Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2006 z dne 20. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2006 z dne 20. 7. 2006

Kazalo

3316. Kolektivna pogodba o načinu usklajevanja plač, povračilu stroškov v zvezi z delom in regresu za letni dopust, stran 8218.

Na podlagi veljavnih predpisov
– Gospodarska zbornica Slovenije
– Obrtna zbornica Slovenije
– Združenje delodajalcev Slovenije
– Združenje delodajalcev obrtnih dejavnosti Slovenije
na strani delodajalcev
in
– Zveza Svobodnih sindikatov Slovenije
– Konfederacija sindikatov 90 Slovenije
– KSS PERGAM
– Neodvisnost KNSS
– SZS Alternativa
– ZDSS Solidarnost
– Neodvisni sindikati Slovenije
na strani sindikatov
s k l e p a j o
KOLEKTIVNO POGODBO O NAČINU USKLAJEVANJA PLAČ, POVRAČILU STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM IN REGRESU ZA LETNI DOPUST
1. člen
(krajevna veljavnost)
Kolektivna pogodba velja za območje Republike Slovenije.
2. člen
(stvarna veljavnost)
(1) Kolektivna pogodba velja za delodajalce v zasebnem sektorju, ki opravljajo dejavnost na pridobiten način in za katere ni sklenjena ustrezna kolektivna pogodba dejavnosti.
(2) Za delodajalce, za katere je sklenjena kolektivna pogodba dejavnosti, se določbe te kolektivne pogodbe uporabljajo le glede tistih delovnopravnih institutov, ki jih kolektivna pogodba dejavnosti samostojno ne ureja.
3. člen
(osebna veljavnost)
Kolektivna pogodba velja za vse delavce, zaposlene pri delodajalcih iz 2. člena te kolektivne pogodbe.
4. člen
(časovna veljavnost)
(1) Kolektivna pogodba se sklepa za določen čas in sicer do 31. 12. 2007.
(2) Kolektivna pogodba začne veljati z dnem njenega podpisa, uporablja pa se od 1. 7. 2006 dalje, razen glede regresa za letni dopust.
5. člen
(vključitev zneska uskladitve v sistem plač)
(1) Podpisniki se strinjamo, da se s to kolektivno pogodbo dogovori način vključitve zneska uskladitve v sistem plač, izplačanega po drugem odstavku 3. člena Zakona o izvajanju dogovora o politiki plač v zasebnem sektorju v obdobju 2004–2005.
(2) Znesek uskladitve iz prvega odstavka tega člena se vključi v sistem plač tako, da se za avgust 2006:
– izhodiščne plače po tarifnih razredih po Splošni kolektivni pogodbi za gospodarske dejavnosti, veljavne junija 2006, povečajo za 6.767 SIT,
– izhodiščne plače po kolektivnih pogodbah dejavnosti, ki zneska uskladitve za leto 2004 in 2005 ne določajo, povečajo za 6.767 SIT.
(3) Delavcem, upravičenim do zneska uskladitve po drugem odstavku 3. člena Zakona o izvajanju dogovora o politiki plač v zasebnem sektorju v obdobju 2004–2005, se osnovne plače za avgust 2006 povečajo za 6.767 SIT.
(4) Delavcem, ki so bili zaradi sistemskega povečanja plač upravičeni do nižjega zneska uskladitve, kot je določen v drugem odstavku 3. člena Zakona o izvajanju dogovora o politiki plač v zasebnem sektorju v obdobju 2004–2005, se osnovne plače za avgust 2006 povečajo za 67% zneska uskladitve do katerega so bili upravičeni julija 2006.
(5) Delodajalci, ki znesek uskladitve vključijo v sistem plač na način, določen v tem členu, pri plačah za avgust 2006 in dalje ne izplačujejo zneska uskladitve.
(6) Za kolektivne pogodbe, ki določajo znesek uskladitve, se določbe tega člena ne uporabljajo.
6. člen
(uskladitev izhodiščnih oziroma najnižjih osnovnih plač)
