Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2006 z dne 20. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2006 z dne 20. 7. 2006

Kazalo

3293. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o samozaposlenih v kulturi, stran 8111.

Na podlagi 86. in 89. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah
Uredbe o samozaposlenih v kulturi
1. člen
V Uredbi o samozaposlenih v kulturi (Uradni list RS, št. 9/04) se 4. člen spremeni tako, da se glasi:
»Vpis v razvid se opravi na podlagi vloge predlagatelja, ki vsebuje dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 2. člena te uredbe.
Vloga iz prejšnjega odstavka se odda na obrazcu, določenem v prilogi III, ki je sestavni del te uredbe.«.
2. člen
V prvem odstavku 9. člena se pred drugo vejico doda naslednje besedilo: »z vlogo na obrazcu, določenem v prilogi IV, ki je sestavni del te uredbe.«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Pravico iz prejšnjega odstavka lahko uveljavlja upravičenec samo pod pogojem, da ne presega dohodkovnega cenzusa iz 11. člena te uredbe.«.
3. člen
Za 10. členom se doda nov 10.a člen, ki se glasi:
»10.a člen
(1) Dohodkovni položaj samozaposlenemu ne zagotavlja normalnih pogojev za delo, če dohodki, ki jih je dosegel v preteklem letu, ne presegajo dohodkovnega cenzusa po tej uredbi.
(2) Dohodki iz prejšnjega odstavka so dohodki, ki so obdavčeni z dohodnino, in sicer:
1. dohodek iz dejavnosti in
2. drugi dohodki.
(3) Dohodki iz prejšnjega odstavka se ugotavljajo na naslenji način:
1. dohodek iz dejavnosti:
– če se samozaposlenemu davčna osnova za dohodek iz dejavnosti ugotavlja na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov, se za dohodek štejejo davčno priznani prihodki, zmanjšani za znesek tistih obračunanih obveznih prispevkov za socialno zavarovanje, ki jih je samozaposleni plačal sam. Ta dohodek se ugotovi na podlagi zadnjega obračuna akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti, ki je bil podlaga za odločbo o odmeri dohodnine (v nadaljnjem besedilu: obračun),
– če se samozaposlenemu davčna osnova za dohodek iz dejavnosti ugotavlja z upoštevanjem normiranih odhodkov, se za dohodek šteje prihodek, zmanjšan za znesek tistih obračunanih obveznih prispevkov za socialno zavarovanje, ki jih je samozaposleni plačal sam. Ta dohodek se ugotovi na podlagi zadnje odločbe o odmeri dohodnine;
2. drugi dohodki: se upoštevajo v višini, ki je enaka vsoti davčnih osnov od teh dohodkov, po zakonu, ki ureja dohodnino. Ti dohodki se ugotovijo na podlagi zadnje odločbe o odmeri dohodnine.«.
4. člen
V 11. členu se črta prvi odstavek.
Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta prvi in drugi odstavek.
5. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Izpolnjevanje dohodkovnega cenzusa se ugotavlja vsako leto na podlagi odločbe o odmeri dohodnine upravičenca do plačila prispevkov.
(2) Odločbo o odmeri dohodnine mora upravičenec predložiti ministrstvu najpozneje v 15 dneh od njene vročitve. Kadar upravičenec ni zavezan za odmero dohodnine, mora predložiti o tem potrdilo pristojnega davčnega organa najpozneje do 15. novembra tekočega leta. Če upravičenec z izjavo na predpisanem obrazcu soglaša, ministrstvo samo pridobi odločbo oziroma potrdilo za obdobje trajanja pravice do plačila prispevkov na zahtevo od pristojnega davčnega organa.
(3) Upravičenec, katerega dohodek iz dejavnosti se ugotavlja na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov, mora predložiti poleg odločbe tudi obračun. Če upravičenec z izjavo na predpisanem obrazcu soglaša, ministrstvo samo pridobi odločbo in obračun za obdobje trajanja pravice do plačila prispevkov na zahtevo od pristojnega davčnega organa.«.
6. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ministrstvo izda odločbo, s katero ustavi plačevanje prispevkov za socialno zavarovanje do izdaje nove odločbe o odmeri dohodnine s prvim dnem naslednjega meseca, če ugotovi preseganje dohodkovnega cenzusa.
(2) Ministrstvo izda odločbo iz prejšnjega odstavka tudi, če upravičenec, ki ni dal soglasja iz 12. člena te uredbe, do 15. novembra tekočega leta ne predloži odločbe o odmeri dohodnine oziroma obračuna ali potrdila pristojnega davčnega organa, da ni zavezanec za odmero dohodnine, razen če izkaže, da mu do 15. novembra tekočega leta odločba o odmeri dohodnine ni bila vročena.
(3) Z odločbo iz prvega in drugega odstavka ministrstvo naloži upravičencu tudi vračilo vseh že plačanih akontacij od 1. januarja tekočega leta naprej.
(4) Če upravičenec ne vrne plačanih akontacij iz prejšnjega odstavka, se obveznost iz teh odločb pošlje v izvršitev pristojnemu davčnemu organu.«.
7. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Vloga samozaposlenega za priznanje pravice do prispevkov za socialno zavarovanje vsebuje:
– dokumentacijo, iz katere je razvidno, da pomeni njegovo delo izjemen kulturni prispevek, ali dokazila, iz katerih je razvidno, da opravlja deficitarni poklic, in
– odločbo o odmeri dohodnine oziroma obračun iz 12. člena te uredbe ali potrdilo pristojnega davčnega organa, da ni zavezanec za odmero dohodnine.«.
8. člen
18. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ministrstvo izda odločbo, s katero začne ponovno izplačevati akontacije prispevkov s prvim dnem naslednjega meseca, ko pridobi novo odločbo o odmeri dohodnine, iz katere izhaja, da upravičenec ne presega dohodkovnega cenzusa.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec od pristojnega davčnega organa za obdobje od 1. januarja tekočega leta naprej zahteva vračilo zneska prispevkov za socialno zavarovanje, ki jih je plačal sam, do višine, določene v prvem odstavku 83. člena ZUJIK.
(3) Če je odločba o ustavitvi plačevanja prispevkov za socialno zavarovanje izdana zaradi nepredložitve odločbe o odmeri dohodnine oziroma obračuna ali potrdila pristojnega davčnega organa, da ni zavezanec za odmero dohodnine (drugi odstavek 13. člena te uredbe), in upravičenec le-to naknadno predloži, ministrstvo ponovno izpelje postopek ugotavljanja dohodkovnega cenzusa. Naknadna predložitev ne vpliva na obveznost upravičenca do vrnitve plačanih akontacij iz tretjega odstavka 13. člena te uredbe, razen če ta izkaže, da iz opravičenih razlogov ni mogel predložiti zahtevanega v roku, določenem v drugem odstavku 13. člena te uredbe.«.
9. člen
Doda se 18.a člen, ki se glasi:
»18.a člen
(1) Upravičenec do prispevkov lahko pisno zahteva ustavitev izplačevanja akontacij oziroma njihovo ponovno plačevanje že na podlagi napovedi za odmero dohodnine, in sicer do 31. marca tekočega leta. Ob preseganju cenzusa predloži samo pisno zahtevo, da se mu prenehajo izplačevati akontacije, ob nepreseganju cenzusa pa pisni zahtevi priloži fotokopijo napovedi za odmero dohodnine. Ministrstvo izda o tem odločbo, s katero ustavi oziroma ponovno začne izplačevati akontacije prispevkov s 1. aprilom tekočega leta in ne čaka na izdajo odločbe o odmeri dohodnine.
(2) Če se pozneje z izdajo odločbe o odmeri dohodnine potrdi upravičenost do plačila prispevkov za socialno zavarovanje iz državnih sredstev, lahko upravičenec od pristojnega davčnega organa zahteva vračilo zneska prispevkov za socialno zavarovanje, ki jih je plačal do 1. aprila tekočega leta sam, in sicer do višine, določene v prvem odstavku 83. člena ZUJIK.
(3) Če se pozneje z odločbo o odmeri dohodnine potrdi pravilnost do ustavitve plačila prispevkov za socialno zavarovanje iz državnih sredstev, se upravičencu naloži tudi vrnitev zneska že plačanih prispevkov za socialno zavarovanje do 1. aprila tekočega leta.
(4) Če se pozneje z odločbo o odmeri dohodnine izkaže, da odločba iz prvega odstavka tega člena ni bila utemeljena, upravičenec lahko zahteva vračilo prispevkov za socialno zavarovanje v skladu z drugim odstavkom prejšnjega člena oziroma je dolžan vrniti vse že plačane akontacije od 1. aprila tekočega leta naprej.«.
10. člen
19. člen se črta.
11. člen
V 21. členu se črta tretji odstavek.
12. člen
Za 21. členom se doda nov 21.a člen, ki se glasi:
»21.a člen
Potrdila, izpiske in druge podatke o dejstvih iz uradnih evidenc, ki jih vodijo upravni organi in drugi državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil, ki jih je treba priložiti vlogi kot dokazilo na podlagi te uredbe, pridobi organ, ki odloča o zahtevku predlagatelja.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
Upravičenec, ki je na dan uveljavitve te uredbe upravičen do plačila prispevkov za socialno zavarovanje, lahko do vključno 15. septembra 2006 na podlagi poziva ministrstva v Uradnem listu Republike Slovenije, v osrednjem dnevniku in na spletni strani ministrstva predloži soglasje, da lahko ministrstvo za obdobje trajanja pravice do plačila prispevkov samo pridobi na zahtevo od pristojnega davčnega organa njegovo odločbo o odmeri dohodnine oziroma obračun. Če tega upravičenec ne stori, se šteje, da bo odločbo o odmeri dohodnine oziroma obračun v okviru triletnega razdobja ministrstvu predložil sam.
14. člen
Odločbe o vpisu v razvid samozaposlenih, izdane pred uveljavitvijo te uredbe, ostanejo v veljavi, upravičenci pa lahko predlagajo razširitev vpisa v razvid tudi na vse druge kulturne dejavnosti iz 4. člena ZUJIK, če za to izpolnjujejo pogoje.
15. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 61600-1/2006/7
Ljubljana, dne 6. julija 2006
EVA 2005-3511-0003
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik