Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2006 z dne 5. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2006 z dne 5. 5. 2006

Kazalo

1964. Uredba o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja, stran 4933.

Na podlagi 31. člena Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina uredbe)
S to uredbo Vlada Republike Slovenije uvaja Klasifikacijski sistem izobraževanja in usposabljanja (v nadaljnjem besedilu: KLASIUS) kot obvezen nacionalni standard, ki se uporablja pri evidentiranju, zbiranju, obdelovanju, analiziranju, posredovanju in izkazovanju statistično-analitičnih podatkov, pomembnih za spremljanje stanj in gibanj na socialno-ekonomskem in demografskem področju v Republiki Sloveniji.
KLASIUS se uporablja za razvrščanje aktivnosti in izidov izobraževanja in usposabljanja v uradnih in drugih administrativnih zbirkah podatkov (evidence, registri, baze podatkov, itd.) ter v statističnih raziskovanjih in v statističnih registrih.
2. člen
(pomen izrazov)
Posamezni izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:
– »Izobraževanje in usposabljanje« je aktivnost, ki se nanaša na spoznavanje, sprejemanje, podajanje in/ali ustvarjanje znanja; razvijanje spretnosti; razvijanje osebnih in poklicnih zmožnosti ter vrednot.
– »Aktivnosti izobraževanja in usposabljanja« (v nadaljnjem besedilu: aktivnosti) so načrtovane in organizirane aktivnosti, namenjene izboljšanju znanja, spretnosti in zmožnosti za življenje in delo. Temeljijo na ciljih (smotrih) izobraževanja in usposabljanja, na standardih znanj, poklicnih standardih oziroma na predhodno opredeljenih učnih izidih.
– »Izobraževalni program« je oblika organizacijskega okvira, v katerem so aktivnosti organizirane kot zaporedje, pri čemer se z različnimi metodami učenja/poučevanja uči/poučuje različne predmete. Izobraževalni program je opredeljen na podlagi svoje izobraževalne vsebine kot niz aktivnosti, ki so organizirane zato, da bi dosegli vnaprej določen smoter oziroma specificiran niz izobraževalnih nalog.
– »Izidi izobraževanja in usposabljanja« (v nadaljnjem besedilu: izidi) so izkazi o tem, da so posamezniki dosegli določene nize znanj, spretnosti in zmožnosti za življenje in/ali za delo. Izidi obsegajo javno veljavne izobrazbe, nacionalne poklicne kvalifikacije, ter druge izide, ki so merljivi oziroma izkazljivi z javnimi listinami.
– »Segment aktivnosti in izidov izobraževanja in usposabljanja« (v nadaljnjem besedilu: segment) je sistemski del pojava »izobraževanje in usposabljanje«, ki ima podobne organizacijske, strukturne, institucionalne in druge formalne značilnosti. Segmenti so: temeljno stopenjsko izobraževanje, certifikatni sistem nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK) in dopolnilno izobraževanje. Segment je neodvisna klasifikacijska spremenljivka, po kateri se razvrščajo aktivnosti in izidi v skupine na najvišji klasifikacijski ravni.
– »Raven aktivnosti in izidov izobraževanja in usposabljanja« (v nadaljnjem besedilu: raven) je klasifikacijska spremenljivka, ki razvršča aktivnosti in izide glede na zahtevnost in zapletenost njihove vsebine.
– »Podraven« je dopolnilna razsežnost klasifikacijske spremenljivke raven, ki predvsem v segmentu temeljno stopenjsko izobraževanje omogoča razločevanje vmesnih, končnih aktivnosti in izidov, ki pomenijo polno usposobljenost za zaposlitev in omogočajo nadaljevanje izobraževanja v višjih letnikih različnih izobraževalnih programov na isti ravni.
– »Vrsta aktivnosti in izidov izobraževanja in usposabljanja« (v nadaljnjem besedilu: vrsta) je odvisna klasifikacijska spremenljivka, ki podrobneje razvršča aktivnosti in izide znotraj segmenta in ravni, in sicer s pomočjo dodatnih meril, značilnih za posamezen segment oziroma raven.
– »Področje aktivnosti in izidov izobraževanja in usposabljanja« (v nadaljnjem besedilu: področje) je klasifikacijska spremenljivka, ki razvršča aktivnosti in izide glede na njihovo predmetno-specifično vsebino.
II. KLASIFIKACIJSKI SISTEM IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA
3. člen
(predmet KLASIUS-a)
KLASIUS razvršča aktivnosti in izide v skupine glede na podobnost oziroma različnost njihovih vsebin. KLASIUS za primerjanje vsebin aktivnosti in izidov uporablja klasifikacijske spremenljivke oziroma merila.
Klasifikacijske spremenljivke oziroma merila se določajo v odvisnosti od splošnih državnih in mednarodnih statistično-analitičnih potreb ter obveznosti in so opredeljeni v Metodoloških pojasnilih klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja.
4. člen
(zgradba KLASIUS-a)
KLASIUS sestavljajo podsistemi z nizom neodvisnih in odvisnih klasifikacijskih spremenljivk oziroma meril za razvrščanje aktivnosti in izidov.
Prvi podsistem razvršča aktivnosti in izide glede na segment, raven in nekatere druge značilnosti, specifične za posamezen segment in raven. Tvorijo ga: klasifikacijska spremenljivka segment, klasifikacijska spremenljivka raven ter dodatna merila, relevantna za razčlembo skupin znotraj posameznih segmentov in ravni, skupaj združena v odvisni klasifikacijski spremenljivki – vrsta. Vrednosti teh izbranih klasifikacijskih spremenljivk predstavljajo skupine oziroma kategorije Klasifikacije vrst izobraževalnih aktivnosti/izidov (z oznako KLASIUS–SRV).
KLASIUS-SRV ima naslednjo strukturo:
– 1. kodno mesto: segment,
– 2. do 3. kodno mesto: raven/podraven,
– 1. do 5. kodno mesto: vrsta.
Klasifikacija vrst izobraževalnih aktivnosti/izidov je v prilogi 1, ki je sestavni del uredbe.
Drugi podsistem razvršča izobraževalne aktivnosti in izide glede na njihovo predmetno-specifično značilnost oziroma vsebino. Tvori ga neodvisna klasifikacijska spremenljivka področje. Vrednosti te izbrane spremenljivke predstavljajo skupine oziroma kategorije Klasifikacije področij izobraževalnih aktivnosti/izidov (z oznako KLASIUS–P).
KLASIUS-P ima naslednjo strukturo:
– 1. kodno mesto: široka področja,
– 1. do 2. kodno mesto: ožja področja,
– 1. do 3. kodno mesto: podrobna področja,
– 1. do 4. kodno mesto: nacionalno specifična področja.
Klasifikacija področij izobraževalnih aktivnosti/izidov je v prilogi 2, ki je sestavni del uredbe.
Posamični deli in kombinacije delov KLASIUS–SRV in KLASIUS–P se skladno z Metodološkimi pojasnili klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja, metodologijami posameznega statističnega raziskovanja in predpisi, ki urejajo vodenje posameznih uradnih oziroma administrativnih evidenc, lahko uporabljajo kot samostojne klasifikacije.
5. člen
(metodološka pojasnila)
Podrobnejša pojasnila KLASIUS-a so zapisana v besedilu Metodološka pojasnila klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (v nadaljnjem besedilu: Metodološka pojasnila).
Metodološka pojasnila sprejme organ, pristojen za državno statistiko, po predhodnem mnenju ministrstev, pristojnih za visoko šolstvo, šolstvo in nacionalne poklicne kvalifikacije, ter jih javno objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
6. člen
(usklajevanje in nadzorovanje KLASIUS-a)
Skrbnik KLASIUS-a je Skrbniški odbor Klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (v nadaljnjem besedillu: Skrbniški odbor).
Skrbniški odbor je posvetovalno, strokovno-metodološko telo. Sestavljajo ga po dva predstavnika ministrstev, pristojnih za visoko šolstvo, šolstvo in nacionalne poklicne kvalifikacije, dva predstavnika organa, pristojnega za državno statistiko, po en predstavnik Urada Republike Slovenije za zaposlovanje ter Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj.
Člane Skrbniškega odbora imenuje predstojnik organa, pristojnega za državno statistiko, na pisni predlog organa in institucije, katerega ti predstavljajo.
Skrbniški odbor ima predsednika, ki se izvoli izmed članov odbora.
Skrbniški odbor sprejme poslovnik, s katerim podrobneje uredi način dela.
Skrbniški odbor opravlja predvsem naslednje naloge:
– spremlja ustreznost klasifikacij oziroma klasifikacijskih spremenljivk v KLASIUS-u glede na splošne državne in mednarodne potrebe ter skladno z ugotovitvami predstojniku organa, pristojnemu za državno statistiko, predlaga pripravo sprememb in dopolnitev KLASIUS-a,
– spremlja ustreznost metodoloških osnov in pojasnil, pripravlja spremembe in dopolnitve Metodoloških pojasnil in jih predlaga v sprejem skladno s 5. členom te uredbe,
– spremlja uporabo KLASIUS-a in se odziva na naključno ali namerno napačno uporabo KLASIUS-a,
– podaja pojasnila v zvezi z uporabo KLASIUS-a,
– poroča predstojniku organa, pristojnega za državno statistiko, in ministrom, pristojnim za visoko šolstvo, šolstvo in nacionalne poklicne kvalifikacije.
Administrativno-tehnično pomoč za delovanje Skrbniškega odbora zagotavlja organ, pristojen za državno statistiko.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
7. člen
(dogovor o sodelovanju in akcijski načrt o uvajanju
KLASIUS-a)
Ministrstvo za šolstvo in šport, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in Statistični urad Republike Slovenije do 30. 9. 2006 sprejmejo dogovor o medsebojnem sodelovanju in pripravijo akcijski načrt o uvajanju KLASIUS-a v postopke sprejemanja in akreditacije izobraževalnih oziroma študijskih programov in v vodenje uradnih in drugih administrativnih zbirk podatkov ter v državno statistiko.
8. člen
(prvi Skrbniški odbor)
Skrbniški odbor iz 6. člena te uredbe mora biti imenovan najpozneje v dveh mesecih po uveljavitvi te uredbe. Prvo sejo Skrbniškega odbora skliče predstojnik organa, pristojnega za državno statistiko.
9. člen
(sprejem Metodoloških pojasnil)
Metodološka pojasnila iz 5. člena te uredbe morajo biti sprejeta v treh mesecih po uveljavitvi te uredbe.
10. člen
(pričetek uveljavitve in uporabe KLASIUS-a)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2007 dalje.
Šifra: 00701-6/2006/10
Ljubljana, dne 26. aprila 2006
EVA 1998-1522-0005
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
                                   PRILOGA 1       KLASIFIKACIJA VRST IZOBRAŽEVALNIH AKTIVNOSTI/IZIDOV

1 Temeljno stopenjsko izobraževanje

10 Pred prvo ravnjo: Predšolska vzgoja

100 Predšolska vzgoja
    10000 Predšolska vzgoja

11 Prva raven: Osnovnošolsko izobraževanje nižje stopnje/nedokončana
osnovnošolska izobrazba

110 Osnovnošolsko izobraževanje nižje stopnje/nepopolna osnovnošolska izobrazba

    11001 Osnovnošolsko izobraževanje nižje stopnje/nepopolna nižja stopnja
      osnovnošolske izobrazbe
    11002 Osnovnošolsko izobraževanje nižje stopnje/popolna nižja stopnja
      osnovnošolske izobrazbe
    11003 Izpolnjena osnovnošolska obveznost/nepopolna višja stopnja
      osnovnošolske izobrazbe
    11999 Osnovnošolsko izobraževanje nižje stopnje/nepopolna osnovnošolska
      izobrazba, drugje  nerazporejeno

12 Druga raven: Osnovnošolsko izobraževanje višje stopnje/osnovnošolska
izobrazba

120 Osnovnošolsko izobraževanje višje stopnje/osnovnošolska izobrazba
    12001 0snovnošolsko izobraževanje višje stopnje/osnovnošolska izobrazba
    12999 Osnovnošolsko izobraževanje višje stopnje/osnovnošolska izobrazba,
      drugje nerazporejeno

13 Tretja raven: Nižje poklicno in podobno izobraževanje/nižja poklicna in
podobna izobrazba

130 Nižje poklicno in podobno izobraževanje/nižja poklicna in podobna izobrazba

    13001 Nižje poklicno izobraževanje/nižja poklicna izobrazba
    13999 Nižje poklicno in podobno izobraževanje/nižja poklicna in podobna
      izobrazba, drugje nerazporejeno

14 Četrta raven: Srednje poklicno in podobno izobraževanje/srednja poklicna in
podobna izobrazba

140 Srednje poklicno in podobno izobraževanje/srednja poklicna in podobna
izobrazba
    14001 Srednje poklicno izobraževanje/srednja poklicna izobrazba
    14999 Srednje poklicno in podobno izobraževanje/srednja poklicna in
      podobna izobrazba, drugje nerazporejeno

15 Peta raven: Srednje tehniško in drugo strokovno ter splošno
izobraževanje/srednja strokovna in splošna izobrazba

150 Srednje tehniško in drugo strokovno ter splošno izobraževanje/srednja
strokovna in splošna izobrazba
    15001 Srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje/srednja
      strokovna izobrazba
    15002 Srednje splošno izobraževanje/srednja splošna izobrazba

    15999 Srednje tehniško in drugo strokovno ter splošno
      izobraževanje/srednja strokovna in splošna izobrazba, drugje
      nerazporejeno

16 Šesta raven: Visokošolsko izobraževanje prve stopnje in podobno
izobraževanje/visokošolska izobrazba prve stopnje in podobna izobrazba
161 Podraven 6/1: Višješolsko in višje strokovno izobraževanje/višješolska,
višja strokovna in podobna izobrazba

    16101 Višje strokovno izobraževanje/višja strokovna izobrazba
    16102 Višješolsko izobraževanje (prejšnje)/višješolska izobrazba
      (prejšnja)
    16199 Višješolsko, višje strokovno in podobno izobraževanje/višješolska,
      višja strokovna in podobna izobrazba, drugje nerazporejeno

162 Podraven 6/2: Visokošolsko izobraževanje prve stopnje, visokošolsko
strokovno izobraževanje (prejšnje) in podobno izobraževanje/visokošolska
izobrazba prve stopnje, visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) in podobna
izobrazba
    16201 Specialistično izobraževanje po višješolski izobrazbi
      (prejšnje)/specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja)
    16202 Visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska
      strokovna izobrazba (prejšnja)

    16203 Visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska
      stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja)
    16204 Visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska
      stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska
      stopnja)
    16299 Visokošolsko izobraževanje prve stopnje, visokošolsko strokovno
      izobraževanje (prejšnje in podobno izobraževanje/visokošolska
      izobrazba prve stopnje, visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja)
      in podobna izobrazba, drugje nerazporejeno

17 Sedma raven: Visokošolsko izobraževanje druge stopnje in podobno
izobraževanje/visokošolska izobrazba druge stopnje in podobna izobrazba

170 Visokošolsko izobraževanje druge stopnje in podobno
izobraževanje/visokošolska izobrazba druge stopnje in podobna izobrazba
    17001 Specialistično izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi
      (prejšnje)/specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi
      (prejšnja)
    17002 Visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska
      univerzitetna izobrazba (prejšnja)

    17003 Magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja)/magistrska
      izobrazba (druga bolonjska stopnja)
    17999 Visokošolsko izobraževanje druge stopnje in podobno
      izobraževanje/visokošolska izobrazba druge stopnje, drugje
      nerazporejeno

18 Osma raven: Visokošolsko izobraževanje tretje stopnje in podobno
izobraževanje/visokošolska izobrazba tretje stopnje in podobna izobrazba

181 Podraven 8/1: Magistrsko izobraževanje (prejšnje) in podobno
izobraževanje/magisterij znanosti in podobna izobrazba
    18101 Specialistično izobraževanje po univerzitetni izobrazbi
      (prejšnje)/specializacija po univerzitetni izobrazbi (prejšnja)
    18102 Magistrsko izobraževanje (prejšnje)/magisterij znanosti (prejšnji)
    18199 Magistrsko izobraževanje (prejšnje) in podobno
      izobraževanje/magistrska (prejšnja) in podobna izobrazba, drugje
      nerazporejeno

182 Podraven 8/2: Doktorsko in podobno izobraževanje/doktorat znanosti in
podobna izobrazba

    18201 Doktorsko izobraževanje (prejšnje)/doktorat znanosti (prejšnji)
    18202 Doktorsko izobraževanje(tretja bolonjska stopnja)/doktorat
      znanosti (tretja bolonjska stopnja)
    18299 Doktorsko in podobno izobraževanje/doktorska znanstvena in podobna
      izobrazba, drugje nerazporejeno

19 Temeljno stopenjsko izobraževanje/izobrazba, drugje nerazporejeno

199 Temeljno stopenjsko izobraževanje/izobrazba, drugje nerazporejeno
    19999 Temeljno stopenjsko izobraževanje/izobrazba, druge nerazporejeno2 Certifikatni sistem nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK)

22 Druga raven: Izidi, certifikatni sistem NPK

220 Druga raven: Izidi, certifikatni sistem NPK
    22000 Druga raven: Izidi, certifikatni sistem NPK

23 Tretja raven: Izidi, certifikatni sistem NPK

230 Tretja raven: Izidi, certifikatni sistem NPK
    23000 Tretja raven: Izidi, certifikatni sistem NPK

24 Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK

240 Četrta raven: izidi, certifikatni sistem NPK
    24000 Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK

25 Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK

250 Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK
    25000 Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK

26 Šesta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK

261 Podraven 6/1: Izidi, certifikatni sistem NPK

    26100 Podraven 6/1: Izidi, certifikatni sistem NPK

262 Podraven 6/2: Izidi, certifikatni sistem NPK
    26200 Podraven 6/2: Izidi, certifikatni sistem NPK

27 Sedma raven: Izidi, certifikatni sistem NPK

270 Sedma raven: Izidi, certifikatni sistem NPK
    27000 Sedma raven: Izidi, certifikatni sistem NPK

28 Osma raven: Izidi, certifikatni sistem NPK

281 Podraven 8/1: Izidi, certifikatni sistem NPK
    28100 Podraven 8/1: Izidi, certifikatni sistem NPK

282 Podraven 8/2: Izidi, certifikatni sistem NPK

    28200 Podraven 8/2: Izidi, certifikatni sistem NPK

29 Certifikatni sistem nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK), drugje
nerazporejeno

299 Certifikatni sistem nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK), drugje
nerazporejeno
    29999 Izidi, certifikatni sistem NPK, drugje nerazporejeno


3 Dopolnilno izobraževanje

30 Pred prvo ravnjo: Aktivnosti/izidi, dopolnilno izobraževanje

300 Pred prvo ravnjo: Aktivnosti/izidi, dopolnilno izobraževanje
    30000 Pred prvo ravnjo: Aktivnosti/izidi, dopolnilno izobraževanje

31 Prva raven: Aktivnosti/izidi, dopolnilno izobraževanje

310 Prva raven: Aktivnosti/izidi, dopolnilno izobraževanje

    31000 Prva raven: Aktivnosti/izidi, dopolnilno izobraževanje

32 Druga raven: Aktivnosti/izidi, dopolnilno izobraževanje

320 Druga raven: Aktivnosti/izidi, dopolnilno izobraževanje
    32000 Druga raven: Aktivnosti/izidi, dopolnilno izobraževanje

33 Tretja raven: Aktivnosti/izidi, dopolnilno izobraževanje

330 Tretja raven: Aktivnosti/izidi, dopolnilno izobraževanje
    33000 Tretja raven: Aktivnosti/izidi, dopolnilno izobraževanje

34 Četrta raven: Aktivnosti/izidi, dopolnilno izobraževanje

340 Četrta raven: Aktivnosti/izidi, dopolnilno izobraževanje
    34000 Četrta raven: Aktivnosti/izidi, dopolnilno izobraževanje

35 Peta raven: Aktivnosti/izidi, dopolnilno izobraževanje

350 Peta raven: Aktivnosti/izidi, dopolnilno izobraževanje
    35000 Peta raven: Aktivnosti/izidi, dopolnilno izobraževanje

36 Šesta raven: Aktivnosti/izidi, dopolnilno izobraževanje

361 Podraven 6/1: Aktivnosti/izidi, dopolnilno izobraževanje
    36100 Podraven 6/1: Aktivnosti/izidi, dopolnilno izobraževanje

362 Podraven 6/2: Aktivnosti/izidi, dopolnilno izobraževanje

    36200 Podraven 6/2: Aktivnosti/izidi, dopolnilno izobraževanje

37 Sedma raven: Aktivnosti/izidi, dopolnilno izobraževanje

370 Sedma raven: Aktivnosti/izidi, dopolnilno izobraževanje
    37000 Sedma raven: Aktivnosti/izidi, dopolnilno izobraževanje

38 Osma raven: Aktivnosti/izidi, dopolnilno izobraževanje

381 Podraven 8/1: Aktivnosti/izidi, dopolnilno izobraževanje
    38100 Podraven 8/1: Aktivnosti/izidi, dopolnilno izobraževanje

382 Podraven 8/2: Aktivnosti/izidi, dopolnilno izobraževanje
    38200 Podraven 8/2: Aktivnosti/izidi, dopolnilno izobraževanje

39 Dopolnilno izobraževanje, drugje nerazporejeno

399 Dopolnilno izobraževanje, drugje nerazporejeno

    39999 Aktivnosti/izidi, dopolnilno izobraževanje, drugje nerazporejeno
                                   PRILOGA 2


      KLASIFIKACIJA PODROČIJ IZOBRAŽEVALNIH AKTIVNOSTI/IZIDOV

 0 – Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi
 01 – Splošne izobraževalne aki/izidi
  010 – Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi
   0100 – Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi (podrobneje neopredeljeni)
   0101 – Osnovnošolsko izobraževanje/izidi
   0102 – Gimnazijsko izobraževanje/izidi (splošno)
   0103 – Gimnazijsko izobraževanje/izidi (strokovno)
   0109 – Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi (drugo)
 08 – Opismenjevanje (branje, pisačunanje)
  080 – Opismenjevanje
   0800 – Opismenjevanje (podrobneje neopredeljeno)
   0801 – Splošno opismenjevanje s področja branja, pisanja, računanja ipd.
   0802 – Funkcionalno opismenjevanje
   0809 – Opismenjevanje (drugo)
 09 – Osebnostni voj
  090 – Osebnostni razvoj
   0900 – Osebnostni razvoj (podrobneje neopredeljeno)
   0901 – Samozavedanje in izboljšanje samega sebe, osebna organiziranost,
   časovna urejenost
   0902 – Temeljne komunikacijske spretnosti in znanje
   0903 – Medosebni in socialni odnosi
   0904 – Razvoj kariere, iskanje zaposlitve, večja zaposljivost
   0905 – Z zdravjem povezano znanje in spretnosti
   0906 – Družinsko življenje, starševstvo
   0907 – Prostočasne in rekreativne dejavnosti
   0908 – Znanje in spretnosti s področja državljanskih pravic in obveznosti
   0909 – Osebnostni razvoj (drugo)
1 – Izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev

 14 – Izobraževalne vede in izobraučiteljev
  140 – Izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev (splošno)
   1400 – Izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev (splošno)
  142 – Izobraževalne vede
   1420 – Izobraževalne vede (podrobneje neopredeljeno)
   1421 – Pedagogika
   1422 – Andragogika
   1423 – Socialna pedagogika
   1424 – Specialna pedagogika
   1425 – Didaktike
   1429 – Izobraževalne vede (drugo)
  143 – Izobraževanje vzgojiteljev predšolskih otrok
   1430 – Izobraževanje vzgojiteljev predšolskih otrok (podrobneje
   neopredeljeno)
  144 – Izobraževanje učiteljev za primarno (bazično izobraževanje)
   1440 – Izobraževanje učiteljev za primarno (bazično izobraževanje)
   (podrobneje neopredeljeno)
   1441 – Izobraževanje učiteljev razrednega pouka
   1442 – Izobraževanje učiteljev za otroke s posebnimi potrebami
   1443 – Izobraževanje učiteljev za temeljno opismenjevanje odraslih
   1449 – Izobraževanje učiteljev za primarno (bazično izobraževanje)
   (drugo)
  145 – Izobraževanje učiteljev posameznih predmetov
   1450 – Izobraževanje učiteljev posameznih predmetov (podrobneje
   neopredeljeno)
   1451 – Izobraževanje učiteljev naravoslovno-matematičnih predmetov
   1452 – Izobraževanje učiteljev družboslovnih predmetov
   1453 – Izobraževanje učiteljev tujih jezikov
   1459 – Izobraževanje učiteljev posameznih predmetov (drugo)
  146 – Izobraževanje učiteljev za poučevanje poklicnih in praktičnih
  predmetov
   1460 – Izobraževanje učiteljev za poučevanje poklicnih in praktičnih
   predmetov (podrobneje neopredeljeno)
   1461 – Izobraževanje učiteljev za poučevanje umetniških predmetov
   (glasba, likovni pouk)
   1462 – Izobraževanje učiteljev za poučevanje telesne vzgoje
   1463 – Izobraževanje učiteljev za poučevanje tehniških in drugih poklicno
   usmerjenih predmetov
   1464 – Izobraževanje učiteljev praktičnega pouka
   1465 – Izobraževanje učiteljev za izobraževanje odraslih
   1466 – Izobraževanje inštruktorjev in trenerjev
   1469 – Izobraževanje učiteljev za poučevanje poklicnih in praktičnih
   predmetov (drugo)

2 – Umetnost in humanistika
 21 – Umetnts
  210 – Umetnost
  211 – Umetnostna zgodovina, slikarstvo, kiparstvo
   2110 – Umetnostna zgodovina, slikarstvo, kiparstvo (podobneje
   neopredeljeno)
   2111 – Umetnostna zgodovina
   2112 – Slikarstvo
   2113 – Kiparstvo
   2114 – Grafika
   2115 – Restavratorstvo
   2119 – Umetnostna zgodovina, slikarstvo, kiparstvo (drugo)
  212 – Glasba, ples, dramska umetnost
   2120 – Glasba, ples, dramska umetnost (podrobneje neopredeljeno)
   2121 – Glasba, kompozicija, dirigiranje
   2122 – Zgodovina in teorija glasbe, muzikologija
   2123 – Ples, koreografija
   2124 – Umetniška beseda in igra
   2125 – Režija
   2126 – Dramaturgija
   2127 – Kostumografija
   2129 – Glasba, ples, dramska umetnost (drugo)
  213 – Avdiovizualne tehnike in (multi)medijska proizvodnja
   2130 – Avdiovizualne tehnike in (multi)medijska proizvodnja (podrobneje
   neopredeljeno)
   2131 – Tiskarstvo, knjigoveštvo, založništvo
   2132 – Namizno založništvo, računalniška priprava tiska
   2133 – Fotografija, film, televizija, video
   2134 – Snemanje, mešanje, produkcija, izdajanje glasbe
   2135 – Multimediji
   2139 – Avdiovizualne tehnike in (multi)medijska proizvodnja (drugo)
  214 – Oblikovanje
   2140 – Oblikovanje (podrobneje neopredeljeno)
   2141 – Industrijsko oblikovanje
   2142 – Aranžerstvo
   2143 – Oblikovanje tekstilij in oblačil (modno oblikovanje)
   2144 – Notranje oblikovanje
   2145 – Scenografija
   2149 – Oblikovanje (drugo)
  215 – Umetna obrt
   2150 – Umetna obrt (podrobneje neopredeljeno)
   2151 – Floristika (aranžiranje cvetja)
   2152 – Zlatarstvo in draguljarstvo
   2153 – Lončarstvo, keramika, oblikovanje stekla, porcelana
   2154 – Tkanje, pletenje, šiviljstvo, krojaštvo
   2155 – Kamnoseštvo
   2156 – Rezbarstvo, okvirjanje slik
   2157 – Ročna izdelava in popravljanje glasbenih instrumentov
   2159 – Umetna obrt (drugo)


 22 – Humaniska
  220 – Humanistika (podrobneje neopredeljeno)
   2200 – Humanistika (podrobneje neopredeljeno)
  221 – Religija, verstva
   2210 – Religija, verstva (podrobneje neopredeljeno)
   2211 – Teologija
   2219 – Religija, verstva (drugo)
  222 – Tuji jeziki
   2220 – Tuji jeziki (podrobneje neopredeljeno)
   2221 – Jezikoslovje, primerjalno jezikoslovje
   2222 – Prevajalstvo in tolmačenje
   2223 – Angleški jezik
   2224 – Francoski jezik
   2225 – Nemški jezik
   2226 – Italijanski jezik
   2227 – Mrtvi jeziki (latinščina, stara grščina)
   2228 – Slovenski jezik kot tuj jezik
   2229 – Drugi tuji jeziki
  223 – Slovenski jezik
   2230 – Slovenski jezik (podrobneje neopredeljeno)
   2231 – Slovenski jezik s književnostjo
   2232 – Kreativno pisanje
   2233 – Znakovni jezik
   2234 – Tuj jezik kot materni jezik
   2239 – Slovenski jezik (drugo)
  225 – Zgodovina in arheologija
   2250 – Zgodovina in arheologija (podrobneje neopredeljeno)
   2251 – Zgodovina
   2252 – Arheologija
   2253 – Primerjalna književnost
   2254 – Muzeologija
   2259 – Zgodovina in arheologija (drugo)
  226 – Filozofija, logika in etika
   2260 – Filozofija, logika in etika (podrobneje neopredeljeno)
   2261 – Filozofija
   2262 – Logika
   2263 – Etika
   2264 – Morala
   2269 – Filozofija, logika in etika (drugo)

3 – Družbene, poslovne, upravne in pravne vede

 31 – Družbene de
  310 – Družbene vede (podrobneje neopredeljeno)
   3100 – Družbene vede (podrobneje neopredeljeno)
  311 – Psihologija
   3110 – Psihologija (podrobneje neopredeljeno)
   3111 – Psihologija
   3112 – Psihoterapija
   3113 – Psihoanaliza
   3119 – Psihologija (drugo)
  312 – Sociologija in študiji kultur
   3120 – Sociologija in študiji kultur (podrobneje neopredeljeno)
   3121 – Sociologija
   3122 – Etnologija
   3123 – Kulturologija
   3124 – Socialna in humana geografija
   3125 – Socialna antropologija
   3126 – Kriminologija
   3127 – Ženski študiji
   3129 – Sociologija in študiji kultur (drugo)
  313 – Politologija, odnosi posameznik-družba-država
   3130 – Politologija, odnosi posameznik-družba-država (podrobneje
   neopredeljeno)
   3131 – Politologija, politična zgodovina
   3132 – Državljanska vzgoja
   3133 – Mednarodni odnosi
   3134 – Človekove pravice
   3139 – Politologija, odnosi posameznik-družba-država (drugo)
  314 – Ekonomija
   3140 – Ekonomija (podrobneje neopredeljeno)
   3141 – Ekonomija
   3142 – Ekonometrija
   3143 – Politična ekonomija
   3149 – Ekonomija (drugo)
 32 – Novinarstvo in oanječ
  321 – Novinarstvo in poročevalstvo
   3210 – Novinarstvo in poročevalstvo (podrobneje neopredeljeno)
  322 – Knjižničarstvo, dokumentalistika, arhivistika
   3220 – Knjižničarstvo, dokumentalistika, arhivistika (podrobneje
   neopredeljeno)
   3221 – Knjižničarstvo
   3222 – Dokumentalistika
   3223 – Arhivistika
   3229 – Knjižničarstvo, dokumentalistika, arhivistika (drugo)
 34 – Poslovne in upravede
  340 – Poslovne in upravne vede (podrobneje neopredeljeno)
   3400 – Poslovne in upravne vede (podrobneje neopredeljeno)
  341 – Prodaja (trgovina) na debelo in drobno
   3410 – Prodaja (trgovina) na debelo in drobno (podrobneje neopredeljeno)
   3411 – Trgovina na debelo
   3412 – Trgovina na drobno
   3413 – Skladiščenje
   3414 – Prodaja nepremičnin
   3415 – Zaščita potrošnikov
   3416 – Dražbarstvo, licitiranje
   3417 – Prodajne demonstracijske tehnike, prodaja po telefonu
   3419 – Prodaja (trgovina) na debelo in drobno (drugo)
  342 – Marketing in oglaševanje
   3420 – Marketing in oglaševanje (podrobneje neopredeljeno)
   3421 – Marketing
   3422 – Oglaševanje
   3423 – Raziskave trga
   3424 – Odnosi z javnostmi
   3429 – Marketing in oglaševanje (drugo)
  343 – Finančništvo, bančništvo, zavarovalništvo
   3430 – Finančništvo, bančništvo, zavarovalništvo (podrobneje
   neopredeljeno)
   3431 – Finančništvo
   3432 – Bančništvo
   3433 – Zavarovalništvo (finančno, pokojninsko, socialno, invalidsko,
   zdravstveno)
   3434 – Borzno posredništvo
   3439 – Finančništvo, bančništvo, zavarovalništvo (drugo)
  344 – Računovodstvo, knjigovodstvo in davkarstvo
   3440 – Računovodstvo, knjigovodstvo in davkarstvo (podrobneje
   neopredeljeno)
   3441 – Knjigovodstvo in računovodstvo
   3442 – Davkarstvo
   3443 – Revizija in kontrola
   3449 – Računovodstvo, knjigovodstvo in davkarstvo (drugo)
  345 – Poslovodenje in upravljanje
   3450 – Poslovodenje in upravljanje (podrobneje neopredeljeno)
   3451 – Poslovodenje
   3452 – Upravljanje
   3453 – Upravljanje kadrov (kadrovski management)
   3459 – Poslovodenje in upravljanje (drugo)
  346 – Tajniško in administrativno delo
   3460 – Tajniško in administrativno delo (podrobneje neopredeljeno)
   3461 – Usposabljanje tajnic
   3462 – Strojepisje in stenografija
   3463 – Upravljanje pisarniških strojev in naprav
   3464 – Delo s strankami (recepcionerji, telefonisti, …)
   3469 – Tajniško in administrativno delo (drugo)
  347 – Delovno življenje
   3470 – Delovno življenje (podrobneje neopredeljeno)
   3471 – Uvajanje v delo
   3472 – Organiziranje dela
   3473 – Kakovost dela
   3474 – Sindikalni dejavnost in industrijski odnosi
   3479 – Delovno življenje (drugo)
 38 – Pravne ved
  380 – Pravne vede
   3800 – Pravo (podrobneje neopredeljeno)
   3801 – Pravo
   3803 – Sodništvo
   3804 – Tožilstvo
   3805 – Advokatura
   3806 – Notariat
   3809 – Pravo (drugo)

4 – Naravoslovje, matematika in računalništvo
 40 – Naravoslovje, matematika in računalništvo neopredeljeno)
  400 – Naravoslovje, matematika in računalništvo (podrobneje neopredeljeno)
   4000 – Naravoslovje, matematika in računalništvo (podrobneje
   neopredeljeno)
 42 – Vede o živi avi
  421 – Biologija in biokemija
   4210 – Biologija in biokemija (podrobneje neopredeljeno)
   4211 – Biologija
   4212 – Biokemija
   4213 – Biofizika
   4214 – Farmakologija
   4215 – Toksikologija
   4219 – Biologija in biokemija (drugo)
  422 – Okoljske in okoljevarstvene vede
   4220 – Okoljske in okoljevarstvene vede (podrobneje neopredeljeno)
   4221 – Ekologija
   4229 – Okoljske in okoljevarstvene vede (drugo)
 44 – Fizikalne in kemivede
  440 – Fizika (podrobneje neopredeljeno)
   4400 – Fizika (podrobneje neopredeljeno)
  441 – Fizika in astronomija
   4410 – Fizika in astronomija (podrobneje neopredeljeno)
   4411 – Fizika
   4412 – Astronomija
   4419 – Fizika in astronomija (drugo)
  442 – Kemija
   4420 – Kemija (podrobneje neopredeljeno)
  443 – Geofizikalne vede
   4430 – Geofizikalne vede (podrobneje neopredeljeno)
   4431 – Geologija
   4432 – Geografija (naravna in geofizikalna)
   4433 – Meteorologija
   4434 – Mineralogija
   4435 – Paleontologija
   4436 – Seizmologija in vulkanologija
   4439 – Geofizikalne vede (drugo)
 46 – Matematika in sttika
  461 – Matematika
   4610 – Matematika (podrobneje neopredeljeno)
  462 – Statistika
   4620 – Statistika (podrobneje neopredeljeno)
   4621 – Statistika
   4622 – Verjetnostna teorija
   4623 – Matematična statistika
   4624 – Vzorčenje
   4625 – Aktuarstvo
   4629 – Statistika (drugo)
 48 – Računalnvot
  481 – Računalniške vede
   4810 – Računalniške vede (podrobneje neopredeljeno)
   4811 – Računalništvo in informatika
   4812 – Računalniško programiranje in programski jeziki
   4813 – Sistemska analiza in načrtovanje sistemov
   4814 – Operacijski sistemi
   4819 – Računalniške vede (drugo)
  482 – Uporabno računalništvo
   4820 – Uporabno računalništvo (podrobneje neopredeljeno)
   4821 – Splošna uporaba računalnikov
   4822 – Uporaba računalniških urejevalnikov besedila
   4823 – Uporaba računalniških preglednic
   4824 – Uporaba računalniških baz podatkov
   4825 – Uporaba programov za predstavljanje podatkov in informacij
   4826 – Uporaba programov za obdelavo slik in grafike
   4827 – Uporaba programov za namizno založništvo
   4828 – Uporaba Interneta in računalniških omrežij
   4829 – Uporabno računalništvo (drugo)