(1) Izhodiščne in najnižje osnovne plače po kolektivnih pogodbah v skladu z drugim odstavkom 2. člena te kolektivne pogodbe, se za avgust 2006 povečajo za 2,0%.
(2) Izhodiščne in najnižje osnovne plače po tej kolektivni pogodbi in po kolektivnih pogodbah v skladu z drugim odstavkom 2. člena, se za avgust 2007 povečajo za 2,0%.
(3) Če bo inflacija decembra 2006 v primerjavi z decembrom 2005 presegla 2,3%, se izhodiščne plače in najnižje osnovne plače iz drugega odstavka tega člena za avgust 2007 dodatno povečajo za razliko med 2,3% in doseženo rastjo inflacije.
7. člen
(izhodiščne plače)
(1) Višine izhodiščnih plač po tarifnih razredih po Splošni kolektivni pogodbi za gospodarske dejavnosti, veljavne junija 2006, se povečajo za znesek uskladitve po prvi alineji drugega odstavka 5. člena in za odstotek iz prvega odstavka 6. člena te kolektivne pogodbe in za avgust 2006 za 174 ur znašajo:
+------------+----------------------------+
|  Tarifni |   Izhodiščna plača    |
|  razred  |              |
+------------+-------------+--------------+
|      |     SIT|       €|
+------------+-------------+--------------+
|   I.   |    80.223|    334,76|
+------------+-------------+--------------+
|   II.  |    87.555|    365,36|
+------------+-------------+--------------+
|  III.  |    97.087|    405,14|
+------------+-------------+--------------+
|   IV.  |   107.352|    447,97|
+------------+-------------+--------------+
|   V.   |   120.550|    503,05|
+------------+-------------+--------------+
|   VI.  |   142.546|    594,83|
+------------+-------------+--------------+
|  VII.  |   160.875|    671,32|
+------------+-------------+--------------+
|  VIII.  |   190.205|    793,71|
+------------+-------------+--------------+
|   IX.  |   226.864|    946,69|
+------------+-------------+--------------+
(2) Izhodiščne plače iz prvega odstavka tega člena so iz tolarske denarne enote preračunane v € na podlagi informativnega tečaja 239,640 SIT, določenega z Zakonom o dvojnem označevanju cen, Uradni list RS, št. 101/05.
8. člen
(uskladitev plač pri delodajalcu)
Delodajalec in sindikat pri delodajalcu se na osnovi produktivnosti dela lahko dogovorita za višje usklajevanje plač, kot je določeno v šestem členu te kolektivne pogodbe.
9. člen
(dodatki, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa, ki je za delavca manj ugoden)
Dodatek za nočno delo in dodatek za delo preko polnega delovnega časa znašata najmanj 30%, dodatek za delo v nedeljo, delo na praznike in dela proste dneve po zakonu znašata najmanj 50% osnove, določene v četrtem odstavku 127. člena Zakona o delovnih razmerjih.
10. člen
(odstopanje od standardov)
(1) Delodajalec in sindikat pri delodajalcu se na področju plač za čas 6 mesecev lahko dogovorita za nižje standarde, kot jih določa ta kolektivna pogodba, če tak ukrep prispeva k ohranitvi delovnih mest.
(2) Delodajalec in sindikat pri delodajalcu se lahko dogovorita, da se ukrep iz prvega odstavka tega člena časovno podaljša.
11. člen
(valuta plače)
Podpisniki se strinjamo, da se neto plača za september 2006 in dalje prikaže v valutah SIT in EURO.
12. člen
(regres za letni dopust)
(1) Regres za letni dopust v letu 2006 znaša najmanj 145.000 SIT, oziroma v podjetjih z izgubo v preteklem poslovnem letu najmanj 128.000 SIT.
(2) Regres za letni dopust v letu 2007 znaša najmanj 148.000 SIT, oziroma v podjetjih z izgubo v preteklem poslovnem letu najmanj 130.000 SIT.
(3) Delodajalec in sindikat pri delodajalcu se pod pogojem, da so tekoči poslovni rezultati ugodni, lahko dogovorijo za višji znesek regresa za letni dopust kot je določen v prvem in drugem odstavku tega člena.
13. člen
(povračilo stroškov prehrane med delom)
Če prehrana pri delodajalcu ni organizirana, je delavec, če je prisoten na delu 4 ure ali več, upravičen do povračila stroška prehrane od vključno julija 2006 dalje v višini najmanj 730 SIT, od vključno julija 2007 dalje v višini najmanj 750 SIT.
14. člen
(povračilo stroškov prevoza na delo in z dela)
Delavec je upravičen do povračila stroška prevoza na delo in z dela najmanj v višini 60% cene najcenejšega prevoza na delo.
15. člen
(povračilo stroškov za službeno potovanje)
Za povračilo stroškov, ki so jih imeli delavci na službenem potovanju se šteje dnevnica (povračilo stroškov za prehrano), povračilo stroškov za prenočevanje in povračilo stroškov za prevoz.
16. člen
(povračilo stroškov za službeno potovanje v Sloveniji)
(1) Dnevnice za službeno potovanje v Sloveniji od 6 do 8 ur znašajo 1.260 SIT, nad 8 do 12 ur 1.800 SIT, nad 12 ur 3.600 SIT.
(2) Povračilo stroškov za prevoz na službenem potovanju v Sloveniji znaša za vsak poln kilometer 69 SIT.
(3) Stroški za prenočevanje na službenem potovanju v Sloveniji se povrnejo v višini predloženega računa za prenočevanje, ki ga odobri delodajalec.
17. člen
(povračilo stroškov za službeno potovanje v tujini)
Delavec, ki ga je delodajalec napotil na službeno pot v tujino, je upravičen do dnevnice (povračilo stroškov za prehrano), povračila stroškov za prevoz in povračila stroškov za prenočevanje, pod pogoji in v višini, ki ga določa izvršilni predpis, ki ureja povračilo stroškov za službena potovanja v tujino.
18. člen
(pogoji za izplačilo povračil stroškov v zvezi z delom)
Povračila stroškov v zvezi z delom se izplačujejo v višini, kot jih določa ta kolektivna pogodba, vendar pod pogoji, da se ti zneski ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja in osnovo za plačilo prispevkov za socialno varnost.
19. člen
(mirno reševanje sporov)
Pogodbene stranke se bodo prizadevale, da bodo morebitne spore in nesoglasja iz te pogodbe reševale na miren in sporazumen način.
Ljubljana, dne 23. junija 2006
Podpisniki:
Gospodarska zbornica
Slovenije
Jožko Čuk l.r.
 
Obrtna zbornica Slovenije
Miroslav Klun l.r.
 
Združenje delodajalcev
Slovenije
Borut Meh l.r.
 
Združenje delodajalcev
obrtnih dejavnosti Slovenije
Igor Antauer l.r.
 
Zveza Svobodnih sindikatov
Slovenije
Milan Utroša l.r.
 
Konfederacija sindikatov 90 Slovenije
Boris Mazzalin l.r.
 
KSS PERGAM
Dušan Rebolj l.r.
 
Neodvisnost KNSS
Drago Lombar l.r.
 
SZS Alternativa
Silvo Berdajs l.r.
 
ZDSS Solidarnost
Albert Pavlič l.r.
 
Neodvisni sindikati Slovenije
Rastko Plohl l.r.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne 5. 7. 2006 izdalo potrdilo št. 02047-5/2006 o tem, da je Kolektivna pogodba o načinu usklajevanja plač, povračilu stroškov v zvezi z delom in regresu za letni dopust vpisana v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 3.

AAA Zlata odličnost