Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2006 z dne 15. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2006 z dne 15. 6. 2006

Kazalo

2677. Program priprave Občinskega lokacijskega načrta za območje urejanja VP 2/1 Tobačna tovarna in dele območij urejanja VS 2/5 Postojnska ulica in CS 2/39 Vrtača, stran 6762.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 in 58/03 – ZZK-1; ZUreP-1) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) sprejemam
P R O G R A M P R I P R A V E
Občinskega lokacijskega načrta za območje urejanja VP 2/1 Tobačna tovarna in dele območij urejanja VS 2/5 Postojnska ulica in CS 2/39 Vrtača
1. člen
S tem programom se podrobneje določajo programska izhodišča, seznam potrebnih strokovnih podlag, način pridobitve strokovnih rešitev in geodetskih podlag za pripravo Občinskega lokacijskega načrta za območje urejanja VP 2/1 Tobačna tovarna in dele območij urejanja VS 2/5 Postojnska ulica in CS 2/39 Vrtača (v nadaljevanju: OLN), subjekti, ki sodelujejo pri pripravi OLN, ter roki za posamezne faze OLN.
2. člen
Ocena stanja razlogi in pravna podlaga
(1) Ocena stanja, urbanistična dokumentacija in razlogi za pripravo novega OLN
Obravnavano območje VP 2/1 Tobačna tovarna in del območja urejanja VS 2/5 Postojnska ulica se urejata z Odlokom o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V2 Trnovo – Tržaška cesta (Uradni list SRS, št. 6/88, 18/88 in Uradni list RS, št. 40/92, 5/93, 11/95, 40/97, 50/97, 65/98, 60/99, 63/99, 60/01, 85/02 – odločba US, 98/02 in 79/04), del območja CS 2/39 Vrtača pa z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojev za območja urejanja v mestnem središču (Uradni list SRS, št. 13/88 in Uradni list RS, št. 21/90, 16/91, 15/93, 61/94, 34/96, 22/98, 68/99, 77/02 in 69/03).
Veljavni prostorski ureditveni pogoji v območju urejanja VP 2/1 Tobačna tovarna, ki predstavlja večji del površin ureditvenega območja, dovoljujejo do sprejetja prostorskega izvedbenega načrta samo nujna vzdrževalna dela in posege v prostor v zvezi s komunalnim urejanjem ter tiste nujne funkcionalne dopolnitve objekta, brez katerih ni mogoče izvajati osnovne dejavnosti.
Ker je Tobačna tovarna prenehala s proizvodnjo, dovoljeni gradbeni posegi po veljavnem PUP-u ne ustrezajo več razvojnim nameram mesta ter večinskega lastnika zemljišča IMOS-G, d.o.o. Izdelati je treba nov prostorski akt, ki bo omogočil uresničitev načrtovanih programov.
(2) Pravna podlaga
Območje urejanja VP 2/1 Tobačna tovarna je v Dolgoročnem planu občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje Mestne občine Ljubljana (Uradni list SRS, št. 11/86 in Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 62/94, 33/97, 72/98, 13/99, 26/99, 28/99, 41/99, 79/99, 98/99, 31/00, 36/00, 59/00, 75/00, 37/01, 63/02, 52/03, 70/03 – odločba US, 64/04 in 69/04) opredeljeno kot površine za proizvodnjo, skladišča in terminale. V strategiji prostorskega razvoja občine in prostorskem redu občine (v nadaljevanju: SPRO in PRO), ki sta v izdelavi (Program priprave Uradni list RS, št. 109/05), je predvidena sprememba namembnosti območja. Kot izhodišče za spremembo namembnosti je Mestni svet Mestne občine Ljubljana 9. julija 2002 sprejel Prostorsko zasnovo Mestne občine Ljubljana, kjer je območje kompleksa Tobačne tovarne opredeljeno kot območje mešane rabe.
Pravna podlaga za pripravo OLN je ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 in 58/03 – ZZK-1), ki v 22. členu določa, da se prostorski akti različne vrste, ki obravnavajo isto prostorsko ureditev, lahko pripravljajo, obravnavajo in sprejemajo sočasno.
3. člen
Predmet in programska izhodišča OLN
(1) Obseg in predviden program
Predvidena je preobrazba industrijskega kompleksa Tobačne tovarne v območje z mešanim programom. Obstoječi objekti, ki so varovani z vidika kulturne dediščine se prenovijo, ostali objekti se porušijo. V severozahodnem delu območja se načrtuje novogradnja. 60 % novih površin bo namenjenih stanovanjem, ostale površine pa poslovnim in spremljajočim dejavnostim. Površine in dejavnosti bodo podrobneje opredeljene na podlagi strokovnih podlag.
Kletne etaže bodo namenjene parkiranju.
(2) Promet
Prometna navezava ureditvenega območja bo preko obstoječih obodnih cest. Obodne ceste se bodo na podlagi izdelanih strokovnih podlag in v skladu s potrebami novega programa in smernicami nosilcev urejanja prostora preuredile.
Parkiranje osebnih vozil za programe v ureditvenem območju bo zagotovljeno v sklopu ureditvenega območja, praviloma pod nivojem terena.
Pri zagotavljanju parkirnih mest za obstoječe in predvidene programe je treba upoštevati naslednje normative:
2 parkirni mesti/stanovanje
1 parkirno mesto/30 m2 netto poslovne površine
Prouči se možnost prekrivanja/izmenjave parkirnih mest različnih dejavnosti.
V območju se prouči možnost umestitve javne garažne hiše, za potrebe mesta.
(3) Komunalna ureditev
V okviru komunalne ureditve se povzamejo obstoječi komunalni vodi in predvidijo prestavitve ter nove komunalne ureditve.
(4) Varovanje okolja
V OLN se upoštevajo pogoji iz odloka, ki urejajo varovanje vodnih virov. Določi se stopnjo zaščite pred hrupom ter predvidijo posegi in merila v zvezi z varovanjem pred hrupom. Opredelijo se pogoji za zagotovitev čistosti zraka. Opredeli se osončenost objektov.
Izdelati je treba celovito presojo vplivov na okolje.
(5) Varovanje naravnih vrednot in kulturne dediščine
Obravnavana nepremičnina se nahaja v območju kulturne dediščine Ljubljana – Tobačna tovarna, ki je na Ministrstvu za kulturo vpisano v register nepremičnine kulturne dediščine pod evidenčno številko oziroma številko predloga za vpis (EŠD: 9437).
Obravnavana nepremičnina se nahaja v območju kulturnega spomenika Ljubljana – Arheološko najdišče Ljubljana (EŠD: 329), ki je razglašen z Odlokom o razglasitvi arheološkega kompleksa v ljubljanskih občinah za kulturni in zgodovinski spomenik (Uradni list RS, št. 46/90).
Obravnavana nepremičnina se nahaja v območju naravne vrednote lokalnega pomena Ljubljana Vič – bukev 1 (Identif. št. 8816), ki je določena s Pravilnikom o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 111/04).
(6) Ostale usmeritve
Določi se etapnost posegov.
Opredeli se rešitve in ukrepe za obrambo ter za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Opredeli se gradbeno tehnična protipotresna sanacija obstoječih objektov.
4. člen
Ureditveno območje OLN
Ureditveno območje OLN obsega prostor med železniško progo na severu, Tivolsko cesto na vzhodu, Oražmovo ulico na zahodu in Tržaško cesto na jugu. Velikost je okoli 80.000 m2. Ureditveno območje se v fazi izdelave dokumenta lahko spremeni.
5. člen
Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi prostorskega akta
(1) Nosilci urejanja prostora:
1. JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o. (Področje oskrbe z vodo, Področje odvajanja odpadnih voda)
2. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana.
3. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana
4. MOL, MU, Oddelek za gospodarske javne službe in promet
5. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje (Urad za okolje, Urad za upravljanje z vodami)
6. JP Elektro Ljubljana d.d., DEE Ljubljana mesto
7. JP Energetika Ljubljana p.o. (Oskrba s plinom, Daljinska oskrba s toplotno energijo)
8. RS, Ministrstvo za obrambo (Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Uprava RS za zaščito in reševanje, Direktorat za obrambne zadeve – Sektor za civilno obrambo)
9. Telekom Slovenije d.d.
10. RS, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste
11. Javna razsvetljava d.d.
12. JP Snaga
13. Javna agencija za železniški promet RS
14. Geoplin plinovodi d.o.o.
(2) Drugi udeleženci:
1. MOL, MU, Oddelek za gospodarjenje z zemljišči, Ambrožev trg 7, Ljubljana.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave OLN izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
6. člen
Seznam potrebnih strokovnih podlag
Za izdelavo OLN se uporabijo strokovne podlage, študije, raziskave in ostala gradiva, ki so bila že izdelana za obravnavano območje v postopku izdelave SPRO in PRO in v okviru arhitekturnih delavnic (strokovna gradiva arhitekturnih delavnic in natečaja), ki jih je organiziral investitor. Dopolnijo se tako, da vsebujejo:
1. Analiza obstoječega stanja širšega območja z usmeritvami oziroma izhodišči za izdelavo OLN:
– vplivi, povezave in soodvisnosti s sosednjimi območji,
– značilnosti grajenega prostora:
1. morfologija pozidave,
2. tipologija objektov,
3. gabariti objektov,
4. ambientalne značilnosti območja,
5. kvalitetni pogledi,
6. gostota pozidave,
7. namembnost površin in objektov,
8. osrednje dejavnosti in javni standard,
9. zelene površine itd.
2. Analiza obstoječega stanja ureditvenega območja z usmeritvami oz izhodišči za izdelavo OLN:
– kulturna dediščina,
– naravne vrednote,
– parcelacija in lastništvo,
– analiza stanja obstoječih objektov.
3. Kot podlago za izdelavo OLN se izdela tudi:
– konservatorske smernice za posege v spomeniško varovane stavbe;
– prometno študijo;
– geomehansko in hidrogeološko poročilo;
– strokovno mnenje glede gradnje garaž z ozirom varovanja vodnih virov in glede drugih možnih vplivov na stanovanjsko okolje;
– programsko idejno zasnovo komunalnih vodov;
– študije z vidika varovanja okolja (osončenje, čistost zraka, študijo obremenitve s hrupom itd.);
– morebitne druge dodatne ekspertize in poročila.
V skladu z zahtevami nosilcev urejanja prostora se po potrebi opredelijo še druge strokovne podlage.
7. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovna rešitev bo pridobljena z javnim natečajem, ki ga financira investitor IMOS-G, d.o.o., Ljubljana.
8. člen
Način pridobitve geodetskih podlag
Digitalni geodetsko-katastrski načrt pridobi Oddelek za urbanizem MU MOL iz uradne evidence Geodetske uprave RS. Investitor pridobi reambuliran posnetek, ki mora biti uradno potrjen.
9. člen
Roki za pripravo OLN
Izdelava strokovnih podlag je predvidena 6 mesecev po prostorski konferenci. Sprejem predloga OLN je predviden sočasno s sprejemom SPRO in PRO, predvidoma eno leto in pol po prostorski konferenci.
10. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem OLN
Naročnik in investitor OLN je IMOS-G, d.o.o., Ljubljana, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Obveznosti investitorja se določijo z dogovorom o sodelovanju med Mestno občino Ljubljana in investitorjem.
11. člen
Ta program se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in prične veljati naslednji dan po objavi.
Šifra: 3505-8/2006-1
Ljubljana, dne 22. maja 2006
Županja
Mestne občine Ljubljana
Danica Simšič l.r.

AAA Zlata odličnost