosti
 
10. BANČNIŠTVO
10.a. Nadomestilo za vodenje osebnega bančnega računa, mesečno
10.b. Nakazilo na račune na bančnem okencu
10.c. Nakazilo na račune prek trajnega pooblastila
10.d. Nakazilo na račune prek spletne poslovalnice
10.e. Plačilo direktne obremenitve
 
11. POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI
11.a. Višina mesečne neprofitne najemnine za m2 stanovanja
 
12. GOSTINSTVO
12.a. Mesečna oskrba v dijaških domovih
12.b. Mesečna oskrba v študentskih domovih
12.c. Mesečna oskrba v internatih
 
13. IZOBRAŽEVANJE
13.a. Mesečna oskrba v vrtcih
 
14. SOCIALNO VARSTVO
14.a. Dnevna oskrba v domovih starejših občanov
 
15. DRUGE STORITVENE DEJAVNOSTI
15.a. Parkirnina za osebna vozila (na prostem parkirišču in v garažni hiši)
15.b. Dimnikarske storitve
15.c. Pogrebne storitve (klasični in žarni pokop)
15.d. Najem groba
4. člen
Podjetjem ni treba pošiljati obvestil o spremembi cen za proizvode in storitve iz prejšnjega člena, ki so zajeti že z drugim ukrepom kontrole cen na podlagi 8. in 9. člena Zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo).
5. člen
Obvestila o spremembi cen morajo podjetja pošiljati ministrstvu na obrazcu, določenem v Prilogi 1, ki je sestavni del te odredbe. Obvestila pošljejo po pošti na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, Sektor za nadzor cen, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, ali po elektronski pošti na naslov: gp.gs@gov.si.
6. člen
Obvestilo o spremembi cen mora vsebovati vse podatke, ki jih zahteva obrazec. Če obvestilo ne vsebuje vseh podatkov, zahteva ministrstvo njegovo dopolnitev. Pri preračunavanju cen iz tolarjev v eure se uporabi tečaj zamenjave, določen z Uredbo Sveta (ES) št. 1086/2006 z dne 11. julija 2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 2866/98 o menjalnih razmerjih med eurom in valutami držav članic, ki sprejmejo euro (UL L št. 195 z dne 15. 7. 2006, str. 1).
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
7. člen
Do vključno 31. decembra 2006 morajo podjetja pošiljati ministrstvu obvestila o spremembi cen iz 5. člena te odredbe na obrazcu, določenem v Prilogi 2, ki je sestavni del te odredbe.
8. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati Odredba o pošiljanju obvestil o spremembi cen (Uradni list RS, št. 43/06).
9. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja šest mesecev.
Št. 017-102/2002-61
Ljubljana, dne 26. oktobra 2006
EVA 2006-2111-0007
mag. Andrej Vizjak l.r.
Minister
za gospodarstvo