Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2006 z dne 21. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2006 z dne 21. 3. 2006

Kazalo

1216. Odlok o lokacijskem načrtu Prekopski zavodi – stanovanjska gradnja, stran 3091.

Na podlagi 23. člena ter v povezavi s 175. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popravek) je Občinski svet Občine Vransko na podlagi 7. in 16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99 in 38/02) na 19. redni seji dne 27. 2. 2006 s sklepom št. 376 sprejel
O D L O K
o lokacijskem načrtu Prekopski zavodi – stanovanjska gradnja
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(podlaga za lokacijski načrt)
(1) S tem odlokom se ob upoštevanju Sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec za območje Občine Vransko – dopolnitev v letu 2000 (Uradni list RS, št. 34/92, 69/93, 7/94, 20/94, 76/94, 13/96, 35/96, 43/96, 72/97, 7/98, 66/99, 21/00 in 19/02) sprejme lokacijski načrt Prekopski zavodi – stanovanjska gradnja (v nadaljnjem besedilu: lokacijski načrt).
(2) Lokacijski načrt je izdelalo podjetje Razvojni center Planiranje d.o.o. Celje, pod št. proj. 121/05 in je sestavni del tega odloka.
2. člen
(vsebina lokacijskega načrta)
(1) Lokacijski načrt (v nadaljevanju: LN) določa mejo ureditvenega območja, funkcijo območja, lego, potek in zmogljivost ter velikost objektov in naprav, pogoje za urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje objektov in naprav, vodnogospodarske ureditve, pogoje za komunalno urejanje, okoljevarstvene in druge pogoje, etapnost izvedbe, obveznosti investitorja in izvajalcev, tolerance ter nadzor nad izvajanjem tega odloka.
(2) Podrobnejši seznam prilog se nahaja v gradivu LN iz 1. člena tega odloka.
II. UREDITVENO OBMOČJE
3. člen
(obseg ureditvenega območja)
(1) Ureditveno območje LN obsega parcele oziroma dele parcel, na katerih so načrtovani trajni objekti, in parcele oziroma dele parcel, na katerih so načrtovani objekti, potrebni za izvedbo LN (območja komunalnih ureditev ureditev).
(2) Opis meje topografsko:
Izhodiščna točka opisa meje je severnozahodni vogal obravnavanega območja.
+----------+-----------------------------------------------------------------+
|Smer neba |Opis                               |
|     |                                 |
+----------+-----------------------------------------------------------------+
|na severu |meja poteka od izhodiščne točke opisa meje v severozahodnem   |
|     |vogalu obravnavanega območja južno od obstoječih objektov preko |
|     |kmetijskih v skupni dolžini ca. 45 m, nakar se usmeri proti jugu;|
+----------+-----------------------------------------------------------------+
|na vzhodu |poteka do obstoječe ceste, jo prečka in nadaljuje proti     |
|     |jugovzhodu v skupni dolžini ca. 77 m, nakar se usmeri proti   |
|     |zahodu v skupni dolžini ca. 44 m. Nadaljuje po vzhodnem robu   |
|     |obstoječe ceste v skupni dolžini ca. 40 m, se ponovno usmeri   |
|     |proti vzhodu v skupni dolžini ca. 38 m. Meja se usmeri proti   |
|     |jugu, prečka cesto in se zaključi po ca. 40 m na severnem robu  |
|     |brežine manjšega potoka;                     |
+----------+-----------------------------------------------------------------+
|na jugu  |po severnem robu brežine potoka se usmeri proti zahodu do    |
|     |obstoječe dovozne ceste v skupni dolžini ca. 45 m, nakar se   |
|     |usmeri proti severozahodu in poteka po vzhodnem robu obstoječe  |
|     |ceste v skupni dolžini ca. 45 m;                 |
+----------+-----------------------------------------------------------------+
|na zahodu |od roba ceste se usmeri proti severu in poteka po vzhodnem robu |
|     |dovozne ceste v skupni dolžini ca. 77 m, nakar se usmeri proti  |
|     |zahodu in zaobide obstoječi stanovanjski objekt v skupni dolžini |
|     |ca. 35 m. Meja se usmerjeni proti severovzhodu v skupni dolžini |
|     |ca. 35 m in se zaključi v izhodiščni točki opisa meje.      |
+----------+-----------------------------------------------------------------+
(3) Opis meje po parcelah:
+----------+-----------------------------------------------------------------+
|Smer neba |Opis (parcele k.o. Prekopa)                   |
|     |                                 |
+----------+-----------------------------------------------------------------+
|na severu |meja poteka od izhodiščne točke opisa meje, ki je v       |
|     |severozahodnem vogalu parcele 1466/5 ter nadaljuje po severnem  |
|     |robu parcele 1466/15, nakar se usmeri proti jugu;        |
|     |                                 |
+----------+-----------------------------------------------------------------+
|na vzhodu |poteka po vzhodnem in južnem robu parcele 1466/15, nadaljuje po |
|     |južnem in vzhodnem delu parcele 1466/6, prečka del parcele 1619/1|
|     |(cesta) in po njej proti vzhodu nadaljuje do severovzhodnega roba|
|     |parcele 1466/8, nakar se usmeri priti jugu. Poteka po vzhodnem  |
|     |robu parcele 1466/8 in se usmeri proti zahodu;          |
|     |                                 |
+----------+-----------------------------------------------------------------+
|na jugu  |nadaljuje po južnem robu parcele 1466/8 in 1466/7, se usmeri   |
|     |proti severozahodu in poteka po zahodnem robu parcele 1466/7,  |
|     |prečka parcelo 1619/1 (cesta) ter nadaljuje po južnem robu    |
|     |parcele 1466/6 in se usmeri proti severu;            |
|     |                                 |
+----------+-----------------------------------------------------------------+
|na zahodu |poteka proti severu po zahodnem robu parcele 1466/6 do parcele  |
|     |1466/5 po njenem južnem in zahodnem delu do izhodiščne točke   |
|     |opisa meje.                           |
|     |                                 |
+----------+-----------------------------------------------------------------+
(4) Velikost območja
Površina obravnavanega območja meri ca. 7157,43 m².
(5) Območje lokacijskega načrta obsega naslednje parcele oziroma dele parcel, ki so znotraj meje obravnave, ki je tudi grafično prikazana.
Območje obravnave leži na območju katastrske občine Prekopa ter vključuje naslednje parcele:
– 1466/5, 1466/15, 1466/6, 1466/12, 1466/8, 1466/7, 1619/1(cesta) – del
(6) V primeru odstopanja navedenih parcel in stanja glede na grafični prikaz, velja grafični prikaz.
(7) Zemljišča, ki so v občinskem lokacijskem načrtu zunaj meje območja urejanja, obsegajo parcele, opredeljene zaradi:
– rekonstrukcija križišča, 341 del
– prestavitev elektro voda od TP, 1467/1, 1467/3, 1467/2, 1619/1 (cesta).
(8) Poleg teh zemljišč je v območje posegov izven ureditvenega območja LN možno vključiti še dodatne parcelne številke, kolikor se v postopku priprave projektne dokumentacije gospodarske javne infrastrukture, na podlagi strokovno preverjenih rešitev, izkaže to za potrebno.
4. člen
(izbrana rešitev)
Strokovna rešitev prostorske ureditve je pridobljena z izborom variantne rešitve.
III. FUNKCIJA OBMOČJA UREJANJA
5. člen
Funkcija območja je stanovanjska, možna je tudi mirna, predvsem intelektualna dejavnost.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTONSKO
IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE
6. člen
(pogoji za urbanistično arhitektonsko ureditev objektov)
(1) Urbanistična zasnova območja je usklajena z usmeritvami iz programskih zasnov in programom priprave.
Zaradi razgibanega terena ter zaradi upoštevanja in prilagajanja obstoječi »stihijski« pozidavi v neposredni okolici območja obravnave se z novo urbanistično zasnovo poskuša iskati korelacijo z obstoječo gradnjo in njeno tipologijo in tako združiti, zapolniti in na novo vzpostaviti skupno celoto, kot korekcijo in prostorsko nadgradnjo obstoječega stanja.
(2) Osnovna izhodišča umeščanja objektov so:
– teren v naklonu;
– obstoječi stanovanjski objekti in objekti kmečko stanovanjske gradnje v neposredni okolici;
– obstoječa prometna infrastruktura – dostopna cesta;
– prostorske omejitve – predvidene vodnogospodarske ureditve in pogoji.
(3) Na območju novih gradbenih parcel so umeščeni novi objekti in s tem opredeljene površine za gradnjo (maksimalnih gabaritov objektov) ter drugi posebni ali dodatni pogoji.
(4) Predvidene so naslednje ureditve:
– gradnja 7 enodružinskih stanovanjskih hiš z in brez garaž;
– ureditev interne dovozne ceste;
– ureditev dovoznih priključkov;
– ureditev komunalne in energetske infrastrukture;
– ureditev zelenih površin.
(5) Konfiguracija terena, izvedena dovozna cesta in obstoječa poselitev narekujeta zasnovo parcel in objektov v vzdolžni smeri vzporedno s plastnicami. Smer slemen predvidenih objektov bo vzporedna s plastnicami in bo potekala v smeri vzhod-zahod. Morfologija pozidave bo prilagojena terenu, zasnovana bo v vzdolžnih pasovih, parcele bodo po površini tako velike, da bo soseska dajala vtis gradnje v zelenem okolju.
(6) Kota pritličij objektov se določi na osnovi kote prometnih površin.
7. člen
Predlog zazidave:
– gradnja prostostoječih stanovanjskih hiš z in brez garaže;
– določen je odmik gradbene linije in od obstoječe dovozne ceste;
– višinski gabarit je določen z etažnostjo objektov,
– objekte je možno podkletiti;
– dovoljena je klasična ali montažna gradnja;
– novi objekti morajo biti enotno oblikovani in usklajeni z obstoječo zazidavo;
– strehe dvokapnice, naklonom, smerjo slemena vzhod-zahod in enotno kritino s strukturo opeke ter v opečni barvi, priporočljive so dvokapne strehe, v odvisnosti od arhitekture in dimenzije objekta pa je možna tudi enokapna streha, strešne kritine morajo biti enotne barve (rdečkaste), dovoljena je uporaba različnih materialov, vendar v istem odtenku rdeče barve;
– fasade naj bodo oblikovane sodobno z uporabo enostavnih pravokotnih rastrov, materiali; omet, beton in sodobni obložni materiali, poenotena uporaba materialov, dovolijo se fasade v barvni lestvici bež svetlih, toplih barv oziroma bele barve;
– parkirna mesta bodo urejena v sklopu gradbene parcele;
– priporočljiva je zasaditev skupin dreves v sklopu individualnih gradbenih parcel, predvsem v smislu zastiranja in usmerjanja pogledov;
– pridobiti je potrebno geotehnične pogoje za gradnjo;
– lokacija čistilne naprave je predvidena v južnem delu območja.
Tabela 1: Pogoji za oblikovanje in gabariti po območjih
+-------------+--------------------------------------------------------------+
|OZNAKA    |Gabariti in pogoji za oblikovanje               |
|OBJEKTA   |                               |
+-------------+--------------------------------------------------------------+
|1      |Tlorisni gabariti:                      |
|       |– stanovanjski objekt, tlorisne dimenzije ca. 23.16 m x 13.03 |
|       |m + 5.16 m x 3.77 m;                     |
|       |– polkrožni izzidki in stolpiči niso dopustni;        |
|       |Etažnost:                           |
|       |– pritličje,                         |
|       |– naklon 20°–25°, streha členjena dvokapnica;         |
|       |Materiali in barve:                      |
|       |– prednost naj imajo naravni oziroma avtohtoni materiali in  |
|       |okolju prilagojene barve;                   |
|       |– materiali; omet, les, beton, steklo in sodobni obložni   |
|       |materiali, poenotena uporaba materialov.           |
+-------------+--------------------------------------------------------------+
|2      |Tlorisni gabariti:                      |
|       |– stanovanjski objekt, tlorisne dimenzije ca. 10.00 m x 13.00 |
|       |m;                              |
|       |– garaža, tlorisne dimenzije 6.00 m x 6.00 m;         |
|       |– polkrožni izzidki in stolpiči niso dopustni;        |
|       |Etažnost:                           |
|       |– stanovanjski objekt – pritličje in izkoriščeno podstrešje; |
|       |– garaža – klet in pritličje;                 |
|       |– naklon 35–45°, streha dvokapnica;              |
|       |Materiali in barve:                      |
|       |– prednost naj imajo naravni oziroma avtohtoni materiali in  |
|       |okolju prilagojene barve;                   |
|       |– materiali; omet, les, beton, steklo in sodobni obložni   |
|       |materiali, poenotena uporaba materialov.           |
+-------------+--------------------------------------------------------------+
|3, 4     |Tlorisni gabariti:                      |
|       |– stanovanjski objekt, tlorisne dimenzije ca. 10.00 m x 12.00 |
|       |m;                              |
|       |– garaža, tlorisne dimenzije 6.00 m x 6.00 m;         |
|       |– polkrožni izzidki in stolpiči niso dopustni;        |
|       |Etažnost:                           |
|       |– stanovanjski objekt – pritličje in izkoriščeno podstrešje; |
|       |– garaža – klet in pritličje;                 |
|       |– naklon 35–45°, streha dvokapnica;              |
|       |Materiali in barve:                      |
|       |– prednost naj imajo naravni oziroma avtohtoni materiali in  |
|       |okolju prilagojene barve;                   |
|       |– materiali; omet, les, beton, steklo in sodobni obložni   |
|       |materiali, poenotena uporaba materialov.           |
+-------------+--------------------------------------------------------------+
|5      |Tlorisni gabariti:                      |
|       |– stanovanjski objekt, tlorisne dimenzije ca. 10.00 m x 12.00 |
|       |m;                              |
|       |– nadstrešnica; tlorisne dimenzije 7.50 m x 2.50 m;      |
|       |– polkrožni izzidki in stolpiči niso dopustni;        |
|       |Etažnost:                           |
|       |– stanovanjski objekt – pritličje in izkoriščeno podstrešje; |
|       |– nadstrešnica – pritličje;                  |
|       |– naklon 35–45°, streha dvokapnica;              |
|       |Materiali in barve:                      |
|       |– prednost naj imajo naravni oziroma avtohtoni materiali in  |
|       |okolju prilagojene barve;                   |
|       |– materiali; omet, les, beton, steklo in sodobni obložni   |
|       |materiali, poenotena uporaba materialov.           |
+-------------+--------------------------------------------------------------+
|6      |Tlorisni gabariti:                      |
|       |– stanovanjski objekt, tlorisne dimenzije ca. 8.00 m x 11.00 |
|       |m;                              |
|       |– polkrožni izzidki in stolpiči niso dopustni;        |
|       |Etažnost:                           |
|       |– stanovanjski objekt – pritličje in izkoriščeno podstrešje; |
|       |– naklon 35–45°, streha dvokapnica;              |
|       |Materiali in barve:                      |
|       |– prednost naj imajo naravni oziroma avtohtoni materiali in  |
|       |okolju prilagojene barve;                   |
|       |– materiali; omet, les, beton, steklo in sodobni obložni   |
|       |materiali, poenotena uporaba materialov.           |
+-------------+--------------------------------------------------------------+
|7      |Tlorisni gabariti:                      |
|       |– stanovanjski objekt, tlorisne dimenzije ca. 8.00 m x 11.00 |
|       |m;                              |
|       |– garaža, tlorisne dimenzije 6.00 m x 6.00 m;         |
|       |– polkrožni izzidki in stolpiči niso dopustni;        |
|       |Etažnost:                           |
|       |– stanovanjski objekt – pritličje in izkoriščeno podstrešje; |
|       |– garaža – klet in pritličje;                 |
|       |– naklon 35–45°, streha dvokapnica;              |
|       |Materiali in barve:                      |
|       |– prednost naj imajo naravni oziroma avtohtoni materiali in  |
|       |okolju prilagojene barve;                   |
|       |– materiali; omet, les, beton, steklo in sodobni obložni   |
|       |materiali, poenotena uporaba materialov.           |
+-------------+--------------------------------------------------------------+
|ČN      |– umestitev vkopane čistilne naprave v južnem delu območja.  |
+-------------+--------------------------------------------------------------+
8. člen
(gradbene parcele, parcelacija)
(1) Gradbene parcele bodo urejene kot dovozne in parkirne površine, peš dostopi in zelenice. Utrjene površine znotraj mej gradbenih parcel bodo asfaltirane ali tlakovane (travne plošče).
(2) Ograjevanje parcel naj bo praviloma urejeno z živico, možna je izvedba z žično ali leseno ograjo maksimalne višin e 1,80 m, ki naj bo ozelenjena in v odmiku od ceste.
9. člen
(zelene površine)
(1) Urejanje zelenih površin mora upoštevati značilnosti širšega prostora, temu se prilagaja struktura in način saditve ter vrstni izbor. Uporabijo se avtohtone drevesne vrste in grmovnice, predvsem v smislu sonaravnega bivanja v pretežno podeželskem okolju in prekrivanja izstopajočih gradbenih mas, volumnov.
(2) Varovalni obvodni pas ob objektu 1
V območju varstvenega 5 m pasu ob južno ležečem odprtem površinskem odvodniku – manjšem potoku se ohranjanja obstoječa vegetacija, kar pomeni, da se zagotavlja naravna struktura grmovnic in podrasti. Obstoječi sestoj se dopolni z avtohtonimi rastlinskimi vrstami obravnavanega območja, po načelih sonaravnosti, v neformalni obliki in na način, ki samo pospešuje postopek naravne sukcesije. Znotraj območja niso dovoljeni nobeni posegi.
V. POGOJI IN USMERITVE ZA VODNOGOSPODARSKO UREJANJE
10. člen
(vodnogospodarske ureditve)
(1) Območje leži izven koridorja za razlivanje visokih voda in ni poplavno.
(2) Pri posegih v prostor je upoštevan zahtevani odmik (objekt 1) od meje priobalnih zemljišč, 5 m od meje vodnega zemljišča na vodotokih 2. reda, kamor spada tudi neimenovani potok na območju OLN, razen v posebnih primerih, ki jih določa 37. člen Zakona o vodah (ZV-1, Uradni list RS, št. 67/02).
(3) Predvidena je izgradnja fekalnega kanalizacijskega omrežja, ki se zaključi z lokalno čistilno napravo.
(4) Rešitev odvoda padavinskih vod iz utrjenih površin in streh predvidenih objektov je predvidena v skladu z 92. členom zakona o vodah, ki predvideva zadrževanje vod pred izpustom v vodotok.
VI. POGOJI PROMETNEGA, KOMUNALNEGA, ENERGETSKEGA IN TELEKOMUNIKACIJSKEGA UREJANJA
11. člen
(splošno)
(1) Za vso gospodarsko javno infrastrukturo je potrebno izdelati projekte PGD, PZI, ter pri tem upoštevati zahteve upravljalcev posameznih vodov, komunalne koridorje ter predpisane odmike in zaščitne ukrepe.
(2) Ureditve javne gospodarske infrastrukture se morajo izvajati na način, ki zagotavlja ustrezno varstvo okolja, ustreza obrambno-zaščitnim zahtevam in v skladu s predpisi, ki urejajo to področje.
(3) Vse sekundarno razvodno omrežje gospodarske javne infrastrukture mora biti medsebojno usklajeno izvedeno v kabelski podzemni izvedbi in speljano vzporedno s potekom prometnic in dovozi k stavbam. Pod asfaltiranimi površinami je vse električne in telekomunikacijske vode obvezno položiti v kabelsko kanalizacijo.
(4) Načrtovana gospodarska javna infrastruktura gradbenih parcel obsega: dovoz, javni vodovod za sanitarno in požarno vodo, komunalno in meteorno kanalizacijo, elektriko, javno razsvetljavo in telefon.
5) Vse stavbe je potrebno obvezno priključiti na vso javno gospodarsko infrastrukturo.
12. člen
(cestno omrežje)
(1) Obstoječe razmere:
Preko obravnavanega območja poteka obstoječa dovozna pot, ki omogoča dovoz in dostop do objekta, ki leži nad predvideno pozidavo.
(2) Predvidena ureditev:
Na trasi obstoječe ceste se izvede nova Cesta »A«. Cesta bo širine 3.00 m med pogreznjenimi betonskimi robniki dimenzij 15/25 cm. Cesto obojestransko obroblja bankina širine 0.50 m. Trasa ceste poteka v vzdolžnem sklonu ca. 9.7%.
(3) Zgornji ustroj ceste se izvede iz tampona debeline min. 40 cm. Zgornja obrabna plast pa iz betonskih tlakovcev, ki se polagajo na peščeno nasutje debeline ca. 5 cm. Možna je izvedba v asfaltu.
(4) Cesta se bo obvodnjavala preko cestnih požiralnikov z v vtokom pod robnikom v novoprojektirano meteorno kanalizacijo. Iz Ceste »A« se obojestransko odcepljajo priključki do predvidenih individualnih objektov, oziroma njihovih garaž. Cesta »A« se priključuje na obstoječe cestno omrežje v štirikrakem nivojskem križišču.
13. člen
(vodovod)
(1) Obstoječe razmere:
Obstoječi objekti, ki se nahajajo v neposredni bližini obravnavanega območja lokacijskega načrta, se napajajo preko obstoječega vodovodnega omrežja, ki je bilo delno tudi že obnovljeno. Vendar pa za oskrbo predvidenih objektov s pitno in protipožarno vodo, obstoječe omrežje ne zadošča.
(2) Predvidena ureditev:
Novopredvideno vodovodno omrežje, ki bo oskrbovalo novo stanovanjsko pozidavo z vodo na obravnavani lokaciji, se bo napajalo iz obstoječega transportnega cevovoda, ki je izveden iz PVC cevi DN 225 mm. Obstoječi vod poteka v bližini južnega roba obravnavanega kompleksa. Vodovodni razvod bo zagotavljal tudi požarno varnost naselja, s tremi nadzemnimi hidranti, ki bodo nameščeni tako, da bodo s protipožarno vodo pokrivali celotno naselje. Pri poteku trase vodovoda pod utrjenimi, povoznimi površinami, je potrebno izvesti vodovod iz nodularne litine, vsi odcepi in hišni priključki pa se izvedejo z vgradnjo cestnih zapornih ventilov. Obstoječe hišne priključke je potrebno prevezati na novopredvideno vodovodno omrežje. Vodomeri se vgradijo v zunanje vodomerne jaške. Za sekundarno vodovodno omrežje je potrebno izdelati projektno dokumentacijo na podlagi predvidene porabe vode v posameznih objektih glede na njihovo namembnost.
14. člen
(kanalizacijsko omrežje)
(1) Obstoječe razmere:
Na obravnavanem območju obstoječe kanalizacije ni. Ob trasi novoizvedene ceste, oziroma obstoječega dovoza do objekta, ki je lociran na severni strani, nad predvideno pozidavo, poteka mešan kanal, ki pa se bo z izvedbo nove kanalizacije ukinil.
(2) Predvideno stanje:
Na območju, ki ga ureja občinski lokacijski načrt Prekopski zavodi, je predviden ločen sistem kanalizacije. Predvidena fekalna kanalizacija stanovanjske gradnje poteka po osi novopredvidene Ceste »A« in se na južni strani kompleksa priključuje na lokalno čistilno napravo. Predvidena je čistilna naprava za ca. 80 PE, kar bo omogočilo priključitev na ČN tudi obstoječim objektom v neposredni bližini obravnavanega kompleksa. V javno kanalizacijo je dovoljeno odvajati vode, ki ustrezajo Udredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 35/96) in Pravilniku o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 35/96 in 29/00). V kanalizacijsko omrežje ni dovoljeno odvajati odpadne vode iz kmetijskih objektov – hlevov.
(3) Čiste meteorne vode se odvajajo, preko peskolovov v meteorno kanalizacijo, ki poteka vzporedno s fekalno kanalizacijo in preko pretočno – zadrževalnega bazena, v površinski odvodnik. Onesnažene meteorne vode je potrebno pred odvodnjo očistiti v primerno dimenzioniranih lovilcih olj in maščob.
15. člen
(električno omrežje)
(1) Obstoječe razmere:
Obstoječi objekti, ki so locirani v neposredni bližini obravnavanega območja, se napajajo iz obstoječega elektro omrežja.
(2) Na območju, kjer je predvidena gradnja stanovanjskega objekta 1 in 2, poteka NN nadzemni vod, ki ga je, zaradi sprostitve zemljišča, potrebno odstraniti. Preureditev NN nadzemnega voda je predmet posebnega projekta (Elektro Celje d.d. št. proj. 118/05).
(3) Predvideno stanje:
Za izboljšanje napetostnih razmer in ureditve nizkonapetostnega omrežja v naselju Prekopa in delu naselja Vindija, je predvidena gradnja nove transformatorske postaje TP 20/0.4 kV Vindija, kar pomeni, da je potrebno izgraditi primarni in sekundarni NN vod.
(4) Energija za napajanje območja bo na voljo na predvidenem nizkonapetostnem el. kablu, ki poteka od elektro razdelilca ROM I (ki se bo napajala iz predvidene TP 20/0.4 kV Vindija), do nizkonapetostnega omrežja, katero bo napajalo del naselja Kaplja. Električna razdelilna omarica PS 4NT se vgradi ob trasi Ceste »A«. Od ROM I do predvidene PS 4 NT se položi kabel PPOO/A 4x150 + 2.5 mm2, dalje se po projektu št. 118/05 (Elektro Celje d.d.) položi kabel PPOO/A 4x70 + 2.5 mm2.
(5) Priključni elektro vodi za posamezne objekte pa bodo PPOO/A 4x35 + 2.5 mm2, ki bodo položeni do priključno merilnih omaric PMO-2PS, na betonskem temelju in lociranih pri vhodu na parcelo.
Za pridobitev gradbenega dovoljenja za izvedbo komunalne ureditve obravnavanega območja, oziroma posameznih objektov, je potrebno izdelati projektno dokumentacijo PGD, PZI in pridobiti od Elektro Celje, d.d. soglasje za priključitev na distribucijsko mrežo.
16. člen
(TK omrežje)
(1) Obstoječe razmere:
Obstoječi objekti so priključeni na obstoječe TK omrežje, ki ga je potrebno, pri posegu v prostor upoštevati. Obstoječe TK omrežje je potrebno glede na pozidavo, oziroma komunalno ureditev, ustrezno zaščititi, ali prestaviti na osnovi projektne rešitve.
(2) Predvideno stanje:
Za načrtovano pozidavo je potrebno izdelati projekt TK dovoda do obravnavanega območja in TK dovodov do posameznih objektov in sicer na osnovi znanih potreb po TK priključkih. Trasa predvidenega omrežja bo potekala v energetskem koridorju, vzporedno z razvodom kabelskega razdelilnega sistema.
17. člen
(CaTV omrežje)
(1) Obstoječe razmere:
Na obravnavanem območju ni izvedenega razvoda kabelskega razdelilnega sistema (KRS).
(2) Predvideno stanje:
Potrebno je izgraditi KRS v podzemni izvedbi (položiti potrebne kable na globino 0.80 m v zaščitne cevi, vgraditi kabelske jaške z LTŽ pokrovi, postaviti samostoječe omarice in vgraditi potrebno opremo). Trasa predvidenega razvoda kabelskega razdelilnega sistema bo potekala v energetskem koridorju, vzporedno z razvodom električnega omrežja.
(3) Za vso telekomunikacijsko infrastrukturo (primarni in sekundarni vod, novogradnja priključkov KRS), bo potrebno izdelati projektno dokumentacijo.
18. člen
(plinovodno omrežje, ogrevanje)
(1) Obstoječe razmere:
Na obravnavanem kompleksu, oziroma v neposredni okolici, obstoječega plinovoda ni.
(2) Predvideno stanje:
OLN ne predvideva plinovodnega omrežja na območju predvidene stanovanjske pozidave.
(3) Ogrevanje objektov bo na plin ali na lahko kurilno olje. Ogrevanje bo izvedeno s posameznimi kurilnicami, vsak objekt bo imel svojo kotlovnico. Cisterne morajo biti vkopane.
(4) Kolikor se ugotovi ekonomsko ali okoljsko bolj upravičen sistem ogrevanja, se ga upošteva v PGD projektih. Pri tem morajo biti upoštevane vse sestavine prostorske ureditve. Ogrevanje objektov in sanitarne vode je možno tudi z alternativnimi viri energije kot so:
– biomasa,
– toplotne črpalke, uporabo podtalnice in zemeljske energije,
– sončni kolektorji za proizvodnjo tople vode in sončne celice za proizvodnjo električne energije.
(5) Poleg tega je potrebno načrtovati in graditi energetsko varčne objekte, pri čemer je treba izbirati primerne zasnove objektov ter uporabljati ustrezne materiale.
19. člen
(ravnanje z odpadki)
Komunalne odpadke je potrebno zbirati v zabojniki in odvažati na komunalno deponijo skladno z Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Vransko.
VII. OKOLJEVARSTVENI IN DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR
20. člen
(varovanje objektov in območij naravnih vrednot in kulturne dediščine)
Na obravnavanem območju ni evidentiranih objektov in območij naravnih vrednot in kulturne dediščine.
21. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) V skladu z Uredbo o mejnih vrednosti kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05) sodi območje obravnave v II. območje varstva pred hrupom, za katerega veljajo mejne dnevne ravni hrupa 55dBA in mejne nočne ravni 45dBA.
(2) Predvidena soseska ne bo obremenjevala okolja s hrupom, ki bi presegal zakonsko dovoljene ravni. V času gradnje objektov je treba upoštevati čas gradnje v roku delovnega časa.
22. člen
(varstvo zraka)
(1) Za zagotovitev nižje stopnje onesnaženosti zraka, je kot energetski vir predviden plin v cisternah in ekološko sprejemljiva goriva.
(2) Za zagotovitev nižje stopnje onesnaženosti zraka, je kot energetski vir predviden plin.
(3) Med gradnjo je izvajalec dolžan upoštevati naslednje ukrepe za varstvo zraka:
– predpise v zvezi z emisijami gradbene mehanizacije in transportnih sredstev;
– preprečevanje prašenja odkritih delov gradbišča;
– vlaženje sipkih materialov in nezaščitenih površin ter
– preprečevanje raznosa materiala z gradbišča.
23. člen
(varstvo voda)
(1) Upoštevati je potrebno pogoje upravljalca za odvod fekalnih in meteornih voda.
(2) Varstvo voda bo urejeno z izgradnjo kanalizacije, ki jo bo možno priključiti na čistilno napravo.
(3) Meteorne odplake s strešin bodo vodene preko peskolovov v meteorno kanalizacijo preko pretočnega zadrževalnega bazena v površinski odvodnik.
24. člen
(odpadki)
Komunalni odpadki se bodo zbirali v zabojnikih in se odvažali na komunalno deponijo skladno z Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini.
25. člen
(varstvo tal)
(1) Plodno zemljo, ki bo odstranjena pred gradnjo objektov in prometne, komunalne ter energetske infrastrukture in omrežja zvez, je treba deponirati in jo uporabiti za ureditev nasipov ter zelenic.
Začasne deponije rodovitne prsti je potrebno izvesti v kupih visokih do 1,20 m tako, da se ohrani njena plodnost in količina. Pri tem ne sme priti do mešanja živice in mrtvice, do onesnaževanja in erozije.
(2) Pri gradnji naj se uporabljajo transportna sredstva in gradbeni stroji, ki so tehnično brezhibni ter materiali, za katera obstajajo dokazila o njihovi neškodljivosti za okolje. S transportnih in gradbenih površin je potrebno preprečiti emisije prahu in gradbenih materialov ter odtekanje vod v podtalnico. Pri ravnanju z odpadnimi vodami se uporabljajo določila, opredeljena v poglavju komunalne in energetske infratsrukture.
26. člen
(zaščita pred požarom in drugimi nesrečami)
(1) Požarna varnost objektov je zagotovljena z dovozi za interventne vozila po obstoječem omrežju cest. Izgradnja vodovodnega in hidrantnega omrežja.
(2) LN upošteva določila 22. člena Zakona o varstvu pred požarom (ZVPoz-A, Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01).
(3) Zagotovljeni so pogoji za varen umik ljudi in premoženja na zunanje površine, dovozne in parkirne površine.
(4) Dostopi in dovozi omogočajo dovoz interventnih vozil. Izpolnjeni so pogoji za varen umik.
