Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2006 z dne 8. 9. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2006 z dne 8. 9. 2006

Kazalo

4064. Uredba o državnem lokacijskem načrtu za glavno cesto Želodnik–Mengeš–Vodice na odseku Mengeš–Žeje, stran 9885.

Na podlagi prvega odstavka 46. člena v povezavi s tretjim odstavkom 170. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o državnem lokacijskem načrtu za glavno cesto Želodnik–Mengeš–Vodice na odseku
Mengeš–Žeje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(podlaga za državni lokacijski načrt)
(1) S to uredbo se v skladu z Odlokom o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04) in Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04) sprejme državni lokacijski načrt za glavno cesto Želodnik–Mengeš–Vodice na odseku Mengeš–Žeje (v nadaljnjem besedilu: državni lokacijski načrt).
(2) Državni lokacijski načrt je izdelal LUZ, d.d., Ljubljana, pod številko projekta 5039/1, avgust 2006.
2. člen
(vsebina uredbe)
(1) Ta uredba določa ureditveno območje, zasnovo projektnih rešitev prometne infrastrukture, zasnovo projektnih rešitev za krajinsko in arhitekturno oblikovanje, zasnovo projektnih rešitev energetske, telekomunikacijske in komunalne infrastrukture, rešitve in ukrepe za varovanje okolja, ohranjanja narave in kulturne dediščine ter trajnostne rabe naravnih dobrin, etapnost izvedbe, obveznosti investitorjev in izvajalcev, odstopanja ter nadzor nad izvajanjem te uredbe.
(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so obrazložene in grafično prikazane v državnem lokacijskem načrtu, ki je skupaj z obveznimi prilogami na vpogled pri Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za prostor, in pri službi, pristojni za urejanje prostora v Občini Komenda.
II. UREDITVENO OBMOČJE
3. člen
(obseg ureditvenega območja)
(1) Ureditveno območje državnega lokacijskega načrta obsega parcele oziroma dele parcel, na katerih se izvedejo trajni objekti (območje trase glavne ceste s cestnimi objekti in spremljajočimi ureditvami), in parcele oziroma dele parcel, na katerih se izvedejo objekti, potrebni za izvedbo državnega lokacijskega načrta, po njegovi izvedbi pa se na njih vzpostavi prejšnje stanje (območje prestavitev, novogradenj, obnovitev komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture, ki jih zahteva gradnja ceste).
(2) Območje trase glavne ceste obsega te parcele oziroma dele parcel po teh katastrskih občinah:
 
– k.o. Suhadole:
122, 124/4, 851, 852, 853, 854, 856, 858/2, 859, 860, 861, 862, 863, 864/1, 865, 866, 869/1, 869/2, 870, 871, 872, 874, 876, 877, 878, 879, 884, 885, 887, 889, 897, 898/3, 900, 901, 902, 904, 905/2, 906/1, 907, 909/3, 910/1, 911/1, 913/1, 914, 915, 916, 918/1, 919, 921/1, 921/2, 922/1, 922/2, 926, 930, 935, 936, 940, 941, 947, 951, 952, 954, 955, 956, 960, 961, 962, 963, 964, 967, 968, 969/1, 969/2, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 981, 982, 983, 984, 985, 995, 996, 997, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1005, 1006, 1007, 1008/1, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1017/1, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1025, 1026, 1027, 1028, 1134/1, 1134/2, 1160/1, 1160/2, 1162/1, 1162/2, 1162/3, 1162/4, 1163, 1165;
 
– k.o. Moste:
167/1, 167/2, 176/2, 176/3, 176/4, 176/6, 177/1, 191/1, 191/2, 191/3, 191/4, 191/5, 191/6, 192/2, 192/4, 192/5, 201/1, 201/3, 201/4, 201/5, 201/7, 201/9, 207/8, 207/9, 208/1, 209/2, 209/3, 209/4, 209/6, 286/7, 562/1, 562/2, 564/2, 585/1, 585/2, 586/1, 586/5, 587/3, 588/1, 588/2, 589/1, 589/2, 590/1, 590/2, 590/3, 591/3, 592/2, 594/2, 595/2, 595/3, 595/4, 595/6, 595/7, 597/3, 597/5, 599, 600/1, 601/1, 601/2, 602/2, 603, 604, 605, 606, 607, 608/1, 608/2, 609/1, 609/2, 609/3, 610, 611, 612, 613/2, 614/1, 614/2, 614/3, 615, 616, 617/3, 617/4, 617/5, 618, 620/1, 620/2, 621/8, 624/1, 626, 628, 630, 631, 632, 633, 634, 635/2, 636, 637, 638/1, 638/2, 638/3, 640, 666, 669, 670, 673, 674, 677, 678, 681, 682, 683/1, 684/1, 689/1, 689/4, 690/3, 691/1, 691/2, 691/3, 707/2, 707/3, 707/4, 974, 975/1, 975/2, 976/1, 976/2, 1009/1, 1011, 1012, 1014, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022/1, 1022/2, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1033/1, 1033/2, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1076, 1077, 1078, 1079/1, 1079/2, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1088, 1089, 1090, 1091, 1094, 1095, 1099, 1100, 1103/1, 1104, 1105, 1107, 1108, 1109, 1110, 1114, 1115, 1120, 1121/1, 1125, 1333/22, 1333/25, 1393/1, 1393/2, 1394/1, 1394/2, 1400, 1412/1, 1413/1, 1413/2, 1414, 1415/1, 1415/2, 1415/4, 1415/5, 1415/6, 1415/7, 1416/1, 1418/3, 1429, 1431, 1435, 1440/1, 1440/3, 1440/4, 1445/2;
 
– k.o. Kaplja vas:
334/1, 334/2, 335, 336, 433, 443/1, 444/1, 445, 446, 447/1, 447/2, 448, 454, 455, 456, 458, 459/2, 460, 462, 463, 464, 468/1, 472/3, 472/7, 473/1,479, 482, 485, 508, 568, 570, 571, 572/1, 572/4, 572/5.
(3) Območje prestavitev, novogradenj, obnovitev komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture, ki jih zahteva gradnja trase glavne ceste, obsega te parcele oziroma dele parcel po teh katastrskih občinah:
 
a) vodovod:
– k.o. Moste: 176/2, 201/5, 594/2, 595/7, 597/5, 597/7, 620/1, 620/2, 690/3, 690/7, 1125, 1333/25, 1400, 1418/3;
b) kanalizacija:
– k.o. Suhadole: 134/2, 1172/7;
– k.o. Moste: 201/1, 207/1, 208/2, 1393/2;
c) elektrika:
– k.o. Suhadole: 960, 1134/1;
– k.o. Moste: 167/1, 191/1, 201/5, 207/4, 207/9, 209/2, 588/2, 589/2, 590/2, 591/3, 592/3, 594/2, 681, 690/3, 690/7, 699, 707/3, 707/4, 1121/1, 1125, 1130, 1135, 1140;
– k.o. Kaplja vas: 472/3;
d) telekomunikacijski vodi:
– k.o. Moste: 594/2, 700/2, 701, 707/4;
e) javna razsvetljava:
– k.o. Suhadole: 124/2, 124/4, 124/5, 124/6, 968, 1012, 1134/1, 1163;
– k.o. Moste: 176/4, 618, 620/1, 620/2, 690/3, 690/7, 1400, 1418/3.
4. člen
(funkcije ureditvenega območja)
Ureditveno območje iz prejšnjega člena obsega:
a) območje glavne ceste Mengeš–Žeje s temi cestnimi objekti in spremljajočimi ureditvami: deviacije cest in poti, mostova, podhod, naprave za odvodnjavanje in čiščenje;
b) območje ureditve obcestnega prostora;
c) območja ureditve vodotokov;
d) območja prestavitve in ureditve komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih infrastrukturnih objektov, vodov in naprav;
e) območja okoljevarstvenih ukrepov.
III. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE INFRASTRUKTURE
5. člen
(oznaka glavne ceste)
Glavna cesta Želodnik–Mengeš–Vodice (v nadaljnjem besedilu: glavna cesta) je glede na funkcionalno klasifikacijo državnih cest načrtovana kot glavna cesta drugega reda (G 2). V državnem lokacijskem načrtu je obravnavana cesta G 2-104 na odseku 1388 Mengeš–Žeje.
6. člen
(tehnični elementi glavne ceste)
(1) Dolžina odseka glavne ceste je 3,483 km. Začetek odseka Mengeš–Žeje je v km 8,517, kjer se konča predhodni odsek Želodnik–Mengeš, konec pa je v km 12,000 na obstoječi regionalni cesti Moste–Vodice.
(2) Glavna cesta se izvede kot dvopasovnica z nivojskimi križišči. Krožišča se izvedejo na križanjih pomembnejših cest z večjimi prometnimi obremenitvami. Na križanjih dovoznih cest z manjšimi obremenitvami se izvedejo trikraka ali štirikraka križišča, pri čemer se na glavni cesti dodajo pasovi za levo zavijanje.
(3) Horizontalni potek glavne ceste: v nadaljevanju predhodnega odseka glavna cesta poteka po trasi obstoječe ceste Mengeš–Moste v kratki premi do križišča K1, sledi kratka leva krivina polmera 750 m in ponovno krajši premi potek na območju križišča K2. Z ukinitvijo sedanje dvojne kratke krivine se potek nove ceste izravna in s tem cesta na območju križišča prestavi za širino ceste proti severu. Ukine se priključek proti Mostam v km 9,450. Nadomesti se z deviacijo do križišča K 1 z lokalno cesto, ki jo načrtuje Občina Komenda s svojimi prostorskimi akti. Za levo krivino polmera 1000 m se trasa na območju križišča K 3 nadaljuje v premi v obstoječem cestnem koridorju. Zahodno od križišča K3 se izvede obojestranski avtobusni postajališči. Trasa glavne ceste se z levo krivino polmera 450 m za prečkanjem vodotoka Pšata usmeri čez ravninsko območje proti odvodniku – kanalu Pšate. Glavna cesta prečka Pšato v Mostah na območju današnjega mostu, ki bo nadomeščen z novim. Približno 100 m dalje v smeri proti kanalu Pšate je načrtovano križišče K 4 za povezavo Most in Suhadol na zahodni strani Pšate. Za križiščem K 4 se trasa v levi krivini polmera 450 nadaljuje z nasprotno smerno desno krivino enakega polmera. Nova glavna cesta prečka obstoječo cesto Vodice–Moste na vzhodnem obrobju naselja Žeje v križišču K 5. Za križiščem se usmeri čez ravninski gozd severno od Žej proti obstoječi cesti proti Vodicam. Na tem delu obide naselje Žeje v levi krožni krivini polmera 450 m, z nasprotno smerno desno krivino polmera 450 m se ponovno naveže na koridor obstoječe ceste v smeri Vodic vse do km 12,000.
(4) Glavna cesta na pretežnem delu poteka po ravninskem območju in sledi poteku obstoječe ceste, nekoliko bolj razgiban niveletni potek ima na območju prečkanja odvodnika Pšate in vkopu severno od naselja Žeje. Uporabljeni nakloni so med 0,4 odstotka in 1,9 odstotka.
(5) Pri vertikalnih in horizontalnih tehničnih elementih se upošteva računska hitrost 100 km/h, na območju križišč 60 km/h. Najmanjši polmer horizontalnih krivin je 450 m, največji vzdolžni nagib pa 1,9 odstotka.
(6) Projektirani normalni prečni profil je 10,70 m, in sicer dva vozna pasova širine 3,50 m, dva robna pasova širine 0,35 m in dve bankini širine 1,50 m. Namesto bankine se na nižjem robu vozišča izvede koritnica širine 0,75 m z bermo širine 0,75 m.
(7) Na območju Most in Suhadol med križiščema K 3 in K 4 je prečni profil prilagojen tudi vodenju pešcev in kolesarjev na severni strani ceste ter pešcem na južni strani. Na severnem cestnem robu je predvidena ureditev dvosmerne kolesarske steze širine 2,0 m in hodnika za pešce širine 1,60 m, ki ju od vozišča ločuje 2,0 m široka vmesna zelenica. Na južnem cestnem robu se peron avtobusnega postajališča nadaljuje z 1,60 m širokim hodnikom za pešce v smeri proti križišču K 3. Pot za kolesarje je predvidena tudi na območju deviacije 1-45 in zahodno od nje v okviru enotne vozne površine za kolesarje in kmetijske stroje.
(8) Oznake, navedne v tem členu in v 7., 8., 9., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 22., 23., 25., 26. in 30. členu te uredbe, so oznake iz grafičnega dela državnega lokacijskega načrta.
7. člen
(križišča)
Na glavni cesti se izvedejo ta križišča:
– v km 8,861 trikrako križišče K 1 s cesto h komunalnemu odlagališču s priključkom na severni strani glavne ceste;
– v km 9,211 štirikrako križišče K 2 z lokalno cesto v Suhadole vzhod na južni strani glavne ceste in cesto k vrtnariji na severni strani križišča;
– v km 9,728 štirikrako križišče K 3 s cesto v Moste center na severni in s cesto v Suhadole center na južni strani ceste. Prehod za pešce in kolesarje bo na zahodni strani križišča;
– v km 10,010 štirikrako križišče K 4 s cesto v Moste zahod na severni in s cesto v Suhadole zahod na južni strani križišča;
– v km 10,535 petkrako krožišče K 5 s cesto v Moste na vzhodu, cesto v Žeje na zahodu in cesto v Komendo na severu križišča. Na vozišču zunanjega premera 80 m je predvidena ureditev dveh voznih pasov. Čez južni priključni krak križišča se uredi prehod za pešce.
(2) Za navezavo prekinjenih poljskih ali dovoznih poti se izvedejo križanja z glavno cesto oziroma njenimi deviacijami. V križanjih ni dodatnih zavijalnih pasov. Na obravnavanem območju sta predvideni križanji:
– v km 11,200 glavne ceste prehod za kolesarski promet, pešpromet in promet s kmetijskimi stroji čez glavno cesto;
– v km 0,370 deviacije 1-42 križanje z deviacijami poljskih poti.
8. člen
(deviacije cest in poti)
Zaradi gradnje glavne ceste se izvedejo te deviacije cest in poti:
– deviacija 1-35a poljske poti ob levi strani glavne ceste od km 8,506 do km 9,080: dolžina 574 m, NPP sestavlja makadamsko vozišče 1 x 3,00 m, bankina 2 x 0,50 m;
– deviacija 1-35 lokalne ceste v Suhadole vzhod v km 9,211: dolžina 270 m, NPP sestavlja asfaltno vozišče 2 x 2,75 m, robni pas 2 x 0,20 m, bankina 2 x 1,00 m;
– deviacija 1-36 ceste v Moste center v km 9,737: dolžina 60 m, NPP sestavlja asfaltno vozišče 2 x 2,75 m, robni pas 2 x 0,20 m, bankina 2 x 1,00 m;
– deviacija 1-37 ceste v Suhadole center v km 9,737: dolžina 60 m, NPP sestavlja asfaltno vozišče 2 x 2,75 m, robni pas 2 x 0,20 m, bankina 2 x 1,00 m;
– deviacija 1-38 pešpoti in kolesarske poti v podhod v km 9,824: dolžina 80 m, NPP sestavlja hodnik za pešce 1 x 2,00 m, kolesarska steza 2 x 1,25 m;
– deviacija 1-39 ceste v Suhadole zahod v km 10,010: dolžina 150 m, NPP sestavlja asfaltno vozišče 2 x 2,75 m, robni pas 2 x 0,20 m, bankina 2 x 1,00 m;
– deviacija 1-39a poljske poti ob levi strani glavne ceste od km 10,003 do km 10,209: dolžina 227 m, NPP sestavlja makadamsko vozišče 1 x 3,00 m, bankina 2 x 0,50 m;
– deviacija 1-39b poljske poti ob levi strani glavne ceste od km 10,312 do km 10,550: dolžina 250 m, NPP sestavlja makadamsko vozišče 1 x 3,00 m, bankina 2 x 0,50 m;
– deviacija 1-40 ceste v Moste zahod v km 10,010: dolžina 70 m, NPP sestavlja asfaltno vozišče 2 x 2,75 m, robni pas 2 x 0,20 m, bankina 1 x 1,00 m, zelenica 1 x 2,00 m, kolesarska steza 2 x 1,00 m, hodnik 1 x 1,60 m, berma 1 x 0,50 m;
– deviacija 1-41 ceste v Moste v km 10,535: dolžina 126m, NPP sestavlja asfaltno vozišče 2 x 2,75 m, robni pas 2 x 0,20 m, berma 1 x 1,75 m in 1 x 0,50 m, zelenica 1 x 2,00 m, hodnik 1 x 1,50 m;
– deviacija 1-42 ceste v Komendo v km 10,535: dolžina 450 m, NPP sestavlja asfaltno vozišče 2 x 3,25 m, robni pas 2 x 0,30 m, bankina 2 x 1,50 m;
– deviacija 1-42a poljske poti ob levi strani deviacije 1-42 ceste v Komendo od km 0,370 do km 0,460: dolžina 90 m, NPP sestavlja makadamsko vozišče 1 x 3,00 m, bankina 2 x 0,50 m;
– deviacija 1-42b poljske poti ob desni strani deviacije 1-42 ceste v Komendo od km 0,310 do km 0,460: dolžina 150 m, NPP sestavlja makadamsko vozišče 1 x 3,00 m, bankina 2 x 0,50 m;
– deviacija 1-43 ceste v Žeje vzhod v križišče K5 v km 10,535: dolžina 150, NPP sestavlja asfaltno vozišče 2 x 2,75 m, robni pas 2 x 0,20 m, bankina 1 x 1,00 m, hodnik 1 x 1,50 m, berma 1 x 0,50 m;
– deviacija 1-44 poljske in kolesarske poti v km 11,200: prečkanje poljske in kolesarske poti čez glavno cesto ter navezava do ceste v Žeje, dolžina 70 m, NPP sestavlja asfaltno vozišče 1 x 3,00 m, bankina 2 x 0,50 m;
– deviacija 1-45a poljske poti ob desni strani glavne ceste od km 10,730 do km 11,190: dolžina 460 m, NPP sestavlja makadamsko vozišče 1 x 3,00 m, bankina 2 x 0,50 m;
– deviacija 1-45 poljske in kolesarske poti ob desni strani glavne ceste med km 11,208 in 12,000: dolžina 800 m, NPP sestavlja asfaltno vozišče 1 x 3,00 m, bankina 2 x 0,50 m.
– deviacija 1-46 poljske poti ob levi strani glavne ceste med km 11,390 in km 12,000: dolžina 610 m, NPP sestavlja makadamsko vozišče 1 x 3,0 m, bankina 2 x 0,50 m.
9. člen
(cestni objekti)
Na odseku glavne ceste so načrtovani ti cestni objekti:
– podhod 3-1 za pešce in kolesarje v km 9,824: dolžina 18,25 m, širina 5,5 m, svetla višina 2,50 m;
– most 5-9 čez Pšato v km 9,882: dolžina 15,38 m, širina 16,80 m;
– most 5-10 čez kanal Pšate v km 10,259: dolžina 13,02 m, širina 10,87 m.
IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV ZA KRAJINSKO
IN ARHITEKTURNO OBLIKOVANJE
10. člen
(oblikovanje objektov, cestne opreme in ureditev
ob trasi ceste)
(1) Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja mora vsebovati tudi načrt krajinske arhitekture, ki mora opredeliti predvsem oblikovanje reliefa in zasaditve v obcestnem prostoru.
(2) Varnostne ograje na cesti morajo biti izvedene v kovinski izvedbi, dopustna višina je 0,75 m. Izjemoma se dopusti izvedba betonskih ograj v kombinaciji s protihrupnimi ograjami.
