Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2006 z dne 20. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2006 z dne 20. 7. 2006

Kazalo

3313. Navodilo o spremembah in dopolnitvah Navodila za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino, stran 8157.

Na podlagi 53. člena Zakona o deviznem poslovanju (uradno prečiščeno besedilo) (Uradni list RS, št. 110/03), 8. točke Sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino (Uradni list RS, št. 92/03 in 56/04) in tretjega odstavka 29. člena Zakona o Banki Slovenije (uradno prečiščeno besedilo) (Uradni list RS, št. 72/06) izdaja guverner Banke Slovenije
N A V O D I L O
o spremembah in dopolnitvah Navodila za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju
s tujino

1. V Navodilu za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino (Uradni list RS, št. 102/03, 135/03, 64/04, 9/05 in 20/06) se v poglavju I. SPLOŠNO prva alineja prvega odstavka spremeni tako, da se glasi: "Poročilo o računih v tujini in kontokorentih – C;"

 

2. V prvem odstavku poglavja I. SPLOŠNO se dodata novi alineji, ki se glasita:

 

Poročilo o kupljenih / prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov – DVP;

Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave s tujino, ter o tekočih / kapitalskih transferih – BST.

 

3. V poglavju II. POROČILO O RAČUNIH V TUJINI IN KONTOKORENTIH ter gotovinskih transakcijah in določenih transakcijah v tolarjih z nerezidenti – C se naslov spremeni tako, da se glasi: "II. POROČILO O RAČUNIH V TUJINI IN
KONTOKORENTIH – C
".

 

4. V poglavju II. se v 1. točki črta besedilo od vključno alineje 'drugih transakcijah (razno)' tako, da se po novem glasi:

 

"1. Predmet poročanja

 

Na poročilu C se poroča o:

 

prometu in stanju na računih pri bankah in finančnih organizacijah v tujini (v okviru tega poročila rezidenti poročajo tudi o prometu in stanju na računu svojih podružnic v tujini, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti);

 

prometu in stanju na kontokorentnih računih, vzpostavljenih z nerezidenti za promet storitev in/ali blaga:

računi zavarovalnih družb;

računi družb, ki opravljajo storitve v mednarodnem blagovnem, potniškem, telekomunikacijskem in poštnem prometu;

promet s plačilnimi karticami tujih izdajateljev in tistih domačih izdajateljev, ki imajo promet s plačilnimi karticami s tujino;

blagovni in storitveni netting;

hitra plačila, opravljena preko poslovnih bank, ipd.."

 

5. V poglavju II. se 6.2. točka POROČILO O RAČUNIH V TUJINI IN KONTOKORENTIH ter gotovinskih transakcijah in določenih transakcijah v tolarjih z nerezidenti – C spremeni tako, da se glasi:

 

"6.2. POROČILO O RAČUNIH V TUJINI IN KONTOKORENTIH – C

 

'Poročevalec': vpiše se firma družbe ali samostojnega podjetnika posameznika.

'Sedež': vpiše se naslov sedeža družbe ali samostojnega podjetnika posameznika.

'Matična številka': vpiše se sedemmestna matična številka poročevalca iz Poslovnega registra Slovenije.

'Davčna številka': vpiše se osemmestna davčna številka poročevalca.

'Sestavljavec poročila': vpišeta se ime in priimek osebe, ki je sestavila poročilo.

'Telefonska številka sestavljavca poročila'

'Elektronski naslov sestavljavca poročila'

'Kraj in datum': vpišeta se kraj in datum sestave poročila.

'Obdobje: mesec __ leto ____': vpišeta se mesec (mm) in leto (llll), za katerega se poroča.

 

'Evidenčna številka': poročevalec vpiše številko, ki mu je bila dodeljena v Banki Slovenije na osnovi poslanega obrazca za vpis v evidenco računa v tujini. Poročevalec izpolni poročila za vsako posamezno evidenčno številko in valuto.

 

'Valuta': poročevalec vpiše numerično šifro valute po šifrantu ISO 4217, v kateri je voden račun. Če se račun pri tuji banki vodi v več valutah, se za vsako valuto izdela svoje poročilo.

 

'Vrsta poročila': poročevalec izbere vrsto poročila:

'1. Račun v tujini', v kolikor ima odprt račun pri banki v tujini;

'2. Kontokorentni račun', v kolikor ima vzpostavljen kontokorentni račun s tujim partnerjem.

 

'Začetno stanje': vpiše se stanje na računu na prvi dan poročevalskega obdobja v originalni valuti, ki se mora ujemati s končnim stanjem predhodnega poročevalskega obdobja za isto evidenčno številko in valuto. Pri prvem poročilu je začetno stanje enako nič.

 

'Podvrsta poročila': poročevalec vpiše pri vrsti poročila:

'1. Račun v tujini':

I – za vse tiste transakcije, ki se nanašajo na izvajanje investicijskih del v tujini in /ali

O – za vse ostale transakcije.

'2. Kontokorentni račun':

K – za vse transakcije, ki se nanašajo na poslovanje s plačilnimi karticami (o prometu s plačilnimi karticami poročajo samo rezidenti, ki so izdajatelji tujih plačilnih kartic v Sloveniji in tisti domači izdajatelji, ki imajo promet s plačilnimi karticami s tujino) in / ali

O – za vse ostale transakcije.

 

'Šifra države': vpiše se numerična šifra države nerezidenta po šifrantu ISO 3166 oz. mednarodne institucije, s katero je bila transakcija opravljena, ne glede na to, v kateri državi se nahaja devizni račun ali partner, s katerim se vodi kontokorentni račun.

 

'Šifra transakcije': poročevalec vpiše šifro iz šifranta plačil iz tujine in plačil v tujino. Če ne pozna pravilne šifre transakcije, vpiše v stolpec 'Opis transakcije' besedilo, ki najbolj ustreza vsebini transakcije oziroma se informira pri kontaktni osebi v Banki Slovenije.

 

'Opis transakcije': poročevalec izpolni le v primeru, če ne pozna šifre transakcije. Opis transakcije, ki spreminja stanje na računu, mora biti čimbolj natančen.

 

V nadaljevanju je opisano šifriranje nekaterih vrst transakcij:

 

Nevtralne šifre transakcij:

Račun v tujini: pri prenosu sredstev na račun v tujini (dotacija) se uporabi na poročilu C šifra transakcije 530, na nalogu za plačilo v tujino preko poslovne banke pa šifra 130. Če se račun v tujini dotira z drugega računa v tujini, se šifra 130 uporabi na poročilu C za račun, s katerega se sredstva nakažejo.

 

Pri prenosu sredstev z računa v tujini na račun pri poslovni banki v Sloveniji uporabi poročevalec na poročilu C šifro transakcije 130, poslovni banki pa za prejeti priliv sporoči šifro 530. Če gre za prenos sredstev med dvema računoma v tujini, se šifra 530 uporabi na poročilu C za račun, na katerega se sredstva dotirajo.

 

Kontokorent: Če rezident poravnava obveznost do tujine s plačilom (pokrivanje negativnega salda rezidenta), to prikaže na poročilu C kot povečanje dobroimetja s šifro transakcije 532, na nalogu za plačilo v tujino preko poslovne banke pa je šifra transakcije 132. Šifra transakcije 132 se na poročilu C uporabi tudi, ko rezident negativni saldo na kontokorentu pokriva s plačilom z računa v tujini.

 

Če nerezident poravnava obveznost do rezidenta s plačilom na račun rezidenta pri poslovni banki v Sloveniji ali račun v tujini (pokrivanje negativnega salda nerezidenta), se to prikaže na poročilu C za kontokorent kot zmanjšanje dobroimetja s šifro transakcije 132, priliv iz tujine pri poslovni banki v Sloveniji oziroma na poročilu C o računu v tujini pa se šifrira s 532.

 

Plačilne kartice: dvigovanje gotovine s plačilno kartico se poroča s šifro transakcije 897 za dvige rezidentov v tujini in s šifro transakcije 797 za dvige nerezidentov v Sloveniji. Povečanje dobroimetja je poraba nerezidentov v Sloveniji, zmanjšanje dobroimetja pa poraba rezidentov v tujini.

 

Netting: poročevalec mora vse transakcije, ki se izvedejo v okviru netting sistema, poročati po bruto sistemu, tako da prikaže vse transakcije uvoza in izvoza blaga in storitev in ne le neto tok. Izvoz in uvoz blaga se šifrirata s šifro transakcije 112, za storitve pa se uporabijo ustrezne šifre. Povečanje dobroimetja pomeni izvoz blaga ali opravljeno storitev rezidenta nerezidentu oziroma terjatev do nerezidenta. Zmanjšanje dobroimetja pa pomeni uvoz blaga ali opravljeno storitev nerezidenta rezidentu oziroma obveznost do nerezidenta.

 

Cash pooling: gre za medpodjetniška posojila v okviru multinacionalne družbe in njenih povezanih družb, ki imajo račune pri skupni banki v tujini. Pri tem se stanja na računih vseh povezanih družb vključenih v cash pooling v okviru meseca optimalno pokrivajo z medsebojnimi dotacijami.

 

Poročanje o cash poolingu poteka v okviru poročila C – '1. Račun v tujini'. Ločimo med prejetimi in danimi posojili. Poročevalec ima konec meseca lahko le stanje prejetih ali pa danih posojil ne pa oboje hkrati.

 

CASH POOLING

 

VRSTA TRANSAKCIJE

 

ŠIFRA TRANSAKCIJE

 

Dana posojila v sistemu cash poolinga

 

črpanje (odliv)

 

524

 

odplačila (priliv)

 

524

 

Prejeta posojila v sistemu cash poolinga

 

črpanje (priliv)

 

518

 

odplačila (odliv)

 

518

 

 

 

 

'Povečanje dobroimetja': poročevalec vpiše vrednost prilivov na račun v tujini oziroma terjatve do nerezidentov na kontokorentnih računih.

 

'Zmanjšanje dobroimetja': poročevalec vpiše vrednost odlivov z računa v tujini oziroma obveznosti rezidentov na kontokorentnih računih.

 

V posamezni vrstici je znesek lahko vpisan ali pod 'Povečanje dobroimetja' ali 'Zmanjšanje dobroimetja'.

 

'Končno stanje': vpiše se stanje na računu na zadnji dan poročevalskega obdobja. Stanje na računu je praviloma pozitivno, to pomeni, da ima podjetje terjatev do tujine v primeru računa v tujini oziroma ima terjatev do tujih partnerjev v primeru kontokorentnega računa."

 

'Vezana sredstva': poročevalec vpiše stanje vezanih sredstev na zadnji dan poročevalskega obdobja ves čas trajanja vezave.

 

Povečanje dobroimetja iz naslova vračila depozita se šifrira s 505, zmanjšanje dobroimetja zaradi vezave pa s šifro 105. Obresti iz tega naslova se šifrirajo s šifro transakcije 512."

 

6. V poglavju V. PLAČILNI PROMET S TUJINO se v prvem stavku 7. točke besedi "ali enaka" nadomestita z besedo "od".

 

7. V poglavju V. PLAČILNI PROMET S TUJINO se v prvem stavku 8. točke besedi "ali enaka" nadomestita z besedo "od".

 

8. V poglavju VI. POROČILA O KREDITNIH POSLIH S TUJINO se v 1. točki brišeta alineji i. in j..

 

9. V 2. točki poglavja VI. se spremeni prvi stavek tako, da se glasi: "Obvezniki poročanja do 31.12.2006 so rezidenti, ki sklepajo posle iz prejšnje točke, po tem datumu pa le banke in hranilnice."

 

10. Črta se 6. točka poglavja VI.

 

11. Za 5. točko poglavja VI. se doda novo podpoglavje, ki se glasi:

 

"VI./1 POROČILO O PREJETIH IN DANIH KREDITIH TER DEPOZITIH Z NEREZIDENTI - KRD

 

1. Predmet poročanja so naslednji finančni dolžniški instrumenti:

F - finančno posojilo (vključuje tudi: sindiciran kredit, revolving kredit, kreditna linija, finančni lizing, limit, 'cash pooling')

T - dolgoročni trgovinski krediti

D - depozit (vezana in vpogledna sredstva)

O – ostalo (npr.: nevpoklicani kapital,…)

2. Obvezniki poročanja

Obvezniki poročanja so vsi rezidenti pravne osebe (razen bank in hranilnic) in samostojni podjetniki posamezniki, ki imajo začetno in/ali končno stanje terjatev oziroma obveznosti v poročevalskem mesecu po posameznem dolžniškem instrumentu, navedenem v prejšnji točki (F, T, D, O), enako ali višje od protivrednosti 100.000 evrov.

 

3. Rok za dostavo poročil Banki Slovenije: poroča se mesečno, najkasneje do zadnjega dne v mesecu za pretekli mesec. Poročilo KRD se poroča za obdobje od 01.01.2007 dalje. Prvo poročilo KRD (za januar 2007) so poročevalci dolžni dostaviti najkasneje do 28.02.2007.

 

4. Način poročanja

Poroča se v elektronski obliki preko aplikacije IBSRep, ki je dosegljiva na spletni strani Banke Slovenije skupaj z navodili za njeno uporabo.

 

5. NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE POROČILA O PREJETIH IN DANIH KREDITIH TER DEPOZITIH Z NEREZIDENTI - KRD

5.1. 'Poročevalec': vpiše se firma družbe ali samostojnega podjetnika posameznika.

'Sedež': vpiše se naslov sedeža družbe ali samostojnega podjetnika posameznika.

'Matična številka': vpiše se sedemmestna matična številka poročevalca iz Poslovnega registra Slovenije.

'Davčna številka': vpiše se osemmestna davčna številka poročevalca.

'Odgovorna oseba': vpiše se ime in priimek odgovorne osebe.

'Telefonska številka odgovorne osebe'

'Sestavljavec poročila': vpišeta se ime in priimek osebe, ki je sestavila poročilo.

'Telefonska številka sestavljavca poročila'

'Elektronski naslov sestavljavca poročila'

'Kraj in datum': vpišeta se kraj in datum sestave poročila.

'Obdobje: mesec __ leto ____': vpišeta se mesec (mm) in leto (llll), za katerega se poroča.

 

5.2. Podatki se vpisujejo v originalnih valutah. V primerih, ko je valuta zapiranja terjatve oziroma obveznosti druga kot valuta nastanka terjatve oziroma obveznosti, poročevalci poročajo v valuti, v kateri so prikazali nastanek terjatve oziroma obveznosti.

 

5.3. Podatki se vpisujejo po načelu originalne pogodbene ročnosti.

 

5.4. V primerih, ko se terjatve/obveznosti iz instrumentov, navedenih v točki 1., pobotajo oziroma prekvalificirajo v druge oblike lastniških ali dolžniških instrumentov, se transakcija vzpostavitve te druge oblike instrumenta poroča tudi na poročilih:

SN – če gre za prekvalifikacijo v lastniški delež (debt/ equity swap),

DVP – če gre za prekvalifikacijo v dolžniške vrednostne papirje ali instrumente denarnega trga (debt/ bond swap)

 

5.5. Če poročevalec poroča o sindiciranem kreditu, kjer nastopa več upnikov iz različnih držav, se poroča stanje in transakcije takih obveznosti proporcionalno po državah posamičnih upnikov.

 

5.6. Negativno stanje računa v tujini se poroča kot obveznost z vrsto instrumenta F (finančno posojilo).

 

5.7. Obveznosti ali terjatve iz naslova še nevplačanega deleža v kapital (nevpoklicani kapital) se poročajo z vrsto instrumenta O (ostalo).

