Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2006 z dne 13. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2006 z dne 13. 10. 2006

Kazalo

4575. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2006, stran 10804.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B in 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 54/02 in 83/02) je Občinski svet Občine Vipava na 32. redni seji dne 5. 10. 2006 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2006
1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2006 (Uradni list RS, št. 115/05 in 44/06).
2. člen
Črta se 2. člen odloka in nadomesti z novim besedilom:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV             |  V tisočih|
|   |                            |   tolarjev|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|Skupina/Podskupina kontov                   |   Proračun|
|                               |  leta 2006|
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)            |  1.066.737|
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)                |   617.678|
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI                    |   477.333|
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček            |   325.893|
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
|   |703 Davki na premoženje                |    90.134|
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve         |    61.306|
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
|   |706 Drugi davki                    |       |
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI                   |   140.346|
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja    |   129.457|
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
|   |711 Takse in pristojbine                |    1.500|
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
|   |712 Denarne kazni                   |     519|
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev       |    4.630|
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki              |    4.240|
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI                  |    15.400|
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev       |       |
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog             |       |
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih   |    15.400|
|   |dolgoročnih sredstev                  |       |
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
|73  |PREJETE DONACIJE                    |    1.217|
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov         |    1.217|
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine             |       |
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI                  |   432.441|
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih    |   429.423|
|   |institucij                       |       |
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna iz sred.    |    3.019|
|   |proračuna EU                      |       |
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)              |  1.225.091|
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI                     |   224.282|
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim         |    35.500|
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost     |    7.126|
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve            |   167.406|
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
|   |403 Plačila domačih obresti              |       |
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
|   |409 Rezerve                      |    14.250|
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI                    |   306.285|
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
|   |410 Subvencije                     |    3.500|
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
|   |411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom      |   185.025|
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam  |    34.333|
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi           |    83.427|
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino             |       |
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI                 |   632.135|
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev         |   632.135|
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI                |    62.389|
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
|   |431 Invest. transferi prav. in fizič. osebam, ki niso |    61.389|
|   |prorač. porabniki                   |       |
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
|   |432 Invest. transferi prorač. uporabnikom       |    1.000|
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)             |       |
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)               |   –158.354|
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
|   |                            |       |
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
|B)  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB           |       |
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH  |    16.550|
|   |DELEŽEV (750+751+752)                 |       |
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL             |    16.550|
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil           |       |
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev            |    16.000|
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije          |     550|
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV     |     165|
|   |(440+441+442+443)                   |       |
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
|   |44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV   |     165|
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
|   |440 Dana posojila                   |       |
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb      |       |
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije  |     165|
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih  |       |
|   |in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v |       |
|   |svoji lasti                      |       |
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH  |    16.385|
|   |DELEŽEV (IV.-V.)                    |       |
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
|   |                            |       |
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
|C)  |RAČUN FINANCIRANJA                   |       |
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)                   |       |
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                      |       |
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
|   |500 Domače zadolževanje                |       |
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)                 |       |
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA                    |       |
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga              |       |
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH       |   –141.969|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)               |       |
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)             |   141.969|
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE                   |   158.354|
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA |       |
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
|   |9009 Splošni sklad za drugo              |   197.301|
+------+-------------------------------------------------------+-------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, razdeljeni po proračunskih programih in podprogramih, ta pa na konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Vipava.«
3. člen
Dopolni se prvi odstavek 3. člen odloka z naslednjim besedilom:
»5. turistična taksa
6. prihodki iz naslova koncesijskih dajatev posebnih iger na srečo.«.
4. člen
3. členu odloka se dodajo še drugi, tretji, četrti, peti, šesti in sedmi odstavek:
»Kot namenska sredstva se s tem odlokom opredelijo tudi prihodki drugih javnofinančnih institucij in prispevki fizičnih ali pravnih oseb za sofinanciranje posameznih investicij ali drugih projektov, ter sredstva donacij EU in drugih mednarodnih institucij, ki v občinskem proračunu niso bila predvidena.
Kupnina iz naslova prodaje kapitalskih naložb občine, ki se vplača v proračun, predstavlja namenska sredstva za financiranje izgradnje vrtca v Vipavi in adaptacije šole v Vrhpolju.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov povečata obseg izdatkov finančnega načrta neposrednega uporabnika in proračuna.
Če so namenski prejemki vplačani v proračun v nižjem obsegu, kot so izkazani v proračunu, se prevzemajo in plačujejo obveznosti samo do višine dejansko vplačanih oziroma razpoložljivih sredstev.
Namensko prejeta sredstva, ki v tekočem proračunskem letu niso porabljena, se prenesejo v naslednje leto in izkazujejo kot črpanje sredstev na računih za naloge oziroma projekte, za katere so opredeljena.
Namenska sredstva s postavk, ki zagotavljajo sredstva za usklajevanje plačnih nesorazmerij in niso bila porabljena v letu 2005, se prenesejo v leto 2006.«
5. člen
Črta se prvi odstavek 8. člena odloka. Drugi odstavek postane prvi.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40302-0001/2006-13
Vipava, dne 5. oktobra 2006
Župan
Občine Vipava
Ivan Princes l.r.

AAA Zlata odličnost