Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2006 z dne 18. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2006 z dne 18. 7. 2006

Kazalo

3254. Program priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu prometnih križišč v naselju Kalce – C/12 Logatec po skrajšanem postopku, stran 8076.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.) in 18. in 33. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice, št. 5/99) župan Občine Logatec sprejemam
P R O G R A M P R I P R A V E
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu prometnih križišč v naselju Kalce – C/12 Logatec po skrajšanem postopku
1. člen
(vsebina programa priprave)
S tem programom priprave se opredeli ocena stanja, razloge in pravno podlago za pripravo prostorskega akta, predmet in programska izhodišča, okvirno ureditveno območje, nosilce urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja ter druge udeležence, ki bodo sodelovali pri pripravi, seznam potrebnih strokovnih podlag za načrtovanje predvidene prostorske ureditve, obveznosti v zvezi s financiranjem ter roke za posamezne faze priprave občinskega lokacijskega načrta, podrobneje se določajo programska izhodišča, vsebina strokovnih podlag, navedba in način pridobitve strokovnih rešitev in geodetskih podlag za pripravo Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu prometnih križišč v naselju Kalce – C/12 Logatec.
2. člen
(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo prostorskega akta)
(1) Ocena stanja
Predlog za spremembo prostorskega akta se nanaša na urbanistično in arhitektonsko oblikovanje na parc. št. 1867/1,1867/5 in 1715/22, vse k.o. Gorenji Logatec, ki bi omogočal gradnjo objekta osnovnih dimenzij cca 20 m x 20 m. Objekt bi imel tri etaže višine cca 3 m, namenjene za pisarniške prostore in v pritličju deloma za skladišče. Severni del osnovnega objekta bo velikosti cca 20 m x 10 m in bo dvoetažen. V pritličju bosta delavnica in skladišče, etažna višina bo cca 5 m. V nadstropju bo prostor za razstavne eksponate in predavalnica. Tu bo etažna višina cca 4 m, tako da bo v obeh delih skupna višina objekta cca 9 m. Na zahodni strani bo izdelan vhod v objekt krožne oblike dimenzije cca 5 m x 2 m. Na vzhodni strani bo izdelana vkopana garaža za dva kombija dimenzije cca 10 m x 4 m. V drugi fazi se na severnem delu predvideva izgradnja prizidka dimenzije cca 20 m x 10 m, etažnosti samo pritličje višine cca 5 m. Prizidek bo namenjen povečanju delavniških in skladiščnih površin.
Na parc. št. 1208/81, k.o. Gorenji Logatec gre za možnost graditve prizidka. Predlaga se izgradnja novega prizidka k obstoječemu objektu, sledečih gabaritov: cca 25 m x 12 m. Etažnost objekta; dve etaži višine cca 4 m, namenjene za delavnico v spodnjem delu ter pisarniške prostore zgoraj.
Na parc. št. 1322/5, k.o. Gorenji Logatec se spremeni grafični del odloka v delu, ki se nanaša na uvoz na to parcelo in sicer za spremembo uvoza, ki bo iz vzhodne smeri.
Za parc. št. 1357/3, 1357/6, k.o. Gorenji Logatec se spremenijo pogoji urbanističnega in arhitekturnega oblikovanja obstoječe stavbe in sicer tako, da se tloris stavbe poveča za 130 m2, kar bi zaokrožilo gabarite stavb in jih uskladilo z dejanskim stanjem. Višina in namembnost objekta se ne spreminjata.
Razlogi za začetek postopka sprememb in dopolnitev odloka so pisne pobude, ki so bile vložene dne 21. 4. 2006, 22. 5. 2006, 2. 6. 2006 ter 29. 6. 2006 na Občino Logatec.
(2) Pravna podlaga
Pravna podlaga za pripravo in sprejem sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta so ZUreP-1, Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Logatec za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega 2000, in srednjeročnega družbenega plana Občine Logatec za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjenega 2000, za območje Občine Logatec (Uradni list RS, št. 75/04), Odlok o ureditvenem načrtu prometnih križišč v naselju Kalce – C/12 Logatec (Uradni list RS, št. 51/97).
3. člen
(predmet in programska izhodišča prostorskega akta)
Pobudniki predlagajo spremembo tekstualnega in grafičnega dela odloka, kjer bi se dodala določila za urbanistično oblikovanje območja ter za arhitektonsko oblikovanje objektov in naprav.
4. člen
(okvirno ureditveno območje prostorskega akta)
Območje urejanja se nahaja ob izteku naselja Kalce. Območje urejanja zajema del ureditvenega načrta Križišče Kalce. Območje urejanja leži v poselitvenem območju.
Območje urejanja ureditvenega načrta zajema okvirno naslednje parcelne št.: 1867/1,1867/5, 1715/22, 1208/81, 1322/5, 1357/3, 1357/9, vse k.o. vse Gorenji Logatec.
5. člen
(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja, in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi prostorskega akta)
(1) Nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za vode
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje
– Občina Logatec (ceste)
– Zavod za gozdove RS, OE Ljubljana
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenija, OE Ljubljana
– Zavod za varstvo narave, OE Ljubljana
– Elektro Ljubljana, d.d., PE Ljubljana okolica
– Adriaplin, d.o.o.
– Komunalno podjetje Logatec, d.o.o.
– Telekom Slovenije, d.d., PE Ljubljana.
(2) Drugi udeleženci:
– pripravljavec,
– drugi organi in organizacije, ki jih po potrebi povabi k sodelovanju pripravljavec prostorskega akta, če bi se izkazalo, da rešitve posegajo v njihovo delovno področje.
(3) Kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodna mnenja in pogoje ter soglasja drugih organov, ki niso našteti v prvem in drugem odstavku, se le ta pridobi v postopku.
6. člen
(strokovne podlage)
Strokovne podlage se po potrebi lahko izdelajo, v obsegu in vsebini, kot jih predpisuje Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 85/04).
7. člen
(način pridobitve geodetskih podlag)
Pri pripravi sprememb in dopolnitev odloka pridobitev geodetskih podlag ni potrebna, saj so parcele že locirane, spreminja se le preoblikovanje gabaritov objektov. Če se izkaže potreba, geodetske podlage za obravnavano območje pridobi načrtovalec tega dokumenta.
8. člen
(utemeljitev skrajšanega postopka, priprava in sprejem prostorskega akta po skrajšanem postopku)
(1) Spremembe in dopolnitve odloka se nanašajo na spremembo gabaritov ter namembnosti objekta in ne pomenijo spremembe podrobnejše namenske rabe, ne ovirajo dejavnosti osnovne namenske rabe, ter ne ogrožajo naravnih vrednot, zavarovanih območij in biotske raznovrstnosti ter kulturne dediščine. Spremembe in dopolnitve odloka tudi bistveno ne vplivajo na rabo sosednjih zemljišč ali objektov. Glede na to, da so zakonsko določeni pogoji izpolnjeni, je skrajšani postopek utemeljen.
Skrajšan postopek je utemeljen, ker gre za spremembe in dopolnitve, ki se nanašajo na prostorsko načrtovanje posamičnih objektov, za katere ni predpisana obveznost presoje vplivov na okolje in predlagane spremembe bistveno ne vplivajo na kulturno dediščino in na rabo sosednjih zemljišč ali objektov.
(2) Predviden skrajšani postopek priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev odloka o ureditvenem načrtu prometnih križišč v naselju Kalce – C/12 Logatec:
– obvestilo o nameri priprave sprememb in dopolnitev prostorskega akta,
– sprejem programa priprave,
– objava programa priprave,
– izbira izvajalca,
– pridobivanje smernic za načrtovanje pristojnih nosilcev urejanja prostora – 15 dni,
– priprava strokovnih podlag,
– izdelava predloga prostorskega akta in prva obravnava na občinskem svetu,
– javna razgrnitev in javna obravnava – 15 dni,
– priprava in sprejem stališč do pripomb in predlogov,
– dopolnitev osnutka v skladu s stališči do pripomb in predlogov,
– pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora na dopolnjen predlog – 15 dni,
– druga obravnava na občinskem svetu in sprejem,
– objava v uradnem glasilu.
Postopek, predviden v programu priprave, se lahko zaradi nepredvidenih zunanjih okoliščin spremeni.
9. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem prostorskega akta)
Sredstva za financiranje izdelave strokovnih podlag ter pripravo in sprejem odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu prometnih križišč v naselju Kalce – C/12 Logatec, zagotovi Občina Logatec iz proračuna za leto 2006.
10. člen
(končne določbe)
Progam priprave se objavi v Uradnem listu RS in prične veljati naslednji dan po objavi.
Šifra: 3505-11/2006-3
Logatec, dne 11. julija 2006
Župan
Občine Logatec
Janez Nagode l.r.

AAA Zlata odličnost