Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2006 z dne 7. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2006 z dne 7. 2. 2006

Kazalo

490. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Sodražica, stran 1218.

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in spremembe), in 15. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 44/99 in 80/00) je Občinski svet Občine Sodražica na 18. redni seji dne 22. 12. 2005 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
S T A T U T A
Občine Sodražica
1. člen
V Statutu Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 44/99 in 80/00) se v prvem in drugem stavku druge alinee 5. člena nadomesti beseda »pečat« z besedo »žig«.
2. člen
V 6. členu se v drugi alinei 12. točke nadomesti besedi »denarni kazni« z besedo »sankcije«.
3. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi: »Občina pridobiva podatke, ki jih potrebuje za opravljanje nalog iz svoje pristojnosti, jih obdeluje ter opravlja statistično, evidenčno in analitično funkcijo za svoje potrebe. Pri varstvu, obdelovanju in hrambi podatkov mora občina ravnati v skladu z zakoni, ki urejajo to področje.
Občina pridobiva in obdeluje o posameznikih naslednje osebne podatke:
– enotno matično številko občana,
– osebno ime,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča,
– datum in kraj rojstva,
– podatke o osebnih vozilih,
– podatke o nepremičninah ter
– druge osebne podatke v skladu z zakonom.
Občina pridobiva osebne podatke iz prejšnjega odstavka neposredno od posameznika, na katerega se podatki nanašajo. Na podlagi zahteve, ki vsebuje navedbo pravne podlage obdelovanja osebnih podatkov, lahko občina pridobi podatke tudi od upravljalca centralnega registra prebivalstva, matičnega registra, zemljiškega katastra ali drugega upravljalca, če tako določa zakon. Zahteva občine mora biti v pisni ali v drugi z zakonom ali predpisom vlade določeni obliki.
Občina lahko zaradi izvajanja nalog iz svoje pristojnosti v skladu z nameni in pod pogoji določenimi v zakonu, posreduje pridobljene podatke fizičnim in pravnim osebam.«
4. člen
V 9. členu se v tretji alinei prvega odstavka črta beseda »občine«.
5. člen
V 10. členu se v prvem odstavku črta besedna zveza »kot občinski organ«.
6. člen
Zadnji stavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Odločitev je sprejeta z večino opredeljenih glasov navzočih članov«.
7. člen
V 13. členu se doda nov 4. odstavek, ki se glasi:
»Do prve seje novo izvoljenega občinskega sveta traja tudi:
– mandatna doba članov občinskega sveta, ki so izvoljeni na predčasnih volitvah po razpustitvi prejšnjega občinskega sveta ali odstopu večine članov občinskega sveta,
– mandatna doba članov občinskega sveta, ki so izvoljeni na predčasnih volitvah, če je bila občina ustanovljena po opravljenih rednih volitvah,
– mandatna doba članov občinskega sveta, ki so izvoljeni na volitvah, ki so bile iz kakšnega drugega razloga na podlagi zakona opravljene po rednih volitvah v občinske svete.«
Dosedanji četrti odstavek postane peti, peti pa postane šesti.
8. člen
V 15. člena se v deseti alinei drugega odstavka črta besedilo »na predlog župana imenuje in razrešuje podžupana ter«;
Sedemnajsta alinea se spremeni, tako, da se glasi: »imenuje in razrešuje člane sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin ter člane drugih organov občine, ustanovljenih na podlagi zakona;
Dvaindvajseta alinea se spremeni tako, da se glasi: imenuje in razrešuje predstavnike občine v sosvet načelnika upravne enote.
9. člen
Drugi odstavek 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Če nastopijo razlogi, zaradi katerih župan, podžupan ali pooblaščeni član občinskega sveta ne morejo voditi že sklicane seje, jo vodi najstarejši član občinskega sveta.«
10. člen
V prvem odstavku 21. člena se črta četrta alinea,
Doda se nova peta alinea, ki se glasi:
»– če nastopi funkcijo ali začne opravljati delo oziroma če v enem mesecu po potrditvi mandata ne preneha opravljati funkcije ali dela v občinski, oziroma državni upravi, ki na podlagi določb 37.b člena zakona o lokalni samoupravi ni združljiva, oziroma ni združljivo s funkcijo člana občinskega sveta.«
11. člen
V 29. členu se v prvem odstavku beseda »državljani« nadomesti z besedo »volivci«
Drugemu odstavku doda nov stavek, ki se glasi:
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Do prve seje novo izvoljenega občinskega sveta traja tudi:
– mandatna doba župana, ki je izvoljen na nadomestnih volitvah po prenehanju mandata prejšnjemu županu pred potekom mandatne dobe,
– mandatna doba župana, ki je izvoljen na predčasnih volitvah, če je bila občina ustanovljena po opravljenih rednih volitvah,
– mandatna doba župana, ki je izvoljen na volitvah, ki so bile iz kakšnega drugega razloga na podlagi zakona opravljene po rednih volitvah v občinske svete.«
12. člen
V 34. členu se spremeni prvi odstavek tako, da se glasi: »Za pomoč pri opravljanju nalog župana ima občina enega podžupana. Podžupana imenuje izmed članov občinskega sveta župan, ki ga lahko tudi razreši.«
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi: »V primeru predčasnega prenehanja mandata župana opravlja funkcijo župana do razpisa nadomestnih volitev podžupan.«
13. člen
Doda se nov 36.a člen, ki se glasi:
»Funkcija župana ni združljiva s funkcijo člana občinskega sveta in podžupana, članstvom v nadzornem odboru in z delom v občinski upravi ter z drugimi funkcijami, za katere tako določa zakon.
Funkcija podžupana ni združljiva s funkcijo župana, članstvom v nadzornem odboru in z delom v občinski upravi ter z drugimi funkcijami, za katere tako določa zakon.«
14. člen
V 37. členu se prvemu odstavku doda nova četrta alinea, ki se glasi: »če nastopi funkcijo ali začne opravljati dejavnost, ki ni združljiva s funkcijo župana,«
Dosedanja četrta alinea postane peta.
Doda se nova šesta alinea, ki se glasi: »– če nastopi funkcijo ali začne opravljati delo oziroma če v enem mesecu po potrditvi mandata ne preneha opravljati funkcije ali dela v občinski, oziroma državni upravi, ki na podlagi določb 37.b člena Zakona o lokalni samoupravi ni združljiva oziroma ni združljivo s funkcijo člana občinskega sveta ali podžupana,«
Dosedanja peta alinea postane sedma, šesta pa postane osma alinea.
Spremeni se drugi odstavek, tako, da se glasi: »Podžupanu preneha mandat tudi, če ga župan razreši.«
15. člen
V 38. členu se v prvem odstavku črta beseda »občine«.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi: »Nadzorni odbor v skladu s tem statutom sprejme svoj poslovnik.«
16. člen
47. člen se spremeni tako, da se glasi:
Upravne naloge občine opravlja občinska uprava.
Občinsko upravo ustanovi občinski svet na predlog župana s splošnim aktom, s katerim določi njene naloge in notranjo organizacijo.
Občinsko upravo usmerja in nadzira župan, delo občinske uprave pa vodi tajnik občine, ki ga imenuje in razrešuje župan. Tajnik občine je uradnik po zakonu, ki ureja položaj javnih uslužbencev. S splošnimi akti občine se lahko za položaj tajnika občine določi naziv direktor ali direktorica občinske uprave.
Sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določi župan na predlog tajnika občine.«
17. člen
V 59. členu se prvi stavek tretjega odstavka spremeni, tako, da se glasi: »Župan mora sklicati zbor občanov za vso občino na zahtevo najmanj 5 odstotkov volivcev v občini ali na območju občine, za katero je sklican.«
18. člen
V 71. členu se črta v prvem odstavku naslednje besedilo: »o samoprispevkih in«
Črta se tretji odstavek.
19. člen
V 83. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi: »Za brezplačno pridobitev stvarnega premoženja mora župan pridobiti predhodno soglasje občinskega sveta, če bi takšna pridobitev povzročila večje stroške ali če je lastništvo povezano s pogoji, ki bi lahko povzročili obveznost za občino.«
20. člen
Tretji odstavek 87. člena se spremeni tako, da se glasi: »Neposredni uporabniki občinskega proračuna so občinski organi in ožji deli občine«.
21. člen
V 93. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: »Sklep o začasnem financiranju sprejme župan in o tem obvesti občinski svet in nadzorni odbor.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi: »Obdobje začasnega financiranja lahko traja največ tri mesece. Če proračun ni sprejet v dodatnem roku treh mesecev, občinski svet lahko začasno financiranje občinskega proračuna na predlog župana podaljša.«
Dosedanji četrti odstavek postane šesti.
22. člen
Doda se nov 97.a člen, ki se glasi:
»Župan in posredni uporabniki občinskega proračuna morajo pripraviti poročilo o doseženih ciljih in rezultatih s področja svoje pristojnosti v preteklem letu do 28. februarja tekočega leta in ga predložiti občinskemu svetu skupaj z zaključnim računom proračuna. Poročila javnih zavodov mora župan predložiti občinskemu svetu v prvem polletju tekočega leta.
Župan v juliju poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta.
Poročilo iz prejšnjega odstavka vsebuje:
– poročilo o realizaciji prejemkov, izdatkov, presežku ali primanjkljaju, zadolževanju in oceno realizacije do konca leta;
– podatke o vključitvi novih obveznosti v proračun, prenosu namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let, prerazporejanju proračunskih sredstev, spremembi neposrednih uporabnikov med letom, uporabi sredstev proračunske rezerve, izdanih in vnovčenih poroštvih ter izterjanih regresnih zahtevkih iz naslova poroštev;
– razlago glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom in
– predlog potrebnih ukrepov.«
23. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 030-1/06
Sodražica, dne 22. decembra 2005
Župan
Občine Sodražica
Andrej Pogorelc l.r