Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2006 z dne 27. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2006 z dne 27. 6. 2006

Kazalo

2876. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pogojih odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Luče, stran 7049.

Občinski svet Občine Luče je na podlagi 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98), 26. člena Zakona o varstvu okolja ZVO 1 (Uradni list RS, št. 41/04, 17/06, 20/06, 28/06), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 55/05 – uradno prečiščeno besedilo), ter 16. člena Statuta Občine Luče na 2. dopisni seji dne 20. 6. 2006 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o pogojih odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Luče
1. člen
Prvi odstavek 3. člena Odloka o pogojih odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Luče (Uradno glasilo Zgornjesavinskih občin, št. 5/99) se spremeni tako, da se glasi.
»Za izvajalca javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda (v nadaljnjem besedilu: javna kanalizacija) v občini Luče se določi Javno podjetje Komunala, d.o.o., Mozirje (v nadaljevanju izvajalec).«.
2. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Na območjih, kjer javna kanalizacija ne poteka, je obvezna izgradnja lastnih objektov za čiščenje odpadnih vod (greznice, čistilne naprave). Lastni objekti za čiščenje odpadnih vod, ki morajo biti zgrajeni v skladu z veljavnimi predpisi, imajo na območjih, kjer je po občinskih planih predvidena gradnja kanalizacije, lahko samo začasen značaj.«.
3 člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Uporabnikom, ki niso priključeni na javno kanalizacijo, mora objekte za čiščenje odpadnih voda prazniti izvajalec s posebnimi vozili za praznjenje, vsebino pa odvažati na centralno čistilno napravo. Praznjenje greznic se izvaja po Pravilniku o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode najmanj enkrat v štirih letih, na podlagi naročila uporabnikov pa tudi večkrat. Uporabniki, ki so lastniki malih čistilnih naprav so dolžni upoštevati Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 103/02) in z izvajalcem skleniti pogodbo o upravljanju ali izvajanju monitoringa. Uporabniki morajo za namen praznjenja in izvajanja monitoringa omogočiti dostop do objektov za čiščenje odpadnih voda s specialnimi vozili. Izvajalec je dolžan voditi evidenco uporabnikov z individualnimi greznicami, na podlagi katere se pripravlja vsakoletni terminski plan praznjenja ter redno poročati ministrstvu, pristojnemu za okolje.«.
4. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Izvajalec lahko odda praznjenje greznic po pogodbi tudi drugim podizvajalcem, vendar pod enakimi pogoji za uporabnika.
Naročila za praznjenje greznic se zbirajo izključno pri upravljavcu javne kanalizacije. Podizvajalci iz prvega odstavka tega člena sprejemajo naročila samo od izvajalca in so mu dolžni redno posredovati podatke o izvedenem delu.«.
5. člen
V 25. členu se doda drugi odstavek, ki se glasi:
»Uporabniki – lastniki objektov za čiščenje odpadnih vod so izvajalcu dolžni plačati stroške monitoringa in ravnanja z odpadnimi mulji iz naprav. Osnova za obračun so dejanske količine izvršenih storitev po cenah, ki jih je predhodno potrdila skupščina javnega podjetja – izvajalca.«.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-3/2006
Luče, dne 20. junija 2006
Župan
Občine Luče
Ciril Rosc l.r.

AAA Zlata odličnost