 

5.8. Okvirni konti

V nadaljevanju navodila so navedeni okvirni konti, ki po Kontnem načrtu za gospodarske družbe in zadruge (Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, Ljubljana, Uradni list RS, št. 9/06) pokrivajo to področje. V primeru sprememb kontnega načrta se ustrezno spremenijo tudi konti, ki so predpisani za poročanje.

 

Če gospodarska družba oziroma samostojni podjetnik knjižita terjatve in obveznosti, ki so predmet tega navodila, na kontih, ki se razlikujejo od priporočenih v Kontnem načrtu za gospodarske družbe, morata prilagoditi poročanje tako, da podatki ustrezajo vsebinski opredelitvi kontov, navedenih v tem navodilu.

 

Okvirni konti za terjatve

 

Finančna posojila (F):

Konto

 

Vrsta instrumenta

 

Naziv konta

 

Del 070

 

F

 

Dolgoročna posojila, dana na podlagi posojilnih pogodb družbam v skupini (samo terjatve do nerezidentov)

 

Del 071

 

F

 

Dolgoročna posojila, dana na podlagi posojilnih pogodb pridruženim družbam in skupaj obvladovanim družbam (samo terjatve do nerezidentov)

 

Del 072

 

F

 

Dolgoročna posojila, dana drugim (samo terjatve do nerezidentov)

 

Del 085

 

F

 

Dolgoročne terjatve iz finančnega najema (samo terjatve do nerezidentov)

 

Del 180

 

F

 

Kratkoročna posojila, dana na podlagi posojilnih pogodb družbam v skupini (samo terjatve do nerezidentov)

 

Del 181

 

F

 

Kratkoročna posojila, dana na podlagi posojilnih pogodb pridruženim družbam in skupaj obvladovanim družbam (samo terjatve do nerezidentov)

 

Del 182

 

F

 

Kratkoročna posojila, dana drugim (samo terjatve do nerezidentov)

 

 

 

 

Dolgoročni trgovinski krediti (T):

Konto

 

Vrsta instrumenta

 

Naziv konta

 

081

 

T

 

Dolgoročni blagovni krediti, dani v tujini

 

Del 082

 

T

 

Dani dolgoročni potrošniški krediti (samo terjatve do nerezidentov)

 

 

 

 

Depoziti (D):

Konto

 

Vrsta instrumenta

 

Naziv konta

 

Del 078

 

D

 

Dani dolgoročni depoziti (samo terjatve do nerezidentov)

 

Del 110

 

D

 

Denarna sredstva na računih, razen deviznih (samo terjatve do bank in drugih finančnih inštitucij v tujini)

 

Del 111

 

D

 

Kratkoročni depoziti oziroma depoziti na odpoklic, razen deviznih (samo terjatve do bank in drugih finančnih inštitucij v tujini)

 

Del 112

 

D

 

Devizna sredstva na računih (samo terjatve do nerezidentov)

 

Del 113

 

D

 

Kratkoročni devizni depoziti oziroma devizni depoziti na odpoklic (samo terjatve do nerezidentov)

 

Del 114

 

D

 

Denarna sredstva na posebnih računih oziroma za posebne namene (samo terjatve do nerezidentov)

 

Del 183

 

D

 

Kratkoročni depoziti v bankah in drugih finančnih organizacijah (samo terjatve do nerezidentov)

 

 

 

 

Ostalo (O):

Konto

 

Vrsta instrumenta

 

Naziv konta

 

Del 066

 

O

 

Druge dolgoročne finančne naložbe, razporejene in izmerjene po nabavni vrednosti (samo terjatve do nerezidentov)

 

Del 067

 

O

 

Druge dolgoročne finančne naložbe, razporejene in izmerjene po pošteni vrednosti prek poslovnega izida (samo terjatve do nerezidentov)

 

Del 068

 

O

 

Druge dolgoročne finančne naložbe, razporejene in izmerjene po pošteni vrednosti prek kapitala (samo terjatve do nerezidentov)

 

Del 076

 

O

 

Dolgoročne terjatve za nevplačani vpoklicani kapital (samo terjatve do nerezidentov)

 

Del 077

 

O

 

Druga dolgoročno vložena sredstva (samo terjatve do nerezidentov)

 

Del 083

 

O

 

Dani dolgoročni predujmi (samo terjatve do nerezidentov)

 

Del 084

 

O

 

Dane dolgoročne varščine (samo terjatve do nerezidentov)

 

Del 086

 

O

 

Druge dolgoročne poslovne terjatve (samo terjatve do nerezidentov)

 

Del 134

 

O

 

Dane kratkoročne varščine (samo terjatve do nerezidentov)

 

Del 176

 

O

 

Druge kratkoročne finančne naložbe, razporejene in izmerjene po nabavni vrednosti (samo terjatve do nerezidentov)

 

Del 177

 

O

 

Druge kratkoročne finančne naložbe, razporejene in izmerjene po pošteni vrednosti prek poslovnega izida (samo terjatve do nerezidentov)

 

Del 178

 

O

 

Druge kratkoročne finančne naložbe, razporejene in izmerjene po pošteni vrednosti prek kapitala (samo terjatve do nerezidentov)

 

Del 185

 

O

 

Kratkoročno nevplačani vpoklicani kapital in terjatve za nevplačani v plačilo zapadli vpisani kapital (samo terjatve do nerezidentov)

 

 

 

 

 

Okvirni konti za obveznosti

 

Finančna posojila (F):

Konto

 

Vrsta instrumenta

 

Naziv konta

 

Del 270

 

F

 

Kratkoročna posojila, dobljena pri družbah v skupini (samo obveznosti do nerezidentov)

 

Del 271

 

F

 

Kratkoročna posojila, dobljena pri pridruženih družbah in skupaj obvladovanih družbah (samo obveznosti do nerezidentov)

 

273

 

F

 

Kratkoročna posojila, dobljena pri bankah in družbah v tujini

 

Del 276

 

F

 

Kratkoročna posojila, dobljena pri fizičnih osebah (samo obveznosti do nerezidentov)

 

Del 970

 

F

 

Dolgoročna posojila, dobljena pri družbah v skupini (samo obveznosti do nerezidentov)

 

Del 971

 

F

 

Dolgoročna posojila, dobljena pri pridruženih družbah (samo obveznosti do nerezidentov)

 

973

 

F

 

Dolgoročna posojila, dobljena pri bankah in družbah v tujini

 

Del 976

 

F

 

Dolgoročna posojila, dobljena pri fizičnih osebah (samo obveznosti do nerezidentov)

 

Del 984

 

F

 

Dolgoročni dolgovi iz finančnega najema (samo obveznosti do nerezidentov)

 

 

 

 

 

Trgovinski krediti (T):

Konto

 

Vrsta instrumenta

 

Naziv konta

 

Del 980

 

T

 

Dolgoročni krediti, dobljeni na podlagi kreditnih pogodb od družb v skupini (samo obveznosti do nerezidentov)

 

Del 981

 

T

 

Dolgoročni krediti, dobljeni na podlagi kreditnih pogodb od pridruženih družb in skupaj obvladovanih družb (samo obveznosti do nerezidentov)

 

983

 

T

 

Dolgoročni krediti, dobljeni od drugih tujih dobaviteljev

 

 

 

Ostalo (O):

Konto

 

Vrsta instrumenta

 

Naziv konta

 

Del 231

 

O

 

Prejete kratkoročne varščine (samo obveznosti do nerezidentov)

 

Del 279

 

O

 

Druge kratkoročne finančne obveznosti (samo obveznosti do nerezidentov)

 

Del 979

 

O

 

Druge dolgoročne finančne obveznosti (samo obveznosti do nerezidentov)

 

Del 986

 

O

 

Dolgoročni dobljeni predujmi in varščine (samo obveznosti do nerezidentov)

 

Del 989

 

O

 

Druge dolgoročne poslovne obveznosti (samo obveznosti do nerezidentov)

 

 

 

 

5.9. 'A. TERJATVE'

 

A.1. SPLOŠNO

 

Vrsta instrumenta:

F = finančno posojilo

T = dolgoročni trgovinski kredit

D = depozit

O = ostalo

 

Kapitalska povezanost med dolžnikom in upnikom:

1 = terjatve do tujih neposrednih vlagateljev (nerezidentov, ki imajo 10 ali več % vrednosti lastniških deležev v družbi poročevalki) in družb v njihovi skupini

2 = terjatve do tujih prejemnikov neposrednih naložb (nerezidentov, v katerih je poročevalec udeležen z 10 ali več % vrednosti lastniških deležev) in družb v njihovi skupini

3 = terjatve do ostalih nerezidentov

 

Sektor nerezidenta:

S.11 = nefinančne družbe

S.121 = centralna banka

S.122 = druge denarne finančne institucije

S.123 = drugi finančni posredniki razen zavarovalnic in pokojninskih skladov

S.124 = izvajalci pomožnih finančnih dejavnosti

S.125 = zavarovalnice in pokojninski skladi

S.13 = država

S.14 = gospodinjstva

S.15 = nepridobitne institucije, ki opravljajo storitve za gospodinjstva 

 

Ročnost: vpiše se originalna pogodbena zapadlost.

K = kratkoročna (zapadlost do vključno enega leta)

D = dolgoročna (zapadlost daljša od enega leta)

 

Država / Mednarodna institucija: vpiše se ustrezna numerična šifra države nerezidenta iz šifranta ISO 3166, v primeru mednarodnih institucij se vpiše alfanumerično oznako mednarodne institucije iz šifranta objavljenega na spletnih straneh Banke Slovenije.

Valuta: vpiše se numerična šifra valute po šifrantu ISO 4217.

 

 

A.2. GLAVNICA IN OBRESTI

 

GLAVNICA:

 

Začetno stanje

Vpiše se vrednost terjatve na prvi dan meseca, za katerega se poroča. Začetno stanje, ki ima vedno pozitivno vrednost, mora biti enako končnemu stanju predhodnega meseca.

Povečanje

Vpiše se vrednost koriščenja sredstev v mesecu, za katerega se poroča. Pri finančnem kreditu se vpiše vrednost koriščenja sredstev v mesecu, za katerega se poroča. Pri depozitu se vpiše vrednost povečanja vezanih in vpoglednih sredstev. Pri dolgoročnem trgovinskem kreditu se vpiše vrednost izvoza blaga ali storitve.

Zmanjšanje

Vpiše se vrednost odplačil glavnice, prekvalifikacij terjatve v druge oblike instrumentov (lastniški delež – poročanje tudi na poročilu SN; obveznica – poročanje tudi na poročilu DVP; instrument denarnega trga – poročanje tudi na poročilu DVP) v mesecu, za katerega se poroča.

Ostale spremembe

Vpiše se podatke o odpisih in vseh ostalih spremembah po pogodbi, kot so sprememba povezave med dolžnikom in upnikom, sprememba ročnosti, države, valut, ter kapitalizacija obresti.

Končno stanje

Vpiše se vrednost terjatve na zadnji dan meseca, za katerega se poroča. V stolpec 'Od tega zapadla neplačana glavnica' se ločeno prikaže to kategorijo stanja terjatve.

 

 

OBRESTI:

 

Začetno stanje natečenih (obračunanih) obresti

Vpiše se vrednost terjatve natečenih obresti na prvi dan meseca, za katerega se poroča. Začetno stanje, ki ima vedno pozitivno vrednost, mora biti enako končnemu stanju predhodnega meseca.

Natečene (obračunane) obresti

Vpiše se vrednost natečenih obresti v mesecu, za katerega se poroča.

Plačane obresti

Vpiše se vrednost plačanih obresti, prekvalifikacij terjatve v druge oblike instrumentov (lastniški delež – poročanje tudi na poročilu SN, obveznica – poročanje tudi na poročilu DVP, instrument denarnega trga – poročanje tudi na poročilu DVP) v mesecu, za katerega se poroča.

Ostale spremembe

Vpiše se podatke o odpisih in vseh ostalih spremembah po pogodbi, kot so sprememba povezave med dolžnikom in upnikom, sprememba ročnosti, države, valute, ter kapitalizacija obresti.

Končno stanje

Vpiše se vrednost terjatve natečenih obresti na zadnji dan meseca, za katerega se poroča. V stolpec 'Od tega zapadle neplačane obresti' se ločeno prikaže to kategorijo stanja terjatve.

 

 

 

5.10. 'B. OBVEZNOSTI'

 

B.1. SPLOŠNO

 

Vrsta instrumenta:

F = finančno posojilo

T = dolgoročni trgovinski kredit

D = depozit

O = ostalo

 

Kapitalska povezanost med dolžnikom in upnikom:

1 = obveznosti do tujih neposrednih vlagateljev (nerezidenti, ki imajo 10 ali več % vrednosti lastniških deležev v družbi poročevalki) in družb v njihovi skupini

2 = obveznosti do tujih prejemnikov neposrednih naložb (nerezidenti, v katerih je poročevalec udeležen z 10 ali več % vrednosti lastniških deležev) in družb v njihovi skupini

3 = obveznosti do ostalih nerezidentov

 

Sektor nerezidenta:

S.11= nefinančne družbe

S.121 = centralna banka

S.122 = druge denarne finančne institucije

S.123 = drugi finančni posredniki razen zavarovalnic in pokojninskih skladov

S.124 = izvajalci pomožnih finančnih dejavnosti

S.125 = zavarovalnice in pokojninski skladi

S.13 = država

S.14 = gospodinjstva

S.15 = nepridobitne institucije, ki opravljajo storitve za gospodinjstva 

 

Ročnost: vpiše se originalna pogodbena zapadlost.

K = kratkoročna (zapadlost do vključno enega leta)

D = dolgoročna (zapadlost daljša od enega leta)

 

 

Država / Mednarodna institucija: vpiše se ustrezna numerična šifra države nerezidenta po šifrantu ISO 3166, v primeru mednarodnih institucij se vpiše alfanumerično oznako mednarodne institucije iz šifranta objavljenega na spletnih straneh Banke Slovenije.

 

Valuta: vpiše se numerična šifra valute po šifrantu ISO 4217.

 

Garancija Republike Slovenije:

0 = ne (RS ni garant)

1 = da (RS je garant)

 

 

B.2. GLAVNICA IN OBRESTI

 

GLAVNICA:

 

Začetno stanje

Vpiše se vrednost obveznosti na prvi dan meseca, za katerega se poroča. Začetno stanje, ki ima vedno pozitivno vrednost, mora biti enako končnemu stanju predhodnega meseca.

Povečanje

Vpiše se vrednost koriščenja sredstev v mesecu, za katerega se poroča. Pri depozitu se vpiše vrednost povečanja vezanih in vpoglednih sredstev. Pri dolgoročnem trgovinskem kreditu se vpiše vrednost izvoza blaga ali storitve.

Zmanjšanje

Vpiše se vrednost odplačil glavnice, prekvalifikacij obveznosti v druge oblike instrumentov (lastniški delež – poročanje tudi na poročilu SN; obveznica – poročanje tudi na poročilu DVP; instrument denarnega trga – poročanje tudi na poročilu DVP) v mesecu, za katerega se poroča.

Ostale spremembe

Vpiše se podatke o odpisih in vseh ostalih spremembah po pogodbi, kot so sprememba povezave med dolžnikom in upnikom, sprememba ročnosti, države, valute, ter kapitalizacija obresti.

Končno stanje

Vpiše se vrednost obveznosti na zadnji dan meseca, za katerega se poroča. V stolpec 'Od tega zapadla neplačana glavnica' se ločeno prikaže to kategorijo stanja obveznosti.

 

 

OBRESTI:

 

Začetno stanje natečenih (obračunanih) obresti

Vpiše se vrednost obveznosti natečenih obresti na prvi dan meseca, za katerega se poroča. Začetno stanje, ki ima vedno pozitivno vrednost, mora biti enako končnemu stanju predhodnega meseca.

Natečene (obračunane) obresti

Vpiše se vrednost natečenih obresti v mesecu, za katerega se poroča.

Plačane obresti

Vpiše se vrednost odplačil obresti, prekvalifikacij obveznosti v druge oblike instrumentov (lastniški delež – poročanje tudi na poročilu SN; obveznica – poročanje tudi na poročilu DVP; instrument denarnega trga – poročanje tudi na poročilu DVP) v mesecu za katerega se poroča.

Ostale spremembe

Vpiše se podatke o odpisih in vseh ostalih spremembah po pogodbi, kot so sprememba povezave med dolžnikom in upnikom, sprememba ročnosti, države, valute, ter kapitalizacija obresti.

Končno stanje

Vpiše se vrednost obveznosti natečenih obresti na zadnji dan meseca, za katerega se poroča. V stolpec 'Od tega zapadle neplačane obresti' se ločeno prikaže to kategorijo stanja obveznosti."

 

 

12. Za podpoglavjem VI/1. POROČILO O PREJETIH IN DANIH KREDITIH TER DEPOZITIH Z NEREZIDENTI - KRD se doda novo poglavje VII., ki se glasi:

 

"VII. POROČILO O KUPLJENIH / PRODANIH TUJIH DOLŽNIŠKIH VREDNOSTNIH PAPIRJIH MIMO DOMAČIH POSREDNIKOV - DVP

 

1. Predmet poročanja so:

nakupi in prodaje dolžniških vrednostnih papirjev tujih izdajateljev, ki potekajo mimo domačih pooblaščenih udeležencev na trgu vrednostnih papirjev in v primeru, da ne gre za naložbe, ki jih opravijo banke, zavarovalnice, družbe za upravljanje, investicijske družbe, vzajemni skladi, vzajemni pokojninski skladi, pokojninske družbe, Slovenska odškodninska družba (SOD) in Kapitalska družba (KAD) za svoj in za tuj račun.

 

2. Obvezniki poročanja

Obvezniki poročanja so vsi rezidenti pravne osebe (razen druge denarne finančne institucije (sektor S.122)) in samostojni podjetniki posamezniki, ki imajo iz poslov, navedenih v prejšnji točki tega navodila, začetno in/ali končno stanje terjatev v poročevalskem mesecu enako ali višje od protivrednosti 100.000 evrov.

 

3. Rok za dostavo poročil Banki Slovenije: poroča se mesečno, najkasneje do zadnjega dne v mesecu za pretekli mesec. Poročilo DVP se poroča za obdobje od 01.01.2007 dalje. Prvo poročilo DVP (za januar 2007) so poročevalci dolžni dostaviti najkasneje do 28.02.2007.

 

4. Način poročanja

Poroča se v elektronski obliki preko aplikacije iBSRep, ki je dosegljiva na spletni strani Banke Slovenije skupaj z navodili za njeno uporabo.

 

5. NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE POROČILA O KUPLJENIH / PRODANIH TUJIH DOLŽNIŠKIH VREDNOSTNIH PAPIRJIH MIMO DOMAČIH POSREDNIKOV- DVP

 

5.1. 'Poročevalec': vpiše se firma družbe ali samostojnega podjetnika posameznika.

'Sedež': vpiše se naslov sedeža družbe ali samostojnega podjetnika posameznika.

'Matična številka': vpiše se sedemmestna matična številka poročevalca iz Poslovnega registra Slovenije.

'Davčna številka': vpiše se osemmestna davčna številka poročevalca.

'Odgovorna oseba': vpiše se ime in priimek odgovorne osebe.

'Telefonska številka odgovorne osebe'

'Sestavljavec poročila': vpišeta se ime in priimek osebe, ki je sestavila poročilo.

'Telefonska številka sestavljavca poročila'

'Elektronski naslov sestavljavca poročila'

'Kraj in datum': vpišeta se kraj in datum sestave poročila.

'Obdobje: mesec __ leto ____': vpišeta se mesec (mm) in leto (llll), za katerega se poroča.

 

5.2. Podatki se vpisujejo v originalnih valutah. V primerih, ko je valuta zapiranja terjatve (plačila) druga kot valuta nastanka terjatve, poročevalci poročajo v valuti, v kateri so prikazali nastanek terjatve.

 

5.3. V primerih, ko se terjatve iz naslova dolžniških vrednostnih papirjev pobotajo oziroma prekvalificirajo v lastniške deleže, se transakcije vzpostavitve te druge oblike instrumenta, poročajo tudi na poročilih:

SN – če gre za prekvalifikacijo v lastniški delež (debt/equity swap).

 

5.4. Okvirni konti

V nadaljevanju navodila so navedeni okvirni konti, ki po Kontnem načrtu za gospodarske družbe in zadruge (Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, Ljubljana, Uradni list 9/2006) pokrivajo to področje. V primeru sprememb kontnega načrta se ustrezno spremenijo tudi konti, ki so predpisani za poročanje.

 

Če gospodarska družba oziroma samostojni podjetnik knjižita terjatve, ki so predmet tega navodila, na kontih, ki se razlikujejo od priporočenih v Kontnem načrtu za gospodarske družbe, morata prilagoditi poročanje tako, da podatki ustrezajo vsebinski opredelitvi kontov, navedenih v tem navodilu.

 

Okvirni konti

Del 073

 

Dolgoročna posojila, dana z odkupom obveznic od družb v skupini (samo terjatve do nerezidentov)

 

Del 074

 

Dolgoročna posojila, dana z odkupom obveznic od pridruženih družb in skupaj obvladovanih družb (samo terjatve do nerezidentov)

 

Del 075

 

Dolgoročna posojila, dana z odkupom obveznic od drugih (samo terjatve do nerezidentov)

 

Del 18

 

Kratkoročna posojila in kratkoročne terjatve za nevplačani kapital - v primeru kratkoročnih posojil, danih z odkupom obveznic (samo terjatve do nerezidentov)

 

 

 

 

5.5. 'A. TERJATVE'

A.1. SPLOŠNO

ISIN koda: vpiše se ISIN koda tujega dolžniškega vrednostnega papirja.

 

Oznaka vrednostnega papirja: vpiše se oznaka tujega dolžniškega vrednostnega papirja.

 

Kapitalska povezanost med dolžnikom in upnikom:

1 = terjatve do tujih neposrednih vlagateljev (nerezidentov, ki imajo 10 ali več % vrednosti lastniških deležev v družbi poročevalki) in nerezidentnih družb v njihovi skupini 

2 = terjatve do tujih prejemnikov neposrednih naložb (nerezidentov, v katerih je poročevalec udeležen z 10 ali več % vrednosti lastniških deležev) in nerezidentnih družb v njihovi skupini

3 = terjatve do ostalih nerezidentov

 

Sektor nerezidenta:

S.11 = nefinančne družbe

S.121 = centralna banka

S.122 = druge denarne finančne institucije

S.123 = drugi finančni posredniki razen zavarovalnic in pokojninskih skladov

S.124 = izvajalci pomožnih finančnih dejavnosti

S.125 = zavarovalnice in pokojninski skladi

S.13 = država

S.14 = gospodinjstva

S.15 = nepridobitne institucije, ki opravljajo storitve za gospodinjstva 

 

Ročnost: vpiše se originalna pogodbena zapadlost.

K = kratkoročna (zapadlost do vključno enega leta – instrumenti denarnega trga)

D = dolgoročna (zapadlost daljša od enega leta – obveznice in zadolžnice)

 

Država / Mednarodna institucija: vpiše se ustrezna numerična šifra države nerezidenta izdajatelja vrednostnega papirja po šifrantu ISO 3166, v primeru mednarodnih institucij se vpiše alfanumerično oznako mednarodne institucije izdajateljice vrednostnega papirja iz šifranta objavljenega na spletnih straneh Banke Slovenije.

 

Valuta: vpiše se numerična šifra valute po šifrantu ISO 4217.

 

 

A.2. GLAVNICA IN OBRESTI

 

GLAVNICA:

 

Začetno stanje

Vpiše se vrednost dolžniških vrednostnih papirjev na prvi dan meseca, za katerega se poroča. Začetno stanje, ki ima vedno pozitivno vrednost, mora biti enako končnemu stanju predhodnega meseca.

Povečanje

Vpiše se tržna vrednost nakupa dolžniških vrednostnih papirjev v mesecu, za katerega se poroča.

Zmanjšanje

Vpiše se tržna vrednost prodaje oziroma zapadlosti dolžniških vrednostnih papirjev in morebitne zamenjave dolžniških vrednostnih papirjev za lastniške deleže (v tem primeru se poroča tudi na poročilih SN) v mesecu, za katerega se poroča.

Ostale spremembe

Vpiše se podatke o odpisih in vseh ostalih spremembah.

Končno stanje

Vpiše se vrednost dolžniških vrednostnih papirjev na zadnji dan meseca, za katerega se poroča.

 

 

OBRESTI:

 

Začetno stanje natečenih (obračunanih) obresti

Vpiše se vrednost terjatve natečenih obresti na prvi dan meseca, za katerega se poroča. Začetno stanje, ki ima vedno pozitivno vrednost, mora biti enako končnemu stanju predhodnega meseca.

Natečene (obračunane) obresti

Vpiše se vrednost natečenih obresti v mesecu, za katerega se poroča.

Plačane obresti

Vpiše se vrednost plačanih obresti v mesecu, za katerega se poroča.

Ostale spremembe

Vpiše se podatke o odpisih in vseh ostalih spremembah.

Končno stanje

Vpiše se vrednost terjatve natečenih obresti na zadnji dan meseca, za katerega se poroča. "

 

 

13.  Za poglavjem VII. POROČILO O KUPLJENIH / PRODANIH TUJIH DOLŽNIŠKIH VREDNOSTNIH PAPIRJIH MIMO DOMAČIH POSREDNIKOV - DVP se doda novo poglavje VIII, ki se glasi:

 

"VIII. POROČILO O STORITVENI MENJAVI IN DELU BLAGOVNE MENJAVE, TER O TEKOČIH/KAPITALSKIH TRANSFERIH Z NEREZIDENTI - BST

 

1. Predmet poročanja so posli rezidentov z nerezidenti pri storitveni in delu blagovne menjave, ter prejeti oziroma dani tekoči in kapitalski transferi. Poroča se na podlagi prejetih in izdanih faktur. V primeru stornacije fakture se ustrezno popravi poročilo za mesec, v katerem je bila faktura izdana.

 

2. Obvezniki za poročanje

Banka Slovenije določi vzorec obveznikov za poročanje in jih o tem obvesti.

 

3. Rok za dostavo poročil Banki Slovenije: poroča se mesečno, najkasneje do 20. v mesecu za pretekli mesec. Poročilo BST se poroča za obdobje od 01.01.2007 dalje. Prvo poročilo BST (za januar 2007) so poročevalci dolžni dostaviti najkasneje do 20.02.2007.

 

4. Način poročanja

Poroča se v elektronski obliki preko aplikacije iBSRep, ki je dosegljiva na spletni strani Banke Slovenije skupaj z navodili za njeno uporabo.

 

5. NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE POROČILA BST

 

5.1. 'Poročevalec': vpiše se firma družbe ali samostojnega podjetnika posameznika.

'Sedež': vpiše se naslov sedeža družbe ali samostojnega podjetnika posameznika.

'Matična številka': vpiše se sedemmestna matična številka poročevalca iz Poslovnega registra Slovenije.

'Davčna številka': vpiše se osemmestna davčna številka poročevalca.

'Odgovorna oseba': vpiše se ime in priimek odgovorne osebe.

'Telefonska številka odgovorne osebe'

'Sestavljavec poročila': vpiše se ime in priimek osebe, ki je sestavila poročilo.

'Telefonska številka sestavljavca poročila'

'Elektronski naslov sestavljavca poročila'

'Kraj in datum': vpišeta se kraj in datum sestave poročila.

'Obdobje: mesec __ leto ____': vpišeta se mesec (mm) in leto (llll), za katerega se poroča.

 

5.2. Podatki se vpisujejo v celih številih v evrih.

 

5.3. Država / Mednarodna institucija: vpiše se ustrezna numerična šifra države nerezidenta iz šifranta ISO 3166, v primeru mednarodnih institucij se vpiše alfanumerično oznako mednarodne institucije iz šifranta objavljenega na spletnih straneh Banke Slovenije.

 

5.4. Poročajo se podatki o prejemkih in izdatkih (samo postavke s šestmestno šifro):

 

Zaporedna številka

 

NAZIV POSTAVKE

 

Šifra postavke

 

1.

 

BLAGO, KI NI ZAJETO NA INTRA-/EKSTRASTATU, IN POSREDOVANJE BLAGA

 

1

 

1.1.

 

BLAGO, KI NI ZAJETO NA INTRA-/EKSTRASTATU

Zajema blago, ki ga statistika zunanje trgovine ne vključuje in se zato carinska deklaracija/poročilo Intrastat ne izpolnjujeta. Vključuje tudi blago, ki ne prečka slovenske meje in ga kupijo rezidenti v tujini za namen oskrbovanja transportnega sredstva.

 

100

 

1.1.1.

 

NAKUPI GORIV

Izdatki

Vpiše se vrednost nakupov goriv rezidentnih prevoznikov v tujini.

100000

 

1.1.2.

 

NAKUPI REZERVNIH DELOV IN DODATNE OPREME TER BLAGA ZA PRODAJO NA PREVOZNEM SREDSTVU

Izdatki

Vpiše se vrednost nakupov blaga rezidentnih prevoznikov v tujini.

 

Vključeno:

–      Rezervni deli in dodatna oprema.

–      Nakupi blaga za prodajo v restavracijah na prevoznem sredstvu.

–      Ostali nakupi blaga za prodajo na prevoznem sredstvu.

 

100010

 

1.1.3.

 

OSTALO BLAGO, KI NI ZAJETO NA INTRA-/EKSTRASTATU

Prejemki

Vpiše se tržna vrednost prodaje blaga nerezidentom, ki ni zajeto na intra-/ekstrastatu.

Izdatki

Vpiše se tržna vrednost nakupov blaga od nerezidentov, ki ni zajeto na intra-/ekstrastatu.

100020
 

1.2.

 

POSREDOVANJE

Posredovanje se nanaša na blago, ki ga je rezident kupil od nerezidenta v tujini in ga prodal drugemu nerezidentu v tujino. Pri tem blago ne prečka slovenske meje oziroma je uvoženo v carinsko skladišče in se ne izpolni carinska deklaracija ali obrazec Intrastat. Poročevalec hkrati poroča prodajno in nakupno vrednost blaga v obdobju, ko je prišlo do prodaje blaga. Tako pri nakupu kot pri prodaji se napiše država, v katero je blago prodano. Banka Slovenije posredniške storitve ocenjuje kot razliko med prodajno in nabavno vrednostjo blaga. Posredovanje vključuje tudi zastopniške in posredniške provizije ter ostale stroške.

 

110

 

1.2.1.

 

POSREDOVANJE – PRODAJA BLAGA

Prejemki

Vpiše se tržna vrednost prodanega blaga v poročevalskem obdobju.

110000
 

1.2.2.

 

POSREDOVANJE – NAKUP BLAGA

Izdatki

Vpiše se tržna vrednost kupljenega blaga, ki ga je rezident prodal v poročevalskem obdobju, ne glede na čas nakupa.

 

110010
 

1.2.3.

 

PROVIZIJE IN OSTALI STROŠKI

Prejemki

Vpiše se provizija v povezavi s posredništvom blaga in storitev, ki jo nerezident plača rezidentu.

Izdatki

Vpiše se provizija v povezavi s posredništvom blaga in storitev, ki jo rezident plača nerezidentu.

 

110020
 

 

2.

 

STORITVE

 

2

 

2.1.

 

TRANSPORTNE STORITVE

Transportne storitve zajemajo vse storitve povezane s transportom, ki jih izvajajo rezidenti Slovenije za nerezidente in obratno. Mednje sodijo prevoz potnikov, prevoz blaga, dajanje prevoznih sredstev s posadko v najem (zakup) ter pomožne storitve pri prevozu, v pomorskem, zračnem, železniškem, cestnem in drugem transportu.

 

200

 

2.1.1.

 

POMORSKI TRANSPORT
 
2000
 

2.1.1.1.

 

POMORSKI POTNIŠKI TRANSPORT

Prejemki

Vpiše se vrednost prejemkov od prevoza potnikov po morju, ki so ga rezidenti opravili za nerezidente.

Izdatki

Vpiše se vrednost izdatkov za prevoz potnikov po morju, ki so ga za rezidente opravili nerezidenti.

 

Vključeno:

-      Nakup/prodaja kart.

-      Pri paketnih aranžmajih se vključi samo del, ki se nanaša na prevoz potnikov.

-      Zaračunana pretežka prtljaga ali drugi podobni stroški povezani s prtljago.

-      Izdatki za hrano, pijačo in drugi izdatki, ki jih ima potnik, ko potuje na ladji.

-      Najem ladij s posadko za časovno omejeno obdobje za prevoz potnikov.

Izključeno:

-      Najem ladij brez posadke (glej Ostale poslovne storitve/Operativni zakup)

-      Prevoz nerezidentov, znotraj meja Slovenije, ko je prevoznik rezident.

-      Prevoz rezidentov v tujini, ko je prevoznik nerezident, izključno znotraj meja ene države.

200000
 

2.1.1.2.

 

POMORSKI BLAGOVNI TRANSPORT

Prejemki

Vpiše se vrednost prejemkov od prevoza blaga po morju, ki so ga rezidenti opravili za nerezidente.

Izdatki

Vpiše se vrednost izdatkov za prevoz blaga po morju, ki so ga za rezidente opravili nerezidenti.

 

Vključeno:

–      Mednarodni prevoz blaga.

–      Prevoz blaga v tranzitu.

–      Najem plovil s posadko za prevoz blaga.

–      Prevoz blaga med drugimi državami (prevoz v tujini).

–      Prevoz pošte v imenu pošte in kurirjev.

–      Vleka in transport vrtalnih ploščadi, plavajočih dvigal in ostalih strojev.

Izključeno:

–      Najem plovil brez posadke (glej Ostale poslovne storitve/Operativni zakup).

–      Zavarovanje tovora (glej Zavarovalne storitve).

200010
 

2.1.1.3.

 

POMORSKI TRANSPORT – POMOŽNE STORITVE

Prejemki

Vpiše se vrednost prejemkov iz naslova pomožnih storitev, ki so jih rezidenti opravili za nerezidente.

Izdatki

Vpiše se vrednost izdatkov iz naslova pomožnih storitev, ki so jih za rezidente opravili nerezidenti.

 

Vključeno:

–      Natovarjanje in raztovarjanje.

–      Skladiščenje.

–      Pakiranje in prepakiranje.

–      Vleka, navigacija, reševanje vozil.

–      Provizije in marže agentom za opravljene storitve prevoza blaga in potnikov.

–      Pristaniške provizije.

–      Manjša popravila na plovilih.

–      Vzdrževanje in čiščenje transportne opreme v pristaniščih.

Izključeno:

–      Večja popravila (tako izven kot v pristaniščih) na plovilih (že vključeno v blagovno menjavo).

–      Popravila pristanišč (glej Konstrukcijske storitve).

200020
 

2.1.2.

 

ZRAČNI TRANSPORT
 
2001
 

2.1.2.1.

 

ZRAČNI POTNIŠKI TRANSPORT

Prejemki

Vpiše se vrednost prejemkov od prevoza potnikov po zraku, ki so ga rezidenti opravili za nerezidente.

Izdatki

Vpiše se vrednost izdatkov za prevoz potnikov po zraku, ki so ga za rezidente opravili nerezidenti.

 

Vključeno:

-      Nakup/prodaja kart.

-      Pri paketnih aranžmajih se vključi samo del, ki se nanaša na prevoz potnikov.

-      Zaračunana pretežka prtljaga ali drugi podobni stroški povezani s prtljago.

-      Izdatki za hrano, pijačo in drugi izdatki, ki jih ima potnik, ko potuje z letalom, helikopterjem ...

-      Najem letala, helikopterja, ipd. s posadko za časovno omejeno obdobje za prevoz potnikov.

Izključeno:

-      Najem letala, helikopterja, ipd. brez posadke (glej Ostale poslovne storitve/Operativni zakup)

-      Prevoz nerezidentov, znotraj meja Slovenije, ko je prevoznik rezident.

-      Prevoz rezidentov v tujini, ko je prevoznik nerezident, izključno znotraj meja ene države.

200100
 

2.1.2.2.

 

ZRAČNI BLAGOVNI TRANSPORT

Prejemki

Vpiše se vrednost prejemkov od prevoza blaga po zraku, ki so ga rezidenti opravili za nerezidente.

Izdatki

Vpiše se vrednost izdatkov za prevoz blaga po zraku, ki so ga za rezidente opravili nerezidenti.

 

Vključeno:

–      Mednarodni prevoz blaga.

–      Prevoz blaga v tranzitu.

–      Najem letal, helikopterjev ipd. s posadko za prevoz blaga.

–      Prevoz blaga med drugimi državami (prevoz v tujini).

–      Prevoz pošte v imenu pošte in kurirjev.

Izključeno:

–      Najem letal, helikopterjev ipd. brez posadke (glej Ostale poslovne storitve/Operativni zakup).

–      Zavarovanje tovora (glej Zavarovalne storitve).

200110
 

2.1.2.3.

 

ZRAČNI TRANSPORT – POMOŽNE STORITVE

Prejemki

Vpiše se vrednost prejemkov iz naslova pomožnih storitev, ki jih rezidenti opravijo za nerezidente.

Izdatki

Vpiše se vrednost izdatkov iz naslova pomožnih storitev, ki jih za rezidente opravijo nerezidenti.

 

Vključeno:

–      Natovarjanje in raztovarjanje.

–      Skladiščenje.

–      Pakiranje in prepakiranje.

–      Vleka, navigacija, reševanje vozil.

–      Provizije in marže agentom za opravljene storitve prevoza blaga in potnikov.

–      Letališke provizije.

–      Manjša popravila na letalih, helikopterjih ipd.

–      Vzdrževanje in čiščenje transportne opreme na letališčih.

Izključeno:

–      Večja popravila (tako izven kot na letališčih) na letalih, helikopterjih, ipd. (že vključeno v blagovno menjavo).

–      Popravila letališč (glej Konstrukcijske storitve).

200120
 

2.1.3.

 

ŽELEZNIŠKI TRANSPORT
 
2002
 

2.1.3.1.

 

ŽELEZNIŠKI POTNIŠKI TRANSPORT

Prejemki

Vpiše se vrednost prejemkov od prevoza potnikov po železnici, ki so ga rezidenti opravili za nerezidente.

Izdatki

Vpiše se vrednost izdatkov za prevoz potnikov po železnici, ki so ga za rezidente opravili nerezidenti.

 

Vključeno:

-      Nakup/prodaja kart.

-      Pri paketnih aranžmajih se vključi samo del, ki se nanaša na prevoz potnikov.

-      Zaračunana pretežka prtljaga ali drugi podobni stroški povezani s prtljago.

-      Izdatki za hrano, pijačo in drugi izdatki, ki jih ima potnik, ko potuje z vlakom.

-      Najem vlaka s posadko za časovno omejeno obdobje za prevoz potnikov.

Izključeno:

-      Najem vlaka brez posadke (glej Ostale poslovne storitve/Operativni zakup)

-      Prevoz nerezidentov, znotraj meja Slovenije, ko je prevoznik rezident.

-      Prevoz rezidentov v tujini, ko je prevoznik nerezident, izključno znotraj meja ene države.

200200
 

2.1.3.2.

 

ŽELEZNIŠKI BLAGOVNI TRANSPORT

Prejemki

Vpiše se vrednost prejemkov od prevoza blaga po železnici, ki so ga rezidenti opravili za nerezidente.

Izdatki

Vpiše se vrednost izdatkov za prevoz blaga po železnici, ki so ga za rezidente opravili nerezidenti.

 

Vključeno:

–      Mednarodni prevoz blaga.

–      Prevoz blaga v tranzitu.

–      Najem vlakov s posadko za prevoz blaga.

–      Prevoz blaga med drugimi državami (prevoz v tujini).

–      Prevoz pošte v imenu pošte in kurirjev.

Izključeno:

–      Najem vlakov brez posadke (glej Ostale poslovne storitve/Operativni zakup).

–      Zavarovanje tovora (glej Zavarovalne storitve).

200210
 

2.1.3.3.

 

ŽELEZNIŠKI TRANSPORT – POMOŽNE STORITVE

Prejemki

Vpiše se vrednost prejemkov iz naslova pomožnih storitev, ki jih rezidenti opravijo za nerezidente.

Izdatki

Vpiše se vrednost izdatkov iz naslova pomožnih storitev, ki jih za rezidente opravijo nerezidenti.

 

Vključeno:

–      Natovarjanje in raztovarjanje.

–      Skladiščenje.

–      Pakiranje in prepakiranje.

–      Vleka, navigacija, reševanje vozil.

–      Provizije in marže agentom za opravljene storitve prevoza blaga in potnikov.

–      Razne provizije in postajne storitve.

–      Manjša popravila vlakov.

–      Vzdrževanje in čiščenje transportne opreme na železniških postajah.

–      Mostnine, plačila trajektov, ipd.

Izključeno:

–      Večja popravila (tako izven kot na železniških postajališčih) na vlakih (že vključeno v blagovno menjavo).

–      Popravila železniških postaj (glej Konstrukcijske storitve).

200220
 

2.1.4.

 

CESTNI TRANSPORT
 
2003
 

2.1.4.1.

 

CESTNI POTNIŠKI TRANSPORT

Prejemki

Vpiše se vrednost prejemkov od prevoza potnikov po cestah, ki so ga rezidenti opravili za nerezidente.

Izdatki

Vpiše se vrednost izdatkov za prevoz potnikov po cestah, ki so ga za rezidente opravili nerezidenti.

 

Vključeno:

-      Nakup/prodaja kart.

-      Pri paketnih aranžmajih se vključi samo del, ki se nanaša na prevoz potnikov.

-      Zaračunana pretežka prtljaga ali drugi podobni stroški povezani s prtljago.

-      Izdatki za hrano, pijačo in drugi izdatki, ki jih ima potnik, ko potuje s cestnim vozilom.

-      Najem cestnih vozil s posadko za časovno omejeno obdobje za prevoz potnikov.

Izključeno:

-      Najem cestnih vozil brez posadke (glej Ostale poslovne storitve/Operativni zakup)

-      Prevoz nerezidentov, znotraj meja Slovenije, ko je prevoznik rezident.

-      Prevoz rezidentov v tujini, ko je prevoznik nerezident, izključno znotraj meja ene države.

200300
 

2.1.4.2.

 

CESTNI BLAGOVNI TRANSPORT

Prejemki

Vpiše se vrednost prejemkov od prevoza blaga po cestah, ki so ga rezidenti opravili za nerezidente.

Izdatki

Vpiše se vrednost izdatkov za prevoz blaga po cestah, ki so ga za rezidente opravili nerezidenti.

 

Vključeno:

–      Mednarodni prevoz blaga.

–      Prevoz blaga v tranzitu.

–      Najem cestnih vozil s posadko za prevoz blaga.

–      Prevoz blaga med drugimi državami (prevoz v tujini).

–      Prevoz pošte v imenu pošte in kurirjev.

Izključeno:

–      Najem cestnih vozil brez posadke (glej Ostale poslovne storitve/Operativni zakup).

–      Zavarovanje tovora (glej Zavarovalne storitve).

200310
 

2.1.4.3.

 

CESTNI TRANSPORT – POMOŽNE STORITVE

Prejemki

Vpiše se vrednost prejemkov iz naslova pomožnih storitev, ki jih rezidenti opravijo za nerezidente.

Izdatki

Vpiše se vrednost izdatkov iz naslova pomožnih storitev, ki jih za rezidente opravijo nerezidenti.

 

Vključeno:

–      Natovarjanje in raztovarjanje.

–      Skladiščenje.

–      Pakiranje in prepakiranje.

–      Vleka, navigacija, reševanje vozil.

–      Provizije in marže agentom za opravljene storitve prevoza blaga in potnikov.

–      Manjša popravila cestnih vozil.

–      Vzdrževanje in čiščenje cestnih vozil na postajališčih.

–      Plačila trajektov, mostnin, plačilo prehoda skozi tunele ipd.

Izključeno:

–      Večja popravila (tako izven kot na postajališčih) na cestnih vozilih (že vključeno v blagovno menjavo).

–      Popravila cestnih postajališč (glej Konstrukcijske storitve).

200320
 

2.1.5.

 

VESOLJSKI TRANSPORT
 
2004
 

2.1.5.1.

 

VESOLJSKI TRANSPORT

Prejemki

Vpiše se vrednost prejemkov iz naslova lansiranja satelitov in ostalih storitev operaterjev vesoljske opreme, ki jih rezidenti opravijo za nerezidente.
Izdatki
Vpiše se vrednost izdatkov iz naslova lansiranja satelitov in ostalih storitev operaterjev vesoljske opreme, ki jih nerezidenti opravijo za rezidente.

 

Vključeno:

–      Plačila za lansiranje satelitov.

–      Prevoz blaga in potnikov v znanstvene namene.

Izključeno:

–      Popravilo in vzdrževanje satelitov (glej Komunikacijske storitve).

 

200400
 

2.1.6.

 

CEVOVODNI TRANSPORT TER PRENOS ELEKTRIKE
 
2005
 

2.1.6.1.

 

CEVOVODNI TRANSPORT TER PRENOS ELEKTRIKE

Prejemki

Vpiše se vrednost prejemkov iz naslova cevovodnega transporta in prenosa električne energije, ki ga rezidenti opravijo za nerezidente.

Izdatki

Vpiše se vrednost izdatkov iz naslova cevovodnega transporta in prenosa električne energije, ki ga nerezidenti opravijo za rezidente.

 

Vključeno:

-      Transport blaga po cevovodih (npr. plin, nafta).

-      Prenos električne energije (ločeno od proizvodnje in distribucije).

Izključeno:

–      Izvoz/uvoz električne energije (že vključeno v blagovno menjavo).

–      Storitve, povezane z distribucijo električne energije, vode, plina in ostalih petrokemičnih izdelkov (glej Ostale poslovne storitve/Ostale poslovne storitve).

200500
 

2.1.7.

 

OSTALE TRANSPORTNE STORITVE
 
2006
 

2.1.7.1.

 

OSTALE TRANSPORTNE STORITVE

Prejemki

Vpiše se vrednost prejemkov iz naslova ostalih transportnih storitev, ki jih rezidenti opravijo za nerezidente.

Izdatki

Vpiše se vrednost izdatkov iz naslova ostalih transportnih storitev, ki jih nerezidenti opravijo za rezidente.

 

Vključeno:

-      Vse ostale transportne storitve, ki jih ne moremo uvrstiti v nobeno izmed zgoraj navedenih kategorij.

-      Transportne storitve, ki jih ne moremo pripisati le eni obliki prevoza.

200600
 

 

2.2.

 

STORITVE POVEZANE S POTOVANJI

Storitve povezane s potovanji vključujejo prejemke in izdatke potovalnih agencij in drugih organizatorjev potovanj iz tega naslova ter izdatke rezidentnih podjetij za poslovna potovanja v tujino.

 

201

 

2.2.1.

 

DEJAVNOST POTOVALNIH AGENCIJ IN ORGANIZATORJEV POTOVANJ
 
2010
 

2.2.1.1.

 

ORGANIZIRANJE POTOVANJ ZA NEREZIDENTE V SLOVENIJO

Prejemki

Vpiše se vrednost prejemkov, ki jih ima rezidentna potovalna agencija oziroma organizator potovanj od organiziranja potovanj za nerezidente v Slovenijo. Vpiše se bruto vrednost potovalnega paketa oziroma kakršnegakoli aranžmaja, ki ga rezidentna potovalna agencija organizira za nerezidenta.

 

Vključeno:

-      Stroški povezani s prenočitvijo (hoteli, moteli …), prehrano, prevozom znotraj države, ogledom znamenitosti in kulturnih prireditev …

Izključeno:

-      Transportni stroški iz tujine v Slovenijo in nazaj (glej Potniški transport).

 

201000

 

2.2.1.2.

 

ORGANIZIRANJE POTOVANJ ZA REZIDENTE V TUJINO

Prejemki

Vpiše se vrednost prejemkov, ki jih ima rezidentna potovalna agencija oziroma organizator potovanj od organizacije potovanj za rezidente v tujino. Vpiše se bruto vrednost potovalnega paketa oziroma kakršnegakoli aranžmaja, ki ga rezidentna potovalna agencija organizira za potovanje rezidenta v tujino.

 

Vključeno:

-      Stroški povezani s prenočitvijo (hoteli, moteli …), prehrano, prevozom znotraj tuje države, ogledom znamenitosti in kulturnih prireditev…

Izključeno:

-      Transportni stroški iz Slovenije v tujino in nazaj (glej Potniški transport).

 

201010

 

2.2.2.

 

POSLOVNA POTOVANJA (ne poročajo potovalne agencije)
 
2011
 

2.2.2.1.

 

POSLOVNA POTOVANJA ORGANIZIRANA S POMOČJO REZIDENTNE POTOVALNE AGENCIJE

Izdatki

Vpiše se vrednost izdatkov iz naslova poslovnih potovanj v tujino, ki jih je podjetje organiziralo za svoje zaposlene s pomočjo rezidentne potovalne agencije.

 

Vključeno:

-      Izdatki za hotele, prehrano, transport znotraj tuje države, konferenčne kotizacije …

-      Dnevnice.

Izključeno:

-      Izdatki za transport iz Slovenije v tujino in nazaj (glej Potniški transport).

 

201100

 

2.2.2.2.

 

POSLOVNA POTOVANJA ORGANIZIRANA SAMOSTOJNO
Izdatki

Vpiše se vrednost izdatkov iz naslova poslovnih potovanj v tujino, ki jih je podjetje samostojno organiziralo za svoje zaposlene.

 

Vključeno:

-      Izdatki za hotele, prehrano, transport znotraj tuje države, konferenčne kotizacije …

-      Dnevnice.

Izključeno:

-      Izdatki za transport iz Slovenije v tujino in nazaj (glej Potniški transport).

 

201110
 

 

2.3.

 

KOMUNIKACIJSKE STORITVE

Komunikacijske storitve so sestavljene iz poštnih, kurirskih in telekomunikacijskih storitev, ki jih opravijo rezidenti za nerezidente in obratno. Komunikacijske storitve je potrebno poročati v bruto zneskih in ne v neto zneskih kot razliko med danimi in prejetimi storitvami.

 

202

 

2.3.1.

 

POŠTNE STORITVE

Prejemki

Vpiše se vrednost prodaje iz naslova poštnih storitev, ki jih rezidenti opravijo za nerezidente.

Izdatki

Vpiše se vrednost nakupa iz naslova poštnih storitev, ki jih za rezidente opravijo nerezidenti.

 

Vključeno:

-      Sprejemanje, razporejanje, prevoz in dostava poštnih, pisemskih in paketnih pošiljk (vključno s časopisi, revijami in drugimi publikacijami).

-      Dejavnost poštnih oken, na primer: prodaja znamk, denarna nakazila …

-      Oddajanje poštnih predalov.

Izključeno:

–      Finančne storitve pošt, na primer: bančne storitve, storitve povezane z varčevanjem … (glej Finančne storitve).

–      Pogodbe med poštnimi in transportnimi podjetji za mednarodni prevoz pošte (glej Blagovni transport).

–      Shranjevanje/skladiščenje poštnih pošiljk iz naslova pogodb za mednarodni prevoz pošte (glej Transport - pomožne storitve).

202000
 

2.3.2.

 

KURIRSKE STORITVE

Prejemki

Vpiše se vrednost prodaje iz naslova kurirskih storitev, ki jih rezidenti opravijo za nerezidente.

Izdatki

Vpiše se vrednost nakupa iz naslova kurirskih storitev, ki jih za rezidente opravijo nerezidenti.

 

Vključeno:

–      Sprejemanje, razporejanje, prevoz in dostava pošiljk in paketov, ki jih opravljajo druga podjetja razen javne pošte; storitve lahko opravljajo z enim ali več vrstami lastnih ali javnih prevoznih sredstev. Sem sodi v glavnem raznašanje od vrat do vrat ter dostava blaga na dom.

 

202100
 

2.3.3.

 

TELEKOMUNIKACIJSKE STORITVE
Prejemki

Vpiše se vrednost prodaje iz naslova telekomunikacijskih storitev, ki jih rezidenti opravijo za nerezidente.

Izdatki

Vpiše se vrednost nakupa iz naslova telekomunikacijskih storitev, ki jih za rezidente opravijo nerezidenti.

 

Vključeno:

-      Telekomunikacije, prenos zvoka, prenos informacij po telefonu ali teleksu, telegrami, kabelski ali satelitski prenos vključno s prispevki za gledanje satelitskih programov, zakup satelitov, elektronska pošta, storitve mobilnih operaterjev ter razne internetne storitve (vzpostavitev dostopa do interneta …).

-      Stroški vzdrževanja omrežja in druge podporne storitve (sem sodijo tudi stroški popravil/vzdrževanja satelitov).

-      Operativni zakup (lizing) telekomunikacijskih povezav.

Izključeno:

–      Vrednost prenesenih informacij (glej Avdiovizualne in sorodne storitve).

–      Storitve povezane s postavitvijo omrežij (glej Konstrukcijske storitve).

–      Storitve povezane z bazami podatkov (glej Računalniške in informacijske storitve).

202200
 

 

2.4.

 

KONSTRUKCIJSKE STORITVE

Konstrukcijske storitve zajemajo storitve gradnje in montaže novih objektov, velika popravila ter vzdrževanje obstoječih objektov. Delijo se na konstrukcijske storitve v tujini, ki jih za nerezidenta opravi rezident ter na konstrukcijske storitve v Sloveniji, ki jih za rezidenta opravi nerezident.

 

V primeru, ko je bila za izvedbo gradbenih del ustanovljena podružnica, gre za neposredno naložbo, ki je predmet poročanja na obrazcu SN (poročilo o kapitalskih naložbah med rezidenti in nerezidenti), zato se to poročilo ne izpolnjuje. Podružnica je ustanovljena z namenom izvajanja konstrukcijskih storitev in po končanem projektu preneha obstajati. Za podružnico je značilno, da vodi ločeno računovodstvo od matičnega podjetja in plačuje davke v državi, kjer opravlja konstrukcijsko dejavnost.

 

V vseh ostalih primerih gre za konstrukcijske storitve in so predmet poročanja na tem poročilu.

203

 

2.4.1.

 

NOVOGRADNJE IN VELIKA POPRAVILA

 

2030

 

2.4.1.1.

 

PREJEMKI OD GRADBENIH DEL V TUJINI

 

20300

 

2.4.1.1.1.

 

PREJEMKI OD GRADBENIH DEL V TUJINI

Prejemki

Vpiše se celotna vrednost prodaje iz naslova investicijskih del, ki jih rezidenti opravijo za nerezidente v tujini.

 

Vključeno:

–      Novogradnje in velika popravila, ki se izražajo kot bruto investicije v osnovna sredstva (npr. gradnja stanovanj, poslovnih stavb, gradbenih inženirskih objektov, montaža
strojev …).

 

203000
 

2.4.1.2.

 

IZDATKI ZA GRADBENA DELA V TUJINI
 
20301
 

2.4.1.2.1.

 

BLAGO KUPLJENO V TUJINI (DRŽAVI GOSTITELJICI ALI KATERI DRUGI)

Vpiše se vrednost izdatkov za nakup blaga od nerezidentov v državi gostiteljici ali tretji državi, ki se uporablja pri gradbenih delih v tujini.

203010

 

2.4.1.2.2.

 

BLAGO KUPLJENO V SLOVENIJI

Vpiše se vrednost izdatkov za nakup blaga od rezidentov v Sloveniji, ki se uporablja pri gradbenih delih v tujini.

203011

 

2.4.1.2.3.

 

STORITVE KUPLJENE V TUJINI (DRŽAVI GOSTITELJICI ALI KATERI DRUGI)

Vpiše se vrednost izdatkov za storitve, najete od nerezidentov v državi gostiteljici ali tretji državi, ki se uporabljajo pri gradbenih delih v tujini.

203012

 

2.4.1.2.4.

 

STORITVE KUPLJENE V SLOVENIJI

Vpiše se vrednost izdatkov za storitve, najete od rezidentov v Sloveniji, ki se uporabljajo pri gradbenih delih v tujini.

203013

 

2.4.1.2.5.

 

PLAČE NEREZIDENTOV V TUJINI (DRŽAVI GOSTITELJICI ALI KATERI DRUGI)

Vpiše se vrednost bruto plač nerezidentov v državi gostiteljici ali tretji državi v povezavi z gradbenimi deli v tujini.

203014

 

2.4.1.2.6.

 

PLAČE REZIDENTOV V TUJINI

Vpiše se vrednost bruto plač rezidentov v povezavi z gradbenimi deli v tujini.

203015

 

2.4.1.2.7.

 

OSTALI IZDATKI POVEZANI Z GRADBENIMI DELI V TUJINI

Vpišejo se vsi ostali izdatki plačani nerezidentom, ki nastanejo pri izvajanju gradbenih del v tujini (stroški priprave terena za izvajanje del, stroški namestitve strojev, stroški najema opreme potrebne za izvajanje del, stroški razpisne dokumentacije ipd.).

203016

 

2.4.1.3.

 

GRADBENE STORITVE V SLOVENIJI

 

20302

 

2.4.1.3.1.

 

GRADBENE STORITVE V SLOVENIJI

Prejemki

Vpiše se vrednost prodaje storitev, ki jih rezidenti (podizvajalci) opravijo za nerezidente – nosilce gradbenih del v Sloveniji.

Izdatki

Vpiše se celotna vrednost nakupa iz naslova investicijskih del, ki jih nerezidenti opravijo za rezidente v Sloveniji.

 

Vključeno:

–      Novogradnje in velika popravila, ki se izražajo kot bruto investicije v osnovna sredstva (npr. gradnja stanovanj, poslovnih stavb, gradbenih inženirskih objektov, montaža
strojev …).

 

203020

 

2.4.2.

 

VZDRŽEVANJE

 

2031

 

2.4.2.1.

 

PREJEMKI OD VZDRŽEVALNIH DEL V TUJINI

 

20310

 

2.4.2.1.1.

 

PREJEMKI OD VZDRŽEVALNIH DEL V TUJINI

Prejemki

Vpiše se celotna vrednost prodaje iz naslova vzdrževalnih del, ki jih rezidenti opravijo za nerezidente v tujini.

 

Vključeno:

–      Gradbene storitve, ki se ne izražajo kot bruto investicije v osnovna sredstva.

–      Vzdrževanje, zunanje čiščenje zgradb, manjša popravila.

–      Najem gradbene opreme z voznikom/operaterjem.

Izključeno:

–      Odstranjevanje onesnaženega, kontaminiranega materiala (glej Okoljevarstvene storitve).

 

203100
 

2.4.2.2.

 

IZDATKI ZA VZDRŽEVALNA DELA V TUJINI
 
20311
 

2.4.2.2.1.

 

BLAGO KUPLJENO V TUJINI (DRŽAVI GOSTITELJICI ALI KATERI DRUGI)

Vpiše se vrednost izdatkov za nakup blaga od nerezidentov v državi gostiteljici ali tretji državi za vzdrževalna dela v tujini.

203110

 

2.4.2.2.2.

 

BLAGO KUPLJENO V SLOVENIJI

Vpiše se vrednost izdatkov za nakup blaga od rezidentov v Sloveniji, ki se uporablja pri vzdrževalnih delih v tujini.

203111

 

2.4.2.2.3.

 

STORITVE KUPLJENE V TUJINI (DRŽAVI GOSTITELJICI ALI KATERI DRUGI)

Vpiše se vrednost izdatkov za storitve, najete od nerezidentov v državi gostiteljici ali tretji državi za vzdrževalna dela v tujini.

203112

 

2.4.2.2.4.

 

STORITVE KUPLJENE V SLOVENIJI

Vpiše se vrednost izdatkov za storitve, najete od rezidentov v Sloveniji, ki se uporabljajo pri vzdrževalnih delih v tujini.

203113

 

2.4.2.2.5.

 

PLAČE NEREZIDENTOV V TUJINI (DRŽAVI GOSTITELJICI ALI KATERI DRUGI)

Vpiše se vrednost bruto plač nerezidentov v državi gostiteljici ali tretji državi v povezavi z vzdrževalnimi deli v tujini.

203114

 

2.4.2.2.6.

 

PLAČE REZIDENTOV V TUJINI

Vpiše se vrednost bruto plač rezidentov v povezavi z vzdrževalnimi deli v tujini.

203115

 

2.4.2.2.7.

 

OSTALI IZDATKI POVEZANI Z VZDRŽEVALNIMI DELI V TUJINI

Vpišejo se vsi ostali izdatki plačani nerezidentom, ki nastanejo pri izvajanju vzdrževalnih del v tujini.

203116

 

2.4.2.3.

 

VZDRŽEVALNA DELA V SLOVENIJI

 

20312

 

2.4.2.3.1.

 

VZDRŽEVALNA DELA V SLOVENIJI

Prejemki

Vpiše se vrednost prodaje storitev, ki jih rezidenti (podizvajalci) opravijo za nerezidente – nosilce vzdrževalnih del v Sloveniji.

Izdatki

Vpiše se celotna vrednost nakupa iz naslova vzdrževalnih del, ki jih nerezidenti opravijo za rezidente v Sloveniji.

 

Vključeno:

–      Gradbene storitve, ki se ne izražajo kot bruto investicije v osnovna sredstva.

–      Vzdrževanje, zunanje čiščenje zgradb, manjša popravila.

–      Najem gradbene opreme z voznikom/operaterjem.

Izključeno:

–      Priprava terena za miniranje ali črpanje.

–      Odstranjevanje onesnaženega, kontaminiranega materiala (glej Okoljevarstvene storitve).

 

203120

 

 

2.5.

 

ZAVAROVALNE STORITVE

 

204

 

2.5.1.

 

ZAVAROVALNE PREMIJE/ODŠKODNINE (POROČAJO PODJETJA RAZEN ZAVAROVALNIC IN UPRAVLJAVCEV POKOJNINSKIH SKLADOV)

Zavarovalne storitve zajemajo vse premije, odškodnine in provizije povezane z zavarovanji med rezidenti in nerezidenti. Delijo se na življenjska in pokojninska zavarovanja, zavarovanja blaga ter ostala zavarovanja. V ta del obrazca poročajo podjetja, ki niso zavarovalnice ali upravljavci pokojninskih skladov.

2040

 

2.5.1.1.

 

ŽIVLJENJSKO ZAVAROVANJE IN PROSTOVOLJNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE

Prejemki

Vpiše se bruto odškodnine iz življenjskih zavarovalnih polic in prejemke (črpanja) iz pokojninskih skladov, ki jih nerezidentne zavarovalnice in upravljavci pokojninskih skladov plačajo rezidentnim podjetjem.

Izdatki

Vpiše se bruto premije za življenjske zavarovalne police in prispevke v pokojninske sklade, ki jih rezidentna podjetja plačajo nerezidentnim zavarovalnicam in upravljavcem pokojninskih skladov.

 

Vključeno:

–      Življenjsko zavarovanje.

–      Prostovoljno pokojninsko zavarovanje.

(Po Zakonu o zavarovalništvu sodijo med življenjsko zavarovanje vrste zavarovanja od 19 do 24 iz 2. člena, 2. točke Zakona)

Izključeno:

–      Terminsko življenjsko zavarovanje - nezgodno zavarovanje, kjer se kritje izplača le v primeru smrti (glej Ostalo zavarovanje).

–      Vplačila v državne sklade za socialno zavarovanje (obvezno pokojninsko zavarovanje).

–      Transakcije (odškodnine/premije) s podružnicami tujih zavarovalnic v Sloveniji.

204000

 

2.5.1.2.

 

ZAVAROVANJE BLAGA

Prejemki

Vpiše se bruto odškodnine iz zavarovanja blaga, ki jih nerezidentne zavarovalnice plačajo rezidentnim podjetjem.

Izdatki

Vpiše se bruto premije iz zavarovanja blaga, ki jih rezidentna podjetja plačajo nerezidentnim zavarovalnicam.

 

Vključeno:

–      Zavarovanje blaga, ki vključuje tatvine, poškodbe in izgubo izvoženega ali uvoženega blaga.

(Po Zakonu o zavarovalništvu sodi med zavarovanje blaga vrsta zavarovanja 7 iz 2. člena, 2. točke Zakona)

Izključeno:

–      Zavarovanje vozil (glej Ostala zavarovanja).

–      Transakcije (odškodnine/premije) s podružnicami tujih zavarovalnic v Sloveniji.

204010

 

2.5.1.3.

 

OSTALA ZAVAROVANJA

Prejemki

Vpiše se bruto odškodnine iz nezgodnih in podobnih zavarovanj, ki jih nerezidentne zavarovalnice plačajo rezidentnim podjetjem.

Izdatki

Vpiše se bruto premije iz nezgodnih in podobnih zavarovanj, ki jih rezidentna podjetja plačajo nerezidentnim zavarovalnicam.

 

Vključeno:

–      Terminsko življenjsko zavarovanje.

–      Zdravstveno in nezgodno zavarovanje.

–      Zavarovanje vozil.

–      Zavarovanje za primer požara.

–      Premoženjsko zavarovanje.

–      Zavarovanje splošne odgovornosti.

–      Ostala zavarovanja, na primer zavarovanje potovanj ipd.

Izključeno:

–      Vplačila v državne sklade za zdravstveno in nezgodno zavarovanje.

–      Transakcije (odškodnine/premije) s podružnicami tujih zavarovalnic v Sloveniji.

204020

 

2.5.1.4.

 

PROVIZIJE POVEZANE Z ZAVAROVALNIMI STORITVAMI

Prejemki

Vpiše se prejete provizije od nerezidentov povezane z zavarovanjem.

Izdatki

Vpiše se plačane provizije nerezidentom povezane z zavarovanjem.

 

Vključeno:

–      Provizije povezane z upravljanjem pokojninskih skladov in zavarovanjem (posredništvo, ocenjevanje, aktuarstvo …).

–      Provizije povezane s svetovanjem pri vseh oblikah zavarovanja (življenjsko, blagovno, nezgodno …).

204030

 

2.5.2.

 

ZAVAROVALNE PREMIJE/PRISPEVKI (POROČAJO ZAVAROVALNICE IN UPRAVLJAVCI POKOJNINSKIH SKLADOV)

Zavarovalne storitve zajemajo vse premije, odškodnine in provizije povezane z zavarovanji med rezidenti in nerezidenti.  Delijo se na življenjska in pokojninska zavarovanja, zavarovanja blaga, pozavarovanja ter ostala zavarovanja. V ta del obrazca poročajo zavarovalnice in upravljavci pokojninskih skladov. Zavarovalnice in upravljavci pokojninskih skladov ločeno poročajo zavarovanja v svojem imenu in pozavarovanja, kjer gre za zavarovanja zavarovanj rezidentne zavarovalnice v tujini in obratno.

2041

 

2.5.2.1.

 

ŽIVLJENJSKO ZAVAROVANJE IN PROSTOVOLJNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE

Prejemki

Vpiše se bruto premije za življenjske zavarovalne police in prispevki v pokojninske sklade, ki jih nerezidenti plačajo rezidentnim zavarovalnicam in upravljavcem pokojninskih skladov.

Izdatki

Vpiše se bruto premije za življenjske zavarovalne police in vplačila v pokojninske sklade, ki jih rezidenti (poročevalci) plačajo nerezidentnim zavarovalnicam in v pokojninske sklade.

 

Vključeno:

–      Življenjsko zavarovanje.

–      Prostovoljno pokojninsko zavarovanje.

–      Provizije za upravljanje pokojninskih skladov.

(Po Zakonu o zavarovalništvu sodijo med življenjsko zavarovanje vrste zavarovanja od 19 do 24 iz 2. člena, 2. točke Zakona)

Izključeno:

–      Pozavarovanja sklenjena med zavarovalnicami (glej Pozavarovanja).

–      Terminsko življenjsko zavarovanje - nezgodno zavarovanje, kjer se kritje izplača le v primeru smrti (glej Ostalo zavarovanje).

–      Vplačila v državne sklade za socialno zavarovanje (obvezno pokojninsko zavarovanje).

–      Transakcije (odškodnine/premije) s podružnicami tujih zavarovalnic v Sloveniji.

204100

 

2.5.2.2.

 

ZAVAROVANJE BLAGA

Prejemki

Vpiše se bruto premije iz zavarovanja blaga, ki jih nerezidenti plačajo rezidentnim zavarovalnicam.

Izdatki

Vpiše se bruto premije iz zavarovanja blaga, ki jih rezidenti (poročevalci) plačajo nerezidentnim zavarovalnicam.

 

Vključeno:

–      Zavarovanje blaga, ki vključuje tatvine, poškodbe in izgubo izvoženega ali uvoženega blaga.

(Po Zakonu o zavarovalništvu sodi med zavarovanje blaga vrsta zavarovanja 7 iz 2. člena, 2. točke Zakona)

Izključeno:

–      Pozavarovanja sklenjena med zavarovalnicami (glej Pozavarovanja).

–      Zavarovanje vozil (glej Ostala zavarovanja).

–      Transakcije (odškodnine/premije) s podružnicami tujih zavarovalnic v Sloveniji.

204110

 

2.5.2.3.

 

OSTALA ZAVAROVANJA

Prejemki

Vpiše se bruto premije iz nezgodnih in podobnih zavarovanj, ki jih nerezidenti plačajo rezidentnim zavarovalnicam.

Izdatki

Vpiše se bruto premije za nezgodna in podobna zavarovanja, ki jih rezidenti (poročevalci) plačajo nerezidentnim zavarovalnicam.

 

Vključeno:

–      Terminsko življenjsko zavarovanje.

–      Zdravstveno in nezgodno zavarovanje.

–      Zavarovanje vozil.

–      Zavarovanje za primer požara.

–      Premoženjsko zavarovanje.

–      Zavarovanje splošne odgovornosti.

–      Ostala zavarovanja, na primer zavarovanje potovanj ipd.

Izključeno:

–      Pozavarovanja sklenjena med zavarovalnicami (glej Pozavarovanja).

–      Vplačila v državne sklade za zdravstveno in nezgodno zavarovanje.

–      Transakcije (odškodnine/premije) s podružnicami tujih zavarovalnic v Sloveniji.

204120
 

2.5.2.4.

 

POZAVAROVANJA

Prejemki

Vpiše se premije za pozavarovanja, ki so jih rezidentne zavarovalnice prejele od nerezidentnih zavarovalnic.

Izdatki

Vpiše se premije za pozavarovanja, ki so jih rezidentne zavarovalnice plačale nerezidentnim zavarovalnicam.

 

Vključeno:

–      Premije za pozavarovanje.

Izključeno:

–      Provizije v povezavi s pozavarovanjem (glej Provizije povezane z zavarovalnimi in pozavarovalnimi storitvami).

–      Transakcije (odškodnine/premije) s podružnicami tujih zavarovalnic v Sloveniji.

204130
 

2.5.3.

 

ZAVAROVALNE ODŠKODNINE (POROČAJO ZAVAROVALNICE IN UPRAVLJAVCI POKOJNINSKIH SKLADOV)

Zavarovalne storitve zajemajo vse premije, odškodnine in provizije povezane z zavarovanji med rezidenti in nerezidenti. Delijo se na življenjska in pokojninska zavarovanja, zavarovanja blaga, pozavarovanja ter ostala zavarovanja. V ta del obrazca poročajo zavarovalnice in upravljavci pokojninskih skladov. Zavarovalnice in upravljavci pokojninskih skladov ločeno poročajo zavarovanja v svojem imenu in pozavarovanja, kjer gre za zavarovanja zavarovanj rezidenčne zavarovalnice v tujini in obratno.

 

2042
 

2.5.3.1.

 

ŽIVLJENJSKO ZAVAROVANJE IN PROSTOVOLJNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE

Prejemki

Vpiše se bruto odškodnine iz življenjskih zavarovalnih polic in prejemki (rente) iz pokojninskih skladov, ki jih nerezidentne zavarovalnice in upravljavci pokojninskih skladov plačajo rezidentom (poročevalcem).

Izdatki

Vpiše se bruto odškodnine iz življenjskih zavarovalnih polic in izplačila (rente) iz pokojninskih skladov, ki jih rezidenti (poročevalci) plačajo nerezidentom.

 

Vključeno:

–      Življenjsko zavarovanje.

–      Prostovoljno pokojninsko zavarovanje.

(Po Zakonu o zavarovalništvu sodijo med življenjsko zavarovanje vrste zavarovanja od 19 do 24 iz 2. člena, 2. točke Zakona)

Izključeno:

–      Pozavarovanja sklenjena med zavarovalnicami (glej Pozavarovanja).

–      Terminsko življenjsko zavarovanje - nezgodno zavarovanje, kjer se kritje izplača le v primeru smrti (glej Ostalo zavarovanje).

–      Vplačila v državne sklade za socialno zavarovanje (obvezno pokojninsko zavarovanje).

–      Transakcije (odškodnine/premije) s podružnicami tujih zavarovalnic v Sloveniji.

204200
 

2.5.3.2.

 

ZAVAROVANJE BLAGA

Prejemki

Vpiše se bruto odškodnine iz zavarovanja blaga, ki jih nerezidentna podjetja plačajo rezidentnim zavarovalnicam.

Izdatki

Vpiše se bruto odškodnine iz zavarovanja blaga, ki jih rezidentne zavarovalnice plačajo nerezidentnim podjetjem.

 

Vključeno:

–      Zavarovanje blaga, ki vključuje tatvine, poškodbe in izgubo izvoženega ali uvoženega blaga.

(Po Zakonu o zavarovalništvu sodi med zavarovanje blaga vrsta zavarovanja 7 iz 2. člena, 2. točke Zakona)

Izključeno:

–      Pozavarovanja sklenjena med zavarovalnicami (glej Pozavarovanja).

–      Zavarovanje vozil (glej Ostala zavarovanja).

–      Transakcije (odškodnine/premije) s podružnicami tujih zavarovalnic v Sloveniji.

204210

 

2.5.3.3.

 

OSTALA ZAVAROVANJA

Prejemki

Vpiše se bruto odškodnine za nezgodna in podobna zavarovanja, ki jih nerezidenti plačajo rezidentnim zavarovalnicam.

Izdatki

Vpiše se bruto odškodnine iz nezgodnih in podobnih zavarovanj, ki jih rezidentne zavarovalnice plačajo nerezidentom.

 

Vključeno:

–      Terminsko življenjsko zavarovanje.

–      Zdravstveno in nezgodno zavarovanje.

–      Zavarovanje vozil.

–      Zavarovanje za primer požara.

–      Premoženjsko zavarovanje.

–      Zavarovanje splošne odgovornosti.

–      Ostala zavarovanja, na primer zavarovanje potovanj ipd.

Izključeno:

–      Pozavarovanja sklenjena med zavarovalnicami (glej Pozavarovanja).

–      Vplačila v državne sklade za zdravstveno in nezgodno zavarovanje.

–      Transakcije (odškodnine/premije) s podružnicami tujih zavarovalnic v Sloveniji.

204220
 

2.5.3.4.

 

POZAVAROVANJA

Prejemki

Vpiše se odškodnine iz pozavarovanj, ki so jih rezidentne zavarovalnice prejele od nerezidentnih zavarovalnic.

Izdatki

Vpiše se odškodnine iz pozavarovanj, ki so jih rezidentne zavarovalnice plačale nerezidentnim zavarovalnicam.

 

Vključeno:

–      Odškodnine iz pozavarovanj.

Izključeno:

–      Provizije v povezavi s pozavarovanjem (glej Provizije povezane z zavarovalnimi in pozavarovalnimi storitvami).

–      Transakcije (odškodnine/premije) s podružnicami tujih zavarovalnic v Sloveniji.

204230
 

2.5.4.

 

PROVIZIJE POVEZANE Z ZAVAROVALNIMI IN POZAVAROVALNIMI STORITVAMI (POROČAJO ZAVAROVALNICE IN UPRAVLJAVCI POKOJNINSKIH SKLADOV)

 

2043

 

2.5.4.1.

 

PROVIZIJE POVEZANE Z ZAVAROVALNIMI STORITVAMI

Prejemki

Vpiše se prejete provizije od nerezidentov povezane z zavarovanjem.

Izdatki

Vpiše se plačane provizije nerezidentom povezane z zavarovanjem.

 

Vključeno:

–      Provizije povezane z upravljanjem pokojninskih skladov in zavarovanjem (posredništvo, ocenjevanje, aktuarstvo …).

–      Provizije povezane s svetovanjem pri vseh oblikah zavarovanja (življenjsko, blagovno, nezgodno …).

Izključeno:

–      Provizije povezane s pozavarovanjem (glej Pozavarovanja).

 

204300

 

2.5.4.2.

 

PROVIZIJE POVEZANE S POZAVAROVALNIMI STORITVAMI

Prejemki

Vpiše se prejete provizije od nerezidentov povezane s pozavarovanjem.

Izdatki

Vpiše se plačane provizije nerezidentom povezane s pozavarovanjem.

 

Vključeno:

–      Provizije povezane s pozavarovanjem.

 

204310

 

 

2.6.

 

FINANČNE STORITVE

 

205

 

2.6.1.

 

FINANČNE STORITVE

Finančne storitve obsegajo finančno posredovanje in pomožne dejavnosti povezane z njim. Izključene so dejavnosti zavarovalnic in pokojninskih skladov na tem področju.

Prejemki

Vpiše se vrednost prodaje iz naslova finančnih storitev, ki so jih rezidenti opravili za nerezidente.

Izdatki

Vpiše se vrednost nakupa iz naslova finančnih storitev, ki so jih za rezidente opravili nerezidenti.

 

Vključeno:

–      Provizije in stroške bančnega, denarnega posredovanja ter drugega kreditnega posredovanja vključno s stroški garancij.

–      Udeležba pri izdajanju vrednostnih papirjev in izvajanje storitev pri takšnih izdajah (ang. underwriting).

–      Posredovanje pri nakupu oziroma prodaji vrednostnih papirjev, vodenje in upravljanje vrednostnih papirjev (dejavnost investicijskih družb in borzno posredništvo).

–      Storitve borz vrednostnih papirjev in blagovnih borz.

–      Storitve povezane s plačilnimi karticami in drugimi brezgotovinskimi inštrumenti.

–      Druge pomožne dejavnosti povezane s finančnim posredništvom (svetovalne storitve, storitve klirinških depotnih hiš, posredovanje pri združitvah in pripojitvah …).

Izključeno:

–      Prejete/plačane obresti.

–      Prejete/plačane dividende.

–      Kapitalski dobički.

–      Razna zavarovanja in nefinančno svetovanje.

205000

 

 

2.7.

 

RAČUNALNIŠKE IN INFORMACIJSKE STORITVE

Računalniške in informacijske storitve zajemajo računalniške storitve, storitve tiskovnih agencij in ostale sorodne storitve.

 

206

 

2.7.1.

 

RAČUNALNIŠKE STORITVE

Prejemki

Vpiše se vrednost prodaje iz naslova računalniških storitev, ki so jih rezidenti opravili za nerezidente.

Izdatki

Vpiše se vrednost nakupa iz naslova računalniških storitev, ki so jih za rezidente opravili nerezidenti.

 

Vključeno:

–      Svetovanje o računalniških napravah in programih.

–      Razvoj programskih paketov.

–      Popravila in vzdrževanje računalniške opreme.

Izključeno:

–      Plačilo licenčnin za uporabo programov (glej Licence, patenti in avtorske pravice)

–      Nakupi in prodaje licenc (glej Neposredni nakupi/prodaje neproizvedenih, nefinančnih imetij)

–      Nakup/prodaja standardiziranih računalniških programov (je vključeno v blagovno menjavo (intrastat/ekstrastat)).

–      Storitve povezane z bazami podatkov (glej Ostale informacijske storitve).

–      Tečaji za poučevanje o računalništvu (glej Osebne, kulturne in rekreacijske storitve/izobraževalne storitve).

206000
 

2.7.2.

 

STORITVE TISKOVNIH AGENCIJ

Prejemki

Vpiše se vrednost prodaje iz naslova storitev tiskovnih agencij, ki so jih rezidenti opravili za nerezidente.

Izdatki

Vpiše se vrednost nakupa iz naslova storitev tiskovnih agencij, ki so jih za rezidente opravili nerezidenti.

 

Vključeno:

-      Posredovanje novic, fotografij in podatkov množičnim sredstvom obveščanja s strani tiskovnih agencij in sorodnih združenj ter novinarjev in fotoreporterjev.

 

206010
 

2.7.3.

 

OSTALE INFORMACIJSKE STORITVE

Prejemki

Vpiše se vrednost prodaje iz naslova ostalih informacijskih storitev, ki so jih rezidenti opravili za nerezidente.

Izdatki

Vpiše se vrednost nakupa iz naslova ostalih informacijskih storitev, ki so jih za rezidente opravili nerezidenti.

 

Vključeno:

–      Obdelovanje in shranjevanje podatkov.

–      Distribucija, razpošiljanje, izdelava, administracija podatkovnih baz.

–      Direktne naročnine na časopise in druge publikacije.

–      Storitve spletnih portalov, iskalnikov.

206020
 

 

2.8.

 

LICENCE, PATENTI IN AVTORSKE PRAVICE

Licence, patenti in avtorske pravice se delijo na franšize in sorodne pravice ter na ostale patentne pravice in licenčnine.

 

207

 

2.8.1.

 

FRANŠIZE IN SORODNE PRAVICE

Prejemki

Vpiše se vrednost prejemkov od storitev povezanih s franšizami in sorodnimi pravicami, ki so jih rezidenti zaračunali nerezidentom.

Izdatki

Vpiše se vrednost izdatkov za storitve povezane s franšizami in sorodnimi pravicami, ki so jih nerezidenti zaračunali rezidentom.

 

Vključeno:

-      Franšizing.

-      Upravljanje s pravicami, ki se nanašajo na koncesije in registrirane blagovne znamke (vključno s pravicami v povezavi s TV, radio in filmsko koprodukcijo ter zvočnimi posnetki).

Izključeno:

–      Nakupi in prodaje patentov in licenc  (glej Neposredni nakupi/prodaje neproizvedenih, nefinančnih imetij).

 

207000
 

2.8.2.

 

OSTALE PATENTNE PRAVICE IN LICENČNINE

Prejemki

Vpiše se vrednost prejemkov od storitev povezanih z ostalimi patentnimi pravicami in licenčninami, ki so jih rezidenti zaračunali nerezidentom.

Izdatki

Vpiše se vrednost izdatkov za storitve povezane z ostalimi patentnimi pravicami in licenčninami, ki so jih nerezidenti zaračunali rezidentom.

 

Vključeno:

-      Licence, patenti, avtorske pravice, industrijske procese in ostale pravice, ki niso vključene v postavko Franšize in sorodne pravice.

-      Upravljanje z avtorskimi pravicami, licencami, patenti ... (vključno s pravicami v povezavi s TV, radio in filmsko koprodukcijo ter zvočnimi posnetki).

-      Prenos pravic, ki zadevajo postavko 'Ostale patentne pravice in licenčnine'.

Izključeno:

-      Nakupi in prodaje patentov in licenc (glej Neposredni nakupi/prodaje neproizvedenih, nefinančnih imetij).

-      Distribucijske pravice za avdiovizualne proizvode za določeno območje ali določeno časovno obdobje (glej Osebne, kulturne in rekreacijske storitve/avdiovizualne in sorodne storitve).

207010
 

 

2.9.

 

OSEBNE, KULTURNE IN REKREACIJSKE STORITVE

Osebne, kulturne in rekreacijske storitve zajemajo avdiovizualne in sorodne storitve ter ostale storitve, med katere sodijo tudi izobraževalne in zdravstvene storitve. V zdravstvene in izobraževalne storitve ne sodijo izdatki turistov za zdravljenje in izobraževanje.

 

208

 

2.9.1.

 

AVDIOVIZUALNE IN SORODNE STORITVE

Prejemki

Vpiše se vrednost prodaje iz naslova avdiovizualnih in sorodnih storitev, ki so jih rezidenti opravili za nerezidente.

Izdatki

Vpiše se vrednost nakupa iz naslova avdiovizualnih in sorodnih storitev, ki so jih za rezidente opravili nerezidenti.

 

Vključuje storitve in pripadajoče provizije za naslednje dejavnosti:

-      Snemanje/izdelava ter distribucija filmov in videofilmov.

-      Kinematografska dejavnost.

-      Radijska in televizijska dejavnost.

-      Dejavnost kabelske televizije.

-      Dejavnost agencij za angažiranje igralcev.

-      Dejavnost samostojnih igralcev, animatorjev, filmskih režiserjev, scenografov ipd.  za potrebe gledališč, športnih prireditev, cirkusov, filmov …

Izključeno:

-      Nakup/prodaja filmov, radijskih programov, glasbenih proizvodov …

-      Nakup/prodaja pravic v povezavi s TV, radio in filmsko koprodukcijo ter zvočnimi posnetki (glej Licence, patenti in avtorske pravice).

208000
 

2.9.2.

 

IZOBRAŽEVALNE STORITVE

Prejemki

Vpiše se vrednost prodaje iz naslova izobraževalnih storitev, ki so jih rezidenti opravili za nerezidente.

Izdatki

Vpiše se vrednost nakupa iz naslova izobraževalnih storitev, ki so jih za rezidente opravili nerezidenti.

 

Vključeno:

-      Izobraževanje, ki se izvaja v javnih ali zasebnih vzgojno izobraževalnih zavodih na katerikoli ravni ali za katerikoli poklic (šolnine, kotizacije …).

-      Ustno ali dopisno izobraževanje.

-      Izobraževanje prek radia, televizije ali interneta.

Izključeno:

-      Stroški prevozov (glej Transportne storitve) in stroški povezani z osebno potrošnjo.

 

208010
 

2.9.3.

 

ZDRAVSTVENE STORITVE

Prejemki

Vpiše se vrednost prodaje iz naslova zdravstvenih storitev, ki so jih rezidenti opravili za nerezidente.

Izdatki

Vpiše se vrednost nakupa iz naslova zdravstvenih storitev, ki so jih za rezidente opravili nerezidenti.

 

Vključeno:

-      Storitve bolnišničnega zdravstvenega varstva.

-      Izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost (svetovanje, diagnostika, ambulante ipd.).

-      Zobozdravstvena dejavnost.

-      Dejavnost babic, medicinskih sester.

-      Zdravstvena nega, fizioterapija ipd.

-      Alternativne oblike zdravljenja.

Izključeno:

-      Stroški prevozov (glej Transportne storitve) in stroški povezani z osebno potrošnjo.

 

208020

 

2.9.4.

 

OSTALE KULTURNE IN REKREACIJSKE STORITVE

Prejemki

Vpiše se vrednost prodaje iz naslova ostalih kulturnih in rekreacijskih storitev, ki so jih rezidenti opravili za nerezidente.

Izdatki

Vpiše se vrednost nakupa iz naslova ostalih kulturnih in rekreacijskih storitev, ki so jih za rezidente opravili nerezidenti.

 

Vključeno:

-      Priprava in izvedba gledaliških, opernih ali plesnih predstav, koncertov, lutkovnih predstav ter drugih odrskih prireditev.

-      Obratovanje objektov za kulturne prireditve.

-      Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov, knjižnic in arhivov, muzejev, varstvo kulturne dediščine, dejavnost botaničnih in živalskih vrtov ter naravnih rezervatov.

-      Športna dejavnost in druge dejavnosti za sprostitev.

-      Vse ostale dejavnosti osebnih, kulturnih in rekreacijskih storitev, ki jih ne moremo vključiti v nobeno od zgornjih kategorij.

208030
 

 

2.10.

 

OSTALE POSLOVNE STORITVE

Ostale poslovne storitve zajemajo vse ostale storitve, ki jih ne moremo vključiti v nobeno od zgornjih kategorij. Vsebujejo: storitve operativnega zakupa, svetovanje, oglaševanje, raziskave in razvoj, arhitekturne storitve, kmetijske storitve in druge.

 

209

 

2.10.1.

 

OPERATIVNI ZAKUP

Operativni zakup je storitev, pri kateri zakupnik ne pridobi večine koristi od uporabe sredstva ter ne prevzame vsega tveganja, povezanega z njegovim lastništvom. Dospelost je krajša od pričakovane življenjske dobe sredstva. Operativni zakup je v bistvu dolgoročni najem.

Prejemki

Vpiše se vrednost prejemkov iz naslova operativnega zakupa, ki so ga rezidenti sklenili z nerezidenti.

Izdatki

Vpiše se vrednost izdatkov iz naslova operativnega zakupa, ki so ga rezidenti sklenili z nerezidenti.

 

Vključeno:

–      Dajanje strojev in druge opreme brez upravljavcev v najem; sem sodi tudi najem vozil (ladij, letal, vlakov, avtomobilov in ostalih vozil) brez posadke.

Izključeno:

–      Finančni odkup skozi najem (glej poročilo KRD).

–      Zakup telekomunikacijskih povezav (glej Komunikacijske storitve/Telekomunikacije).

–      Dajanje prevoznih sredstev z voznikom ali posadko v najem (glej Transportne storitve).

209000
 

2.10.2.

 

PRAVNO SVETOVANJE

Prejemki

Vpiše se vrednost prodaje iz naslova pravnih storitev, ki so jih rezidenti opravili za nerezidente.

Izdatki

Vpiše se vrednost nakupa iz naslova pravnih storitev, ki so jih za rezidente opravili nerezidenti.

 

Vključeno:

-      Splošno odvetništvo, svetovanje, zastopanje in priprava pravnih dokumentov. Gre za pravno zastopanje interesov ene stranke nasproti drugi, pred sodiščem in drugimi sodnimi telesi ali kje drugje, ki ga izvajajo ali nadzorujejo odvetniki.

-      Dejavnost notarjev, sodnih izvršiteljev (arbitrov) in izvedencev raznih strok.

Izključeno:

–      Kazni, odškodnine, poravnave in podobno (glej Tekoči transferi).

 

209010
 

2.10.3.

 

RAČUNOVODSKE, KNJIGOVODSKE IN REVIZIJSKE DEJAVNOSTI, DAVČNO SVETOVANJE
Prejemki

Vpiše se vrednost prodaje iz naslova storitev, povezanih z računovodstvom, knjigovodstvom, revizijo in davčnim svetovanjem, ki so jih rezidenti opravili za nerezidente.

Izdatki

Vpiše se vrednost nakupa iz naslova storitev, povezanih z računovodstvom, knjigovodstvom, revizijo in davčnim svetovanjem, ki so jih za rezidente opravili nerezidenti.

 

Vključeno:

-      Knjiženje transakcij ter druge dejavnosti povezane z računovodstvom.

-      Sestavljanje finančnih obračunov, njihova kontrola in izdajanje potrdil o njihovi točnosti.

-      Sestavljanje davčnih poročil za podjetja ali posameznike.

-      Svetovanje in zastopanje  v imenu strank pred davčnimi oblastmi, razen v pravnih zadevah (glej Pravno svetovanje).

 

209020
 

2.10.4.

 

PODJETNIŠKO IN POSLOVNO SVETOVANJE

Prejemki

Vpiše se vrednost prodaje iz naslova storitev, povezanih s podjetniškim in poslovnim svetovanjem, ki so jih rezidenti opravili za nerezidente.

Izdatki

Vpiše se vrednost nakupa iz naslova storitev, povezanih s podjetniškim in poslovnim svetovanjem, ki so jih za rezidente opravili nerezidenti.

 

Vključeno:

-      Svetovanje, vodstvo in operativna pomoč pri poslovnih zadevah (določanje poslovne strategije, oblikovanje poslovne politike …) in javnih storitvah.

-      Svetovanje vodstvu pri izbiri kadrov, vodenju proizvodnje ...

-      Svetovanje in vodenje pri izboljševanju imena stranke/proizvoda v javnosti (brez oglaševanja).

Izključeno:

-      Oglaševanje (glej Oglaševanje, raziskovanje trga in javnega mnenja).

 

209030
 

2.10.5.

 

OGLAŠEVANJE, RAZISKOVANJE TRGA IN JAVNEGA MNENJA

Prejemki

Vpiše se vrednost prodaje iz naslova storitev, povezanih z oglaševanjem, tržnimi raziskavami in raziskavami javnega mnenja, ki so jih rezidenti opravili za nerezidente.
Izdatki

Vpiše se vrednost nakupa iz naslova storitev, povezanih z oglaševanjem, tržnimi raziskavami in raziskavami javnega mnenja, ki so jih za rezidente opravili nerezidenti.

 

Vključeno:

-      Zasnova in izvedba oglaševalskih akcij s strani oglaševalskih agencij.

-      Zasnova in izvedba zunanje propagande, npr. z oglasnimi panoji, plakati, izložbami in drugimi razstavnimi prostori, na prevoznih sredstvih ipd.

-      Zastopanje medijev, prodaja oglaševalnega in reklamnega časa in prostora različnih medijev ter zagotavljanje oglaševalskega prostora.

-      Distribucija propagandnega materiala in vzorcev.

-      Preučevanje tržnega potenciala, sprejemanja in poznavanja izdelkov pri potrošnikih in nakupnega obnašanja potrošnikov za potrebe pospeševanja prodaje in razvijanja novih izdelkov, tudi s statistično analizo rezultatov raziskav.

