Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2006 z dne 16. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2006 z dne 16. 5. 2006

Kazalo

2159. Odlok o pokopališkem in pogrebnem redu na območju Občine Šentjur, stran 5436.

Na podlagi 12. in 25. člena Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84, 5/90, in Uradni list RS, št. 17/91, 13/93, 66/93), 4. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet Občine Šentjur na 25. redni seji dne 20. aprila 2006 sprejel
O D L O K
o pokopališkem in pogrebnem redu na območju Občine Šentjur
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem odlokom se opredeljuje pokopališki in pogrebni red na pokopališčih na območju Občine Šentjur.
(2) Ta odlok podrobneje določa pravice in obveznosti upravljavca in drugih oseb, pri urejanju in vzdrževanju pokopališč, pri pogrebnih storitvah in hrambi umrlih.
(3) Pokopališka in pogrebna dejavnost obsega pogrebne storitve, storitve v zvezi z upepeljevanjem in oddajanje prostorov za grobove v najem.
(4) Urejanje pokopališč obsega vzdrževanje, razdelitev na posamezne zvrsti grobov, prekop grobov in opustitev pokopališč.
2. člen
(1) Pokopališča so objekti komunalne infrastrukture v javni rabi.
(2) Na območju Občine Šentjur so naslednja pokopališča: Šentjur, Ponikva, Dramlje, Slivnica, Žusem, Kalobje, Prevorje, Planina pri Sevnici in Šentvid pri Planini.
(3) Pokopališče Šentjur upravlja Javno komunalno podjetje Šentjur, d.o.o., kot izvajalec gospodarske javne službe urejanja in vzdrževanja pokopališč ter pogrebne storitve in dejavnosti. Vsa ostala pokopališča upravljajo krajevne skupnosti same (v nadaljevanju: KS), lahko pa upravljanje delno ali v celoti predajo pravnim osebam, ki so registrirani za takšno dejavnost, na podlagi postopka o oddaji javnih naročil.
II. UREJANJE POKOPALIŠČ
3. člen
(1) Izgradnja novega pokopališča, ali razširitev obstoječega, se izvaja v skladu s prostorskimi akti.
(2) Pokopališče mora imeti izdelan načrt razdelitve na pokopališčne oddelke, polja, vrste in grobove.
(3) Z načrtom razdelitve se določi razdelitev grobnih prostorov na vrstne grobove, grobišča, žarne grobove, prostore za anonimne pokope ter za raztrositev pepela. Gradnja novih grobnic na pokopališčih ni dovoljena.
4. člen
(1) Pokopališča imajo praviloma naslednje grobove: enojne, družinske, otroške in žarne grobove, grobnice in grobišča v obstoječih dimenzijah.
(2) Na starih delih pokopališč se morajo grobovi prilagoditi obstoječemu stanju, lahko pa upravljavec pokopališča izdela tudi drugačen, bolj racionalen načrt in ga predloži pristojni KS v potrditev.
(3) Vrste in dimenzije grobov na pokopališču določi KS v skladu z načrtom razdelitve na pokopališčne oddelke in grobove in pravili o ureditvi pokopališča in grobov.
(4) Spreminjanje in združevanje grobov je možno le, če to predvideva ureditveni načrt z možnostmi računalniškega vodenja, pri katerem ne poruši sistema evidentiranja celotnega oddelka ali vrste. Polja, vrste in grobovi se morajo urediti pred začetkom pokopavanja.
III. UREDITEV GROBA
5. člen
(1) Grobna polja se uredijo pred predvidenim začetkom pokopavanja.
(2) Urejanje grobnih polj zajema izravnavo površin, zasaditev dreves in grmovnic, sejanje trave ali položitev travne ruše. Drevesa ali grmovnice se lahko zasadijo tudi že ob obstoječih grobovih ob soglasju upravljavca.
(3) Upravljavec skladno z ureditvenim načrtom o ureditvi pokopališča in grobov določi zasaditev dreves in grmovnic na pokopališču.
(4) Obrezovanje in sekanje javnih nasadov na pokopališču je dovoljeno le s soglasjem pristojne KS. Upravljavec lahko izdela temelje za nagrobnik, skladno z načrtom razdelitve na pokopališčne oddelke, vrste in grobove.
6. člen
(1) Upravljavec pokopališča mora:
– po pogrebu zasuti grobno jamo in grob uredi tako, da ne poškoduje sosednjih grobov,
– po opravljenem pokopu upravljavec uredi prvo ureditev, ki zajema odvoz odvečne zemlje, odvoz posušenega cvetja in odvoz le-tega na odlagališče,
– posadi grmovnice, ki so bile izkopane, ali jih zasadi. Stroške za ta opravila se plačajo ob naročilu pokopa,
– vence in cvetje mora upravljavec praviloma odstraniti poleti najpozneje v 10 dneh, pozimi v 15 dneh, razen, če je z naročnikom pogreba to drugače dogovorjeno.
(2) Za dokončno ureditev groba je odgovoren najemnik groba. Najemnik groba lahko do končne ureditve groba na grob postavi začasno obeležje.
7. člen
(1) Za dokončno ureditev groba je najemnik ali izvajalec del v njegovem imenu dolžan pridobiti pisno soglasje upravljavca. Najemnik mora z dokumentom dokazati najemno razmerje. Nato izpolni vlogo za pridobitev soglasja. K vlogi mora predložiti skico z dimenzijami in opisom del ureditve groba in postavitve obeležja groba.
(2) Upravljavec pokopališča Šentjur s pravili o ureditvi pokopališča in grobov opredeli postopek za pridobitev soglasja za ureditev groba in način opravljanja kamnoseških del pri ureditvi grobov. Kamnoseška dela pri ureditvi grobov se lahko opravljajo le od ponedeljka do petka v času obiska pokopališča. V času pogrebov se kamnoseška ali druga vzdrževalna dela ne smejo izvajati. Dela izven predpisanega časa, se lahko izvajajo le s pisnim soglasjem upravljavca pokopališča.
(3) Upravljavec pokopališča izvajalcu del ali najemniku zaračuna stroške za izdelavo soglasja za izvajanje gradbenih in kamnoseških del na grobu, ter tudi stroške čiščenja, če izvajalec del, takoj po končanih delih, to ne opravi sam.
(4) KS, ki upravlja s pokopališčem, lahko s pravili o ureditvi pokopališča in grobov, določi drugačne obveznosti najemnikov glede ureditve grobov, v nasprotnem primeru veljajo določila kot za pokopališče Šentjur.
IV. NAGROBNI SPOMENIKI
8. člen
(1) Nagrobni spomenik se postavi v skladu z načrtom razdelitve na pokopališčne oddelke in grobove, posameznega pokopališča in je lahko pokončen ali ležeč.
(2) Na pokopališču Šentjur lahko imajo novi nagrobni spomeniki na enojnem ali družinskem grobu višino največ 90 cm, na žarnem grobu pa največ 80 cm.
(3) KS lahko določi največje dimenzije nagrobnih spomenikov s pravili o ureditvi pokopališča in grobov v skladu z načrtom razdelitve na pokopališčne oddelke in grobove, v nasprotnem primeru veljajo določila kot za pokopališče Šentjur.
V. ODDAJANJE PROSTOROV ZA GROBOVE V NAJEM
IN NJIHOVO VZDRŽEVANJE
9. člen
(1) Prostor za grob se daje v najem z najemno pogodbo, ki ureja medsebojna razmerja med najemodajalcem in najemnikom.
Če najemnik grobnega prostora spremeni bivališče, ali se odseli, mora to javiti v roku 14 dni po preselitvi upravljavcu pokopališča, da lahko spremeni naslov najemnika za nemoteno pošiljanje računov za najemnino in ostala obvestila.
(2) Pogodba med najemnikom in upravljavcem določa zlasti:
– št. groba,
– velikost groba,
– trajanje najemnega razmerja,
– podaljšanje najemnega razmerja,
– način in rok plačila,
– pravice in obveznosti obeh pogodbenih strank,
– odpovedne razloge,
– reševanje sporov.
(3) Samo najemnik grobnega prostora ima pravico odločati o grobnem prostoru glede nadaljnjih pokopov. Najemna pogodba se sklene za 10 let, oziroma za določeno mirovalno dobo in se lahko vsakokrat podaljša za naslednjih 10 let, do opustitve groba oziroma trajne opustitve pokopališča. Po preteku mirovalne dobe lahko najemnik pisno odpove in vrne zemljišče upravljavcu. Upravljavec pa vrnjeno zemljišče odda naslednjemu najemniku.
(4) Ob prijavi prvega pokopa oziroma sklenitve najemne pogodbe se dodeli grobni prostor, za katerega se plača ekonomska cena v enkratnem znesku. Ekonomska cena je enaka stroškom za pridobitev novega grobnega prostora.
10. člen
(1) Najemnina za grobni prostor se plačuje letno na kvadratni meter površine grobnega prostora, praviloma v mesecu juniju. Posebej se določa cena za žarne grobove. Ceno najemnine grobnih prostorov in storitev na pokopališču potrjuje Občinski svet Občine Šentjur na predlog upravljavca oziroma KS.
(2) Cene se usklajujejo in potrjujejo praviloma enkrat letno v prvi četrtini leta. Potrjene cene veljajo naslednji dan od potrditve že za tekoče leto in se uporabljajo do naslednje uskladitve. Cene se lahko od pokopališča do pokopališča razlikujejo glede na možnosti, ki jih nudi posamezno pokopališče.
11. člen
(1) Upravljavec pokopališča razveljavi sklenjeno pogodbo v naslednjih primerih:
– če najemnik grobnega prostora po predhodnem opominu ne poravna najemnine za preteklo leto,
– če najemnik ne vzdržuje redno groba kljub posebnemu opominu,
– ob opustitvi pokopališča,
– če to zahteva načrt razdelitve pokopališča,
– če najemnik grobnice več kot 10 let, po zadnjem pokopu le-te ni vzdrževal, ter plačeval najemnine za grobni prostor, upravljavec pokopališča začne postopek za odvzem lastništva.
(2) Neredno je vzdrževan grob takrat, kadar nagrobnik ogroža varnost ljudi oziroma je ta tako zanemarjen, da kvari estetski videz pokopališča. Po razveljavitvi najemne pogodbe se smatra grobni prostor kot opuščen grob do konca mirovalne dobe, na kar se prekoplje za nadaljnji najem.
(3) Najemnik grobnega prostora mora odstraniti opremo groba v 15 dneh po preteku ali razveljavitvi najemne pogodbe. Kolikor ne odstrani opreme v določenem roku, jo po predhodnem opozorilu najemnika grobnega prostora, odstrani upravljavec pokopališča na stroške najemnika grobnega prostora. V času od odstranitve opreme groba do preteka mirovalne dobe in ponovne oddaje grobnega prostora drugemu najemniku, skrbi za minimalno vzdrževanje opuščenega groba upravljavec pokopališča.
(4) Sredstva za kritje vzdrževanja iz prejšnjega odstavka tega člena se plačuje iz naslova najemnin.
VI. HRAMBA UMRLIH
12. člen
(1) Umrli, katerega pokop se opravi v krsti, ali pepel katerega pokop se opravi v žari, se hrani v mrliških vežicah pristojnega pokopališča, do pogrebne svečanosti. Na izrecno željo umrlega ali njegovih svojcev, se lahko umrlega izjemoma položi do pokopa izven mrliške vežice skladno s predpisi.
(2) Krsto ali žaro se lahko položi v mrliško vežo v Šentjurju, dan pred pogrebom vsaj do 13. ure, na ostalih pokopališčih pa na krajevno običajen način.
(3) Verske skupnosti lahko izjemoma položijo umrlega stanovskega predstavnika do pokopa v objekt, ki je namenjen za opravljanje verskih obredov.
13. člen
(1) Obiski umrlega v mrliški vežici v Šentjurju so:
– v primeru, da leži samo na dan pokopa, od položitve v vežico do pogreba,
– v primeru, da leži v vežici več dni, v poletnem času, od 1. 4. do 30. 9., od 8. ure do 20. ure, v zimskem času, od 1. 10. do 31. 3., od 8. ure do 19. ure.
(2) Za ostala pokopališča določijo obiske umrlih v mrliških vežicah pristojne KS.
(3) Čas obiskov umrlih v mrliški vežici mora biti napisan na vidnem mestu pred vhodom v mrliško vežico.
VII. POKOPAVANJE
14. člen
(1) Na pokopališčih je dovoljeno pokopavanje v nove grobove in v obstoječe grobove v skladu z določili tega odloka. Novi grobovi se odpirajo v vrstnem redu in po postopku v skladu z načrtom razdelitve na pokopališčne oddelke in grobove.
(2) Na pokopališču je dovoljen izkop in prenos umrlega na drugo pokopališče ali na istem pokopališču v skladu s predpisi.
(3) Žare s pepelom se shranjujejo v žarnih grobovih ali v obstoječih klasičnih grobovih in grobnicah. V enem žarnem grobu je lahko več žar.
(4) Na pokopališčih je pokop v obstoječe grobnice dovoljen le z žaro ali v krsti iz trdega lesa s kovinskim vložkom.
(5) Pokop v tuj grob brez dovoljenja dotedanjega najemnika grobnega prostora ni dovoljen. Prekop groba oziroma ponoven pokop v isti grob je dovoljen po preteku mirovalne dobe, ki ne sme biti krajša od 10 let, odvisno od značilnosti zemljišča.
(6) Grob se sme izjemoma odpreti pred pretekom mirovalne dobe skladno z predpisi in z vsemi predhodnimi soglasji upravnih in drugih pristojnih organov. V grobni prostor lahko posega samo upravljavec pokopališča.
15. člen
Pokop umrlega je treba prijaviti upravljavcu na podlagi predložene listine o prijavi smrti, potrjene s strani pristojnega zdravstvenega organa v skladu s predpisi. Upravljavec pokopališča ne sme izvesti pokopa, če mu ob prijavi pokopa niso predložene ustrezne listine.
16. člen
(1) Pokop se opravi, ko je preteklo najmanj 36 ur od nastopa smrti. Ob večjih naravnih in drugih nesrečah, v vojni in izrednih razmerah, ko se opravi skupen pokop na posebnih lokacijah, določenih v načrtih občinskega štaba za civilno zaščito, lahko za zadeve zdravstvenega varstva pristojni občinski organ ta rok skrajša.
(2) Oseba, ki je dolžna poskrbeti za pokop, mora pokop prijaviti upravljavcu pokopališča najmanj 24 ur pred predvidenim pokopom. Pri tem mora navesti tudi podatke, v kateri krajevni skupnosti je umrli prebival.
(3) Način pokopa in potrebne svečanosti se opravijo v skladu z voljo umrlega. Če umrli ni izrazil svoje volje, odloči o tem oseba, ki je stalno živela z njim ali druga z zakonom določena oseba oziroma za zadeve socialnega skrbstva pristojni upravni organ občine, v kateri je oseba umrla ali je bila najdena.
(4) Po volji umrlega ali na zahtevo osebe, ki je poravnala stroške pokopa, je lahko pokop v ožjem družinskem krogu.
(5) Po volji umrlega se opravi anonimen pokop s pokopom krste ali žare oziroma raztrositvijo pepela na posebej določenem prostoru, brez označbe umrlega.
(6) Stroške pokopa morajo poravnati dediči umrlega oziroma naročnik pokopa. Za mesto novega groba se dogovorita pred pogrebom upravljavec in naročnik pogreba.
(7) Če bo pokop opravljen v že obstoječi grob, mora plačnik pogreba, če ni najemnik groba, predložiti tudi najemno pogodbo s pisnim dovoljenjem najemnika, da dovoljuje pogreb umrlega v ta grob, razen, če je umrli bil najemnik groba.
17. člen
Pred izkopom jame je upravljavec pokopališča dolžan ustrezno zavarovati sosednje grobove in nagrobne spomenike ter paziti, da jih pri izkopu in zasutju ne poškoduje.
VIll. POGREBNA SVEČANOST
18. člen
(1) Vsakemu umrlemu mora biti zagotovljen dostojen pogreb v skladu z njegovo voljo ali željo svojcev ali plačnikom pogreba. Pogrebna svečanost se opravi v skladu z določili tega odloka in dogovora med svojci in upravljavcem pokopališča oziroma pogrebnim izvajalcem o načinu priprave in vodenja pogrebne svečanosti.
(2) Ob pokopu umrlega se organizira javna pogrebna svečanost, razen če ni drugače dogovorjeno. Javno pogrebno svečanost organizira upravljavec pokopališča, pri čemer glede obsega upošteva želje osebe, ki je poskrbela za pokop umrlega.
(3) Za umrle, za katere se ugotovi, da nimajo svojcev ali drugih, ki bi poskrbeli za pokop, mora le-to naročiti in plačati Občina Šentjur.
(4) Verski obred na javni pogrebni svečanosti zagotovi naročnik pogreba.
19. člen
(1) Pri pogrebni svečanosti je lahko prisoten vsakdo, ki se obnaša kraju in času primerno. Kraj, dan in čas pogrebne svečanosti določita upravljavec in naročnik pogreba sporazumno, upoštevajoč načelo kontinuiranega poteka pogrebov.
(2) Naročnik pogreba pri načinu poslovitve izbira:
– poslovitev od umrlega in pokop kot verski obred,
– poslovitev od umrlega in pokop kot civilni obred,
– tihi pokop (pogreb v družinskem krogu),
– anonimni pokop,
– raztros pepela.
(3) Upravljavec mora uro pogreba javno objaviti tako, da ob položitvi umrlega v mrliško vežo izobesi obvestilo pred mrliško vežo.
(4) Upravljavec, če se tako dogovori z naročnikom pogreba, v mrliški veži, v kateri umrli leži ali v poslovilni dvorani postavi žalno knjigo.
a) Krajevni pogreb
20. člen
(1) Krajevni pogreb je, če je pogrebna svečanost opravljena pri mrliški vežici ter nato v grobni prostor na pokopališču.
(2) Način pokopa in pogrebnih svečanosti je treba opraviti v skladu z zakonom, odlokom in voljo umrlega, ali naročnika storitve, če umrli ni izrazil svoje volje, odloči o tem oseba, ki je stalno živela z njim, ali druga z zakonom določena oseba.
(3) Krajevni obred upravljavec na pokopališču Šentjur opravlja od ponedeljka do petka vsake pol ure med 11. in 16. uro, pogreb v ožjem družinskem krogu pa med 11. in 13. uro. V soboto, nedeljo in med državnimi prazniki se pogrebi ne opravljajo. Na izrecno željo svojcev se lahko obred pokopa opravi tudi izven določene ure, vendar le ob soglasju upravljavca.
(4) Ne glede na določilo iz prejšnjega odstavka se krajevni obredi na ostalih pokopališčih opravlja ob krajevno običajni uri in v dogovoru z upravljavcem.
21. člen
(1) Poslovitev vodi vodja pogreba, ki ga določi upravljavec pokopališča. Ob začetku poslovitve zaigra uvodna žalostinka, ki jo lahko zaigra godba ali zanjo poskrbi upravljavec s tehničnimi sredstvi ali zapojejo pevci. Po uvodni žalostinki sledijo govori, nastopijo pevci, če je verski pogreb, pogrebno svečanost zaključi predstavnik verske skupnosti. Če je civilni pogreb pa pogrebno svečanost zaključijo pevci.
(2) Med igranjem žalostinke se odpelje krsta ali žara do kraja pokopa. Na čelu pogrebnega sprevoda je zastavonoša s slovensko zastavo z žalnim trakom, sledijo zastavonoše drugih zastav in praporov, godba in pevci, voz z venci, versko obeležje, zastopniki verske skupnosti, nosilci odlikovanj ali slika pokojnega, voz s krsto ali nosilci žare z žarnim venčkom, najožji svojci pokojnega in na koncu vsi ostali udeleženci poslovitve. Nosilca verskega obeležja zagotovi predstavnik verske skupnosti.
(3) Če se pogrebne poslovitve udeležijo predstavniki enot slovenske vojske, policija ali društva, se ti razvrstijo v pogrebni sprevod takoj za zastavonošo s slovensko zastavo, oziroma tako, kot določajo njihova pravila.
22. člen
(1) Pri odprtem grobu, se od pokojnika prvi poslovi predstavnik verske skupnosti, sledijo pevci in govornik ter na koncu pozdrav s prapori.
(2) Izvajalci pogrebne svečanosti ostanejo pri odprtem grobu do konca pogrebne poslovitve.
23. člen
Če pri pogrebni slovesnosti sodelujejo tudi častna straža z vojaškim ali lovskim strelnim orožjem, mora biti zagotovljena varnost, za kar je odgovoren vodja enote.
24. člen
Pri pogrebni poslovitvi od umrlega tujca se slovenska zastava z žalnim trakom nadomesti s črno zastavo.
b) Poslovitev kot dva ločena obreda
25. člen
(1) Poslovitev kot ločen obred se opravi kot poslovitev pri mrliški veži, nato pa poslovitev pri grobu z ožjimi svojci pokojnega.
(2) Za poslovitev se uporabljajo določila tega odloka. Obred pokopa se začne z dvigom krste ali žare iz mrliške veže.
(3) Poslovitev od umrlega, kot ločen obred, se lahko opravi kateri koli delovni dan od ponedeljka do petka med 11. in 16. uro na pokopališču Šentjur oziroma ob krajevno običajni uri na ostalih pokopališčih.
c) Tihi pokop (pogreb v družinskem krogu)
26. člen
Tihi pokop je, če se na željo pokojnika ali svojcev o pogrebu ne obvesti javnosti. Za tihi pokop se smiselno uporabljajo določila tega odloka o pogrebnih svečanostih. Upravljavec v zvezi s tihim pokopom ne sme dajati nobenih informacij.
č) Anonimni pokop
27. člen
(1) Anonimni pokop je, če se na željo pokojnika ali svojcev, ne opravlja pogrebna svečanost, ter tudi ne obeleži grob.
(2) Anonimni pokop opravi upravljavec ob prisotnosti najožjih svojcev ali brez njihove prisotnosti, v skladu z dogovorom z naročnikom pogreba.
(3) Upravljavec pokopališča vodi posebno evidenco anonimnih pokopov.
d) Raztros pepela
28. člen
(1) Raztros pepela je mogoč le na tistih pokopališčih, kjer imajo za takšen način pokopa urejen poseben prostor, ki mora biti urejen v skladu z ureditvenim načrtom.
(2) Za poslovitev se smiselno uporabljajo določila tega odloka oziroma se prilagodi želji umrlega ali naročnika pogreba.
e) Druge posebne svečanosti na pokopališču
29. člen
Vsake druge posebne svečanosti na pokopališču (obletnice, proslave, obeležja itd.) se opravljajo v dogovoru z upravljavcem, ki določi tudi pogoje za izvedbo takšne svečanosti.
IX. VZDRŽEVANJE REDA, ČISTOČE IN MIRU
NA POKOPALIŠČU
30. člen
(1) Obisk pokopališča je dovoljen poleti v času od 6. do 21. ure, v zimskem času pa od 7. do 18. ure. V času praznika dneva mrtvih, pa ta čas ni omejen.
(2) Obiskovalec pokopališča je dolžan ob vstopu opustiti vse, kar bi bilo zoper pieteto do umrlih, in se obnašati na pokopališču in njegovi neposredni bližini tako, da izkaže ustrezno spoštovanje do umrlih, drugih obiskovalcev in samega kraja.
31. člen
(1) Na pokopališču ni dovoljeno:
– odlaganje odpadkov izven mest, ki so za to določena,
– odlaganje odstranjenih nagrobnih spomenikov in druge opreme,
– vstop s kolesom, kolesom s pomožnim motorjem, kolesom z motorjem, motornim kolesom in motornim vozilom, vožnja, ustavljanje in parkiranje na zelenicah, vodenje živali,
– poškodovanje grobov, kostnic, veže, ograje in drugih naprav,
– odstranjevanje in sekanje javnih nasadov,
– sajenje dreves brez soglasja upravljavca,
– odtujevanje predmetov s tujih grobov, mrliške vežice, in drugih objektov na pokopališču,
– v neposredni bližini območja pokopališča niso dovoljene, v času pogrebnih svečanosti, dejavnosti, ki motijo potek pogrebne svečanosti.
(2) Na pokopališču mora biti zagotovljeno dovolj urejenih zabojnikov ali kontejnerjev za odlaganje odpadkov, ustrezna mreža za oskrbo z vodo in odvoz komunalnih odpadkov. Upravljavec je dolžan pokopališče z vsemi napravami urejati in vzdrževati, kot dober gospodar.
(3) Na določena mesta, ki so določena za odlaganje odpadkov na pokopališču in ob njem ni dovoljeno odlagati odpadke iz naselja ob pokopališču in drugod.
(4) Če upravljavec, ali inšpektor, ugotovi, da se odlagajo odstranjeni spomeniki in druga oprema na pokopališču, odredi z odločbo upravljavcu njihovo odstranitev na stroške povzročitelja.
X. PRAVICE IN DOLŽNOSTI UPRAVLJALCA
IN UPORABNIKOV
32. člen
(1) Upravljavec je dolžan:
– skrbeti za red in snago v mrliški veži in na pokopališču,
– voditi evidenco o umrlih, ki so pokopani na pokopališču, evidenco najemnikov grobov ter kataster komunalnih naprav na pokopališču,
– opravljati naloge v zvezi z najemnini pogodbami za grobove,
– uporabnikom pokopaliških storitev omogočiti vpogled v ureditveni načrt pokopališča in načrt razdelitve na pokopališčne oddelke in grobove,
– redno odstranjevati odpadke iz pokopališča,
– zagotoviti svečana oblačila delavcev, ki vodijo oziroma sodelujejo pri pogrebni svečanosti,
– izdajati soglasja za ureditev grobov, k preureditvam grobov in zasaditvam oziroma odstranitvam oziroma odstranitvam dreves ob grobovih,
– opozarjati najemnike grobov o morebitni zapuščenosti grobov,
– vzdrževati grobove, za katere ne skrbijo svojci,
– skrbeti za izvajanje pogrebne svečanosti oziroma zagotoviti izvajanje pogrebne svečanosti v skladu z dogovorom z naročnikom pogreba,
– opravljati pokope in prekope grobov,
– izvajati zimsko službo, redno čistiti sneg in posipavati proti poledici, vse asfaltirane poti oziroma neposredno površino ob mrliški veži,
– opravljati druge naloge in opravila v skladu z državnimi in občinskimi predpisi s tega področja in določili tega odloka,
(2) Za cerkvene objekte v sklopu pokopališča skrbi pristojni župnijski urad.
33. člen
(1) Uporabniki storitev gospodarske javne službe iz 1. člena tega odloka imajo predvsem pravico in obveznost do uporabe storitev pod pogoji, določenimi v tem in drugih odlokih s tega področja, pravico do pritožbe na pristojne organe, če so kršene njihove pravice, in obveznost spoštovanja navodil upravljavca in predpisov, ki urejajo področje varnosti, reda in miru, zdravstvenega in sanitarnega varstva in ostalih predpisov, ki urejajo pokope.
(2) Najemnikom grobnih prostorov in obiskovalcem pokopališč ter mrliške veže je prepovedano:
– nedostojno vedenje, glasno smejanje, vpitje, žvižganje, razgrajanje, kajenje v mrliški veži in podobno,
– stopanje in hoja po grobovih,
– odlaganje smeti in drugih odpadkov, izven določenega prostora,
– trganje zelenja in cvetja iz tujih grobov,
– onesnaževanje pokopališča in poškodovanje prostorov, naprav, predmetov in nasadov,
– vožnja z kolesom ali motornim vozilom in jih shranjevati na pokopališču, poškodovanje grobov,
– odlaganje zemlje, robnikov ali drugega materiala, ki ostane od prenove grobov v kontejnerje ali koše za smeti.
XI. NADZORSTVO IN KAZENSKE DOLOČBE
34. člen
Nadzor izvajanja po tem odloku izvajajo skladno s predpisi pristojne inšpekcijske službe.
35. člen
(1) Z globo 50.000,00 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če:
– opravlja kamnoseška in druga dela pri ureditvi grobov izven delovnega časa,
– opravlja kamnoseška in druga dela pri ureditvi grobov v času pogreba,
– odlaga odstranjene nagrobne spomenike in drugo opremo na pokopališču.
(2) Z globo 30.000,00 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
36. člen
Z globo 20.000,00 tolarjev se za prekršek kaznuje posameznik, če:
– ne spoštuje določil prvega odstavka 31. člena tega odloka, razen četrte alinee,
– ne spoštuje določil drugega odstavka 33. člena tega odloka.
37. člen
Z globo 30.000,00 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, če ne spoštuje določil četrte alinee prvega odstavka 31. člena tega odloka, poleg tega pa je dolžan povrniti vso nastalo škodo.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
38. člen
(1) KS oziroma upravljavci pokopališč so dolžni v roku do konca leta 2006 preiti na enoten obračun najemnine za grobni prostor v skladu z 10. členom tega odloka. Enoten obračun se uporablja že za leto 2007.
(2) KS oziroma upravljavci in izvajalci pokopaliških dejavnosti na območju Občine Šentjur so do marca 2007 dolžni posredovati Občinski upravi Občine Šentjur predlog cenikov v skladu s 2. odstavkom 10. člena odloka, ki jih posreduje v potrditev občinskemu svetu.
39. člen
KS oziroma upravljavci so dolžni v skladu z 9. členom odloka z vsemi najemniki grobnih prostorov skleniti najemne pogodbe v roku 12 mesecev po uveljavitvi tega odloka.
40. člen
KS oziroma upravljavci morajo vse svoje dosedanje predpise in cenike uskladiti s tem odlokom do 31. 12. 2006.
41. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o pokopališkem redu objavljenem v Uradnem listu SRS, št. 11/86.
42. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 007-5/2006-2521
Šentjur, dne 20. aprila 2006
Župan
Občine Šentjur
mag. Štefan Tisel l.r.

AAA Zlata odličnost