Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2006 z dne 24. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2006 z dne 24. 1. 2006

Kazalo

291. Program priprave občinskega lokacijskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena za regionalno cesto R3-638/1131 Žirovnica–Begunje, od km 0,150 do km 1,460, stran 735.

Na podlagi drugega odstavka 27. člena in prvega odstavka 16. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) sprejema župan Občine Žirovnica v soglasju z ministrom za okolje in prostor ter v soglasju z ministrom za promet
P R O G R A M P R I P R A V E
občinskega lokacijskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena za regionalno cesto R3-638/1131 Žirovnica–Begunje, od km 0,150
do km 1,460
I. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo občinskega lokacijskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena
Regionalna cesta R3-638/1131 Žirovnica–Begunje na odseku od km 0,150 do km 1,460, ki poteka skozi strjeno naselje Žirovnica, je z vidika prometne varnosti neustrezno urejena. Za zagotovitev prometne varnosti za motorni promet je treba prilagodili širino in ustroj ceste ter uskladiti niveleto ceste z višino pločnika, zaradi varnosti pešcev pa je nujno potrebno urediti hodnike za pešce, sprejeti ukrepe za umirjanje prometa, urediti avtobusna postajališča ter prehode za pešce. Občina Žirovnica želi obnoviti tudi komunalno infrastrukturo, ki poteka v območju ceste. Zaradi vseh navedenih razlogov je ureditev regionalne ceste R3-638/1131 Žirovnica–Begunje na tem odseku skupnega pomena za državo in lokalno skupnost.
Minister za promet je z dopisom št. 2645-1/2005/7-0031071 z dne 21. marca 2005 podal pobudo ministru za okolje in prostor za pripravo lokacijskega načrta za ureditev regionalne ceste R3-638/1131 Žirovnica–Begunje (v nadaljnjem besedilu: pobuda), ki je obrazložena in dokumentirana s pregledno situacijo idejnega projekta rekonstrukcije regionalne ceste R3-638/1131 Žirovnica–Begunje, pododsek Žirovnica–Zabreznica, od km 0,150 do km 1,460, v merilu 1: 5000.
Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za promet in Občina Žirovnica so dne 24. avgusta 2005 sklenili Dogovor št. 35001-0002/2004 o pripravi, sprejemu in financiranju priprave občinskega lokacijskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena ter strokovnih podlag za regionalno cesto R3-638/1131 Žirovnica–Begunje, od km 0,150 do km 1,460.
Priprava občinskega lokacijskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena za regionalno cesto R3-638/1131 Žirovnica–Begunje na odseku od km 0,150 do km 1,460 (v nadaljnjem besedilu: občinski lokacijski načrt za prostorsko ureditev skupnega pomena) je utemeljena v:
– Odloku o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04);
– Uredbi o vrstah prostorskih ureditev državnega pomena (Uradni list RS, št. 54/03 in 68/05);
– Družbeni plan Občine Jesenice za obdobje 1986 -1999 (Uradni vestnik Gorenjske, št. 8/88 in 22/04, ter Uradni list RS, št. 28/90, 31/90, 30/96, 46/96, 9/97, 51/98 in 65/99).
 
II. Predmet in programska izhodišča občinskega lokacijskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena ter okvirno ureditveno območje
Predmet izdelave občinskega lokacijskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena je izvedba prve faze gradnje pločnika, avtobusnih postajališč in rekonstrukcija regionalne ceste R3-638/1131 Žirovnica–Begunje, pododsek Žirovnica–Zabreznica, od km 0,150 do km 1,460. Obnova vozišča in ureditev ceste s hodniki za pešce ter avtobusnimi postajališči bo narejena brez oziroma z minimalnimi korekcijami trase.
Načrtovana ureditev poteka po območju Občine Žirovnica.
Dne 9. februarja 2004 je Občina Žirovnica v skladu z 28. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) sklicala prvo prostorsko konferenco z namenom, da se pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti glede priprave prostorskega akta oziroma predvidene prostorske ureditve.
Posebnih priporočil in usmeritev s strani gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti v postopku priprave občinskega lokacijskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena ni bilo.
V skladu z določbami Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04) je Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, z odločbo št. 35409-78/2005-jh z dne 18. oktobra 2005 ugotovilo, da območje posega leži izven daljinskega vpliva na posebna varstvena območja ali potencialna posebna ohranitvena območja (območja Natura 2000) in ne leži znotraj zavarovanih območij ter ne vsebuje posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje v skladu z Uredbo o vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna presoja vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 66/96, 12/00 in 83/02) oziroma v skladu z zakonom, ki ureja področje ohranjanja narave, zato v postopku priprave občinskega lokacijskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena ni treba izvesti celovite presoje vplivov na okolje.
 
III. Nosilci nalog in njihove obveznosti pri financiranju priprave občinskega lokacijskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena
Pripravljavec občinskega lokacijskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena je Občina Žirovnica, Breznica 3, 4272 Žirovnica (v nadaljnjem besedilu: Občina Žirovnica), ki zagotovi sredstva za izdelavo občinskega lokacijskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena in za izdelavo strokovnih podlag iz VI.1 in VI.2 točke tega programa priprave ter drugih morebiti potrebnih dokumentov.
Investitorja načrtovanih prostorskih ureditev sta Republika Slovenija, ki jo kot izvajalec naročila za opravljanje nalog v zvezi z izgradnjo in obnavljanjem glavnih in regionalnih cest zastopa Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: DRSC), ter Občina Žirovnica. Investitorja se bosta o svojih deležih pri ureditvi ceste dogovorila s sporazumom o sofinanciranju.
Izdelovalec občinskega lokacijskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena (v nadaljnjem besedilu: načrtovalec) je Ljubljanski urbanistični zavod d.d., Verovškova ulica 64, Ljubljana.
 
IV. Nosilci urejanja prostora
Državni organi oziroma organi lokalnih skupnosti ter nosilci javnih pooblastil, ki v skladu z Zakonom o urejanju prostora predstavljajo nosilce urejanja prostora, in ki v konkretnem postopku priprave občinskega lokacijskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena odločajo ali soodločajo o zadevah urejanja prostora, so:
1. Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Generalna policijska uprava,
2. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
3. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve,
4. Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje,
5. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo,
6. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino,
7. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje – Sektor za varstvo okolja,
8. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje – Sektor za upravljanje z vodami,
9. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje – Sektor za ohranjanje narave,
10. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo,
11. Ministrstvo za promet, Direktorat za železnice,
12. Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije, Maribor,
13. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Ljubljana,
14. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Ljubljana,
15. ELES d.o.o., Ljubljana,
16. Telekom Slovenije d.d., Ljubljana,
17. Telemach, d.o.o, PE Gorenjska,
18. Javno podjetje JEKO–IN, d.o.o, Sektor Komunala,
19. Javno podjetje JEKO–IN, d.o.o, Sektor Vodovod,
20. Plinstal d.d., Jesenice,
21. Elektro Gorenjska d.d. Kranj, PE za distribucijo električne energije,
22. drugi organi in organizacije, za katere se v postopku priprave občinskega lokacijskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena izkaže, da rešitve posegajo v njihovo delovno področje.
 
V. Način pridobitve strokovnih rešitev
Ker gre pri načrtovani prostorski ureditvi za rekonstrukcijo obstoječe ceste, ki se na začetku in koncu navezuje na obstoječe cestno stanje ter zajema obnovo vozišča, ureditev ceste s hodniki za pešce ter avtobusnimi postajališči in bo izvedena z minimalno potrebnimi korekcijami trase, prostorske rešitve ni treba določiti s primerjavo več variantnih rešitev.
 
VI. Seznam potrebnih strokovnih podlag in način njihove pridobitve
Pri izdelavi strokovnih podlag in občinskega lokacijskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena je treba upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in vsa druga gradiva, relevantna za izdelavo naloge s področja prostorskega razvoja, varstva okolja, ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine.
 
VI.1
VI.2 V postopku izdelave predloga občinskega lokacijskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena se izdelajo naslednje strokovne podlage:
– analiza fizičnih lastnosti in pravnega stanja prostora, problemov, ki izhajajo iz dosedanjega prostorskega razvoja (analiza stanja in teženj v prostoru), ugotovitev novih razvojnih potreb, teženj in različnih pobud na obravnavanem območju, analiza možnosti glede načrtovanja prostorske ureditve (analiza razvojnih možnosti v prostoru), analiza pričakovanih vplivov prostorske ureditve na posamezne sestavine prostora, vrednotenje ter priprava predlogov strokovnih rešitev (študija ranljivosti prostora);
– idejna zasnova načrtovane prostorske ureditve, izdelana na način, ki vključuje vse funkcionalne, urbanistične, krajinske, arhitekturne in okoljevarstvene rešitve in ureditve z ustreznim poročilom in utemeljitvijo;
– idejna zasnova posameznih elementov prostorske ureditve, izdelana kot posamezni načrti, ki vključuje vse funkcionalne, urbanistične, krajinske, arhitekturne in okoljevarstvene rešitve in ureditve, z ustreznimi poročili in utemeljitvami;
– idejna zasnova nove prometne ureditve, tudi v odnosu do obstoječe (ukinitve, preureditve obstoječih cest, poti ipd.);
– idejna zasnova novih ter zaščite, prestavitve in ukinitve obstoječih energetskih, vodovodnih, komunalnih in drugih infrastrukturnih priključkov in ureditev;
– idejna zasnova rešitev in ukrepov za preprečitev negativnih vplivov na okolje, kulturno dediščino in trajnostno rabo naravnih dobrin, za omilitev vplivov na rastlinske in živalske vrste ter njihove habitate, vključno z idejno zasnovo ureditve morebitnih izravnalnih ukrepov;
– idejna zasnova rešitev in ukrepov za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– prikaz vplivnega območja pričakovanih posameznih vrst vplivov načrtovanih objektov na okolico;
– morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz smernic nosilcev urejanja prostora, po potrebi tudi strokovne podlage v zvezi z ukrepi v času gradnje.
Podlaga za izdelavo predloga občinskega lokacijskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena je geodetski načrt, izdelan v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04).
VI.3 V postopku priprave občinskega lokacijskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena mora zavod pristojen za varstvo kulturne dediščine izdelati strokovne zasnove s področja kulturne dediščine v skladu z zakonom, ki ureja področje varstva kulturne dediščine, in jih posredovati Občini Žirovnica.
V postopku priprave občinskega lokacijskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena zavod, pristojen za varstvo narave, izdela naravovarstvene smernice v skladu z zakonom, ki ureja področje ohranjanja narave, in jih posreduje Občini Žirovnica.
 
VII. Postopek in roki za pripravo občinskega lokacijskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena
VII.1 Pridobitev smernic za načrtovanje
– Občina Žirovnica zagotovi gradivo za pridobitev smernic (prostorske ureditve v širšem prostoru s tehničnim poročilom).
– Občina Žirovnica pridobi smernice za načrtovanje, strokovne podlage za urejanje prostora in projektne pogoje s strani nosilcev urejanja prostora iz IV. točke tega programa priprave, ki dajejo smernice in mnenja.
– Nosilci urejanja prostora podajo smernice v 30 dneh po prejemu vloge. V skladu z zakonom, ki ureja področje ohranjanja narave, se v primeru, da strokovna priprava naravovarstvenih smernic v roku 30 dni ni možna, rok lahko podaljša, vendar na največ 60 dni, o čemer pristojni zavod obvesti pripravljavca.
– Načrtovalec pregleda smernice in jih analizira. Ob upoštevanju strokovnih podlag iz točke VI.1 izdela usmeritve za načrtovanje prostorske ureditve.
– Občina Žirovnica, ministrstvo, pristojno za promet, in DRSC potrdijo usmeritve za načrtovanje prostorske ureditve.
 
VII.2 Izdelava predloga občinskega lokacijskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena.
– Občina Žirovnica na podlagi usmeritev za načrtovanje prostorske ureditve zagotovi izdelavo strokovnih podlag iz VI.2 točke tega programa priprave.
– Občina Žirovnica organizira drugo prostorsko konferenco z namenom, da se na predlagano načrtovano ureditev, izdelano na podlagi strokovnih podlag, pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi (mnenja) lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti.
– Načrtovalec po prevzemu vseh strokovnih podlag ter v skladu s priporočili druge prostorske konference izdela predlog občinskega lokacijskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena.
– Občina Žirovnica posreduje gradivo za javno razgrnitev in obravnavo občinskega lokacijskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena v pregled in potrditev ministrstvu, pristojnemu za promet, in ministrstvu, pristojnemu za prostor.
– Načrtovalec po posredovanju pripomb s strani Občine Žirovnica ter pripomb ministrstva, pristojnega za prostor, in ministrstva, pristojnega za promet, dopolni predlog občinskega lokacijskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena.
 
VII.3 Javna razgrnitev in javne obravnave
– Župan Občine Žirovnica s sklepom odredi javno razgrnitev predloga občinskega lokacijskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena v Občini Žirovnica.
– Javna razgrnitev traja najmanj 30 dni.
– Občina Žirovnica obvesti javnost o kraju in času javne razgrnitve in javne obravnave z objavo v Uradnem listu Republike Slovenije ter na krajevno običajen način, in sicer najmanj en teden pred začetkom javne razgrnitve.
– Občina Žirovnica pisno ali z javnim naznanilom obvesti lastnike nepremičnin na območju občinskega lokacijskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena o javni razgrnitvi in obravnavi prostorskega akta.
– Občina Žirovnica v času javne razgrnitve organizira javno obravnavo.
– Občina Žirovnica v času javne razgrnitve in javne obravnave evidentira vse pisne in ustne pripombe in predloge organov, organizacij in posameznikov.
– Občina Žirovnica v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za prostor, DRSC, ministrstvom, pristojnim za promet, in načrtovalcem prouči pripombe in predloge.
– Načrtovalec pripravi predlog stališč glede njihovega upoštevanja.
– Občina Žirovnica s pripombami in predlogi ter predlogom stališč seznani tudi tiste nosilce urejanja prostora, na katerih delovno področje bi se predlagane spremembe lahko nanašale, ter pridobi njihovo predhodno mnenje.
– Občina Žirovnica po predhodnem mnenju ministrstva pristojnega za prostor ter ministrstva, pristojnega za promet, odloči o upoštevanju pripomb in predlogov.
– Občina Žirovnica pisno seznani lastnike nepremičnin na območju lokacijskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena s stališči do njihovih pripomb in predlogov.
 
VII.4 Izdelava dopolnjenega predloga občinskega lokacijskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena
– Občina Žirovnica zagotovi izdelavo potrebnih dopolnitev strokovnih podlag v skladu s sprejeto odločitvijo o upoštevanju pripomb in predlogov.
– Načrtovalec izdela dopolnjen predlog občinskega lokacijskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena po prevzemu vseh morebiti dopolnjenih strokovnih podlag.
– Načrtovalec po potrebi dopolni in zaključi analizo smernic, ter jo priloži k dopolnjenemu predlogu občinskega lokacijskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena in h gradivu za pridobitev mnenj.
– Občina Žirovnica zagotovi gradivo za pridobitev mnenj.
– Občina Žirovnica pridobi mnenja k dopolnjenemu predlogu občinskega lokacijskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena s strani nosilcev urejanja prostora iz IV. točke tega programa priprave, ki dajejo smernice in mnenja.
– Nosilci urejanja prostora podajo mnenje v 30 dneh po prejemu vloge.
– Občina Žirovnica načrtovalcu posreduje mnenja nosilcev urejanja prostora in recenzijo z namenom, da načrtovalec izdela usklajen dopolnjen predlog občinskega lokacijskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena.
 
VII.5 Sprejem občinskega lokacijskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena
– Usklajen dopolnjen predlog občinskega lokacijskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena potrdita minister, pristojen za prostor, in minister, pristojen za promet.
– Občina Žirovnica pripravi gradivo za sprejem občinskega lokacijskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena, katerega sestavni del so priporočila obeh prostorskih konferenc ter stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve. Stališča do pripomb in predlogov lastnikov nepremičnin na območju lokacijskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena morajo biti Občinskemu svetu Občine Žirovnica posebej obrazložena in utemeljena.
– Občinski svet Občine Žirovnica sprejme občinski lokacijski načrt za prostorsko ureditev skupnega pomena z odlokom in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
 
VIII. Objava programa priprave
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Z dnem objave programa priprave preneha veljati Program priprave lokacijskega načrta za izgradnjo pločnika, avtobusnih postajališč in rekonstrukcijo Regionalne ceste R3-638 na odseku 1131 Žirovnica–Begunje od km 0,150 do km 1,460 (Uradni vestnik Gorenjske, št. 6/04).
Št. 35001-0002/2004-003
Breznica, dne 11. januarja 2006
Župan
Občine Žirovnica
Franc Pfajfar l.r.
 
Soglašam!
mag. Janez Božič l.r.
Minister
za promet
 
Janez Podobnik l.r.
Minister
za okolje in prostor

AAA Zlata odličnost