5 – Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo
 52 – Tehnika
  520 – Tehnika (podrobneje neopredeljeno)
   5200 – Tehnika (podrobneje neopredeljeno)
  521 – Strojništvo in obdelava kovin
   5210 – Strojništvo in obdelava kovin (podrobneje neopredeljeno)
   5211 – Strojništvo
   5212 – Orodjarstvo
   5213 – Varilstvo
   5214 – Metalurgija
   5215 – Železarstvo, jeklarstvo, livarstvo
   5216 – Ključavničarstvo
   5217 – Finomehanika, urarstvo, puškarstvo
   5219 – Strojništvo in obdelava kovin (drugo)
  522 – Elektrotehnika in energetika
   5220 – Elektrotehnika in energetika (podrobneje neopredeljeno)
   5221 – Elektrotehnika
   5222 – Elektroenergetika
   5223 – Nuklearna energija
   5224 – Distribucija plina
   5225 – Klimatiziranje in hladilni sistemi
   5226 – Alternativni energetski viri (sonce, veter,…)
   5229 – Elektrotehnika in energetika (drugo)
  523 – Elektronika in avtomatizacija
   5230 – Elektronika in avtomatizacija (podrobneje neopredeljeno)
   5231 – Elektronika
   5232 – Avtomatizacija
   5233 – Telekomunikacije
   5234 – Tehnologija za obdelavo in procesiranje podatkov
   5235 – Robotika
   5236 – Projektiranje, izdelava in servisiranje računalnikov
   5239 – Elektronika in avtomatizacija (drugo)
  524 – Kemijska tehnologija in procesno inženirstvo
   5240 – Kemijska tehnologija in procesno inženirstvo (podrobneje
   neopredeljeno)
   5241 – Kemijska tehnologija
   5242 – Procesno inženirstvo
   5243 – Biokemijska tehnologija in inženirstvo
   5244 – Laboratorijska tehnologija
   5245 – Predelava in rafinerija plina in/ali nafte
   5249 – Kemijska tehnologija in procesno inženirstvo (drugo)
  525 – Motorna vozila, ladje in letala
   5250 – Motorna vozila, ladje in letala (podrobneje neopredeljeno)
   5251 – Izdelovanje, vzdrževanje in popravila motornih vozil
   5252 – Izdelovanje, vzdrževanje in popravila kmetijske mehanizacije
   5253 – Izdelovanje, vzdrževanje in popravila ladij in drugih plovil
   5254 – Izdelovanje, vzdrževanje in popravila letal in drugih zrakoletnih
   naprav
   5259 – Motorna vozila, ladje in letala (drugo)
 54 – Proizvodne tehgije
  541 – Živilska tehnologija
   5410 – Živilska tehnologija (podrobneje neopredeljeno)
   5411 – Živilska tehnologija
   5412 – Kuharstvo
   5413 – Pekarstvo in slaščičarstvo
   5414 – Mesarstvo
   5415 – Vinarstvo in kletarstvo
   5416 – Pivovarstvo
   5417 – Mlekarstvo in sirarstvo
   5418 – Predelava tobaka
   5419 – Živilska tehnologija (drugo)
  542 – Tekstilna, konfekcijska, čevljarska in usnjarska tehnologija
   5420 – Tekstilna, konfekcijska, čevljarska in usnjarska tehnologija
   (podrobneje neopredeljeno)
   5421 – Tekstilna tehnologija (izdelava tekstila, predelava volne,
   predenje, tkanje)
   5422 – Konfekcijska tehnologija
   5423 – Čevljarstvo
   5424 – Krznarstvo
   5425 – Usnjarstvo
   5429 – Tekstilna, konfekcijska, čevljarska in usnjarska tehnologija
   (drugo)
  543 – Lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija
   5430 – Lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija
   (podrobneje neopredeljeno)
   5431 – Lesarstvo
   5432 – Papirništvo
   5433 – Plastična predelava
   5434 – Steklarstvo in porcelanarstvo
   5435 – Gumarstvo
   5439 – Lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija
   (drugo)
  544 – Rudarstvo in drugo pridobivanje rudnin
   5440 – Rudarstvo in drugo pridobivanje rudnin (podrobneje neopredeljeno)
   5441 – Rudarstvo
   5442 – Pridobivanje nafte in plina
   5443 – Kamnolomništvo
   5449 – Rudarstvo in drugo pridobivanje rudnin (drugo)
 58 – Arhitektura, urbanizem ieništvo
  581 – Arhitektura in urbanizem
   5810 – Arhitektura in urbanizem (podrobneje neopredeljeno)
   5811 – Arhitektura
   5812 – Urbanizem
   5813 – Geodezija in kartografija
   5814 – Krajinska arhitektura
   5819 – Arhitektura in urbanizem (drugo)
  582 – Gradbeništvo
   5820 – Gradbeništvo (podrobneje neopredeljeno)
   5821 – Materiali in konstrukcije
   5822 – Operativna gradnja
   5823 – Prometne gradnje
   5824 – Hidrotehnika
   5825 – Zaključna dela v gradbeništvu
   5829 – Gradbeništvo (drugo)

6 – Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo, veterinarstvo

 62 – Kmetijstvo, gozdarstvbištvo
  620 - Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo (široki programi)
   6200 - Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo (široki programi)
  621 – Poljedelstvo in živinoreja
   6210 – Poljedelstvo in živinoreja (podrobneje neopredeljeno)
   6211 – Poljedelstvo
   6212 – Zelenjadarstvo
   6213 – Sadjarstvo
   6214 – Vinogradništvo
   6215 – Živinoreja
   6219 – Poljedelstvo in živinoreja (drugo)
  622 – Hortikultura
   6220 – Hortikultura (podrobneje neopredeljeno)
   6221 – Cvetličarstvo
   6222 – Vrtnarstvo
   6223 – Drevesničarstvo
   6224 – Hortikultura
   6229 – Hortikultura (drugo)
  623 – Gozdarstvo in lov
   6230 – Gozdarstvo in lov (podrobneje neopredeljeno)
   6231 – Gozdarstvo
   6232 – Lov
   6239 – Gozdarstvo in lov (drugo)
  624 – Ribištvo
   6240 – Ribištvo (podrobneje neopredeljeno)
   6241 – Ribogojništvo
   6242 – Ribolovstvo
   6249 – Ribištvo (drugo)
 64 – Veterinavot
  640 – Veterinarstvo
   6400 – Veterinarstvo (podrobneje neopredeljeno)
7 – Zdravstvo in sociala

 72 – Zdravsov
  720 – Zdravstvo (podrobneje neopredeljeno)
   7200 – Zdravstvo (podrobneje neopredeljeno)
  721 – Medicina
   7210 – Medicina (podrobneje neopredeljeno)
   7211 – Medicina
   7212 – Dentalna medicina
   7219 – Medicina (drugo)
  723 – Zdravstvena nega in oskrba
   7230 – Zdravstvena nega (podrobneje neopredeljeno)
   7231 – Zdravstvena nega
   7232 – Babištvo
   7233 – Zdravstvena nega otrok in mladostnikov
   7234 – Zdravstvena nega starejših
   7239 – Zdravstvena nega (drugo)


  724 – Zobozdravstvo
   7240 – Zobozdravstvo (podrobneje neopredeljeno)
  725 – Zdravstvena tehnologija
   7250 – Zdravstvena tehnologija (podrobneje neopredeljeno)
   7251 – Radiologija, radiografija, rentgensko snemanje, tehnologija
   nuklearne medicine
   7252 – Zdravstvena protetika
   7253 – Očala, leče, slušni pripomočki
   7254 – Zdravstvena laboratorijska tehnologija
   7259 – Zdravstvena tehnologija (drugo)
  726 – Terapija in rehabilitacija
   7260 – Terapija in rehabilitacija (podrobneje neopredeljeno)
   7261 – Fizioterapija in medicinska masaža
   7262 – Delovna terapija
   7263 – Logopedija
   7264 – Dietetika in zdrava prehrana
   7265 – Radiestezija, bioenergija, akupuntura, homeopatija, kiropraktika
   in druga alternativna zdravilstva
   7269 – Terapija in rehabilitacija (drugo)
  727 – Farmacija in lekarništvo
   7270 – Farmacija in lekarništvo (podrobneje neopredeljeno)
   7271 – Farmacija
   7272 – Lekarništvo
   7279 – Farmacija in lekarništvo (drugo)
 76 – Socialno lo
  761 – Varstvo otrok in skrb za mladostnike
   7610 – Varstvo otrok in skrb za mladostnike (podrobneje neopredeljeno)
   7611 – Varstvo otrok
   7612 – Skrb za mladostnike
   7619 – Varstvo otrok in skrba za mladostnike (drugo)
  762 – Socialno delo in svetovanje
   7620 – Socialno delo in svetovanje (podrobneje neopredeljeno)
   7621 – Socialno delo (splošno)
   7622 – Svetovanje s področja zlorabe tobaka, alkohola, drog
   7623 – Družinsko in zakonsko svetovanje
   7624 – Svetovanje s področja fizičnih zlorab in nasilja
   7625 – Poklicna orientacija (poklicno informiranje in svetovanje)
   7629 – Socialno delo in svetovanje (drugo)

8 – Storitve
 81 – Osebne stovet
  811 – Hotelirstvo in gostinstvo
   8110 – Hotelirstvo in gostinstvo (podrobneje neopredeljeno
   8111 – Hotelirstvo
   8112 – Gostinstvo
   8113 – Strežba
   8114 – Catering
   8115 – Barmanstvo
   8116 – Someljerstvo
   8119 – Hotelirstvo in gostinstvo (drugo)
  812 – Potovanja, turizem, prosti čas
   8120 – Potovanja, turizem, prosti čas (podrobneje neopredeljeno)
   8121 – Potovalne storitve (agencijske, prevozne, ipd.)
   8122 – Turistični vodiči
   8123 – Turistični animatorji
   8129 – Potovanja, turizem, prosti čas (drugo)
  813 – Šport
   8130 – Šport (podrobneje neopredeljeno)
   8131 – Športni trening
   8132 – Športni trenerji
   8133 – Športni sodniki
   8134 – Športni funkcionarji
   8135 – Ljubiteljsko ukvarjanje s športom (trening)
   8139 – Šport (drugo)
  814 – Storitve za gospodinjstva
   8140 – Storitve za gospodinjstva (podrobneje neopredeljeno)
   8141 – Domača (potrošniška) ekonomija
   8142 – Čiščenje in pospravljanje stanovanj in hiš
   8143 – Čiščenje oblačil
   8144 – Hišniška dela
   8145 – Dimnikarstvo
   8146 – Varovanje stanovanj in hiš
   8147 – Pogrebništvo
   8149 – Storitve za gospodinjstva (drugo)
  815 – Frizerstvo in kozmetika
   8150 – Frizerstvo in kozmetika (podrobneje neopredeljeno)
   8151 – Frizerstvo, brivstvo, lasuljarstvo
   8152 – Manikura in pedikura
   8153 – Kozmetika, kozmetična masaža, lepotičenje
   8159 – Frizerstvo in kozmetika (drugo)
 84 – Transportne stvei
  840 – Transportne storitve
   8400 – Transportne (prevozne) storitve (podrobneje neopredeljeno)
   8401 – Cestni promet
   8402 – Železniški promet
   8403 – Letalski promet
   8404 – Pomorski in rečni promet
   8405 – Poštni promet
   8406 – Upravljanje viličarjev, dvigal, žerjavov
   8409 – Transportne (prevozne) storitve (drugo)
 85 – Varstvo ojal
  850 – Varstvo okolja (podrobneje neopredeljeno)
   8500 – Varstvo okolja (podrobneje neopredeljeno)
  851 – Nadzor nad onesnaževanjem okolja (okoljevarstvena tehnologija)
   8510 – Nadzor nad onesnaževanjem okolja (podrobneje neopredeljeno)
   8511 – Zaščita zraka
   8512 – Zaščita vode
   8513 – Zaščita na področju industrijskih odpadkov in odplak
   8514 – Zaščita pred zvočnim onesnaževanjem
   8515 – Reciklažne tehnologije
   8516 – Nadzor nad onesnaževanjem okolja (drugo)
  852 – Naravno okolje in divje živali
   8520 – Naravno okolje in divje živali (podrobneje neopredeljeno)
   8521 – Ohranjanje narave
   8522 – Nacionalni parki in rezervati
   8523 – Ohranjanje živalskih vrst
   8529 – Naravno okolje in divje živali (drugo)
  853 – Komunalne sanitarne storitve
   8530 – Komunalne sanitarne storitve (podrobneje neopredeljeno)
   8531 – Odstranjevanje smeti
   8532 – Dobava pitne vode
   8533 – Zbiranje in predelava odpadkov
   8534 – Čiščenje cest
   8539 – Komunalne sanitarne storitve (drugo)
 86 – Varovaej
  861 – Varovanje oseb in premoženja
   8610 – Varovanje oseb in premoženja (podrobneje neopredeljeno)
   8611 – Carina
   8612 – Gasilstvo in potapljaštvo
   8613 – Policija
   8614 – Zapori
   8615 – Varovanje oseb in premoženja
   8619 – Varovanje oseb in premoženja (drugo)
  862 – Varno delo in varovanje zdravja
   8620 – Varno delo in varovanje zdravja (podrobneje neopredeljeno)
   8621 – Ergonomija (zdravje in varnost na delovnem mestu)
   8622 – Varstvo pri delu
   8623 – Socialno varstvo delavcev
   8624 – Poklicno zdravje in industrijska higiena
   8629 – Varno delo in varovanje zdravja (drugo)
  863 – Vojaške in obrambne vede
   8630 – Vojaške in obrambne vede (podrobneje neopredeljeno)
   8631 – Vojaške vede
   8632 – Obramboslovje
   8639 – Vojaške in obrambne vede (drugo)

9 – Neopredeljeno po širokem področju
 99 – Neopredeljeno po ožjdročju
  999 – Neopredeljeno po podrobnem področju
   9999 – Neopredeljeno po nacionalno specifičnem področju


AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti