Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2006 z dne 3. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2006 z dne 3. 11. 2006

Kazalo

4739. Pravilnik o stalnem strokovnem usposabljanju in izpopolnjevanju strokovnih delavcev, ki opravljajo naloge varnosti pri delu, stran 11580.

Na podlagi tretjega odstavka 1. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99 in 64/01) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o stalnem strokovnem usposabljanju in izpopolnjevanju strokovnih delavcev, ki opravljajo naloge varnosti pri delu
1. člen
Ta pravilnik določa način in nadzor nad stalnim usposabljanjem in izpopolnjevanjem strokovnih delavcev, ki opravljajo naloge iz 3., 4., 5. in 9. točke 19. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99 in 64/01) (v nadaljnjem besedilu: strokovni delavec).
2. člen
Cilj strokovnega izpopolnjevanja in usposabljanja strokovnih delavcev je zagotavljanje strokovne usposobljenosti za izvajanje nalog varnosti pri delu in zagotavljanje strokovnega razvoja strokovnih delavcev.
3. člen
Za usposabljanje in izpopolnjevanje se po tem pravilniku štejejo naslednja strokovna srečanja, samoizpopolnjevanja in izpopolnjevanja:
– predavanje ali udeležba na domačem strokovnem srečanju,
– predavanje ali udeležba na strokovnem srečanju v tujini,
– objava strokovnega članka v strokovni reviji, zborniku, knjigi ali monografiji,
– samoizpopolnjevanje s pomočjo multimedijskih programov, študijem strokovne literature in s pisnimi odgovori na testna vprašanja,
– študijska potovanja in obiski,
– udeležba na posameznem strokovnem predavanju.
4. člen
Za posamezne oblike strokovnega izpopolnjevanja in usposabljanja, se določi naslednje število kreditnih točk:
+-------------------------------------------------+------------+-----------+
|       Oblike izpopolnjevanja       | Trajanje | Kreditne |
|        in usposabljanja         |      |  točke  |
|                         |      |      |
+-------------------------------------------------+------------+-----------+
|kongresi, učne delavnice, seminarji, študijski  | začeti dan |  5 točk |
|obisk v domači ustanovi, mednarodni kongresi,  |      |      |
|šole itd.                    |      |      |
|                         |      |      |
+-------------------------------------------------+------------+-----------+
|znanstveni ali strokovni članek         |  začeta  |  5 točk |
|                         | avtorska |      |
|                         |  pola  |      |
|                         |      |      |
+-------------------------------------------------+------------+-----------+
Predavateljem, kot aktivnim udeležencem stalnega izpopolnjevanja ali usposabljanja se število kreditnih točk iz prejšnjega odstavka za predavanja poveča za 50%.
5. člen
Izvajalec usposabljanja oziroma izpopolnjevanja izda udeležencu potrdilo o udeležbi in o številu kreditnih točk iz prejšnjega člena.
Udeleženec usposabljanja je dolžan hraniti potrdilo iz prejšnjega odstavka.
6. člen
Kadar izvajalec ne določi števila kreditnih točk, odloči o tem ministrstvo, pristojno za varnost in zdravje pri delu na podlagi vloge udeleženca.
Vlogi iz prejšnjega odstavka mora udeleženec priložiti program usposabljanja ali izpopolnjevanja in potrdilo o udeležbi, ki ga izda izvajalec usposabljanja ali izpopolnjevanja.
7. člen
Delodajalec mora strokovnemu delavcu iz 1. člena tega pravilnika omogočiti, da se udeleži v 4. členu tega pravilnika navedenih oblik usposabljanja ali izpopolnjevanja, ki se vrednotijo s kreditnimi točkami.
Strokovni delavec mora v referenčnem obdobju petih let zbrati najmanj 100 kreditnih točk. Strokovni delavec, ki naloge iz 1. člena tega pravilnika opravlja manj kot 5 let, mora v vsakem koledarskem letu zbrati najmanj 20 kreditnih točk.
8. člen
Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ima dovoljenje iz prvega odstavka 46. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu, mora pristojnemu inšpektorju za delo na njegovo zahtevo predložiti dokazila o doseženem številu kreditnih točk, ki jih je dosegel samostojni podjetnik posameznik ali strokovni delavec, ki opravlja navedene naloge za pravno osebo oziroma za samostojnega podjetnika posameznika.
Če strokovni delavec ni zbral zadostnega števila kreditnih točk skladno s tem pravilnikom, lahko inšpektor za delo skladno s četrto alineo drugega odstavka 46. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu predlaga ministru, pristojnemu za delo, odvzem dovoljenja za opravljanje nalog iz prejšnjega odstavka.
9. člen
Delodajalec mora pristojnemu inšpektorju za delo na njegovo zahtevo predložiti dokazila o doseženem številu kreditnih točk, ki jih je dosegel strokovni delavec, ki za njega skladno z določbo 18. člena zakona o varnosti in zdravju pri delu opravlja strokovne naloge v zvezi z zagotavljanjem varnosti pri delu.
10. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01701-13/2004-8
Ljubljana, dne 16. oktobra 2006
EVA 2006-2611-0028
mag. Janez Drobnič l.r.
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost