Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2006 z dne 21. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2006 z dne 21. 2. 2006

Kazalo

731. Pravilnik za urejanje letnega programa športa v Občini Sveta Ana, stran 1700.

Na podlagi 3., 7. in 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24 in 31/00), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 30/02) ter 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 13/99 in 25/01) je Občinski svet Občine Sveta Ana na 21. seji dne 10. 2. 2006 sprejel
P R A V I L N I K
za urejanje letnega programa športa
v Občini Sveta Ana
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo način, postopki in pogoji za vrednotenje in razdelitev sredstev, namenjenih za sofinanciranje letnega programa športa ter spremljanje namenske porabe sredstev v Občini Sveta Ana.
2. člen
Izvajalci letnega programa športa so:
– športna društva,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva za posamezna območja in panoge,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja,
– organizacije invalidov, ki izvajajo športni program za invalide,
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju nacionalnega programa športa.
3. člen
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo izvajalci iz prejšnjega člena tega pravilnika pod naslednjimi pogoji:
– da so registrirani v skladu z zakonom o društvih, s sedežem v Občini Sveta Ana,
– da so registrirani najmanj eno leto,
– da imajo organizirano vadbo, v katero je vključenih odgovarjajoče število aktivnih članov za določene športne programe,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske in kadrovske pogoje za uresničevanje načrtovanih športnih aktivnosti,
– da imajo društva in zveze športnih društev urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini ter ostalo dokumentacijo, kot določa zakon,
– letno dostavljajo po določbi pogodbe podatke o realizaciji sklenjene pogodbe.
II. PROGRAMI SOFINANCIRANJA
4. člen
Pogoji in kriteriji sofinanciranja, določeni s tem pravilnikom upoštevajo proračunske možnosti in načelo, da imajo športna društva pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju športnega programa. Sofinancirajo se naslednje vsebine:
1. Programi za otroke in mladino
a) Programi interesne vadbe za predšolske otroke
– Zlati sonček,
– tečaji plavanja,
– ciciban planinec,
– 60 ur športnih dejavnosti
b) Programi interesne vadbe za šoloobvezne otroke
– Zlati sonček,
– Krpan,
– nastopi na občinskih, regijskih in državnih tekmovanjih,
– 80-urni redni programi.
c) Programi športne vzgoje otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
– redni programi športnega treniranja v individualnih in kolektivnih panogah.
d) Športna vzgoja mladine
– 80 urni programi interesne vadbe za mladino,
– programi usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport.
2. Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
– 80-urni programi rekreativne vadbe
3. Športno rekreativni programi za vse
– 80-urni programi redne reaktivne vadbe,
– športno rekreativna tekmovanja,
4. Programi kakovostnega športa
– priprave in športna tekmovanja ekip in posameznikov, ki jim program športne rekreacije ne zadostuje, nimajo pa objektivnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v program vrhunskega športa.
5. Programi vrhunskega športa
– priprave in tekmovanja športnikov, ki imajo status mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda.
6. Šport invalidov
– 80-urni programi na skupino
7. Programi izobraževanja na področju športa
– izobraževanje in usposabljanje strokovnega kadra.
8. Promocija športa in športne prireditve
– promoviranje športne dejavnosti kot sestavnega dela turistične promocije Občine Sveta Ana,
– sodelovanje s športnimi dejavnostmi na občinskem prazniku Občine Sveta Ana.
– organizacija odmevnejših prireditev v Občini Sveta Ana s katerimi se občina predstavi v širšem slovenskem prostoru (najmanj regijsko tekmovanje).
9. Priznanja in nagrade športnikom in športnim delavcem.
10. Športni objekti in oprema
III. POSTOPEK IZBORA
5. člen
Župan Občine Sveta Ana prične s postopkom izbora izvajalcev letnega programa in sofinanciranjem izvajanja letnega programa, če so sredstva za sofinanciranje izvajanja letnega programa predvidena na posamezni proračunski postavki v proračunu Občine Sveta Ana za tekoče leto.
Letni program sofinanciranja športnih programov za tekoče leto pripravi Komisija za šport, ki je imenovana s strani župana.
Letni program športa sprejme občinski svet. Z letnim programom se lokalna skupnost odloči, katere vsebine in programe bo sofinancirala v proračunskem letu. Na občinskem svetu sprejeti letni program športa predstavlja osnovo za javni razpis.
Komisija za šport vodi tudi javni razpis.
6. člen
Javni razpis za izbor in sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa se objavi enkrat letno v občinskem glasilu Anine novice.
7. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– predmet javnega razpisa
– okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa
– pogoje za prijavo na javni razpis
– rok, v katerem morajo biti predložene vloge
– datum odpiranja vlog
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa
– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo.
8. člen
Z dnem objave javnega razpisa mora biti vlagateljem omogočen vpogled v razpisno dokumentacijo in na zahtevo vlagatelja se mu preda razpisno dokumentacijo.
V razpisni dokumentaciji morajo biti navedeni podatki, ki bodo omogočili vlagateljem izdelati popolno vlogo.
9. člen
Vloga mora biti dostavljena v roku, ki je določen v objavi razpisa.
Predložena vloga mora biti v zapečateni kuverti z navedbo javnega razpisa, na katerega se nanaša.
10. člen
Odpiranje prejetih vlog vodi tričlanska Komisija za šport in se izvede v roku, ki je predviden v javnem razpisu.
V roku dostavljene in pravilno označene vloge se odpirajo po vrstnem redu, v katerem so bile predložene.
11. člen
O odpiranju vlog in izboru izvajalcev se voditi zapisnik, ki vsebuje:
– naslov, prostor in čas odpiranja dospelih vlog,
– predmet javnega razpisa,
– imena navzočih članov komisije,
– imena oziroma nazivi predlagateljev,
– vrstni red odpiranja vlog,
– ugotovitve o popolnosti vlog z navedbo tistih vlagateljev, ki niso dostavili popolne vloge.
Zapisnik podpišejo predsednik in člani komisije.
Nepopolne vloge komisija ne obravnava in se vrnejo predlagateljem.
12. člen
Komisija za šport opravi strokovni pregled popolnih vlog, ki jih oceni na podlagi pogojev in meril, ki so bila navedena v razpisni dokumentaciji.
Na podlagi ocene prispelih vlog Komisija pripravi predlog sofinanciranja izbranih izvajalcev.
Ta predlog podpišejo predsednik in člani Komisije za šport.
13. člen
Župan je dolžan v roku, ki je naveden v objavi javnega razpisa in ki ne sme biti daljši od 45 dni, obvestiti vse vlagatelje o odločitvi glede razdelitve sredstev.
14. člen
V kolikor ostanejo razpisana sredstva za določene programe neizkoriščena, se sredstva lahko prerazporedijo za druge programe.
IV. SKLENITEV POGODBE Z IZVAJALCI LETNEGA PROGRAMA
15. člen
Župan mora hkrati z obvestilom o razdelitvi sredstev pozvati vlagatelje k podpisu pogodbe.
Če se vlagatelj v roku 8 dni ne odzove na poziv, se šteje, da je odstopil od zahteve za sofinanciranje.
16. člen
Za sofinanciranje izbranih letnih programov se sklene pogodba med občino in izvajalcem. Obvezne sestavine pogodbe so:
– naziv in naslov izvajalca,
– vsebina in obseg programa,
– čas realizacije programa,
– pričakovani dosežki,
– višina dodeljenih sredstev,
– terminski plan porabe sredstev,
– način nadzora nad namensko porabo sredstev,
– določilo, da mora izvajalec ob nenamenski porabi sredstev, sredstva vrniti v proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi,
– določilo, da mora izvajalec obrazložiti in utemeljiti podaljšanje roka porabe sredstev glede na predvideni terminski plan, ker v nasprotnem primeru izgubi pravico do nadaljnje porabe sredstev.
V. SPREMLJANJE NAMENSKE PORABE SREDSTEV
IN IZVAJANJA LETNEGA PROGRAMA
17. člen
Občinska uprava spremlja namensko porabo sredstev in izvajanje letnega programa:
– z dokazili, ki jih mora predložiti izvajalec o porabi sredstev, pridobljenih na podlagi razpisa,
– z možnostjo, da kadarkoli preveri namensko porabo sredstev,
– s poročili o poteku letnega programa in porabi sredstev,
– z zaključnim poročilom.
18. člen
Način spremljanja izvajanja letnega programa in spremljanje namenske porabe sredstev se natančneje določita v pogodbi iz 15. člena tega pravilnika.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Sestavni del pravilnika so pogoji za vrednotenje športnih programov.
20. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in preneha veljati Pravilnik za urejanje programov športa v Občini Sveta Ana (Uradni list RS, št. 29/05).
Št. 67104-001/2006
Sveta Ana, dne 10. februarja 2006
Župan
Občine Sveta Ana
Bogomir Ruhitel l.r.
         POGOJI ZA VREDNOTENJE ŠPORTNIH PROGRAMOV
 
           1. Programi za otroke in mladino
 
  1.1. Programi interesne vadbe za predšolske otroke
  1.1.1. Zlati sonček
  Skupina se oblikuje za največ 20 otrok.
  Iz občinskega proračuna se sofinancira:
  – nabava knjižic in priznanj
 
  1.1.2. Tečaji plavanja
  Skupina se oblikuje za največ 10 otrok.
  Iz občinskega proračuna se sofinancira:
  – 10 ur strokovnega kadra in objekta
 
  1.1.3. Ciciban planinec
  Skupina se oblikuje za največ 10 otrok.
  Iz občinskega proračuna se sofinancira:
  – strokovno vodenje dveh pohodov
 
  1.1.4. 60 ur športnih dejavnosti
  Skupina se oblikuje za največ 20 otrok.
  Iz občinskega proračuna se sofinancira:
  – najem vadbenega objekta za skupino in strokovni kader
 
  1.2. Programi interesne vadbe za šoloobvezne otroke
  1.2.1. Zlati sonček
  Skupina se oblikuje za največ 20 otrok.
  Iz občinskega proračuna se sofinancira:
  – nabava knjižic, medalj in priznanj
 
  1.2.2. Krpan
  Skupina se oblikuje za največ 20 otrok.
  Iz občinskega proračuna se sofinancira:
  – nabava knjižic, medalj in priznanj
 
  1.2.3. Nastopi na občinskih, regijskih in državnih tekmovanjih Iz
občinskega proračuna se sofinancira:
  – sodniški stroški,
  – stroški objekta (če ni vzdrževan z občinskimi sredstvi),
  – medalje za posameznike, ki se uvrstijo od 1. do 3. mesta in pokal
skupnemu zmagovalcu,
  – pri ekipnih tekmovanjih pokale od 1. do 3. mesta.
  – zdravniška služba, če jo zahteva narava panoge (večja verjetnost
poškodb).
 
  1.2.4. 80-urni redni programi
  Skupina se oblikuje za največ 20 otrok.
  Iz občinskega proračuna se sofinancira:
  – najem vadbenega objekta za skupino in strokovni kader
 
  1.3. Programi interesne vadbe za šport nadarjenih otrok usmerjenih v
kakovostni in vrhunski Šport
  1.2.1. 80-urni redni programi športnega treniranja v individualnih in
kolektivnih panogah.
  Skupina se oblikuje za največ 20 otrok.
  Iz občinskega proračuna se sofinancira:
  – najem objektov,
  – strokovni kader za 80 urne programe in objekt,
  – materialni stroški programa,
  – meritve in spremljanje treniranosti,
  – nezgodno zavarovanje.
 
  1.4. Športna vzgoja mladine
  1.4.1. 80-urni programi interesne vadbe za mladino,
  Skupina se oblikuje za največ 20 otrok.
  Iz občinskega proračuna se sofinancira:
  – strokovni kader za 80 urne programe in objekt
  1.4.2. 80-urni programi usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport.
  Skupina se oblikuje za največ 20 otrok.
  Iz občinskega proračuna se sofinancira:
  – najem objektov,
  – strokovni kader za 80 urne programe in objekt
 
       2. Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
 
  2.1. 80-urni programi rekreativne vadbe
  Skupina se oblikuje za največ 10 otrok.
  Iz občinskega proračuna se sofinancira:
  – najem objektov,
  – strokovni kader,
 
         3. Športno rekreativni programi za vse
 
  3.1. 80-urni programi vadbe v različnih športnih panogah,
  Skupina se oblikuje za največ 20 članov in članic.
  Iz občinskega proračuna se sofinancira:
  – najem objektov za socialno in zdravstveno ogrožene občane, ter občane
starejše od 65 let,
  – strokovni kader za socialno in zdravstveno ogrožene občane, ter občane
starejše od 65 let.
 
  3.2. Športno rekreativna tekmovanja,
  Iz občinskega proračuna se sofinancira:
  – medalje za posamično uvrstitev od 1. do 3. mesta
  – pri ekipnih tekmovanjih – pokali za uvrstitev od 1. do 3. mesta
 
           4. Programi kakovostnega športa
 
  4.1. priprave in športna tekmovanja ekip in posameznikov, ki jim program
športne rekreacije ne zadostuje, nimajo pa objektivnih, organizacijskih in
materialnih možnosti za vključitev v program vrhunskega športa.
  4.1.1. priprave in športna tekmovanja posameznikov in ekip, ki nastopajo
v I., II. ali III.. državni ligi.
  Iz občinskega proračuna se sofinancira:
  – najem objektov do 320 ur programa,
 
            5. Programi vrhunskega športa
 
  5.1. priprave in tekmovanja športnikov, ki imajo status mednarodnega,
svetovnega in perspektivnega razreda.
  – do 1200 ur programa,
  – pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
  – nezgodno zavarovanje,
  – osnovno zdravstveno zavarovanje,
  – štipendije vrhunskim športnikom – dijakom in študentom.

               6. Šport invalidov
 
  6.1. šport invalidov
  6.1.1. 80-urni programi na skupino
  Skupina se oblikuje za največ 10 invalidov.
 
       7. Programi izobraževanja na področju športa
 
  7.1. izobraževanje in usposabljanje strokovnega kadra.
  – sofinancira se strošek šolnin za tečaje in seminarje, ki omogočajo
pridobivanje usposobljenosti in naziva za izvajanje treningov.
  – klubu oziroma društvu se prizna izobraževanje največ enega kandidata
na leto.
  – klub oziroma društvo mora s kandidatom podpisati pogodbo, v kateri se
kandidat zavezuje, da bo po končanem šolanju še najmanj štiri leta deloval
kot trener pri tem izvajalcu.
  – sofinanciranje se izvrši, ko izvajalec predloži dokumentacijo o
uspešno opravljenem šolanju in podpisano pogodbo s kandidatom.
 
        8. Promocija športa in športne prireditve
 
  8.1. promoviranje športne dejavnosti kot sestavnega dela turistične
promocije Občine Sveta Ana,
  8.2. sodelovanje s športnimi dejavnostmi na občinskem prazniku Občine
Sveta Ana.
  8.3. organizacija odmevnejših prireditev v Občini Sveta Ana s katerimi
se občina predstavi v širšem slovenskem prostoru (najmanj regijsko
tekmovanje).
  8.4. Organizatorju športne prireditve se zagotavlja sofinanciranje:
  – najema objekta
  – propagandnega materiala
  – priznanj in pokalov
  – drugih stroškov.
 
     9. Priznanja in nagrade športnikom in športnim delavcem
 
  9.1. Posamezni športnik lahko dobi priznanje ali denarno nagrado za
športne uspehe.
  Pogoj za pridobitev tega priznanja je:
  – da ima stalno prebivališče v občini,
  – da redno trenira pod strokovnim vodstvom (individualno ali v klubu),
  – da nastopa v pokalnem tekmovanju na regijskih, državnih in mednarodnih
tekmovanjih v svoji starostni skupini,
  – da je dosegel medalje na regijskem prvenstvu,
  – da je osvojil medalje na državnem prvenstvu,
  – da je dosegel odmeven mednarodni dogodek,
  – da je dosegel drug pomemben športni dosežek.
 
  9.2. Priznanje za športne uspehe lahko dobi športno društvo, klub ali
ekipa pod naslednjimi pogoji:
  – da je sedež športnega društva, kluba ali ekipe v občini,
  – da ima dosežene sorazmerno uspešne in vidne rezultate na športnem
področju najmanj na medobčinski ravni,
  – da s svojimi uspehi in športnimi rezultati prispeva k uveljavitvi
občine in svojega kraja.
 
  9.3. Za posebne dosežke in uspehe na športnem področju lahko župan
podeli priznanje ali denarno nagrado tudi športnemu delavcu.
  Priznanja in denarne nagrade za športne uspehe podeljuje župan na
predlog Komisije za šport, ki jo imenuje župan.
  Iz proračuna se zagotavljajo sredstva za:
  – sprejem športnikov in športnih delavcev na prireditvi športnik leta,
  – priznanja in denarne nagrade.
 
         10. Športni objekti in oprema
 
  10.1. Razvrstitev športnih objektov
  Športni objekti so za športno dejavnost opremljene in urejene športne
površine in prostori.
  Športni objekti po tem pravilniku so razvrščeni v tri skupine:
  – v prvi skupini so športni objekti, ki so v lasti Občine Sveta Ana,
  – v drugi skupini so objekti, ki so last športnih društev in zavodov ali 
jih imajo športna društva in zavodi v upravljanju,
  – v tretji skupini so športni objekti, ki so širšega pomena za izvajanje
športno rekreativne dejavnosti občanov (trim steze, tekaške steze,
kolesarske steze …).
 
  10.2. Novogradnje in vzdrževanje objektov
  Novogradnje in vzdrževanje športnih objektov niso predmet tega
pravilnika. Sredstva za novogradnje in vzdrževanje športnih objektov se
načrtuje v občinskem proračunu in spada v neposredno finančno obveznost
občine.
 
  10.3. Nakup opreme
  Za koriščenje sredstev za nakup opreme lahko kandidirajo subjekti,
katerih objekti so uvrščeni v eno od skupin iz 9.1. točke tega pravilnika.
Prednost pri dodelitvi sredstev imajo športni objekti, ki so uvrščeni v 1.
in 2. skupino.
  Sredstva se namenijo za:
  – nakup nove opreme, ki je potrebna za izvajanje športa,
  – zamenjava izrabljene opreme (mreže, žoge, vrvi …).
 
  10.4. Namenska uporaba sredstev
  Sredstva se lahko uporabijo le za namene, za katere so bila odobrena.
  V primeru nenamenske uporabe sredstev je izvajalec dolžan vrniti
odobrena sredstva, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
  Nadzor nad namensko porabo sredstev sprotno opravlja pristojni organ
občine.
  Po zaključku del športno društvo oziroma nosilec investicije poda
poročilo o izvršeni investiciji.
 
+---------------------------------------------------------------------------+
|       TOČKOVNIK ZA VREDNOTENJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA       |
|                                      |
+---+-----------------------------------+-------------------------+---------+
|ŠT.|PROGRAM ŠPORTA           |AKTIVNOST        |  TOČKE|
|  |                  |             |     |
+---+-----------------------------------+-------------------------+---------+
|  |                  |             |     |
+---+-----------------------------------+-------------------------+---------+
|1 |PROGRAMI ZA OTROKE IN MALADINO   |             |     |
|  |                  |             |     |
+---+-----------------------------------+-------------------------+---------+
|A |Programi interesne vadbe za    |Zlati sonček       |    3|
|  |predšolske             |             |     |
|  |                  |             |     |
+---+-----------------------------------+-------------------------+---------+
|  |Otroke               |Tečaji plavanja     |    2|
|  |                  |             |     |
+---+-----------------------------------+-------------------------+---------+
|  |                  |Ciciban planinec     |    2|
|  |                  |             |     |
+---+-----------------------------------+-------------------------+---------+
|  |                  |60 ur športnih dejavnosti|    10|
|  |                  |             |     |
+---+-----------------------------------+-------------------------+---------+
|  |                  |             |     |
+---+-----------------------------------+-------------------------+---------+
|b |Programi interesne vadbe za    |Zlati sonček       |    7|
|  |šoloobvezne            |             |     |
|  |                  |             |     |
+---+-----------------------------------+-------------------------+---------+
|  |Otroke               |Krpan          |    4|
|  |                  |             |     |
+---+-----------------------------------+-------------------------+---------+
|  |                  |Nastopi na občinskih,  |     |
|  |                  |regijskih        |     |
|  |                  |             |     |
+---+-----------------------------------+-------------------------+---------+
|  |                  |in državnih tekmovanjih |    3|
|  |                  |             |     |
+---+-----------------------------------+-------------------------+---------+
|  |                  |80 urni redni programi  |    38|
|  |                  |             |     |
+---+-----------------------------------+-------------------------+---------+
|  |                  |             |     |
+---+-----------------------------------+-------------------------+---------+
|c |Programi interesne vadbe za šport |redni programi športnega |     |
|  |nadarjenih otrok          |treniranja v       |     |
|  |                  |             |     |
+---+-----------------------------------+-------------------------+---------+
|  |usmerjenih v kakovostni in     |individualnih in     |    2|
|  |vrhunski šport           |kolektivnih panogah   |     |
|  |                  |             |     |
+---+-----------------------------------+-------------------------+---------+
|  |                  |             |     |
+---+-----------------------------------+-------------------------+---------+
|d |Športna vzgoja mladine       |80 urni programi     |    2|
|  |                  |interesne vadbe za    |     |
|  |                  |mladino         |     |
|  |                  |             |     |
+---+-----------------------------------+-------------------------+---------+
|  |                  |80 urni programi     |    2|
|  |                  |usmerjeni v kakov. in  |     |
|  |                  |vrhunski šport      |     |
|  |                  |             |     |
+---+-----------------------------------+-------------------------+---------+
|  |                  |             |     |
+---+-----------------------------------+-------------------------+---------+
|2 |ŠPORTNA VZGOJA OTROK S POSEBNIMI  |             |     |
|  |POTREBAMI             |             |     |
|  |                  |             |     |
+---+-----------------------------------+-------------------------+---------+
|  |80 urni programi reaktivne vadbe  |80 urni programi     |    10|
|  |                  |reaktivne vadbe     |     |
|  |                  |             |     |
+---+-----------------------------------+-------------------------+---------+
|  |                  |             |     |
+---+-----------------------------------+-------------------------+---------+
|3 |ŠPORTNO REKREATIVNI PROGRAMI ZA  |             |     |
|  |VSE                |             |     |
|  |                  |             |     |
+---+-----------------------------------+-------------------------+---------+
|  |80 urni programi redne rekreativne |80 urni programi redne  |    10|
|  |vadbe               |rekreativne vadbe    |     |
|  |                  |             |     |
+---+-----------------------------------+-------------------------+---------+
|  |Športno rekreativna tekmovanja   |Športno rekreativna   |    40|
|  |                  |tekmovanja        |     |
|  |                  |             |     |
+---+-----------------------------------+-------------------------+---------+
|  |                  |             |     |
+---+-----------------------------------+-------------------------+---------+
|4 |PROGRAMI KAKOVOSTNEGA ŠPORTA    |             |     |
|  |                  |             |     |
+---+-----------------------------------+-------------------------+---------+
|  |Priprave in športna tekmovanja   |Različne šport. panoge I.|   150|
|  |ekip in posameznikov, ki jim    |liga           |     |
|  |                  |             |     |
+---+-----------------------------------+-------------------------+---------+
|  |program športne rekreacije ne   |Različne šport. panoge  |   100|
|  |zadostuje, nimajo pa        |II. liga         |     |
|  |                  |             |     |
+---+-----------------------------------+-------------------------+---------+
|  | možnosti za vključitev v program |Različne šport. panoge  |    30|
|  |vrhunskega športa         |III. liga        |     |
|  |                  |             |     |
+---+-----------------------------------+-------------------------+---------+
|  |                  |             |     |
+---+-----------------------------------+-------------------------+---------+
|5 |PROGRAMI VRHUNSKEGA ŠPORTA     |             |     |
|  |                  |             |     |
+---+-----------------------------------+-------------------------+---------+
|  |Priprave in tekmovanja športnikov, |1200 ur programa     |    50|
|  |ki imajo status          |             |     |
|  |                  |             |     |
+---+-----------------------------------+-------------------------+---------+
|  | mednarodnega, svetovnega in    |pokojninsko in invalidsko|    20|
|  |perspektivnega razreda       |zavarovanje       |     |
|  |                  |             |     |
+---+-----------------------------------+-------------------------+---------+
|  |                  |nezgodno zavarovanje   |    20|
|  |                  |             |     |
+---+-----------------------------------+-------------------------+---------+
|  |                  |osnovno zdravstveno   |    20|
|  |                  |zavarovanje       |     |
|  |                  |             |     |
+---+-----------------------------------+-------------------------+---------+
|  |                  |štipendije vrhunskim   |    10|
|  |                  |športnikom        |     |
|  |                  |             |     |
+---+-----------------------------------+-------------------------+---------+
|  |                  |             |     |
+---+-----------------------------------+-------------------------+---------+
|6 |ŠPORT INVALIDOV          |             |     |
|  |                  |             |     |
+---+-----------------------------------+-------------------------+---------+
|  |80 urni programi na skupino    |80 urni programi na   |    10|
|  |                  |skupino         |     |
|  |                  |             |     |
+---+-----------------------------------+-------------------------+---------+
|  |                  |             |     |
|  |                  |             |     |
+---+-----------------------------------+-------------------------+---------+
|7 |PROGRAMI IZOBRAŽEVANJA NA PODROČJU |             |     |
|  |ŠPORTA               |             |     |
|  |                  |             |     |
+---+-----------------------------------+-------------------------+---------+
|  |Izobraževanje in usposabljanje   |Šolnine, tečaji in    |    20|
|  |strokovnega kadra         |seminarji        |     |
|  |                  |             |     |
+---+-----------------------------------+-------------------------+---------+
|  |                  |             |     |
+---+-----------------------------------+-------------------------+---------+
|8 |PROMOCIJA ŠPORTA IN ŠPORTNE    |             |     |
|  |PRIREDITVE             |             |     |
|  |                  |             |     |
+---+-----------------------------------+-------------------------+---------+
|  |Promoviranje športne dejavnosti  |najem objekta,      |    35|
|  |kot sestavnega dela tur.prom.   |propagandnega materiala, |     |
|  |                  |             |     |
+---+-----------------------------------+-------------------------+---------+
|  |Sodelovanje s športnimi dejavnosti | priznanja in pokali, ter|    45|
|  |na občinskem prazniku       |drugi stroški      |     |
|  |                  |             |     |
+---+-----------------------------------+-------------------------+---------+
|  |Organizacija odmevnejših športnih |             |    45|
|  |prireditev             |             |     |
|  |                  |             |     |
+---+-----------------------------------+-------------------------+---------+
|  |                  |             |     |
+---+-------------------------------------------------------------+---------+
|9 |PRIZNANJA IN NAGRADE ŠORTNIKOM IN ŠPOT. DELAVCEM       |     |
|  |                               |     |
+---+-----------------------------------+-------------------------+---------+
|  |Posamezen športnik         |Priznanje ali denarna  |    28|
|  |                  |nagrada         |     |
|  |                  |             |     |
+---+-----------------------------------+-------------------------+---------+
|  |Društvo ali ekipa         |Priznanje ali denarna  |    20|
|  |                  |nagrada         |     |
|  |                  |             |     |
+---+-----------------------------------+-------------------------+---------+
|  |Športni delavec          |Priznanje ali denarna  |    20|
|  |                  |nagrada         |     |
|  |                  |             |     |
+---+-----------------------------------+-------------------------+---------+
|  |                  |             |     |
+---+-----------------------------------+-------------------------+---------+
|10 |ŠPORTNI OBJEKTI IN OPREMA     |             |     |
|  |                  |             |     |
+---+-----------------------------------+-------------------------+---------+
|  |Investicijsko vzdrževanje     |Nakup nove opreme    |    38|
|  |                  |             |     |
+---+-----------------------------------+-------------------------+---------+
|  |                  |Zamenjava dotrajane   |    15|
|  |                  |opreme          |     |
|  |                  |             |     |
+---+-----------------------------------+-------------------------+---------+
|  |SKUPAJ TOČK            |             |   811|
|  |                  |             |     |
+---+-----------------------------------+-------------------------+---------+
 
   Št. 67104-001/2006
  Sv. Ana, dne 10. februarja 2006
 
                             Župan
                          Občine Sveta Ana
                         Bogomir Ruhitel l.r.

AAA Zlata odličnost