Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2006 z dne 15. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2006 z dne 15. 6. 2006

Kazalo

2681. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja DL J3-C3 Center Tržaška cesta – del, stran 6769.

Na podlagi 23. in 72. člena Zakona o urejanju prostora ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) in 33. člena Statuta Občine Logatec (Uradni list RS, št. 27/05) je Občinski svet Občine Logatec na svoji 27. redni seji dne 1. 6. 2006 sprejel
O D L O K
o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja DL J3-C3 Center Tržaška cesta – del
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme občinski lokacijski načrt za območje urejanja DL J3-C3 Center Tržaška cesta – del, ki ga je izdelal URBI d.o.o. Oblikovanje prostora iz Ljubljane pod številko 6003, februarja 2006.
2. člen
(vsebina občinskega lokacijskega načrta)
Občinski lokacijski načrt iz 1. člena tega odloka določa mejo območja urejanja, funkcijo območja, umestitev načrtovanih ureditev v prostor, vplive in povezave s sosednjimi območji, pogoje za prometno, energetsko, komunalno in drugo gospodarsko infrastrukturo, rešitve in ukrepe za varstvo okolja, ohranjanja narave in trajnostno rabo naravnih dobrin, rešitve in ukrepe za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, elemente za zakoličenje, etapnost, tolerance in nadzor nad izvajanjem odloka.
3. člen
(vsebina občinskega lokacijskega načrta)
   Občinski lokacijski načrt iz 1. člena tega odloka vsebuje:
  1. Besedilo:
   – odlok o občinskem lokacijskem načrtu,
  2. Grafični del:
  – izsek iz PUP                 M 1:5.000
  – lega prostorske ureditve v širšem prostoru  M 1:1.000
  – katastrski načrt               M 1:1.000
  – katastrski načrt z vrisano mejo območja     M 1:500
  – geodetski načrt z vrisano mejo območja     M 1:500
  – umestitev načrtovane ureditve v prostor     M 1:500
  – prikaz vplivov načrtovanih ureditev       M 1:500
  – zasnova prometne ureditve            M 1:500
  – zasnova komunalne in energetske
infrastrukture                    M 1:500
  – zasnova varstva pred požarom          M 1:500
  – elementi za zakoličenje             M 1:500
  3. Priloge občinskega lokacijskega načrta:
  – obrazložitev in utemeljitev lokacijskega načrta
  – smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
II. UREDITVENO OBMOČJE
4. člen
(obseg ureditvenega območja)
Ureditveno območje občinskega lokacijskega načrta obsega zemljišče zdravstvenega doma, parcelo št. 30/1 del, 30/2, 30/3 k.o. Dolenji Logatec.
5. člen
(funkcija ureditvenega območja)
Ureditveno območje je namenjeno za zdravstveni dom s spremljajočimi objekti in ureditvami, prometne ureditve, komunalne, energetske in telekomunikacijske priključke ter ureditve za varovanje okolja.
III. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE
V PROSTOR
6. člen
(lokacijski pogoji za nadzidavo in dozidavo
zdravstvenega doma)
(1) Predvideno je povečanje zdravstvenega doma z nadzidavo osrednjega dela objekta in dozidavo na jugovzhodni strani objekta.
(2) Nadzidava objekta:
– predvidena je nadzidava osrednjega dela objekta,
– tlorisna velikost nadzidave bo 36,00 x 17,50 m, usklajeno s tlorisno velikostjo obstoječega objekta,
– nadzidava se izvede nad prvim nadstropjem. Nova etažnost osrednjega dela objekta bo P+2,
– streha nadzidanega dela objekta bo ravna, dopustna je položna dvokapnica,
– oblikovanje fasade mora biti v skladu z oblikovanjem celotnega objekta,
– dostop bo po notranjih vertikalnih komunikacijah.
(3) Dozidava objekta:
– dozidava je predvidena na jugovzhodni strani obstoječega objekta,
– tlorisna velikost dozidave bo 14,00 x 12,00 m,
– etažnost dozidave bo P+2 in bo usklajena z etažnostjo osrednjega dela objekta,
– gotova tla posamezne etaže prizidka bodo po višini usklajene s tlemi osrednjega dela objekta,
– streha prizidka bo ravna, dopustna je položna dvokapnica, v oblikovanju enaka predvideni strehi nadzidave,
– oblikovanje prizidka mora biti v skladu z oblikovanjem celotnega objekta,
– dostop bo po notranjih komunikacijah. Nov vhod je predviden na severovzhodni fasadi prizidka.
7. člen
(vplivi in povezave prostorske ureditve s sosednjimi območji)
Nadzidava in dozidava zdravstvenega doma ne bo poslabšala bivalnih in delovnih pogojev v sosednjih objektih in na zemljiščih ter ne bo imela negativnih vplivov na okolje.
IV. ZASNOVA PROJEKTNE REŠITVE PROMETNE INFRASTRUKTURE
8. člen
(dostopi in dovozi, interni in mirujoč promet)
(1) Zdravstveni dom se prometno napaja z Notranjske ceste na severovzhodni strani objekta. Dostopi in dovozi se ne spreminjajo.
(2) Parkirni prostori se preuredijo tako, da se zagotovi zelenica ob pločniku Notranjske ceste in neoviran dostop do lekarne in vhoda v zdravstveni dom.
(3) Servisni in urgentni dostop do sosednjega poslovnega objekta in do vhoda na vzhodni fasadi zdravstvenega doma se razširi proti severu, na parcelo št. 30/1.
V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE IN OBVEZNOST PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NANJO
9. člen
(projektne rešitve)
(1) Objekt je priključen na javna omrežja za oskrbo z vodo, električno energijo, plin, odvajanje odpadnih vod in telekomunikacijsko omrežje ter reden odvoz komunalnih odpadkov.
(2) Nadzidava in prizidava objekta bosta priključena na inštalacije obstoječega objekta.
(3) Dopustne so novogradnje, rekonstrukcije in povečanja zmogljivosti posameznih vodov in priključkov.
(4) Preveriti je potrebno zmogljivost vodovodnega priključka in ga po potrebi obnoviti.
(5) Predvidena je rekonstrukcija javnega vodovoda s hidrantnim omrežjem po Notranjski cesti.
(6) Preveriti je potrebno zmogljivost priključka na kanalizacijsko omrežje in ga po potrebi obnoviti.
(7) Padavinske vode s strehe objekta se odvajajo v ponikovalnice preko peskolovov, padavinske vode s prometnih površin se odvajajo preko peskolova in lovilca olj v ponikovalnico.
(8) Zbirno in odjemno mesto za komunalne odpadke mora biti urejeno za zbiranje ločenih odpadkov in tudi za ločeno zbiranje specifičnih medicinskih odpadkov.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE IN TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN
10. člen
(varstvo tal in voda)
(1) Pri gradnji se uporabljajo transportna sredstva in gradbeni stroji, ki so tehnično brezhibni, ter materiali, za katere obstajajo dokazila o njihovi neškodljivosti za okolje. Na transportnih in gradbenih površinah ter deponijah gradbenih materialov se preprečijo emisije prahu z vlaženjem. Predvideti je treba posebne ukrepe za ravnanje, odstranitev in odlaganje materialov, ki vsebujejo škodljive in nevarne snovi.
(2) V primeru nepredvidenih izpustov nevarnih snovi, je treba nastalo situacijo takoj sanirati, snovi ustrezno pobrati in predati pooblaščenim organizacijam.
11. člen
(varstvo zraka)
(1) V času gradnje je potrebno upoštevati in izvajati ukrepe pred prekomernim onesnaževanjem zraka tako, da ne presežejo dovoljenih nivojev. Ti ukrepi so predvsem: vlaženje in prekrivanje sipkih materialov in nezaščitenih površin, prepoved kurjenja, uporaba tehničnih plinov po predpisih itd.
(2) Stroji in naprave, ki povzročajo prašne emisije morajo biti opremljeni z ustrezno odsesovalno napravo s filtri. Zagotovljeno mora biti redno vzdrževanje naprav in praznjenje silosov.
12. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Območje lokacijskega načrta uvrščamo v I. območje varstva pred hrupom.
(2) Ukrepi za varovanje pred prekomernim hrupom morajo biti izvedeni v skladu s predpisi, ki urejajo hrup v naravnem in življenjskem okolju in s predpisi, ki urejajo hrup zaradi cestnega in železniškega prometa.
(3) Vse naprave, ki so lahko vir hrupa in delovna mehanizacija morajo imeti ustrezne certifikate.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
13. člen
(varstvo pred požarom)
(1) Objekt, nadzidava in prizidek morajo biti zasnovani tako, da bo možen hiter in varen umik na prosto iz kateregakoli mesta v objektu.
(2) V skladu s požarnimi obremenitvami je potrebno zagotoviti požarno ločitev posameznih prostorov v objektu.
(3) Dovozi z Notranjske ceste ter utrjene površine ob objektu omogočajo dostop intervencijskim vozilom in gasilcem v skladu s standarom za tovrstne ureditve.
(4) Delovne površine za gasilce so na Notranjski cesti in na dovozu do objekta.
(5) Požarna voda bo zagotovljena z rekonstrukcijo vodovoda s hidrantnim omrežjem v letih 2006/2007.
(6) V novih prostorih je predvideno notranje hidrantno omrežje. Notranje hidrantno omrežje v obstoječem objektu se obnovi v skladu s tehničnimi normativi.
(7) V objektu je predviden sistem zgodnjega odkrivanja in javljanja požarov.
(8) Na jugovzhodni strani objekta je predviden požarni zid.
VIII. NAČRT ZAKOLIČBE PARCELACIJE
14. člen
(načrt zakoličbe)
Elementi za zakoličenje prizidka so prikazani v grafični prilogi.
IX. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
TER DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE LOKACIJSKEGA NAČRTA
15. člen
(etape izvajanja)
Občinski lokacijski načrt se bo izvajal v eni etapi. Dopustno je izvajanje v več etapah, glede na potrebe in funkcionalnih zahtev in organizacijo gradbišča.
16. člen
(organizacija gradbišča)
(1) Organizacija gradbišča mora upoštevati zahtevo, da je dejavnost zdravstvenega doma med gradnjo nemotena.
(2) Gradnja nadzidave in prizidka ter zunanjih ureditev ne sme imeti škodljivih vplivov na dejavnost zdravstvenega doma (hrup, prah ...).
X. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
17. člen
Investitorji in izvajalci so dolžni:
(1) Zagotoviti urejanje prometne ter komunalne in energetske infrastrukture usklajeno z gradnjo nadzidave in prizidka.
(2) Urediti pripadajoče zelene površine sočasno z dograditvijo objekta.
XI. TOLERANCE
18. člen
(dovoljena odstopanja)
(1) Pri realizaciji občinskega lokacijskega načrta so dopustna odstopanja od rešitev, določenih s tem odlokom, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer ter pri projektiranju objekta in ureditev, poiščejo rešitve, ki so glede na tehnologijo in funkcionalne zahteve ustreznejše in primernejše z gradbeno tehničnega, oblikovalskega ali okoljevarstvenega vidika, s katerim pa se ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere.
(2) Dopustna so odstopanja tlorisnih in višinskih gabaritov do +/- 1,0 m, ob upoštevanju odmikov od sosednjih zemljišč.
(3) Odstopanja so odstopanja zunanjih ureditev od prikazanih, zaradi ustreznejših rešitev dostopov, urgentnih in servisnih dostopov in potreb mirujočega prometa.
(4) Dopustne so spremembe poteka komunalnih in energetskih vodov in naprav ter mesta priključevanja od prikazanih, kolikor gre za prilagajanje stanju na terenu, lastništvu, izboljšavam tehničnih rešitev, ki so primernejše z oblikovalskega, prometno tehničnega, ozelenitvenega ali okoljevarstvenega vidika, s katerimi pa se ne smejo poslabšati prostorski in okoljski pogoji ali prejudicirati in ovirati bodoče ureditve, ob upoštevanju veljavnih predpisov za tovrstna omrežja in naprave. Medsebojni odmiki in križanja morajo biti v skladu s tehničnimi normativi in standardi.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor.
20. člen
Občinski lokacijski načrt iz 1. člena odloka je na vpogled na Upravni enoti Logatec in na Občini Logatec.
21. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 3505-2/2006-10
Logatec, dne 2. junija 2006
Župan
Občine Logatec
Janez Nagode l.r.

AAA Zlata odličnost