Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/1993 z dne 17. 7. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/1993 z dne 17. 7. 1993

Kazalo

1684. Pravilnik o pogojih in merilih za dodeljevanje socialnih stanovanj v najem, stran 2117.

Na podlagi določil Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91) in Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92), Pravilnika o normativih in standardih ter postopku za uveljavljanje pravice do socialnega stanovanja v najem, Pravilnika o merilih za dodeljevanje socialnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 18/92) je Izvršni svet Skupščine občine Logatec dne 12. 7. 1993 sprejel
PRAVILNIK
o pogojih in merilih za dodeljevanje socialnih stanovanj v najem
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo:
– pogoji in merila za dodelitev socialnih stanovanj v najem;
– točkovnik za oceno stanovanjskih razmer;
– normativi in standardi za socialna stanovanja;
– postopek za uveljavljanje pravice do pridobitve socialnega stanovanja v najem.
2. člen
Upravičenci za pridobitev najemnih socialnih stanovanj so državljani Republike Slovenije, ki izpolnjujejo pogoje, kriterije in merila po tem pravilniku ter katerih skupni prihodek na člana družine ne presega višine, ki jo za upravičenost do denarnega dohodka določajo z veljavnimi predpisi s področja socialnega varstva in si iz razlogov, na katere ne morejo vplivati (da ni zaposlen po lastni krivdi ali volji), ne morejo zagotoviti dohodka na družinskega člana.
II. SPLOŠNE DOLOČBE
3. člen
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati državljani, da so upravičeni do dodelitve socialnega stanovanja v najem, so:
– da državljan, ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih članov, ki z njim stalno prebivajo, ni najemnik oziroma lastnik primernega stanovanja, ali stanovanjske hiše,
– da ima državljan stalno prebivališče v občini Logatec in na naslovu tudi dejansko prebiva,
– da državljan ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih članov, ki z njim stalno prebivajo ni lastnik počitniške hišice ali počitniškega stanovanja oziroma druge nepremičnine,
– da državljan ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih članov ni lastnik premičnine, ki presega 25% vrednosti primernega stanovanja,
– da državljan ali njegovi ožji družinski člani, za katere se rešuje stanovanjsko vprašanje, niso bili imetniki stanovanjske pravice oziroma najemniki stanovanja, ki jim je bil omogočen odkup po pogojih stanovanjskega zakona in so le-tega odtujili.
III. MERILA ZA DODELJEVANJE SOCIALNIH STANOVANJ V NAJEM
4. člen
Merila, ki vplivajo na obseg in časovno prednost pri pridobitvi socialnega stanovanja v najem se točkujejo in se nanašajo na:
– stanovanjske razmere;
– število ožjih družinskih članov, ki z njim stalno prebivajo;
– socialne razmere;
– zdravstveno stanje;
5. člen
Stanovanjske razmere, v katerih živijo prosilec in njegovi družinski člani, se ocenjujejo glede na:
   1. stanovanjski status:                      točk
  – prosilec je brez stanovanja (3. člen Stanovanjskega zakona)    150
  – prosilec stanuje z družino pri starših ali sorodnikih       150
  – prosilec je podnajemnik                      150
  2. kvaliteto bivanja:
  – bivanje v stanovanju nižje kategorije, provizoriju ali baraki   120
  – bivanje v neustreznem kletnem ali podstrešnem stanovanju      80
  – bivanje v vlažnem ali mračnem stanovanju              20
  3. stanovanjsko površino:
  – do 4 m2 na družinskega člana                   120
  – od 5 m2 do 8 m2 na družinskega člana                80
  – od 9 m2 do 12 m2 na družinskega člana               60
  – od 13 m2 do 16 m2 na družinskega člana               20
  4. neprimernost stanovanja:
  – stanovanje brez posameznih delov oziroma souporaba posameznih delov
stanovanja:
  – stanovanje brez kuhinje                      40
  – stanovanje brez sanitarnih prostorov                40
  – stanovanje s souporabo kuhinje                   20
  – stanovanje s souporabo sanitarnih prostorov
  ali s sanitarnimi prostori izven stanovanja             20
  5. funkcionalnost stanovanja:
  – stanovanje z arhitektonskimi ovirami
(če gre za invalida, ki je gibalno oviran)                50
  – stanovanje z vhodom neposredno z dvorišča             20
  – stanovanje z nestandardno visokimi stropovi            10
6. člen
Število ožjih družinskih članov, ki živijo s prosilcem, se kot merilo za dodelitev socialnega stanovanja v najem upošteva tako, da se vrednoti:
                                    točk
  – družina z dvema ali več mladoletnimi otroci            60
  – družina z enim mladoletnim otrokom                 30
  – družina z ožjim družinskim članom, starim nad 65 let        30
Med ožje družinske člane se štejejo zakonec prosilca ali oseba, s katero živi prosilce v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti, njuni otroci oziroma posvojenci, starši in posvojitelji ter osebe, ki sta jih po zakonu dolžna preživljati.
7. člen
Pri ocenjevanju socialnih razmer prosilca za dodelitev socialnega stanovanja v najem, se vrednoti:
                                    točk
  - ločeno življenje roditeljev in mladoletnih otrok, zaradi
neprimernih stanovanjskih razmer (rejništvo, oskrba v tuji družini,
zavodu)                                 60
  - status roditelja, ki živi sam z mladoletnim otrokom in tudi
skrbi za njegovo vzgojo in varstvo (samohranilec)            40
  – ločeno življenje roditeljev, zaradi neprimernih stanovanjskih
razmer                                  40
  – status prosilca z družinskim članom, za katerega je po
predpisih o zaposlovanju ocenjeno, da je trajno nezmožen za delo
(izvedensko mnenje pristojne komisije)                  30
8. člen
Pri ocenjevanju zdravstvenih razmer prosilca oziroma njegovega družinskega člana se upošteva:
                                    točk
  – trajna obolenja mladoletnih otrok, pogojena s slabimi
stanovanjskimi razmerami                         80
  – trajna obolenja, pogojena s slabimi stanovanjskimi razmerami    60
Trajno obolenje iz prejšnjega odstavka se dokazuje z izvidom zdravniške komisije I. stopnje pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
9. člen
Pri dodelitvi socialnih stanovanj v najem se upoštevajo še naslednja merila za:
                                    točk
  – družino, v kateri roditelja nista starejša od 30 let
(mlada družina)                             80
  – družino, ki živi z otrokom, ki ima zmerno, težjo ali težko
duševno ali težko telesno motnjo, ugotovljeno po pristojni komisiji   60
  – invalidnost, zaradi katere je prosilec ali odrasli družinski
član nesposoben za samostojno življenje in delo in je ugotovljena
z izvidom in mnenjem pristojne komisije                 60
10. člen
Pri ocenjevanju se upošteva čas bivanja v občini: Čas stalnega bivanja v občini Logatec – upošteva se čas do objave razpisa:
                                    točk
  – do 2 leti                              –
  – od 2-5 let                             30
  – od 5-10 let                            60
  – od 10-15 let                            90
  – od 15-20 let                           120
  – nad 20 let                            150
IV. NORMATIVI IN STANDARDI ZA SOCIALNA STANOVANJA
11. člen
Pri dodeljevanju socialnih stanovanj se upošteva standarde, ki ne presegajo naslednjih normativov:
+-------+------------+--------------------------------+
|Število|Stanovanjska|Vrsta              |
|članov |površina  |stanovanja           |
+-------+------------+--------------------------------+
|   1|do 24 m2  |soba ali garsonjera       |
+-------+------------+--------------------------------+
|   2|do 30 m2  |garsonjera ali enosobno     |
+-------+------------+--------------------------------+
|   3|do 55 m2  |enosobno ali dvosobno      |
+-------+------------+--------------------------------+
|   4|do 65 m2  |dvosobno in kabinet ali trisobno|
+-------+------------+--------------------------------+
|   5|do 70 m2  |dvosobno in kabinet ali trisobno|
+-------+------------+--------------------------------+
12. člen
Od površinskih normativov se pri dodeljevanju socialnih stanovanj v najem lahko odstopi navzgor, in sicer z upoštevanjem dodatnega dnevnega ali spalnega prostora v primerih, če to zahtevajo družinske ali socialno zdravstvene razmere kot na primer, če gre za tri generacije v družini, težjo invalidnost, težjo bolezen, ki terja trajno nego in podobno. O odstopanju od površinskih normativov odloča občinski upravni organ, pristojen za stanovanjske zadeve (v nadaljnjem besedilu: upravni organ), upoštevajoč predhodno mnenje Centra za socialno delo v občini.
13. člen
Od površinskih standardov se pri dodeljevanju socialnih stanovanj v najem lahko odstopa navzdol v primeru, da po sprejetem prednostnem vrstnem redu ni večjega stanovanja in upravičenec poda pisno izjavo o strinjanju z razpoložljivim stanovanjem.
14. člen
Če je stanovanje namenjeno invalidu oziroma družini z invalidnim članom, ki mu je oteženo oziroma preprečeno normalno gibanje, je potrebno ob dodelitvi socialnega stanovanja v najem v okviru možnosti upoštevati potrebo po odpravi arhitektonskih ovir v stanovanju oziroma pri dostopu ali izhodu iz stavbe, kakor tudi zadostne površine za gibanje z invalidskih vozičkom.
Kolikor je na razpolago arhitektonsko primerno stanovanje, ima invalid iz prvega odstavka tega člena, ne glede na število točk, prednost pred drugimi prosilci.
V. OBLIKOVANJE LISTE ZA DODELITEV SOCIALNIH STANOVANJ V NAJEM
15. člen
Občina na podlagi občinskega stanovanjskega programa enkrat letno objavi v sredstvih javnega obveščanja javni razpis za dodelitev socialnih stanovanj v najem. Sprejeta lista za dodelitev socialnih stanovanj v najem velja eno leto z sprejemom nove prioritetne liste preneha veljati stara.
16. člen
Razpis, ki ga objavi upravni organ, mora določati zlasti:
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci do dodelitve socialnega stanovanja v najem,
– podatke, ki jih morajo udeleženci navesti v vlogi,
– dokumentacijo, ki jo morajo udeleženci razpisa priložiti vlogi,
– število socialnih stanovanj v občini in okvirno datum razpoložljivosti teh stanovanj,
– razpisni rok.
17. člen
Vlogi za pridobitev socialnega stanovanja v najem morajo udeleženci razpisa priložiti naslednje listine:
– potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije,
– potrdilo o stalnem bivališču in številu družinskih članov,
– podatke o denarnih prejemkih, kakor tudi izjavo o premoženjskem stanju, skladno s predpisi s področja socialnega varstva,
– najemno oziroma podnajemno pogodbo, če je najemnik neprimernega stanovanja,
– drugo, z razpisom zahtevano dokumentacijo, s katero se izkazuje gmotne in socialno zdravstvene razmere,
– potrdilo od davčne uprave o nepremičninah.
18. člen
Upravni organ prouči utemeljenost vlog ter razvrsti vloge po kategorijah udeležencev. Upravni organ pri tem delu sodeluje s centrom za socialno delo, invalidskimi organizacijami in društvi, zdravstvenimi zavodi, zavodom za zaposlovanje, po svoji presoji pa opravi tudi vse druge pomembne poizvedbe pri pristojnih organih in organizacijah.
Upravni organ sprotno obvesti udeležence razpisa o morebitni dopolnitvi nepopolnih vlog. Udeleženci razpisa so dolžni nepopolne vloge dopolniti v 8 dneh po obvestilu, sicer se vloge kot nepopolne zavrnejo.
19. člen
Upravni organ imenuje tričlansko komisijo za ogled razmer in proučitev drugih okoliščin, pomembnih za razvrstitev udeleženca razpisa na listo za dodelitev socialnih stanovanj v najem. Komisijo sestavljajo:
– član, ki ga v komisijo imenuje občinski upravni organ, pristojen za stanovanjske zadeve in je obenem tudi poročevalec komisije,
– dva člana, ki ju v komisijo predlaga center za socialno delo v občini.
20. člen
Komisija po ogledu stanovanjskih razmer in ostalih okoliščin izpolni točkovalni zapisnik na podlagi tega pravilnika. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije, en izvod zapisnika pa se po opravljenem ogledu vroči udeležencu razpisa.
21. člen
Upravni organ na podlagi točkovalnih zapisnikov najkasneje v roku 60 dni po javni objavi razpisa določi listo za dodelitev socialnih stanovanj v najem in jo objavi na krajevno običajen način.
22. člen
Zoper svojo uvrstitev na listo ima udeleženec razpisa pravico ugovora na izvršni svet skupščine občine, in sicer najkasneje v roku 15 dni po vročitvi sklepa o uvrstitvi na listo za dodelitev socialnih stanovanj oziroma objavi liste za dodelitev socialnih stanovanj.
VI. DODELJEVANJE SOCIALNEGA STANOVANJA V NAJEM
23. člen
Sklep o dodelitvi socialnega stanovanja v najem izda predstojnik upravnega organa.
24. člen
Upravni organ pred izdajo sklepa o dodelitvi socialnega stanovanja v najem preveri, če udeleženec razpisa še izpolnjuje merila za upravičenost do dodelitve socialnega stanovanja v najem.
25. člen
Pravico do uporabe socialnega stanovanja v najem je časovno vezana na izpolnjevanje meril za upravičenost do dodelitve socialnega stanovanja v najem, ki zadevajo
premoženjsko stanje upravičenca, kar se posebej opredeli tudi v najemni pogodbi. Najemna pogodba se sestavi v skladu z 41. členom Stanovanjskega zakona. Rok za izselitev, opredeljen v najemni pogodbi, ne sme biti krajši od 90 dni. Upravni organ preverja upravičenost do najema socialnega stanovanja enkrat letno. Občina lahko odpove najemno pogodbo, če najemnik socialnega stanovanja izgubi status socialnega upravičenca in če mu občina na svojem območju zagotovi najem primernega stanovanja. Če najemnik socialnega stanovanja izgubi status socialnega upravičenca, do odpovedi najemne pogodbe plačuje najemnino kot za neprofitno stanovanje.
VII. IZJEMNA DODELITEV SOCIALNEGA STANOVANJA
26. člen
V primeru izredno nujnega reševanja stanovanjskega problema (požar, elementarna nesreča, rušitev ali prenova dosedanjega stanovanja, ki je v družbenem interesu) lahko izvršni svet, na predlog upravnega organa, dodeli socialno stanovanje, praviloma za določen čas mimo prednostne liste.
27. člen
Upravičenost za izjemno dodelitev socialnega stanovanja dokazuje prosilec s potrdili in mnenji pristojnih organov občine Logatec in Centra za socialno delo Logatec.
28. člen
V primeru, da udeleženec razpisa, ki je uvrščen na veljavno prednostno listo ali se rešuje z izjemno dodelitvijo socialnega stanovanja, odkloni ponujeno socialno stanovanje v najem, izda upravni organ sklep, s katerim se ga izključi iz veljavne prednostne liste ali izjemne dodelitve stanovanja.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
29. člen
Socialna stanovanja se smejo tudi po izpraznitvi dodeliti v najem le upravičencem do pridobitve socialnega stanovanja, razen v primeru, da v občini začasno ni potreb po socialnih stanovanjih.
30. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
31. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o družbeni pomoči iz sredstev solidarnosti v stanovanjskem gospodarstvu v občini Logatec.
Št. 361-16/93
Logatec, dne 12. julija 1993.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Logatec
Vladislav Puc l. r.

AAA Zlata odličnost