Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2006 z dne 18. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2006 z dne 18. 7. 2006

Kazalo

3255. Program priprave sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu obrtno-industrijska cona P2/26 Logatec (UPB) po skrajšanem postopku, stran 8078.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.) in 18. in 33. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice, št. 5/1999) župan Občine Logatec sprejemam
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu obrtno-industrijska cona P2/26 Logatec (UPB) po skrajšanem postopku
1. člen
(vsebina programa priprave)
S tem programom priprave se opredeli ocena stanja, razloge in pravno podlago za pripravo prostorskega akta, predmet in programska izhodišča, okvirno ureditveno območje, nosilce urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja ter druge udeležence, ki bodo sodelovali pri pripravi, seznam potrebnih strokovnih podlag za načrtovanje predvidene prostorske ureditve, obveznosti v zvezi s financiranjem ter roke za posamezne faze priprave občinskega lokacijskega načrta, podrobneje se določajo programska izhodišča, vsebina strokovnih podlag, navedba in način pridobitve strokovnih rešitev in geodetskih podlag za pripravo sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu obrtno-industrijska cona P2/26 Logatec.
2. člen
(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo prostorskega akta)
(1) Ocena stanja
Skladno z veljavnim Odlokom o ureditvenem načrtu Obrtno-industrijska cona P2/26 Logatec (UPB – Uradne objave občine Logatec, Logaške novice, št. 12/2004) ležijo parcelne številke predvidenih sprememb in dopolnitev v Sektorju II, kjer je 31 novih objektov; nadalje ležijo v podsektorju 39 in 40 in imajo oznake 391, 392, 401, 402, 403 in 404. Novi objekt od 391 do 395 in od 401 do 405 so objekti zasnovani kot ali posamični objekti ali dva četvorčka in en dvojček.
Razlogi za začetek postopka Sprememb in dopolnitev odloka je pisna pobuda podjetij Algoja, d.o.o. in AS impex, d.o.o. ter podjetja Silan, d.o.o., ki so dne 26. 4. 2006 oziroma 29. 5. 2006 na Občino Logatec vložili pobude za spremembo obstoječe zazidave v obrtno industrijski coni Logatec. Občinski svet je pobudo obravnaval na 27. redni seji, dne 1. 6. 2006 in jo sprejel, s tem pa omogočil pričetek postopka za spremembo prostorskega akta, kot ga narekuje Zakon o urejanju prostora.
(2) Pravna podlaga
Pravna podlaga za pripravo in sprejem sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta so ZUreP-1, Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Logatec za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega 2000, in srednjeročnega družbenega plana Občine Logatec za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjenega 2000, za območje Občine Logatec (Uradni list RS, št. 75/04), Odlok o ureditvenem načrtu Obrtno-industrijska cona P2/26 Logatec – uradno prečiščeno besedilo (Uradne objave občine Logatec, Logaške novice, št. 12/2004).
3. člen
(predmet in programska izhodišča prostorskega akta)
Pobudnik predlaga spremembo tekstualnega in grafičnega dela odloka, ki se v 18. členu nanaša na določanje gabaritov objektov. Predmet pobude je tako sprememba določil za urbanistično oblikovanje območja ter za arhitektonsko oblikovanje objektov in naprav.
Pobudniki predlagajo spremembo in dopolnitev ureditvenega načrta OIC P2/26 Logatec, za parc. št. 865/3, 865/4, 871, 900/1 in 1560/2 vse k.o. Dolenji Logatec.
Predlagatelj predlaga spremembo zazidave na navedenih zemljiščih tako, da se obdrži stik z objektom 404 tako, da se združita objekta 403 in 402, kot je načrtovano; na zgoraj navedenih parcelah pa se zgradi nov objekt, v skupni dolžini 64,68 m. Širina novega objekta v smeri S-J se ne spreminja, s čimer ostanejo odmiki od ceste in parcelnih mej nespremenjeni. Višina objekta in etažnost se ne spreminja.
Drugi del predloga se nanaša na spremembo oziroma združevanje objektov 391 in 392.
4. člen
(okvirno ureditveno območje prostorskega akta)
Območje urejanja se nahaja v južnem delu naselja Logatec, natančneje na desni strani državne ceste (v smeri vožnje proti Logatcu), ki se priključi na avtocesto.
Območje urejanja zajema parcelne št. 865/3, 865/4, 871, 900/1 in 1560/2, vse k.o. Dolenji Logatec, ki ležijo v poselitvenem območju.
Obravnavano območje urejanja je namenjeno gradnji poslovnih in proizvodnih prostorov za poslovno, proizvodno in obrtno dejavnost, gostinstvo in trgovino, z vso potrebno cestno, komunalno in energetsko infrastrukturo, zvezami ter zelenimi in prostimi površinami zagotovijo, da ne povzročajo večjih obremenitev okolja in ne dosegajo dovoljenih ravni hrupa.
