Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2006 z dne 14. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2006 z dne 14. 2. 2006

Kazalo

584. Odlok o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in o dobavi zemeljskega plina tarifnim odjemalcem ter o distribuciji toplote, stran 1403.

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), 30. in 33. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 42. izredni seji dne 30. 1. 2006 sprejel
O D L O K
o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in o dobavi zemeljskega plina tarifnim odjemalcem ter o distribuciji toplote
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok ureja na območju Mestne občine Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MOL) način opravljanja naslednjih izbirnih gospodarskih javnih služb (v nadaljnjem besedilu: javna služba):
1. dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina,
2. dobava zemeljskega plina tarifnim odjemalcem,
3. distribucija toplote, in sicer tako, da določa:
– organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne službe,
– vrsto in obseg javnih dobrin javne službe in njihovo prostorsko razporeditev,
– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– vire financiranja javne službe in način njihovega oblikovanja,
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe.
2. člen
Pojmi imajo po tem odloku naslednji pomen:
Distribucija toplote obsega oskrbo s toploto ali hladom, ki jo izvaja distributer toplote.
Distributer toplote opravlja naloge sistemskega operaterja in dobavitelja toplote.
Distribucijsko omrežje za zemeljski plin je plinovodno omrežje (v nadaljnjem besedilu: plinovodno omrežje), katerega delovni tlak je manjši ali enak 16 barov in po katerem se izvaja distribucija zemeljskega plina do končnih odjemalcev ali do meje sosednje občine in ga sestavljajo:
– glavni plinovod,
– priključni plinovodi, ki so lahko tudi v lasti uporabnikov,
– regulacijske postaje in druge vzporedne naprave potrebne za obratovanje sistema oskrbe s plinom.
Toplotno omrežje je omrežje za distribucijo toplote (v nadaljnjem besedilu: toplotno omrežje), ki ga sestavljajo:
– vročevodno omrežje,
– toplovodno omrežje,
– parno omrežje,
– priključki, ki so lahko tudi v lasti uporabnikov,
– črpališča in druge vzporedne naprave potrebne za obratovanje sistema daljinskega ogrevanja.
Drugi pojmi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen kot je določeno v zakonih in v podzakonskih predpisih, ki so izdani na njihovi podlagi.
II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE
3. člen
Javno službo zagotavlja MOL v obliki javnega podjetja (v nadaljnjem besedilu: izvajalec) na območju MOL v obsegu in pod pogoji določenimi s tem odlokom.
Izvajalec mora opravljati javno službo skladno s programom za obvladovanje kakovosti poslovanja (v nadaljnjem besedilu: Program), ki ga izdela izvajalec vsako leto do konca junija in ga sprejme pristojni organ ustanoviteljev.
4. člen
Izvajalcu se za izvajanje javne službe – dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina podeli pravica izvajanja za obdobje 35 let.
III. VRSTE IN OBSEG JAVNIH DOBRIN JAVNE SLUŽBE IN NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV
5. člen
Storitve javne službe so:
– distribucija zemeljskega plina po plinovodnem omrežju ter upravljanje, vzdrževanje, obratovanje in razvoj plinovodnega omrežja in naprav,
– dobava zemeljskega plina tarifnim odjemalcem,
– distribucija toplote po toplotnem omrežju ter upravljanje, vzdrževanje, obratovanje in razvoj toplotnega omrežja in naprav ter dobava toplote tarifnim odjemalcem,
– načrtovanje in pospeševanje oskrbe z zemeljskim plinom, toploto in hladom,
– odčitavanje števcev porabe zemeljskega plina, toplote in hladu.
S storitvami iz prejšnjega odstavka tega člena se zagotavlja oskrba z zemeljskim plinom in oskrba s toploto.
6. člen
Oskrba z zemeljskim plinom in oskrba s toploto je prostorsko zagotovljena na tistih območjih MOL, ki so že opremljena s plinovodnim in toplotnim omrežjem, ki ima zadostne zmogljivosti za priključitev.
Ne glede na določila veljavnih prostorskih aktov, ki določajo način oskrbe z energijo na posameznih območjih, morajo investitorji pri določitvi vrste energije za oskrbo stavb preveriti tehnične in ekonomske možnosti oskrbe stavb iz sistema oskrbe s toploto, kjer pa to ni možno pa iz sistema z zemeljskim plinom.
Območja, opremljena z omrežji iz prvega odstavka tega člena, so razvidna iz katastra, ki je na vpogled pri izvajalcu.
IV. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE OSKRBE Z ZEMELJSKIM PLINOM IN S TOPLOTO
7. člen
Pogoji za zagotavljanje oskrbe z zemeljskim plinom in s toploto so:
– obstoj plinovodnega in toplotnega omrežja in priključitev na to omrežje,
– izpolnjevanje obveznosti izvajalca in
– javna pooblastila izvajalca.
Priključitev na plinovodno ali toplotno omrežje
8. člen
Priključitev na plinovodno in toplotno omrežje je možna pod pogoji določenimi s tem odlokom in pogoji določenimi s:
– splošnimi pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja,
– splošnimi pogoji za dobavo in odjem toplote,
– sistemskimi obratovalnimi navodili za distribucijo zemeljskega plina,
– sistemskimi obratovalnimi navodili za distribucijo toplote in
– pravilnikom o načinu ogrevanja za območje MOL.
Izvajalec mora na podlagi vloge izdati soglasje za priključitev stavbe na plinovodno ali toplotno omrežje.
Uporabnik mora zaprositi za novo soglasje za priključitev, če se spremenijo tehnični ali drugi pogoji na podlagi, katerih je bilo izdano soglasje.
Prepovedana je priključitev na plinovodno ali toplotno omrežje brez soglasja izvajalca.
9. člen
Izvajalec soglasja ne da, če:
– je predviden način oskrbe v nasprotju z določili tega odloka, pravilnika o načinu ogrevanja za območje MOL in drugimi tehničnimi predpisi,
– niso izpolnjeni predpisani pogoji za priključitev,
– zaradi tehničnih vzrokov ni možna priključitev,
– bi zaradi priključitve prišlo do večje motnje v oskrbi,
– bi zaradi priključitve nastali izvajalcu nesorazmerno visoki stroški.
Če se uporabnik odloči, da bo sam kril nesorazmerno visoke stroške priključitve iz zadnje alineje prejšnjega odstavka tega člena, izvajalec izda soglasje za priključitev skladno s splošnimi pogoji.
O pritožbi zoper odločitev izvajalca iz prvega odstavka tega člena odloča župan.
10. člen
Izvajalec ima izključno pravico nadzora nad gradnjo plinovodnega in toplotnega omrežja in priključkov na stroške investitorja.
Priključitev priključka in omrežja na plinovodno ali toplotno omrežje lahko izvede le izvajalec na stroške investitorja.
11. člen
Ob priključitvi stavbe na plinovodno omrežje izvajalec vroči uporabniku stavbe navodilo o varnem ravnanju in ukrepanju pri rabi zemeljskega plina.
Obveznosti izvajalca
12. člen
V zvezi z izvajanjem javne službe je izvajalec dolžan:
– organizirati lastno 24-urno dežurno službo, ki mora najkasneje v 60 minutah po obvestilu o okvari na toplotnem omrežju ukrepati pri uporabniku,
– organizirati lastno 24-urno dežurno službo, ki mora najkasneje v 30 minutah po obvestilu o okvari na plinovodnem omrežju ukrepati pri uporabniku,
– ravnati s plinovodnim in toplotnim omrežjem kot dober gospodar,
– ravnati skladno z zakonom, sistemskimi obratovalnimi navodili ter splošnimi pogoji za dobavo in odjem plina in toplote iz distribucijskega omrežja,
– izvajati javna pooblastila skladno z zakonodajo,
– voditi kataster in druge evidence in omogočati MOL dostop do podatkov iz katastra,
– izvajati priprave za odpornost na naravne in druge nesreče, izvajati javno službo tudi ob naravnih in drugih nesrečah vsaj v zmanjšanem obsegu, hitro ponovno vzpostavitev delovanja omrežja po naravnih in drugih nesrečah ter v okviru priprav izdelati ustrezne načrte zaščite in reševanja,
– obveščati uporabnike o tehničnih, finančnih in organizacijskih pogojih za priključitev,
– izvajati druge obveznosti iz tega odloka.
Izvajalec izdela in javno objavi:
– izdela tarifni sistem za zemeljski plin na distribucijskem omrežju,
– izdela tarifni sistem za toploto na distribucijskem omrežju,
– določi višino tarifnih postavk za toploto na distribucijskem omrežju,
ko da nanj soglasje pristojni organ ustanoviteljev.
Javna pooblastila
13. člen
V zvezi z izvajanjem javne službe ima izvajalec naslednja javna pooblastila:
– daje smernice in mnenja na prostorske akte skladno s predpisi o urejanju prostora,
– določa projektne pogoje pred začetkom izdelave projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja,
– daje soglasja k projektnim rešitvam skladno s predpisi o graditvi objektov za posege, ki se nanašajo ali imajo vpliv na plinovodno in toplotno omrežje,
– izdaja soglasja k priključitvi na sistem oskrbe z zemeljskim plinom po distribucijskem omrežju,
– izdaja soglasja k priključitvi na sistem oskrbe s toploto po toplotnem omrežju,
– izdaja sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina,
– izdaja sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto,
– sprejme splošne pogoje za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja in
– sprejme splošne pogoje za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja.
Predhodno soglasje k sprejemu splošnih pogojev iz osme in devete alineje prvega odstavka tega člena daje pristojni organ ustanoviteljev.
Za projektne pogoje, ki jih določi na zahtevo investitorja oziroma projektanta, iz druge alineje prvega odstavka tega člena, izvajalec zaračuna materialne stroške v višini, ki jo določi Mestni svet MOL.
V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV
14. člen
Uporabniki storitev javne službe po tem odloku so vsi, ki so priključeni na plinovodno ali toplotno omrežje.
Uporabnik je v času gradnje investitor stavbe, ki ga bremenijo stroški gradnje priključka na plinovodno ali toplotno omrežje.
15. člen
Uporabnik mora z izvajalcem skleniti pogodbo o dobavi zemeljskega plina ali toplote oziroma o uporabi plinovodnega oziroma toplotnega omrežja.
Če pogodba iz prvega odstavka tega člena ni sklenjena, sklene izvajalec pogodbo z lastnikom stavbe.
16. člen
Stroški gradnje, vzdrževanja in nadzora nad gradnjo priključka na plinovodno ali toplotno omrežje bremenijo uporabnika iz prejšnjega člena tega odloka.
17. člen
Uporabnik zagotovi izvajalcu dostop v prostore stavbe za potrebe javne službe.
Uporabnik mora takoj izvajalcu sporočiti vsako okvaro ali poškodbo na plinovodnem omrežju ali na plinski napeljavi v stavbi ter narediti potrebne nujne ukrepe skladno z navodili za varno ravnanje in ukrepanje pri rabi zemeljskega plina.
Uporabnik mora takoj javiti izvajalcu vsako zaznano okvaro na toplotnem omrežju ali toplotni postaji ter narediti potrebne nujne ukrepe za preprečitev škode.
18. člen
Za zagotovitev nemotenega obratovanja in vzdrževanja plinovodnega ali toplotnega omrežja mora lastnik nepremičnine, preko katere je potreben prehod za dostop do omrežja, dovoliti prehod.
Lastniku nepremičnine iz prvega odstavka tega člena pripada za prehod nepremičnine odškodnina ter vzpostavitev nepremičnine v prvotno stanje, kar zagotovi izvajalec.
19. člen
Izvajalec del mora po končani gradnji ali vzdrževanju plinovodnega ali toplotnega omrežja javno površino vrniti v prvotno stanje.
VI. FINANCIRANJE JAVNE SLUŽBE
20. člen
Javna služba se financira:
– s ceno za dobavljeno toploto in zemeljski plin,
– iz omrežnine,
– iz proračuna MOL in
– iz drugih virov.
VII. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN NAPRAV, POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
21. člen
Objekti gospodarske infrastrukture javne službe so:
za plinovodno omrežje:
– glavni plinovodi,
– regulacijske postaje in druge naprave potrebne za obratovanje sistema oskrbe z zemeljskim plinom,
za toplotno omrežje:
– vročevodno omrežje,
– toplovodno omrežje,
– parno omrežje,
– črpališča in druge naprave potrebne za obratovanje sistema oskrbe s toploto.
VIII. NADZOR
22. člen
Nadzor nad izvajanjem tistih določb tega odloka, za katere je v primeru njihove kršitve po tem odloku predpisana kazenska sankcija, opravlja organ Mestne uprave MOL, pristojen za nadzor.
IX. KAZENSKE DOLOČBE
23. člen
Z globo 350.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba-izvajalec, če:
– ravna v nasprotju z drugim odstavkom 3. člena,
– ravna v nasprotju z drugim odstavkom 8. člena,
– ravna v nasprotju s 12. členom.
Z globo 100.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe-izvajalca za prekršek iz prvega odstavka tega člena.
24. člen
Z globo 350.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, če:
– ravna v nasprotju s četrtim odstavkom 8. člena,
– ravna v nasprotju z 10. členom,
– ravna v nasprotju s prvim odstavkom 17. člena,
– ravna v nasprotju s prvim odstavkom 18. člena,
– ravna v nasprotju z 19. členom.
Z globo 100.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe za prekršek iz prvega odstavka tega člena.
25. člen
Z globo 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek fizična oseba, če:
– ravna v nasprotju s četrtim odstavkom 8. člena,
– ravna v nasprotju z 10. členom,
– ravna v nasprotju s prvim odstavkom 17. člena,
– ravna v nasprotju s prvim odstavkom 18. člena,
– ravna v nasprotju z 19. členom.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
26. člen
Izvajalec akte iz prve in druge alineje drugega odstavka 12. člena in iz osme in devete alineje prvega odstavka 13. člena tega odloka izdela najkasneje v šestih (6) mesecih po uveljavitvi tega odloka.
27. člen
Akt iz zadnjega odstavka 13. člena tega odloka sprejme Mestni svet MOL v roku šestih (6) mesecev od uveljavitve tega odloka.
28. člen
Do izdaje akta iz 26. člena tega odloka se uporabljajo:
– Pogoji za dobavo in odjem toplote iz vročevodnega omrežja Javnega podjetja Energetika, d.o.o., Verovškova Ljubljana (Uradni list RS, št. 76/97),
– Pogoji za dobavo in odjem plina iz plinovodnega omrežja Javnega podjetja Energetika,
– d.o.o., Verovškova Ljubljana (Uradni list RS, št. 15/92, 37/94 in 22/95),
– Tarifni sistem za prodajo toplote iz vročevodnega omrežja Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o. Verovškova 70, Ljubljana (Uradni list RS, št. 76/97),
– Tarifni sistem za prodajo plina iz plinovodnega omrežja Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o. Verovškova 70, Ljubljana (Uradni list RS, št. 13/92 in 22/95),
in sicer tiste določbe, ki niso v nasprotju s tem odlokom.
29. člen
Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o. opravlja javno službo po tem odloku.
30. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o obvezni vgraditvi merilnikov količin toplotne energije, razdelilnikov ogrevanja in termostatičnih ventilov (Uradni list SRS, št. 9/89) in Odlok o ukrepih za zmanjševanje rabe toplotne energije (Uradni list SRS, št. 29/82 in 7/87).
31. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 310-7/04-9
Ljubljana, dne 30. januarja 2006
Županja
Mestne občine Ljubljana
Danica Simšič l.r.