Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2006 z dne 3. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2006 z dne 3. 3. 2006

Kazalo

956. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Žalec, stran 2467.

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Žalec na seji dne 6. februarja 2006 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
S T A T U T A
Občine Žalec
1. člen
V statutu Občine Žalec (Uradni list RS, št. 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05 in 94/05) se 11. člen dopolni z novim četrtim odstavkom, ki se glasi: »Pravni posli, ki jih sklene krajevna ali mestna skupnost brez predhodnega soglasja župana, so nični. V odloku o proračunu občine za posamezno leto se določi kateri pravni posli in v kateri višini so tisti posli, ki jih krajevna ali mestna skupnost sklene brez predhodnega soglasja župana.«
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek, dosedanji peti odstavek pa šesti odstavek.
2. člen
V 24. členu se črtata 16. in 21. alinea.
3. člen
Drugi stavek prvega odstavka 35. člena se spremni tako, da se glasi: »Podžupane imenuje in razrešuje župan izmed članov občinskega sveta.«
4. člen
V 66. členu se za petim odstavkom doda nov šesti odstavek, ki se glasi: »Če občinski svet meni, da je vsebina vložene zahteve za razpis referenduma v nasprotju z ustavo in zakonom, zahteva, da o tem odloči ustavno sodišče. Zahtevo lahko občinski svet vloži od dne vložitve zahteve in najkasneje do izteka roka za razpis referenduma. Ustavno sodišče odloči o zahtevi občinskega sveta v 15 dneh.«
Dosedanji šesti odstavek postane sedmi odstavek, dosedanji sedmi odstavek postane osmi odstavek, dosedanji osmi odstavek postane deveti odstavek, dosedanji deveti odstavek pa deseti odstavek.
5. člen
V 58. členu se doda nov šesti odstavek, ki se glasi: »Občinski svet mora poročilo nadzornega odbora o opravljenem nadzoru obravnavati na prvi naslednji seji po dokončnosti poročila.«
Dosedanji šesti odstavek postane sedmi odstavek.
6. člen
V 67. členu se v prvem stavku prvega odstavka črtajo besede »o samoprispevkih in«.
7. člen
Prvi odstavek 76. člena se spremni tako, da se glasi: »Občinska uprava opravlja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti.«
8. člen
Za 84. členom se doda nov 84.a člen, ki se glasi: »Z občinskim predpisom, se lahko določi, da se za opravljanje posameznih upravnih nalog iz izvirne pristojnosti občine podeli javno pooblastilo javnemu podjetju, javnemu zavodu, javni agenciji, javnemu skladu, drugi pravni osebi ali posamezniku, če se s tem omogoči učinkovitejše in smotrnejše opravljanje nalog zlasti, če se v celoti ali pretežno financirajo s plačili uporabnikov.
Če predpis iz prejšnjega odstavka dopušča, da za pridobitev javnega pooblastila kandidira več pravnih oseb ali posameznikov, se izbira opravi po javnem natečaju.
Pri izvajanju javnega pooblastila imajo njihovi nosilci pravice in dolžnosti občinske uprave.
O izločitvi uradnih oseb nosilca javnega pooblastila odloči župan.«
9. člen
Drugi odstavek 84. člena se spremni tako, da se glasi: »O pritožbah zoper posamične akte izdane v upravnih stvareh iz prenesene pristojnosti odloča pristojni državni organ, ki ga določa zakon.«
10. člen
Črta se 90. člen.
11. člen
Določba 3. člena sprememb in dopolnitev statuta se prične uporabljati po prenehanju mandata podžupanov oziroma po prvih rednih lokalnih volitvah.
12. člen
Statut začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-02/0001/2005
Žalec, dne 6. februarja 2006
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.