Osnovna namenska raba se s sprejemanjem sprememb in dopolnitev Odloka ne spreminja.
5. člen
(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja, in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi prostorskega akta)
(1) Nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za vode
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje
– Občina Logatec (lokalne ceste)
– Zavod za gozdove RS, OE Ljubljana
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenija, OE Ljubljana
– Zavod za varstvo narave, OE Ljubljana
– Elektro Ljubljana, d.d., PE Ljubljana okolica
– Adriaplin, d.o.o.
– Komunalno podjetje Logatec, d.o.o.
– Telekom Slovenije, d.d., PE Ljubljana.
(2) Drugi udeleženci:
– pripravljavec,
– drugi organi in organizacije, ki jih po potrebi povabi k sodelovanju pripravljavec prostorskega akta, če bi se izkazalo, da rešitve posegajo v njihovo delovno področje.
(3) Kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodna mnenja in pogoje ter soglasja drugih organov, ki niso našteti v prvem in drugem odstavku tega člena, se le ta pridobi v postopku.
6. člen
(strokovne podlage)
Pri pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu obrtno industrijska cona P2/26 Logatec pridobitev strokovnih podlag ni potrebna, saj sprejem sprememb in dopolnitev ne ovira dejavnosti osnovne namenske rabe, ne ogroža naravnih vrednot, zavarovanih območij in biotske raznovrstnosti ter kulturne dediščine in bistveno ne vpliva na rabo sosednjih zemljišč ali objektov.
Strokovne podlage se po potrebi lahko izdelajo, v obsegu in vsebini, kot jih predpisuje Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 85/04).
7. člen
(način pridobitve geodetskih podlag)
Pri pripravi Sprememb in dopolnitev odloka pridobitev geodetskih podlag ni potrebna, saj so parcele že locirane, spreminja se le preoblikovanje gabaritov objektov. Če se izkaže potreba, geodetske podlage za obravnavano območje pridobi načrtovalec tega dokumenta.
8. člen
(utemeljitev skrajšanega postopka, priprava in sprejem prostorskega akta po skrajšanem postopku)
(1) Spremembe in dopolnitve odloka se nanašajo na spremembo gabaritov ter namembnosti objekta in ne pomenijo spremembe podrobnejše namenske rabe, ne ovirajo dejavnosti osnovne namenske rabe, ter ne ogrožajo naravnih vrednot, zavarovanih območij in biotske raznovrstnosti ter kulturne dediščine. Spremembe in dopolnitve odloka tudi bistveno ne vplivajo na rabo sosednjih zemljišč ali objektov. Glede na to, da so zakonsko določeni pogoji izpolnjeni, je skrajšani postopek utemeljen.
Skrajšan postopek je utemeljen, ker gre za spremembe in dopolnitve, ki se nanašajo na prostorsko načrtovanje posamičnih objektov, za katere ni predpisana obveznost presoje vplivov na okolje in predlagane spremembe bistveno ne vplivajo na kulturno dediščino in na rabo sosednjih zemljišč ali objektov.
(2) Predviden skrajšani postopek priprave in sprejemanja odloka sprememb in dopolnitev odloka o ureditvenem načrtu obrtno-industrijska cona P2/26 Logatec (UPB) – po skrajšanem postopku:
– obvestilo o nameri priprave sprememb in dopolnitev prostorskega akta,
– sprejem programa priprave,
– objava programa priprave,
– izbira izvajalca,
– pridobivanje smernic za načrtovanje pristojnih nosilcev urejanja prostora – 15 dni,
– priprava strokovnih podlag,
– izdelava predloga prostorskega akta in prva obravnava na občinskem svetu,
– javna razgrnitev in javna obravnava – 15 dni,
– priprava in sprejem stališč do pripomb in predlogov,
– dopolnitev osnutka v skladu s stališči do pripomb in predlogov,
– pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora na dopolnjen predlog – 15 dni,
– druga obravnava na občinskem svetu in sprejem,
– objava v uradnem glasilu.
Postopek, predviden v programu priprave, se lahko zaradi nepredvidenih zunanjih okoliščin spremeni.
9. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem prostorskega akta)
Sredstva za financiranje izdelave strokovnih podlag ter pripravo in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu obrtno-industrijska cona P2/26 Logatec, zagotovi Občina Logatec iz proračuna za leto 2006.
10. člen
(končne določbe)
Progam priprave se objavi v Uradnem listu RS in prične veljati naslednji dan po objavi.
Šifra: 3505-10/2006-3
Logatec, dne 12. julija 2006
Župan
Občine Logatec
Janez Nagode l.r.

AAA Zlata odličnost