-      Raziskovanje javnega mnenja o političnih, socialnih in gospodarskih temah, tudi s statistično analizo rezultatov.

209040
 

2.10.6.

 

RAZISKOVANJE IN RAZVOJ

Prejemki

Vpiše se vrednost prodaje iz naslova storitev, povezanih z raziskovanjem in razvojem, ki so jih rezidenti opravili za nerezidente.

Izdatki

Vpiše se vrednost nakupa iz naslova storitev, povezanih z raziskovanjem in razvojem, ki so jih za rezidente opravili nerezidenti.

 

Vključeno:

-      Splošna, uporabna in razvojna raziskovanja.

-      Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije, kmetijstva in medicine, družboslovja in humanistike.

-      Laboratorijske in podobne storitve.

-      Projekti in elaborati.

-      Razvoj novih proizvodov in storitev.

-      Kotizacije za poslovna srečanja.

Izključeno:

-      Tehnične strokovne in svetovalne storitve (glej Arhitekturne, inženirske in druge tehnične storitve).

 

209050
 

2.10.7.

 

ARHITEKTURNE, INŽENIRSKE IN DRUGE TEHNIČNE STORITVE

Prejemki

Vpiše se vrednost prodaje iz naslova arhitekturnih, inženirskih in drugih tehničnih storitev, ki so jih rezidenti opravili za nerezidente.

Izdatki

Vpiše se vrednost nakupa iz naslova arhitekturnih, inženirskih in drugih tehničnih storitev, ki so jih za rezidente opravili nerezidenti.

 

Vključeno:

–      Prostorsko, urbanistično in krajinsko načrtovanje.

–      Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje.

–      Gradbeni nadzor.

–      Drugo projektiranje in tehnično svetovanje, na primer projektiranje strojnih inštalacij, konstruiranje strojev in naprav…

–      Meritve in kartografija.

–      Tehnično preizkušanje in analiziranje produktov.

209060
 

2.10.8.

 

KMETIJSKE IN RUDARSKE STORITVE

Prejemki

Vpiše se vrednost prodaje iz naslova storitev, povezanih s kmetijstvom in rudarstvom, ki so jih rezidenti opravili za nerezidente.

Izdatki

Vpiše se vrednost nakupa iz naslova storitev, povezanih s kmetijstvom in rudarstvom, ki so jih za rezidente opravili nerezidenti.

 

Kmetijske storitve:

–      Dajanje kmetijskih in gozdarskih strojev z upravljavci v najem.

–      Spravilo in priprava pridelkov za trg.

–      Oskrba posevkov.

–      Zatiranje škodljivcev.

–      Storitve za živinorejo.

–      Lovske storitve, gozdarske in ribiške storitve.

Rudarske storitve:

–      Pridobivanje trdih (premog in rude), tekočih (nafta) in plinastih (zemeljski plin) surovin.

–      Dodatna dela za pripravo/predelavo surovine.

–      Geološke in rudarske raziskave.

–      Raziskovalno vrtanje in sondiranje.

209070
 

2.10.9.

 

OKOLJEVARSTVENE STORITVE

Prejemki

Vpiše se vrednost prodaje iz naslova okoljevarstvenih storitev, ki so jih rezidenti opravili za nerezidente.

Izdatki

Vpiše se vrednost nakupa iz naslova okoljevarstvenih storitev, ki so jih za rezidente opravili nerezidenti.

 

Vključeno:

-      Dekontaminacija in čiščenje zastrupljenih zemljišč, vode in podtalnice na mestu onesnaženja ali drugje, z mehanskimi, kemičnimi in biološkimi postopki.

-      Omejitev in  čiščenje naftnih razlitij na morju ali kopnem.

-      Druge specializirane dejavnosti za čiščenje in ohranjanje okolja (npr. odstranjevanje
min …).

 

209080
 

2.10.10.

 

OSTALE POSLOVNE STORITVE
Prejemki

Vpiše se vrednost prodaje iz naslova ostalih poslovnih storitev, ki so jih rezidenti opravili za nerezidente.

Izdatki

Vpiše se vrednost nakupa iz naslova ostalih poslovnih storitev, ki so jih za rezidente opravili nerezidenti.

 

Vključeno:

–      Dejavnost posredovanja in zaposlovanja delovne sile.

–      Storitve varovanja objektov in oseb ter sorodne storitve.

–      Prevajanje, tolmačenje.

–      Čiščenje objektov in opreme.

–      Poslovno posredništvo pri sklepanju poslov, nepremičninsko posredništvo.

–      Storitve, povezane z distribucijo električne energije, vode, plina in ostalih petrokemičnih izdelkov.

–      Vse ostale poslovne storitve, ki jih ne moremo vključiti v nobeno od zgornjih kategorij.

–      Najemnine za poslovne in stanovanjske prostore.

209090
 

2.10.11.

 

STORITVE MED POVEZANIMI PODJETJI (KAR ŠE NI VKLJUČENO DRUGJE)

Zajemajo vse storitve med povezanimi podjetji, ki jih ne moremo uvrstiti v nobeno od zgoraj definiranih storitev.

Prejemki

Vpiše se vrednost prodaje iz naslova storitev med povezanimi podjetji (ki še niso vključene v nobeno od zgornjih kategorij), ki so jih rezidenti opravili za nerezidente.

Izdatki

Vpiše se vrednost nakupa iz naslova storitev med povezanimi podjetji (ki še niso vključene v nobeno od zgornjih kategorij), ki so jih za rezidente opravili nerezidenti.

 

Vključeno:

–      Prispevki med povezanimi podjetji za razne stroške (za planiranje, organiziranje, vodenje, kontrolo …).

–      Ostale storitve med povezanimi podjetji, ki jih ne moremo vključiti v nobeno od zgornjih definicij storitev.

209100
 

 

2.11.

 

DRŽAVNE STORITVE

Državne storitve zajemajo vse storitve slovenskih predstavništev v tujini (ambasade, konzulati, vojaška oporišča, druge oblike predstavništev).

 

210

 

2.11.1.

 

NAJEMNINE

Prejemki

Vpiše se vrednost prejemkov rezidentnih ambasad, konzulatov in drugih predstavništev od nerezidentov iz naslova najemnin.

Izdatki

Vpiše se vrednost izdatkov rezidentnih ambasad, konzulatov in drugih predstavništev za najem od nerezidentov.

 

Vključeno:

–      Najemnine za poslovne prostore.

–      Zakup opreme.

–      Najem transportnih sredstev brez posadk.

210000

 

2.11.2.

 

OSTALE DRŽAVNE STORITVE

Prejemki

Vpiše se vrednost prejemkov rezidentnih ambasad, konzulatov in drugih predstavništev iz naslova ostalih storitev z nerezidenti.

Izdatki

Vpiše se vrednost izdatkov rezidentnih ambasad, konzulatov in drugih predstavništev iz naslova ostalih storitev z nerezidenti.

 

Vključeno:

–      Prejemki/izdatki na podlagi izdanih vizumov in podobnih dokumentov.

–      Razne prejete/plačane takse.

–      Sejmi, razstave, reklama, raziskave.

–      PTT in telekomunikacije.

–      Finančne storitve.

–      Ostalo.

Izključeno:

–      Osebni dohodki.

–      Službena potovanja (glej Poslovna potovanja).

–      Najemnine za poslovne prostore.

–      Zakup opreme.

–      Najem transportnih sredstev brez posadk.

210010

 

 

3.

 

TEKOČI IN KAPITALSKI TRANSFERI TER NAKUPI/PRODAJE NEPROIZVEDENIH, NEFINANČNIH IMETIJ

 

3

 

3.1.

 

TEKOČI TRANSFERI

Tekoči transferi so vsa dobljena oziroma dana nepovratna sredstva (denar, blago …), ki niso investicija v osnovna sredstva. V poročilo niso vključeni tekoči transferi iz EU proračuna v slovenski proračun in obratno. Vse ostale oblike tekočih transferov se poročajo na tem poročilu.

 

300

 

3.1.1.

 

DAVEK NA DOHODEK, PREMOŽENJE IN OSTALO LASTNINO

Prejemki

Vpiše se transfere iz naslova davka na dohodek, premoženje in lastnino, ki jih rezident prejme od nerezidentov.

Izdatki

Vpiše se transfere iz naslova davka na dohodek, premoženje in lastnino, ki jih rezident plača nerezidentom.

300000

 

3.1.2.

 

OSTALI DAVKI (VKLJUČNO Z DAVKI NA PROIZVODNJO)

Prejemki

Vpiše se transfere iz naslova ostalih davkov, ki jih rezident prejme od nerezidentov.

Izdatki

Vpiše se transfere iz naslova ostalih davkov, ki jih rezident plača nerezidentom.

 

Vključeno:

–      Davki na proizvode in proizvodnjo.

–      Davki tipa DDV.

–      Davki na uvoz.

–      Drugi davki.

300010

 

3.1.3.

 

SUBVENCIJE

Subvencije so tekoča nepovratna sredstva proizvajalcem (po navadi s strani državne institucije; na primer subvencije iz institucij Evropske unije) z namenom vplivati na njihovo raven proizvodnje, na njihove cene, in podobno.

Prejemki

Vpiše se transfere iz naslova subvencij, ki jih rezident prejme od nerezidentov.

Izdatki

Vpiše se transfere iz naslova subvencij, ki jih rezident da nerezidentom.

 

Vključeno:

–      Subvencije na proizvode in proizvodnjo.

–      Uvozne subvencije.

–      Druge subvencije.

300020

 

3.1.4.

 

SOCIALNI PRISPEVKI, VKLJUČNO S POKOJNINAMI, INVALIDNINAMI IN RENTAMI

Socialni prispevki so transferi gospodinjstvom v naravi ali denarju, ki so namenjeni zmanjšanju njihovega finančnega bremena.

Prejemki

Vpiše se transfere iz naslova socialnih prispevkov, ki jih rezident prejme od nerezidentov.

Izdatki

Vpiše se transfere iz naslova socialnih prispevkov, ki jih rezident da nerezidentom.

 

Vključeno:

–      Pokojnine.

–      Invalidnine.

–      Rente.

–      Drugi socialni prispevki.

300030

 

3.1.5.

 

OSTALI TEKOČI TRANSFERI

Vse oblike tekočih transferov, ki jih ne moremo uvrstiti v nobeno od zgornjih kategorij.

Prejemki

Vpiše se transfere iz naslova ostalih tekočih transferov, ki jih rezident prejme od nerezidentov.

Izdatki

Vpiše se transfere iz naslova ostalih tekočih transferov, ki jih rezident da nerezidentom.

 

Vključeno:

–      Zapuščine.

–      Preživnine.

–      Darila.

–      Nagrade.

–      Kazni

–      Drugi transferi.

300040

 

3.2.

 

KAPITALSKI TRANSFERI

Kapitalski transferi so vsa dobljena oziroma dana nepovratna sredstva (denar, blago …), ki so investicije v osnovna sredstva. V poročilo niso vključeni kapitalski transferi iz EU proračuna v slovenski proračun in obratno. Vse ostale oblike kapitalskih transferov se poročajo na tem poročilu.

 

310

 

3.2.1.

 

INVESTICIJE

Investicije so oblika kapitalskih transferov, ki neposredno vplivajo na spremembo sredstev.

Prejemki

Vpiše se transfere iz naslova investicij, ki jih rezident prejme od nerezidentov.

Izdatki

Vpiše se transfere iz naslova investicij, ki jih rezident da nerezidentom.

310000

 

3.2.2.

 

OSTALI KAPITALSKI TRANSFERI

Prejemki

Vpiše se transfere iz naslova ostalih kapitalskih transferov, ki jih rezident prejme od nerezidentov.

Izdatki

Vpiše se transfere iz naslova ostalih kapitalskih transferov, ki jih rezident da nerezidentom.

310010

 

3.3.

 

NEPOSREDNI NAKUPI/PRODAJE NEPROIZVEDENIH, NEFINANČNIH IMETIJ

 

320

 

3.3.1.

 

NEPOSREDNI NAKUPI/PRODAJE LICENC, PATENTOV IN DRUGIH NEMATERIALNIH IMETIJ

Prejemki

Vpiše se vrednost prejemkov iz naslova prodaje patentov, licenc in drugih nematerialnih imetij nerezidentom.

Izdatki

Vpiše se vrednost izdatkov iz naslova nakupa patentov, licenc in drugih nematerialnih imetij od nerezidentov.

320000

 

3.3.2.

 

NAKUP/PRODAJA NEPREMIČNIN TUJIM DIPLOMATSKIM PREDSTAVNIŠTVOM

Prejemki

Vpiše se vrednost prodaje nepremičnin tujim diplomatskim predstavništvom.

Izdatki

Vpiše se vrednost nakupa nepremičnin od tujih diplomatskih predstavništev.

 

Vključeno:

–      Nakup/prodaja nepremičnin tujim diplomatskim predstavništvom.

Izključeno:

–      Nakup/prodaja ostalih nepremičnin.

 

320010

 

 

 

 

14.  V prilogah se spremeni naziv poročila C (POROČILO O RAČUNIH V TUJINI IN KONTOKORENTIH ter gotovinskih transakcijah in določenih transakcijah v tolarjih z nerezidenti – C) tako, da se glasi: "POROČILO O RAČUNIH V TUJINI IN KONTOKORENTIH - C".

 

15.  Na obrazcu BSfs-P-C se v naslovu črta besedilo "ter gotovinskih transakcijah in določenih transakcijah v tolarjih z nerezidenti".

 

16.  Na obrazcu BSfs-P-C se v rubriki Vrsta poročila črta točka 3. Razno.

 

17.  Črta se priloga 9 Obrazec - Poročilo o izdanih garancijah, jamstvu, zastavi nepremičnine ali premičnine in drugih oblikah poroštev nerezidentom - ZAV.

 

18.  V prilogah se za poročilom PROMET PO KREDITNEM POSLU S TUJINO – KR2 doda naslednje besedilo:

 

'POROČILO O PREJETIH IN DANIH KREDITIH IN DEPOZITIH Z NEREZIDENTI – KRD

 

POROČILO O KUPLJENIH / PRODANIH TUJIH DOLŽNIŠKIH VREDNOSTNIH PAPIRJIH – DVP

 

POROČILO O STORITVENI MENJAVI IN DELU BLAGOVNE MENJAVE S TUJINO, TER O TEKOČIH/KAPITALSKIH TRANSFERIH – BST'.

 

 

19.  V prilogi "PLAČILNI PROMET S TUJINO – TERJATVE IN OBVEZNOSTI DO TUJINE - SEZNAM KONTOV" se črta konto 2749 in dodajo naslednji konti:

 

KONTO

IZ KONTNEGA OKVIRA

DINAMIKA

POROČANJA

POROČILO

PO VALUTAH

TRANSAKCIJE PROMETA

V BREME

TRANSAKCIJE PROMETA

V DOBRO

POROČILO PO DRŽAVAH

 

1100#

 

dnevno

 

 

ü

 

 

 

1101#

 

dnevno

 

 

ü

 

 

 

460*

 

dnevno

 

 

ü

 

ü

 

 

8150#

 

dekadno

 

 

ü

 

 

 

8151#

 

dekadno

 

 

ü

 

 

 

8152#

 

dekadno

 

 

ü

 

 

 

 

 

 

20.  Poročila po podpoglavjih VI./1, VII. in VIII. se poročajo za obdobje od 01.01.2007 dalje. Prvo poročilo KRD in DVP (za januar 2007) so poročevalci dolžni dostaviti najkasneje do 28.02.2007, prvo poročilo BST (za januar 2007) pa do
20. 2. 2007.

 

21.  To navodilo začne veljati 1. 1. 2007.

 

Guverner
Banke Slovenije
Mitja Gaspari l.r.