Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/1998 z dne 6. 3. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/1998 z dne 6. 3. 1998

Kazalo

784. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo občinskega samoprispevka za Občino Odranci, stran 1225.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) ter 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) in 14. člena statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 45/95) je Občinski svet Občine Odranci na seji dne 5. 2. 1998 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo občinskega samoprispevka za Občino Odranci
1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo občinskega samoprispevka v denarju v Občini Odranci.
2. člen
Sredstva, zbrana s samoprispevkom, bodo uporabljena za:
1. ureditev osnovnošolskih prostorov,
2. razširitev čistilne naprave,
3. nabava gasilske opreme,
4. pomoč društvom in organizacijam,
5. razne druge komunalne potrebe.
3. člen
Referendum bo v nedeljo, dne 29. marca 1998 od 7. do 19. ure na volišču v vaškem domu v Odrancih.
4. člen
Samoprispevek bo uveden za obdobje 5 let, in sicer od 1. 5. 1998 do 30. 4. 2003.
5. člen
Pravico glasovati na referendumu imajo občani, ki so vpisani v splošni volilni imenik naselja Odranci in vsi zaposleni občani, ki prejemajo plačo in še niso vpisani v splošni volilni imenik v naselju Odranci.
6. člen
Zavezanci za samoprispevek so občani, ki imajo stalno prebivališče v naselju Odranci.
Zavezanci bodo samoprispevek plačevali v naslednji višini:
a) denarju
– 2% od neto plač zaposlenih,
– 2% od pokojnin,
– 3% od neto zavarovalne osnove obrtnikov oziroma samostojnih podjetnikov,
– 6% od katastrskega dohodka od kmetijske dejavnosti,
– 250 DEM letno (v tolarski protivrednosti) zavezanci, ki so na začasnem delu v tujini.
7. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci po določbah 12. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85).
8. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin pri vsakem izplačilu.
Kmetijskim proizvajalcem bo obračunavalo in odtegovalo samoprispevek Ministrstvo za finance Republike Slovenije, Davčni urad – izpostava Lendava.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka je potrebno dostaviti seznam zavezancev Občini Odranci, za katere se nakazuje samoprispevek.
Zavezanci, ki so zaposleni v tujini, plačujejo samoprispevek enkrat letno na žiro račun občine, in sicer do 31. 12. tekočega leta. Občina pošlje zavezancem položnice za plačilo.
9. člen
Program iz 2. člena tega sklepa je po ocenah iz meseca januarja 1998 ocenjen na ca. 250,000.000 SIT. Z občinskim samoprispevkom zbrana sredstva se bodo v celoti namenila za izvajanje programa iz 2. člena tega sklepa, zbirala pa se bodo na zbirnem računu Občine Odranci št. 51920-842-086-82058.
10. člen
Občinska uprava lahko sredstva samoprispevka, ki so začasno prosta, vroči pri banki za določen čas.
11. člen
Od zavezancev, ki samoprispevka ne plačujejo v roku, se obveznosti izterjajo po predpisih, ki veljajo za izterjavo davkov.
12. člen
Nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodarjenjem s samoprispevkom zbranih sredstev opravlja Občina Odranci, ki najmanj enkrat letno o tem poroča občinskemu svetu.
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolira Agencija za plačilni promet ter Ministrstvo za finance Republike Slovenije, Davčni urad – izpostava Lendava, v okviru svojih pristojnosti.
13. člen
Na referendumu glasujejo volilni upravičenci neposredno, s tajnim glasovanjem na glasovnici, na kateri je naslednje besedilo:
Občina Odranci
                GLASOVNICA
za glasovanje na referendumu dne 29. marca 1998 o uvedbi občinskega 
samoprispevka v denarju za dobo pet let, to je od 1. 5. 1998 do 
30. 4. 2003, v Občini Odranci, za financiranje naslednjih programov:
1. ureditev osnovnošolskih prostorov,
2. razširitev čistilne naprave,
3. nabava gasilske opreme,
4. pomoč društvom in organizacijam,
5. razne druge komunalne potrebe.
                 GLASUJEM
          “ZA”               “PROTI”
Glasujete tako, da obkrožite besedo “ZA”, če se strinjate z uvedbo 
občinskega samoprispevka, oziroma besedo “PROTI”, če se ne strinjate z 
uvedbo samoprispevka.
14. člen
Finančna sredstva za izvedbo samoprispevka zagotovi Občina Odranci.
15. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema, objavi pa se v Uradnem listu Republike Slovenije ter na krajevno običajen način.
Št. 171-22/98
Odranci, dne 6. februarja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Odranci
Štefan Bogdan l. r.