(5) Na osnovi izračuna požarne obremenitve je pri projektiranju in izvedbi novih objektov potrebno upoštevati takšne materiale in njih zaščite, ki so varni pred požarom in širjenjem požara.
VIII. ZAČASNA NAMEMBNOST ZEMLJIŠČ
27. člen
Zemljišča, ki ne bodo urejena v prvi fazi, se lahko uporabljajo za enak namen, kot so se uporabljala pred veljavnostjo tega odloka.
IX. ETAPNOST IZVAJANJA
28. člen
(1) Ureditve, zasnovane v predmetnem OLN, se lahko izvajajo v več etapah. Etapna gradnja je možna v sklopu s potrebami in finančnimi možnostmi investitorjev. Posamezne etape gradnje morajo biti funkcionalno zaključene celote in jih je možno združevati.
(2) Posamezne faze se morajo izvesti kot celota z vsemi elementi zunanje ureditve in tako, da ne bodo poslabšale ekološkega stanja. Komunalna, energetska in prometna ureditev, ki lahko neposredno vpliva na varovanje okolja, mora biti dokončno urejena s posamezno fazo gradnje.
X. TOLERANCE
29. člen
(dovoljena odstopanja)
(1) Pri realizaciji LN so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev, določenih s tem LN, če se v nadaljnjem podrobnejšem proučevanju prometnih, geoloških, geomehanskih, hidroloških in drugih razmer ter na podlagi podrobnejših programskih in oblikovalskih izhodišč najdejo tehnične rešitve, ki so racionalnejše in primernejše z oblikovalskega, prometno tehničnega ali okoljevarstvenega vidika, s katerimi pa se ne smejo poslabšati prostorski in okoljski pogoji.
(2) Dopustne so tolerance:
– pri prometnem, komunalnem in energetskem urejanju prostora na podlagi ustrezne projektno-tehnične dokumentacije, če to pogojujejo primernejši obratovalni parameter, ekonomsko primernejša investicijska vlaganja in če prestavitve ne spreminjajo vsebinskega koncepta lokacijskega načrta,
– gradnja napuščev nad teraso, vhodom, zimskih vrtov izven opredeljenih gabaritov v širini ca. 2,7 m ob dolžini objekta,
– gradnja objektov manjših dimenzij, kot so določene maksimalne dimenzije,
– Gradnjo pomožnih objektov za lastne potrebe je dopustno graditi v skladu z zakoni in predpisi, ki urejajo to področje.
(3) Z uporabo toleranc se ne smeta spreminjati vpliv objektov in naprav na sosednje parcele ter načrtovani videz območja. Prav tako se ne smejo poslabšati bivalne in delovne razmere obravnavanega območja.
XI. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV
30. člen
Poleg obveznosti iz predhodnih določil, morajo investitorji in izvajalci:
– pred začetkom del morajo izvajalci obvestiti upravljavce prometne, komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture ter skupno z njimi zakoličiti in zaščititi obstoječe infrastrukturne vode,
– zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da bosta zagotovljeni varnost in raba bližnjih objektov in zemljišč,
– uporabljati materiale, za katere obstajajo dokazila o njihovi neškodljivosti za okolje,
– zagotoviti ustrezno odvijanje motornega in peš prometa po obstoječem omrežju cest in poti,
– zagotoviti dostope do kmetijskih zemljišč,
– sanirati oziroma povrniti v prvotno stanje vse poti in ceste, ki bodo zaradi uporabe v času gradnje objekta prekinjene ali poškodovane,
– zagotoviti nemoteno komunalno in energetsko oskrbo objektov preko obstoječih infrastrukturnih omrežij, objektov in naprav,
– v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo gradbišča, da bo preprečeno onesnaženje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi oziroma v primeru nezgode,
– vsi navedeni ukrepi se morajo izvajati v skladu s smernicami k OLN za načrtovanje pristojnih nosilcev urejanja prostora ter ob upoštevanju veljavne zakonodaje.
XII. USMERITVE ZA DOLOČANJE MERIL IN POGOJEV PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI OLN
31. člen
Po realizaciji s tem OLN načrtovanih prostorskih ureditev in gradenj je pri določanju nadaljnjih meril in pogojev potrebno upoštevati usmeritve in načela kontinuitete arhitektonskega in urbanističnega urejanja kot je opredeljeno v tem odloku.
XIII. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO
32. člen
Pridobiti je potrebno geotehnične pogoje za gradnjo.
XIV. KONČNE DOLOČBE
33. člen
(nadzor)
Lokacijski načrt iz 1. člena tega odloka je stalno na vpogled občanom, podjetjem in drugim pravnim osebam na sedežu Občine Vransko ter pri Upravni enoti Žalec
34. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
35. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505/01-06/FS
Vransko, dne 27. februarja 2006
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l.r.

AAA Zlata odličnost