Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2006 z dne 21. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2006 z dne 21. 2. 2006

Kazalo

712. Program priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju opuščene gramoznice “Primorje d.d. Ajdovščina” v Mirnu (Uradno glasilo št. 6/2000), stran 1680.

Na podlagi drugega odstavka 27. člena in 34. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/2002, 8/2003 – popravek) in 39. člena statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 58/99) župan občine Miren - Kostanjevica sprejme
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju opuščene gramoznice “Primorje d.d. Ajdovščina” v Mirnu (Uradno glasilo št. 6/2000)
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za posege v prostor na območju opuščene gramoznice “Primorje d.d. Ajdovščina” v Mirnu (Uradno glasilo št. 6/2000) – v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve PUP
1.1 Ocena stanja
Območje gramoznice »Primorje d.d.« Ajdovščina v Mirnu je v prostorskem planu Občine Miren - Kostanjevica po izvedeni sanaciji namenjeno gradnji za potrebe proizvodne, obrtne in servisne dejavnosti, določen je tudi režim urejanja tega območja s prostorskimi ureditvenimi pogoji, ki so bili za območje gramoznice sprejeti v letu 2000 (Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju opuščene gramoznice “Primorje d.d. Ajdovščina” v Mirnu – Uradno glasilo št. 6/2000) – v nadaljevanju PUP.
Območje gramoznice od sprejetja PUP ostaja nepozidano. Skladno z usmeritvami geomehanskega poročila kot strokovne podlage za izdelavo PUP se je od leta 2000 na spodnjem platoju gramoznice izvajala obremenitev terena (nasipavanje) zaradi preprečevanja prevelikih posedanj terena v času gradnje ter uporabe predvidenih objektov, opravile so se tudi rušitve dotrajanih obstoječih objektov, ki so do približno leta 1999 služili proizvodnji betonske galanterije.
Lastnik pretežnega dela površine znotraj urejevalnega območja prostorskih ureditvenih pogojev, družba »Primorje d.d.«, ima na podlagi pogojev iz veljavnega odloka o prostorskih ureditvenih pogojih pripravljene načrte za pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo komunalne in energetske infrastrukture.
1.2 Razlogi
Razlog za pričetek postopka sprememb in dopolnitev je lastništvo zemljišča za gradnjo transformatorske postaje na območje gramoznice. V odloku o PUP je namreč lokacija transformatorske postaje določena dokaj natančno, v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja za infrastrukturo pa se je izkazalo, da investitor zemljišča, na katerem je dopuščena gradnja transformatorske postaje, ne bo mogel pridobiti. Vsled tega je potrebno omogočiti gradnjo transformatorske postaje na spremenjeni lokaciji.
1.3 Pravna podlaga
– Zakon o urejanju prostora – ZUreP (Uradni list RS, št. 110/2002, 8/2003 – popravek),
– Zakon o varstvu okolja – ZVO (Uradni list RS, št. 41/2004),
– Zakon o ohranjanju narave – ZON (Uradni list RS, št. 96/2004, 41/04),
– Statut občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 58/99).
1.4 Predhodno izvedeni postopki
Pridobljeni so bili podatki o tem, da se območje gramoznice »Primorje d.d.« v Mirnu ne nahaja na območju naravnih vrednot, zavarovanih območij, območij biotske raznovrstnosti ali kulturne dediščine.
Z upravljalcev napajalnega kabla oziroma elektroenergetskega omrežja v občini je bila opravljena prevera tehničnih možnosti prestavitve transformatorske postaje.
Pridobljena je bila odločba Ministrstva za okolje in prostor o nepotrebnosti izvajanja postopka celovite presoje vplivov na okolje zaradi predvidenih sprememb in dopolnitev PUP (št. odločbe 35409-14/2006MK, 27. 1. 2006).
 
2. Predmet in programska izhodišča sprememb in dopolnitev PUP
Predmet sprememb in dopolnitev PUP-ov je drugačna opredelitev lokacije predvidene transformatorske postaje.
Programska izhodišča so: sprejemljivost lokacije glede na potek obstoječega napajalnega kabla, glede na možnost napajanja predvidenih objektov znotraj gramoznice, glede na že opredeljene pogoje za prometno in infrastrukturno ureditev območja gramoznice, glede na obstoječo in predvideno pozidavo ter glede na lastništvo zemljišča.
Spremembe in dopolnitve PUP bodo tangirale tekst odloka.
 
3. Okvirno ureditveno območje
Spremembe in dopolnitve PUP ne bodo vplivale na ureditveno območje veljavnih prostorskih ureditvenih pogojev, ki obsega območje gramoznice z nekaterimi robnimi zamiki.
 
4. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi prostorskega akta
Nosilca urejanja prostora, ki v skladu z 29. členom ZUreP pripravita smernice za pripravo sprememb in dopolnitev PUP ter v skladu s 33. členom ZUreP podata mnenje k predlogu sprememb in dopolnitev PUP, sta določena s tem programom priprave in sta:
1. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Območna pisarna Nova Gorica, Industrijska cesta 2, 5000 Nova Gorica;
2. družba Elektro Primorska d.d., PE Nova Gorica, Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica;
V primeru, da se v postopku priprave ugotovi potreba po sodelovanju subjektov, ki niso navedeni v tem programu, lahko pripravljalec prostorskega akta k sodelovanju povabi tudi druge organe in organizacije.
 
5. Seznam potrebnih strokovnih podlag
Kot osnova za izdelavo sprememb in dopolnitev PUP bodo služile že izdelane strokovne podlage za veljavni PUP s:
– spremembo predloga zasnove NN omrežja v segmentu lokacije transformatorske postaje;
– prevero preglednosti priključka napajalne ceste na državno cesto zaradi predvidene lokacije transformatorske postaje;
– spremembo predloga delitve na gradbene parcele.
Ostali elementi predloga rešitve, ki so bile izdelane kot strokovne podlage za izdelavo odloka PUP, predvidoma ostajajo nespremenjeni.
 
6. Način priprave sprememb in dopolnitev PUP
Občina Miren - Kostanjevica je odgovorna za pripravo sprememb in dopolnitev PUP skladno z določili ZUreP (Uradni list RS, št. 110/2002, 8/2003 – popravek) in za izvajanje tega programa priprave.
Skladno z določili 34. člena ZUreP (Uradni list RS, št. 110/2002, 8/2003 – popravek) bo sprememba PUP izvedena po skrajšanem postopku, saj sprememba pogojev za lokacijo transformatorske postaje ne bo vplivala na osnovno namensko rabo, določeno s prostorskim planom občine, gramoznica se ne nahaja na območju naravnih vrednot, zavarovanih območij, območij biotske raznovrstnosti ali kulturne dediščine.
 
7. Navedba in način pridobitve geodetskih podlag
Že pridobljen geodetski posnetek za potrebe izdelave sedaj veljavnih PUP bo uporabljen tudi za izdelavo sprememb in dopolnitev PUP.
 
8. Roki za pripravo
Predvidevamo naslednje roke za izdelavo posameznih faz sprememb in dopolnitev PUP:
– javna obravnava predloga sprememb in dopolnitev PUP 2 meseca po sprejemu programa priprave;
– pričetek veljavnosti sprememb in dopolnitev PUP 5 mesecev po sprejemu programa priprave.
Pričakovani roki za pripravo so prikazani v tabeli, ki je na vpogled v prostorih občine.
 
9. Obveznosti v zvezi s financiranjem
Finančne obveznosti sprememb in dopolnitev PUP prevzame Občina Miren - Kostanjevica, ki tudi vodi postopek priprave in sprejema.
 
10. Veljavnost programa priprave
Ta program priprave začne veljati dan po objavi v Uradnem listu RS.
Šifra: 3505.01-1
Miren - Kostanjevica, dne 13. februarja 2006
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko Martin Marušič l.r.

AAA Zlata odličnost