(3) Cestni objekti (podhod, mostova) morajo biti arhitekturno oblikovani skladno z značilnostmi urbane in krajinske podobe prostora. Stebri mostnih konstrukcij morajo premostiti struge v celoti, ne smejo povzročiti lokalnih zožitev, svetla odprtina mostu pa mora zagotoviti prevodnost 100-letnih visokih voda z varnostno višino minimalno 50 cm na koto gladine Q100.
(4) Cestna oprema in razsvetljava ceste morata izkazovati oblikovne elemente, značilne za posamezno območje.
(5) Protihrupne ograje morajo biti oblikovane tako, da se vzpostavi kakovosten prostor na notranji in zunanji strani ceste s prilagajanjem izvedbe tipa protihrupne zaščite stanju in značilnostim prostora. Strukturirane morajo biti podobno, kot so vzdolžno in vertikalno strukturirani okoliški kozolci, oblika pa mora izražati funkcijo same ograje (brez elementov, ki jih imajo kozolci). Barva ograje mora biti siva. Z zunanje strani se obsadijo s popenjavkami in močno drevesno-grmovno živico, ki v celoti zakrije objekt, ki poseljeno območje varuje pred hrupom.
11. člen
(krajinsko oblikovanje)
(1) Za zagotovitev vpetosti posega v prostor in sanacijo degradiranih površin je treba obcestni prostor ponekod zasaditi z višjo vegetacijo. Pri tem je treba upoštevati ta izhodišča:
– čim racionalnejši posek za gradnjo potrebnih gozdnih površin z učinkovito saniranim in oblikovanim gozdnim robom;
– sanacija obrežne vegetacije pri vodnih ureditvah z navezavo na ohranjeno vegetacijo in zaradi obnove naravnih biotopov in ekoloških značilnosti območja;
– prilagajanje značilnim vegetacijskim vzorcem in vrstni sestavi, predvsem navezava na obstoječo avtohtono vegetacijo po vrstni sestavi in obliki;
– oblikovanje v smislu optičnega vodenja in izboljšanja kakovosti obcestnega prostora (močna ozelenitev na območjih, na katerih se prepleta in stika več cest);
– zakrivanje pred nezaželenimi pogledi oziroma zakrivanje gradbenih konstrukcij in protihrupnih ograj, kjer to dopuščajo prostor in njegove značilnosti.
(2) Nasipne in vkopne brežine je treba oblikovati z zaokrožitvijo iztekov v okoliški teren oziroma tako, da se nove oblike logično in brez očitnih stikov navežejo na obstoječi naravni relief oziroma na obstoječe nasipne oziroma vkopne brežine ceste. Brežine je treba ponekod zasaditi z višjo vegetacijo, tako da se zagotovi utrjenost brežin in omili prehode v ravnine.
(3) Dele cest in poti, ki po dograditvi glavne ceste in spremljajočih objektov ostanejo brez funkcije, je treba humusirati in zatraviti ali zasaditi z višjo vegetacijo.
(4) Poseki vegetacije se morajo izvesti v čim manjšem obsegu.
(5) Ureditev vodotokov mora biti izvedena z upoštevanjem načel sonaravnega urejanja, z zavarovanjem brežin na območju mostov ter zasaditvijo avtohtone drevesne in grmovne obvodne vegetacije.
V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV ENERGETSKE, TELEKOMUNIKACIJSKE IN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
12. člen
(skupne določbe)
Zaradi gradnje glavne ceste se prestavijo, zamenjajo oziroma zaščitijo komunalne, energetske in telekomunikacijske naprave in objekte. Projektiranje in gradnja komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih naprav in objektov morata potekati v skladu s projektnimi pogoji posameznih upravljavcev teh objektov in naprav.
13. člen
(vodovod)
Zaradi gradnje načrtovane glavne ceste je treba zgraditi, prestaviti ali zaščititi te cevovode:
– V 1: od km 9,208 do km 9,232 se na južni strani načrtovane glavne ceste vgradi zaščitna cev PE d 630 za poznejšo vgradnjo vodovodne cevi DN 250;
– V 2: od km 9,700 do km 9,813 načrtovana glavna cesta tangira obstoječ vodovod – hišni priključek za bencinski servis. Prestavljeni cevovod je iz NL DN 100 in zaščiten v cevi PE d 315. Vgradi se tudi zaščitna cev PE d 630 za poznejšo vgradnjo vodovodne cevi;
– V 3: v km 9,813 se prestavi vodovod iz NL DN 250 zunaj območja načrtovanega podhoda. Pod načrtovano glavno cesto se vgradi zaščitna cev PE d 630 z zaključnima jaškoma;
– V 5: v km 10,050 načrtovana deviacija ceste I-40 cesta v Moste zahod se dotika hišnega priključka iz PE d 32. Hišni priključek se prestavi in vgradi v zaščitno cev premera d 315;
– V 6: v km 10,484 načrtovana glavna cesta prečka obstoječi cevovod AC Ф 80 mm. Načrtovani deviaciji I-41 Cesta v Moste in I-43 Cesta v Žeje se dotikata obstoječega cevovoda AC Ф 80 mm na celotni načrtovani dolžini deviacij. Pred gradnjo deviacij in glavne ceste je treba obstoječi cevovod AC Ф 80 prestaviti v načrtovano zelenico v cestnem zemljišču. Prestavljen cevovod je iz NL DN 100. Izvedeta se tudi dva nadzemna hidranta. V km 10,484 se za prestavljeni cevovod izvede zaščitna cev iz PE d 315;
– V 7: v km 12,000 se pod načrtovano cesto vgradi zaščitna cev PE d 400 za poznejšo vgradnjo vodovodne cevi NL DN 150 za obrtno cono.
14. člen
(kanalizacija)
Trasa načrtovane glavne ceste ne posega v obstoječe kanalizacijsko omrežje. Načrt kanalizacije za odvod komunalne odpadne vode, ki ga načrtuje Občina Komenda, je treba prilagoditi temu državnemu lokacijskemu načrtu. Predvidena križanja z glavno cesto so:
– K 1 v km 9,700,
– K 2 v km 9,735,
– K 3 v km 9,727,
– K 4 v km 9,942,
– K 5 v km 10,340,
– K 6 v km 0,135 deviacije 1-41 ceste v Moste,
– K 7 v km 0,095 deviacije 1-43 ceste v Žeje,
– K 8 v km 0,140 deviacije 1-43 ceste v Žeje.
15. člen
(elektroenergetsko omrežje)
Zaradi gradnje glavne ceste je treba izvesti te preureditve elektroenergetskega omrežja:
– EL 1: v km 9,425 se na 20-kV daljnovodu Moste odstrani obstoječi drog Nd 10 in postavi nov nosilni drog Nd 11;
– EL 2: v km 9,635 se na mestu križanja glavne ceste in NN voda št. 1 in 4 odstrani drog, vod se naveže na sosednja drogova;
– EL 3: v km 9,670 se prestavi NN vod v zaščitni cevi PVC Ф 110 mm;
– EL 4: v km 0,050 načrtovane deviacije 1-37 se NN kabel za bencinsko črpalko zaščiti s cevjo PVC Ф 110 mm;
– EL 5: v km 9,732 na območju križišča Moste se NN kabel za trgovino izvede v kabelski kanalizaciji;
– EL 6: v km 9,778 se prestavi NN kabel za napajanje šole in delavnice, namesto prečkanja glavne ceste se po severni strani naveže na kabelsko kanalizacijo v km 9,732;
– EL 7: v km 9,839 se nadzemni NN vod št. 2 pokabli. Križanje glavne ceste se izvede v km 9,841 v kabelski kanalizaciji;
– EL 8: v km 10,305 se obstoječi NN kabel prestavi;
– EL 9: v km 10,338 se križanje 20-kV daljnovoda TP Žeje čez traso glavne ceste izvede prostozračno pod kotom 300. Obstoječa stojna točka 5 (N 10) se odstrani. Na obeh straneh glavne ceste se postavi nov drog;
– EL 10: v km 0,124 deviacija 1-41 pod kotom 700 križa obstoječi NN nadzemni vod;
– EL 11: v km 0,127 deviacija 1-43 pod kotom 700 križa obstoječi NN nadzemni vod;
– EL 12: v km 11,926 se križanje 20 kV daljnovoda Moste čez traso obvozne ceste izvede v prosto zračni izvedbi v km 11,926, pod kotom 350. Na severni strani glavne ceste se postavi nov drog.
16. člen
(telekomunikacijsko omrežje)
(1) Zaradi gradnje glavne ceste je treba prestaviti to telekomunikacijsko omrežje:
– TK 1: od km 9,700 do 9,750 se zaščitita krajevni kabel KC in razvodni kabel;
– TK 2: v km 10,470 se ob načrtovanih deviacijah 1-41 cesta v Moste in 1-43 cesta v Žeje prestavi optični kabel;
– TK 3: od km 11,150 do 11,480 se prestavi optični kabel.
(2) Po celotni trasi glavne ceste se za potrebe obrambe položijo zaščitne cevi 2 x Ф 50 mm za poznejše vpihovanje kabla z optičnimi vlakni.
17. člen
(javna razsvetljava in semaforizacija)
(1) Z javno razsvetljavo JR 1, JR 2, JR 3, JR 4, JR 5, JR 6 se opremijo vsa križišča na glavni cesti (K 1, K 2, K 3, K 4, K 5) ter prečkanje kolesarske poti in pešpoti (deviacija 1-44). Kjer glavna cesta poteka skozi naselje se predvidijo svetilke javne razsvetljave na tisti strani ceste, kjer poteka pločnik za pešce ali kolesarska steza.
(2) Prižigališča križišč K 1, K 2, K 3 in K 4 se napajajo iz transformatorske postaje v Suhadolah v km 9,720. Prižigališče križišča K 5 in deviacija 1-44 se z obstoječo javno razsvetljavo napaja iz transformatorske postaje v Mostah v km 10,450.
(3) S semaforizacijo S 1 in S 2 se opremita križišče K 3 ter prečkanje kolesarske steze in poljske poti na deviaciji zahodno od Žej. Na križiščih K 2 in K 4 se pripravijo zaščitne cevi za mogočo poznejšo semaforizacijo.
18. člen
(odvodnjavanje cestnega telesa)
(1) Celotno območje trase glavne ceste je v III. vodovarstvenem območju, zato je treba pri nadaljnjem načrtovanju upoštevati omejitve in prepovedi iz predpisov, ki urejajo varovanje vodnih virov. Odvodnjavanje padavinske vode s ceste je treba voditi prek zadrževalnikov in lovilnikov olj, kjer se vode prečistijo v skladu s predpisi, ki urejajo področje emisij snovi in toplote z javnih cest ter področje emisij in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.
(2) Predvidena je vzdolžna odvodnja s kanalizacijo. Cestišče je robničeno, padavinska voda se prek cestnih požiralnikov vodi v meteorno kanalizacijo. Glede na razpoložljive recipiente in višinski potek trase ceste je odsek razdeljen na ta območja:
– km 8,517–km 9,150: kanal M 4;
– km 9,150–km 9,820: kanal M 1;
– km 9,820–km 9,900; kanal M 1a;
– km 9,900–km 10,250: kanal M 2;
– km 10,250–km 12,000: kanal M 3.
(3) Odvodnajvanje zaledne vode iz depresije severno od križišča K 5 se uredi s tremi ponikalnimi polji ob križišču K 5.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE IN KULTURNE DEDIŠČINE
TER TRAJNOSTNE RABE NARAVNIH DOBRIN
19. člen
(rušitve oziroma prestavitve obstoječih objektov)
Zaradi gradnje glavne ceste niso potrebne rušitve objektov. Zaradi gradnje glavne ceste je treba prestaviti nadstrešnico ob kozolcu na parceli št. 975/1, k.o. Moste, v km 11,580.
20. člen
(tla)
(1) Posegi v tla se izvedejo tako, da se prizadenejo čim manjše površine tal. Za začasne prometne in gradbene površine se uporabijo infrastrukturne površine in površine, na katerih so tla manj kakovostna. Pri gradnji se uporabijo prevozna sredstva in gradbeni stroji, ki so tehnično brezhibni, ter le material, za katerega obstajajo dokazila o njegovi neškodljivosti za okolje. S prometnih in gradbenih površin ter odlagališč gradbenega materiala je treba preprečiti emisije prahu z vlaženjem teh površin ob sušnem in vetrovnem vremenu. S teh površin je treba preprečiti tudi odtekanje vod na kmetijske obdelovalne površine. Zaradi nezgod na tehnoloških površinah je treba predvideti nujne ukrepe za odstranitev in odlaganje materiala, ki vsebuje škodljive snovi.
(2) Posebno pozornost je treba nameniti zgornjemu rodovitnemu delu tal, ki ga je treba namensko uporabiti za sanacijo degradiranih površin. Vsako ravnanje z izkopom, predvsem odlaganjem, mora biti skladno s pravilnikom, ki določa obremenjevanje tal z vnašanjem odpadkov, in s pravilnikom, ki določa ravnanje z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih. Po končanih zemeljskih delih se na razgaljenih površinah takoj začnejo sanacijska in zasaditvena dela.
(3) Z rodovitno plastjo tal, ki se odstrani z matične podlage, je treba med gradnjo in po njej zagotoviti racionalno ravnanje. Sanacijo razgaljenih površin je treba začeti že med gradnjo glavne ceste. Prst se mora odstraniti in odložiti drugje tako, da se ohranita njena rodovitnost in količina oziroma da ne pride do onesnaženja s škodljivimi snovmi in manj kakovostnim materialom. Preprečiti je treba mešanje mrtvice in živice. Določiti je treba začasna odlagališča za živico, ki mora biti odložena na največ 1,50 m visoke nasipe. Odlagališča je treba zaščititi pred onesnaževanjem in erozijo. Med gradnjo se vodi evidenca o mestih in količinah odstranjene prsti in odlagališčih ter o nadaljnji uporabi za sanacijo. Prst se uporabi za sanacijo devastiranih in degradiranih tal ter za rekultivacijo delov zdaj utrjenih površin, katerih funkcija se spremeni.
21. člen
(ureditve na območjih kmetijskih zemljišč)
(1) Investitor mora s primerno organizirano gradnjo, zaščito zemljišč pred onesnaževanjem med gradnjo in obratovanjem glavne ceste zagotoviti varovanje kmetijskih zemljišč.
(2) Pri gradnji glavne ceste se gibanje strojev omeji na območje same trase. Za prevoz ni dovoljeno uporabljati poljskih poti. Začasne ureditve in objekti za potrebe gradbišča se ne smejo urejati na kakovostnih kmetijskih zemljiščih.
(3) Investitor mora vzpostaviti vse dostope na kmetijska zemljišča, prekinjene z gradnjo glavne ceste, in sicer med gradnjo ceste in po njeni dograditvi. Priključki poljskih poti na cesto so asfaltirani vsaj v dolžini traktorja s prikolico. Za nadomestitev sedanjih dostopov do zemljišč je ob delu trase glavne ceste rezerviran pas širine 5,00 m, po katerem bo mogoče na podlagi ugotovljene potrebe v fazi seznanitve strank v postopku izdaje gradbenega dovoljenja predvideti nadomestne vzporedne dostopne poti do zemljišč ob trasi, razen na območju naselja med km 9,620 in km 9,900.
22. člen
(regulacije)
Na površinskih vodotokih se izvedejo naslednje ureditve:
– regulacija 7-1 v območju mostu čez Pšato v km 9,882, izvede se obloga dna in brežin z lomljencem;
– regulacija 7-2 v območju mostu čez razbremenilnik Pšate v km 10,259, izvede se z oblogo iz lomljenca.
23. člen
(zaščitni ukrepi za varstvo voda)
(1) Ureditve, načrtovane s to uredbo, ne smejo poslabšati obstoječega stanja kakovosti vodotokov in vodnih virov, kar je treba doseči z ustreznimi gradbenotehničnimi ukrepi, ustreznim načinom gradnje ter po dograditvi z ustreznim načinom vzdrževanja. Skladno s predpisi, ki urejajo varovanje vodnih virov, in predpisi, ki urejajo področje emisij snovi in toplote z javnih cest ter področje emisij in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, se izvedejo ukrepi za nadzorovano odvodnjo cestnega telesa. Trasa glavne ceste se zaradi nevarnosti prevrnitve vozil opremi z jeklenimi varnostnimi ograjami.
(2) Na odseku glavne ceste se izvede odvodnja vozišča prek koritnice in neprepustne kanalizacije do zadrževalnih bazenov in oljnih lovilnikov, kjer se vode prečistijo v skladu s predpisi, ki urejajo področje emisij snovi in toplote z javnih cest ter področje emisij in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo. Ob tem se izvede iztok v vodotoke.
(3) Ob trasi glavne ceste so načrtovani ti zadrževalni bazeni z oljnimi lovilniki na teh lokacijah:
– LO 1, km 9,800,
– LO 2, km 10,230,
– LO 3, km 10,280.
(4) Zaradi gradnje glavne ceste oziroma obvoznice se režim odtoka visokih voda na vplivnem območju ne sme poslabšati. Zato mora investitor izvesti potrebne ureditve na vodotokih in upoštevati ukrepe za varovanje med gradnjo in po njej.
(5) Med gradnjo mora izvajalec predvideti ukrepe ob morebitnem razlitju nevarnih tekočin. Ob njihovem morebitnem razlitju mora izvajalec onesnaženi material izkopati in ga oddati v predelavo kot nevarni odpadek, razen če pooblaščena organizacija ne opravi analize, s katero ugotovi, da ne gre za nevarni odpadek in bi lahko bil odstranjen na drug način.
(6) Pranje delovnega orodja v okoliških vodotokih ni dovoljeno, prav tako ne spuščanje cementnega mleka v vodotoke in odlaganje cementnih odpadkov.
(7) Zaradi posega na vodno ali priobalno zemljišče (gradnja mostov, zavarovanje struge, iztočni objekti), ki je v lasti Republike Slovenije, mora investitor pridobiti dokazilo o pravici graditi.
24. člen
(varstvo narave in naravnih vrednot)
(1) V vplivnem območju trase glavne ceste ni evidentiranih ekološko pomembnih območij ali zavarovanih območij.
(2) Za varovanje narave, rastlinstva in vegetacije, živalstva in biotopov je treba upoštevati:
– pri zemeljskih delih je potreben občasen naravovarstveni geološki nadzor, ki ga opravlja geološka institucija. Ob morebitnih geoloških najdbah se obvesti ustrezna strokovna organizacija, ki da smernice za ukrepanje;
– za nove zasaditve je treba uporabljati avtohtono vegetacijo;
– z gradnjo ne smejo biti prizadeta naravno ohranjena območja, na katerih niso neposredno načrtovani posegi ali gradbišča, predvsem pa vodotoki;
– pred začetkom gradnje je treba celotno traso dokumentirati s fotografskimi posnetki in videoposnetki. Med gradnjo je potrebno spremljanje posegov na območju vodotokov;
– pred posegi v vodotoke je treba vsaj sedem dni prej obvestiti pristojno ribiško družino, ki opravi intervencijski odlov rib.
25. člen
(varstvo kulturne dediščine)
(1) Trasa glavne ceste ne posega na območja evidentirane kulturne dediščine, se pa približa območjema evidentirane kulturne dediščine Moste pri Komendi – vas (EŠD 10762) in Suhadole – vas (EŠD 10771). V vidnem prostoru kulturne dediščine je treba koncept oblikovanja usekov in nasipov ter zasejanja brežin podrediti tudi zahtevam krajinskega oblikovanja. Posebno pozornost je treba nameniti ohranjanju kakovostnih pogledov na Kamniške Alpe ter na naselji Moste pri Komendi in Suhadole.
(2) Objekte in območja kulturne dediščine je treba varovati pred poškodovanjem ali uničenjem tudi med gradnjo – čez objekte in območja kulturne dediščine ne smejo potekati gradbiščne poti, obvozi, vanje ne smejo biti pomaknjene potrebne ureditve vodotokov, namakalnih sistemov, ne smejo se izkoriščati za odlagališča presežkov materiala ipd.
(3) Trasa glavne ceste ne sme posegati na območja arheološke dediščine, investitor mora zagotoviti:
– rezervatno varstvo arheološke dediščine na celotni trasi ceste,
– izvedbo predhodnih arheoloških raziskav na celotni trasi po metodologiji SAAS,
– izvedbo zaščitnih izkopavanj odkritih najdišč, vključno z vsemi poizkopavalnimi postopki,
– stalen arheološki nadzor nad zemeljskimi deli na celotni trasi.
(4) Pred začetkom zemeljskih del je treba dokumentirati stanje pred gradnjo (fotografski posnetki in videoposnetki), pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja pa tudi stanje po končanju del.
(5) Deset dni pred začetkom gradnje je treba o posegu obvestiti Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območno enoto Kranj.
26. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Na podlagi predvidenega prometa do leta 2022 se za zaščito naselij ob obravnavanem delu glavne ceste postavi protihrupno zaščito v dolžini 1563 m. Protihrupna zaščita je predlagana v tej izvedbi:
– APO-1: absorpcijska protihrupna ograja levo od osi ceste od km 9,730 do km 9,992 dolžine 288 m, višine 2,0 do 2,5 m (višine 2,5 m od km 9,730 do km 9,890, višine 2,0 m od km 9,8 90 do km 9,992);
– APO-2: absorpcijska protihrupna ograja desno od osi ceste od km 9,735 do km 9,992 dolžine 267 m, višine 2,0–2,5 m (višine 2,5 m od km 9,735 do km 9,890, višine 2,0 m od km 9,8 + 90 do km 9,9 + 92);
– PO-3: protihrupna ograja desno od osi ceste od km 10,027 do km 10,486 dolžine 455 m in višine 2,0 m;
– PO-4: protihrupna ograja desno od osi ceste (smer Kranj) od km 0,083 (smer Moste) do km 0,242 (smer Kranj) dolžine 278 m in višine 2,0 m;
– PO-5: protihrupna ograja levo od osi ceste (ob krožišču) od km 10,485 do km 10,547 dolžine 70 m in višine 2,0 m;
– PO-6: protihrupna ograja levo od osi ceste od km 10,560 do km 10,750 dolžine 205 m in višine 2,0 m.
(2) Za te objekte se zaradi višine objektov, konfiguracije terena in neposredne bližine ceste izvedejo dodatni ukrepi pasivne zaščite pred hrupom (obseg pasivnih ukrepov se določi v projektu za pridobitev gradbenega dovoljena):
– stanovanjski objekt Moste 1 desno od osi ceste v km 9,520 na parceli št. 586/5, k.o. Moste;
– stanovanjski objekt Moste 1a desno od osi ceste v km 9,540 na parceli št. 586/12, k.o. Moste;
– gostinski objekt Moste 1e desno od osi ceste v km 9,600 na parceli št. 587/3, k.o. Moste;
– poslovno-stanovanjski objekt Moste 8e desno od osi ceste v km 9,710 na parceli št. 177/1, k.o. Moste;
– stanovanjski objekt Moste 40e levo od osi ceste v km 9,755 m na parceli št. 201/8, k.o. Moste;
– stanovanjski objekt Moste 40a levo od osi v km 9,835 m na parceli št. 207/7, k.o. Moste;
– stanovanjski objekt Glavarjeva 1 levo od osi v km 0,100 deviacije 1-41 na parceli št. 472/7, k.o. Kaplja vas;
– stanovanjski objekt Žeje 1 levo od osi v km 0,095 deviacije 1-43 na parceli št. 692, k.o. Moste.
(3) Investitor mora ob gradnji glavne ceste zagotoviti izvedbo aktivnih zaščitnih ukrepov pred hrupom v obsegu, ki se določi na podlagi napovedi prometa za desetletno obdobje po končani gradnji, nato pa jih fazno dograjevati v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred hrupom zaradi cestnega in železniškega prometa, in v skladu z monitoringom, ki je določeno v teh predpisih, pri čemer mora investitor upoštevati predpise, ki urejajo prve meritve in obratovalni monitoring hrupa za vire hrupa med obratovanjem ter pogoje za njegovo izvajanje. V skladu s tem so mogoča odstopanja od zgornjih lokacij in dimenzij.
27. člen
(varstvo zraka)
(1) Vsi protihrupni ukrepi imajo tudi funkcijo varovanja pred prašnimi usedlinami in delno emisijami plinov, delno pa ima to funkcijo tudi zasaditev v obcestnem prostoru. Med obratovanjem glavne ceste dodatni zaščitni ukrepi niso potrebni.
(2) Med gradnjo mora izvajalec upoštevati te ukrepe za varstvo zraka:
– določbe predpisov, ki urejajo emisijske normame pri gradbenih strojih in prevoznih sredstvih;
– preprečevanje prašenja odkritih delov trase in gradbišča: vlaženje sipkega materiala in nezaščitenih površin ter preprečevanje raznosa materiala z gradbišča;
– sprotno kultiviranje območja večjih posegov (nasipi, vkopi).
28. člen
(varstvo pred požarom)
(1) Zaradi gradnje glavne ceste se požarna varnost bližnjih objektov ne sme poslabšati. Vsi ti objekti imajo zagotovljen dovoz za intervencijska vozila.
(2) Med gradnjo mora izvajalec upoštevati določbe predpisov, ki urejajo varstvo pred požarom v naravnem okolju.
29. člen
(odvzem in odlagališča materiala)
(1) Odvzem gradbenega materiala je določen iz kamnoloma Lukovica ali drugega kamnoloma, ki ima pridobljena ustrezna dovoljenja.
(2) Načrtovanih je približno 25.000 m3 presežkov pogojno vgradljivega materiala, ki se odloži v obstoječem odlagališču (jama peskokopa Termit v Moravčah).
VII. ETAPNOST IZVEDBE
30. člen
(etapnost izvedbe)
(1) Ureditve, določene s to uredbo, se lahko uvedejo v naslednjih etapah:
– pododsek 1: Mengeš–Moste, glavna cesta od km 8,517 do km 9,900 s križišči K 1, K 2 in K 3;
– pododsek 2: Moste–Žeje–Komenda (Brnik), glavna cesta od km 9,900 do km 10,600 s križišči K 4 in K 5 ter deviacijo 1-42 ceste v Komendo;
– pododsek 3: Žeje–smer Vodice, glavna cesta od km 10,600 do km 12,00.
(2) Odsek glavne ceste se lahko gradi postopno. Etape so lahko funkcionalno sklenjeni pododseki.
VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
31. člen
(monitoring)
(1) Investitor mora zagotoviti celostno izvajanje monitoringa v času obratovanja in gradnje glavne ceste za področja, ki jih določa poročilo o vplivih na okolje. Zavezanec za izvedbo monitoringa med gradnjo je izvajalec gradbenih del, med obratovanjem pa upravljavec ceste.
(2) Pri določitvi monitoringa se smiselno upoštevajo točke že opravljenih meritev ničelnega stanja. V delih, kjer je to mogoče, je treba monitoring prilagoditi drugim obstoječim državnim in lokalnim spremljanjem stanj kakovosti okolja in ga uskladiti z njimi. Pri fizičnih meritvah stanja sestavin okolja (tla, površinske in podzemne vode, zrak, hrup, živali in rastline) je treba zagotoviti vsaj tolikšno število točk nadzora, da se pridobi utemeljena informacija o stanju posamezne sestavine okolja. Točke spremljanja stanja se zasnujejo tako, da omogočajo stalno pridobivanje podatkov. Monitoring se izvede v skladu s predpisi in usmeritvami, določenimi v poročilu o vplivih na okolje. Rezultati monitoringa so javni, investitor mora poskrbeti za dostopnost podatkov.
(3) Dodatni ustrezni in zaščitni ukrepi, ki jih mora investitor izvesti na podlagi rezultatov monitoringa, so:
– dodatne tehnične in prostorske rešitve;
– dodatne zasaditve in vegetacijske zgostitve;
– sanacije poškodovanih območij, naprav ali drugih prostorskih sestavin;
– sprememba rabe prostora;
– drugi ustrezni ukrepi.
32. člen
(organizacija gradbišča)
Organizacija gradbišča je omejena na območje znotraj meje državnega lokacijskega načrta. Za potrebe gradbišča se uporabljajo že obstoječe ceste in ureja čim manj novih dovoznih poti. Obveznosti investitorja in izvajalca med gradnjo so:
– zagotovitev ustreznega potekanja motornega prometa in pešprometa po obstoječem omrežju cest in poti;
– ustrezna ureditev vseh cest, ki bodo namenjene obvozu ali prometu med gradnjo, pred začetkom del, po končani gradnji pa odprava morebitnih poškodb;
– za ceste, ki se bodo uporabljale kot gradbiščne poti, se izvede posnetek ničelnega stanja, nato pa se ustrezno uredijo in protiprašno zaščitijo, morebitne poškodbe pa se odpravijo in vzpostavi tako stanje, kot je bilo pred začetkom gradnje;
– ustrezna zaščita infrastrukturnih objektov, naprav in drugih objektov, po končani gradnji pa odprava morebitnih poškodb;
– ob morebitni nezgodi na gradbišču zagotovitev takojšnjega ukrepanja za to usposobljenih delavcev.
33. člen
(razmejitve in primopredaja)
(1) Investitor mora pripraviti ustrezne razmejitve ter predati potrebno dokumentacijo drugim upravljavcem ter poskrbeti za primopredajo vseh odsekov cest, vodnih ureditev, javne razsvetljave, komunalnih vodov in drugih naprav, ki jih v skladu s predpisi, ki urejajo javne ceste, ne bo prevzel v upravljanje investitor.
(2) Tisto infrastrukturo, ki ni glavna cesta (deviacije lokalnih cest, komunalnih vodov, vodnih ureditev), morajo po končani gradnji prevzeti v upravljanje in vzdrževanje njeni upravljavci.
34. člen
(razmejitev financiranja prostorske ureditve)
(1) Investitor glavne ceste je Republika Slovenija, ki jo kot izvajalec naročila za opravljanje nalog v zvezi z gradnjo glavne ceste zastopa DARS, d.d.
(2) Razmejitev investicije javnih cest in pripadajočih cestnih površin ter komunalne in druge infrastrukture se določi skladno s predpisi, ki urejajo javne ceste.
35. člen
(dodatna obveznost izvedbe deviacije)
Zaradi ukinitve obstoječega križišča v km 9,450 Republika Slovenija financira tudi gradnjo deviacije vzporedne lokalne ceste brez komunalne infrastrukture severno od glavne ceste med km 9,200 in km 9,470. Navedena deviacija se umesti v prostor in izvede po dograditvi vzhodne napajalne ceste Most, ki jo načrtuje Občina Komenda s svojimi prostorskimi akti in izvede.
IX. ODSTOPANJA
36. člen
(dovoljena odstopanja)
(1) Pri izvedbi državnega lokacijskega načrta so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev, določenih s to uredbo, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju prometnih, geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega, prometnotehničnega ali okoljevarstvenega vidika, s katerimi pa se ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere.
(2) Odstopanja od tehničnih rešitev iz prejšnjega odstavka ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi, z njimi morajo soglašati organi in organizacije, na delovno področje katerih spadajo ta odstopanja.
(3) V projektih za pridobitev gradbenega dovoljenja morajo biti vse stacionaže objektov in naprav natančno določene. Dopustna so manjša odstopanja od stacionaž, navedenih v tej uredbi, ki so posledica podrobnejše stopnje obdelave projektov. Večja odstopanja so dopustna v skladu z določbami prvega in drugega odstavka tega člena.
(4) Za dopustna odstopanja po tej uredbi se lahko štejejo tudi druga križanja komunalnih vodov s traso glavne ceste, ki niso določena s to uredbo, če niso v nasprotju s to uredbo. Za vsako drugačno rešitev križanja komunalnih vodov s traso glavne ceste mora investitor voda predhodno pridobiti soglasje investitorja oziroma upravljavca glavne ceste.
37. člen
(gradnja enostavnih objektov)
V ureditvenem območju državnega lokacijskega načrta se v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, dovoli postavitev teh pomožnih infrastrukturnih objektov:
– pomožnih cestnih objektov,
– pomožnih energetskih objektov,
– pomožnih telekomunikacijskih objektov,
– pomožnih komunalnih objektov.
X. NADZOR
38. člen
(nadzor)
Izvajanje te uredbe nadzira Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor.
XI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
39. člen
(občinski prostorski akti)
Z dnem uveljavitve te uredbe se za ureditveno območje državnega lokacijskega načrta iz 3. člena te uredbe šteje, da so spremenjeni in dopolnjeni ti občinski prostorski akti:
– Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Kamnik za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 3/89, Uradni list RS, št. 22/92, 30/95 in 14/96, Uradne objave, št. 12/03) ter srednjeročnega plana Občine Kamnik za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 31/86, Uradni list RS, št. 22/92, 30/95 in 14/96, Uradne objave, št. 12/03) za območje Občine Komenda;
– Prostorski ureditveni pogoji za območje Občine Komenda (Uradne objave, št. 2/05);
– Ureditveni načrt za MO2 Moste (Uradni list RS, št. 38/90, 70/97 in 83/99, Uradne objave, št. 3/05).
40. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-67/2006/5
Ljubljana, dne 31. avgusta 2006
EVA 2006-2511-0157
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti