Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/1997 z dne 10. 12. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/1997 z dne 10. 12. 1997

Kazalo

3669. Odlok o ustanovitvi Mladinskega centra Brežice, stran 5987.

Na podlagi 3. člena zakona o javnih zavodih (Uradni list RS, št. 12/91) in 57. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 38/95), je Občinski svet občine Brežice na 35. seji dne 24. 11. 1997 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi Mladinskega centra Brežice
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Občina Brežice, s sedežem Cesta prvih borcev 18, Brežice (v nadaljevanju: ustanovitelj) ustanovi javni zavod, Mladinski center Brežice, za opravljanje interesnih dejavnosti za mladino na območju Občine Brežice (v nadaljevanju: center).
2. člen
Ta odlok določa:
– statusne določbe,
– dejavnost centra,
– organe centra,
– zaposlitve v centru,
– vire in način pridobivanja sredstev za delo centra, odgovornost, ter obveznosti centra,
– odgovornost ustanovitelja za obveznosti centra in način razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki centra,
– druge določbe v skladu z zakonom.
II. STATUSNE DOLOČBE
1. Ime, sedež in pravni status centra
3. člen
Ime centra je: Mladinski center Brežice, p. o., skrajšano Mc.
Center ima sedež na Levstikovi 2, Brežice.
Do dokončne obnove prostorov na sedežu centra, se za nemoten pričetek delovanja določa začasni sedež centra na Gubčevi 10, Brežice.
4. člen
Center je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v poslovanju in v pravnem prometu, kot jih določata zakon in ta odlok.
5. člen
Center se vpiše v sodni register.
2. Pečat centra
6. člen
Center ima pečat okrogle oblike, premera 35 mm. V sredini pečata se nahaja oznaka centra “Mc”. Levo stranico črke “M” tvori obris čelne fasade prostorov centra, spodnji lok črke “c” pa je razpotegnjen v desno. Na obodu pečata sta izpisana ime in sedež centra.
Center ima tudi pečat premera 20 mm z enako vsebino, kot pečat iz prvega odstavka.
Pečat iz prvega odstavka tega člena center uporablja v pravnem prometu za žigosanje vseh aktov, dokumentov in dopisov, ki jih pošilja ali izdaja organom, organizacijam, občanom…
Pečat iz drugega odstavka tega člena uporablja center predvsem za žigosanje finančne in knjigovodske dokumentacije.
7. člen
Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način varovanja in uničevanja ter delavce, ki so zanje odgovorni, določi direktor.
3. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje
8. člen
Center zastopa in predstavlja direktor.
Direktor zastopa in predstavlja center brez omejitev.
Med začasno odsotnostjo nadomešča direktorja njegov pomočnik ali delavec centra, ki ga za nadomeščanje pooblasti direktor.
Direktor lahko za zastopanje ali predstavljanje centra v posameznih zadevah pooblasti druge osebe.
9. člen
Za center podpisuje direktor in delavci, ki so pooblaščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki jih opravljajo.
Direktor z odločbo določi delavce centra, ki so pooblaščeni, da podpisujejo za center v odnosih, ki niso navedeni v tem odloku.
III. DEJAVNOSTI CENTRA
10. člen
Center v okviru osnovne dejavnosti opravlja zlasti naslednje naloge:
– zbira in posreduje informacije,
– koordinira dejavnosti in prireditve za mladino,
– organizira in izvaja počitniške dejavnosti za mladino,
– organizira in izvaja prireditve širšega pomena in pridobiva sredstva zanje,
– nudi organizacijsko in tehnično pomoč organizacijam, ki izvajajo dejavnosti za mladino in vodi mladinske dejavnosti in drugo.
Dejavnosti centra iz prvega odstavka tega člena so, v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti Zavoda Republike Slovenije za statistiko, razvrščena na:
– M/80.422 drugo izobraževanje, d.n.,
– O/91.33 dejavnost drugih organizacij,
– O/91.11 snemanje filmov in videofilmov,
– O/92.12 distribucija filmov in videofilmov,
– O/92.13 kinematografska dejavnost,
– O/92.20 radijska in televizijska dejavnost,
– O/92.31 umetniško ustvarjanje in poustvarjanje,
– O/92.32 obratovanje objektov za kulturne prireditve,
– O/92.34 druge razvedrilne dejavnosti, d.n.,
– O/92.40 dejavnost tiskovnih agencij,
– O/92.51 dejavnost knjižnic in arhivov,
– O/92.623 druge športne dejavnosti,
– O/92.72 druge dejavnosti za sprostitev, d.n.,
– I/60.23 drug kopenski potniški promet,
– I/63.30 storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
– G/51.19 posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov,
– G/52.50 trgovina na drobno z rabljenim blagom,
– G/52.61 trgovina na drobno po pošti,
– G/52.62 trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah,
– G/52.63 druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
– H/55.40 točenje pijač in napitkov,
– H/55.52 priprava in dostava hrane (catering),
– K/70.20 dajanje lastnih nepremičnin v najem,
– K/71.30 dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem,
– K/71.34 dajanje drugih strojev in opreme v najem,
– K/71.40 izposojanje izdelkov široke porabe,
– K/72.10 svetovanje o računalniških napravah,
– K/72.20 svetovanje in oskrba z računalniškimi programi,
– K/72.60 druge računalniške dejavnosti,
– K/74.13 raziskovanje trga in javnega mnenja,
– K/74.40 ekonomska propaganda,
– K/74.50 dejavnost agencij za zaposlovanje in posredovanje delovne sile,
– K/74.83 tajniška dela in prevajanje,
– K/74.841 prirejanje razstav, sejmov in kongresov,
– M/80.4 izobraževanje odraslih in drugo izobraževanje.
Center opravlja tudi druge dejavnosti, kot na primer:
– prodaja lastnih proizvodov,
– razmnoževanje in fotokopiranje…
To so dejavnosti s katerimi dopolnjuje in boljša ponudbo dela ali s katerim prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje v register vpisanih dejavnosti.
Center lahko v soglasju z ustanoviteljem dejavnosti razširi ali spremeni.
IV. ORGANI CENTRA
11. člen
Organi centra so:
– svet centra,
– direktor,
– programski svet.
Center ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja, določi s pravili.
1. Svet centra
12. člen
Center upravlja svet centra, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, izobraževalnih institucij, delavcev centra ter predstavniki uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti.
Svet centra šteje sedem članov in je sestavljen iz:
– dveh predstavnikov ustanovitelja (imenuje jih Občinski svet občine Brežice),
– enega predstavnika izobraževalnih institucij (imenuje ga Občinski svet občine Brežice),
– enega predstavnika delavcev centra,
– treh predstavnikov uporabnikov, oziroma zainteresirane javnosti (dva imenuje Dijaški parlament, enega Društvo študentov Brežice).
Mandat članov sveta traja štiri leta. Člani sveta so lahko ponovno izvoljeni ali imenovani.
Članstvo predstavnikov, ki jih imenuje Dijaški parlament in Društvo študentov Brežice je vezano na status dijaka oziroma status študenta. Kolikor status poteče pred iztekom mandata, Dijaški parlament oziroma Društvo študentov Brežice imenujeta nove predstavnike. Tako imenovanim predstavnikom poteče mandat istočasno kot vsem ostalim imenovanim v svetu centra.
Člani sveta izmed sebe izvolijo predsednika in podpredsednika.
Svet odloča z večino glasov svojih članov.
13. člen
Svet centra:
– sprejema pravila,
– imenuje in razrešuje direktorja, v soglasju z ustanoviteljem,
– sprejema pravila in druge splošne akte centra,
– določa finančni načrt in sprejema zaključni račun,
– predlaga ustanovitelju spremembe ali razširitve dejavnosti,
– sprejema programe dela in razvoja zavoda, ter spremlja njihovo izvrševanje,
– odloča v soglasju z ustanoviteljem o najemu kreditov,
– imenuje predstavnike centra v druge asociacije,
– daje direktorju in ustanovitelju centra predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti zavoda določene naloge.
2. Direktor
14. člen
Poslovodni organ centra je direktor.
Direktor organizira in vodi delo in poslovanje centra, predstavlja in zastopa center in je odgovoren za zakonitost dela centra.
Direktor opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo centra,
– pripravlja programe razvoja centra,
– predstavlja in zastopa center,
– vodi aktivnosti v zvezi z obnovo prostorov centra,
– opravlja druge naloge.
15. člen
Za direktorja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje določene z zakonom in pravili centra, ima najmanj pet let delovnih izkušenj, visoko izobrazbo in dokazuje izkušnje in reference pri izvajanju mladinskih programov ter vključevanje v organizirane oblike združevanja mladih.
3. Programski svet
16. člen
Programski svet centra je strokovni organ, ki ga imenuje svet centra.
Programski svet centra obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih centra v okviru pooblastil, določenih v pravilih.
17. člen
Podrobnejša določila o pristojnostih, postopku izvolitve oziroma imenovanja, trajanju mandata in načinu dela določajo pravila centra.
V. ZAPOSLENI V CENTRU
18. člen
Za delovanje centra se, v skladu s programom dela centra, zaposli poleg direktorja še informator, ki mora imeti visoko ali višjo izobrazbo.
Za vodenje posameznih projektov in podprojektov se zaposlujejo študentje in dijaki preko študentskega servisa ali se sklenejo pogodbe z zunanjimi izvajalci.
19. člen
Prosta delovna mesta strokovnih in drugih delavcev v centru se objavijo na podlagi sistematizacije delovnih mest in po predhodnem soglasju ustanovitelja.
VI. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO CENTRA, ODGOVORNOST TER OBVEZNOSTI CENTRA
20. člen
Center pridobiva sredstva za delo iz javnih sredstev, sredstev ustanovitelja, sredstev od prodaje storitev in izdelkov ter iz drugih virov v skladu s tem odlokom, pravili in z zakonom.
21. člen
Za ustanovitev in začetek dela centra se zagotovijo sredstva iz proračuna Občine Brežice, namenjena za dejavnost mladih.
Za delovanje centra ustanovitelj zagotavlja:
– sredstva za plače direktorja in informatorja skupaj z drugimi osebnimi prejemki v skladu z zakonom in drugimi predpisi,
– sredstva za fiksne materialne stroške (plačilo ogrevanja, elektrike, vode, komunalnih storitev ter čiščenja),
– sredstva za programske materialne stroške v višini 10% od sredstev za plače zaposlenih, ki jih zagotavlja ustanovitelj.
22. člen
Premoženje centra je last ustanovitelja, upravljalec premoženja pa je center.
S premičnim premoženjem centra lahko center razpolaga le s soglasjem ustanovitelja.
Za upravljanje s premoženjem je center odgovoren ustanovitelju.
23. člen
Center odgovarja za svoje obveznosti v pravnem prometu z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.
Center je dolžan upravljati premoženje, ki mu je dano v uporabo, skladno z načeli dobrega gospodarja.
VII. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI CENTRA TER NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI
24. člen
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti centra do višine sredstev, ki jih zagotavlja za delovanje centra.
25. člen
Presežke prihodkov nad odhodki, ki jih center pridobi pri opravljanju svoje dejavnosti, sme center uporabiti za opravljanje in razvoj svoje dejavnosti, pokrivanje materialnih stroškov, v soglasju z ustanoviteljem pa tudi za plače.
VIII. NADZOR
26. člen
Ustanovitelj nadzoruje delo centra.
Nadzor nad strokovnostjo dela centra opravlja organ, ki se določi v pravilih centra.
Porabo javnih sredstev v centru nadzoruje Računsko sodišče Republike Slovenije.
IX. SPLOŠNI AKTI CENTRA
27. člen
Center zadeve, ki jih ne ureja ta odlok ter v drugih zadevah, ki jih je potrebno regulirati z interno normativo, uredi s pravili. S pravili uredi tudi svojo notranjo organizacijo in delo. Pravila sprejme svet centra.
Center ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve.
Pravila in splošni akti iz prvega in drugega odstavka tega člena ne smejo biti v neskladju s tem odlokom.
28. člen
Splošne akte sprejema svet centra ali direktor.
Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov centra se določi s pravili zavoda.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
29. člen
Ustanovitelj imenuje vršilca dolžnosti direktorja na predlog projektnega odbora za mlade v roku 60 dni od ustanovitve centra. Vršilec dolžnosti direktorja je pooblaščen, da pripravi vse potrebno za začetek dela in vpis v sodni register ter skliče prvo sejo sveta centra.
30. člen
Člane sveta centra se imenuje v roku štirih mesecev, pravila centra pa je potrebno sprejeti v roku šestih mesecev od uveljavitve tega odloka.
31. člen
Ta odlok začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem listu R Slovenije.
Št. 026-126/97-2/7
Brežice, dne 24. novembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Brežice
Alojzij Slavko Sušin l. r.

AAA Zlata odličnost