Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/1997 z dne 24. 10. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/1997 z dne 24. 10. 1997

Kazalo

3190. Sklep o razpisu refrenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju za naselja Podgrad, Podbeže in Račice v Krajevni skupnosti Podgrad, stran 5224.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) in 3. ter 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) in določb statuta Krajevne skupnosti Podgrad je Svet KS Podgrad na seji dne 14. oktobra 1997 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju za naselja Podgrad, Podbeže in Račice v Krajevni skupnosti Podgrad
1. člen
Za območje naselij Podgrad, Podbeže in Račice v Krajevni skupnosti Podgrad se razpiše referendum o uvedbi samoprispevka v denarju za financiranje naslednjih programov:
A) za naselje Podgrad:
– asfaltiranje vaških poti,
– obnovo kanalizacije,
– obnovo vodovoda,
– ureditev javne razsvetljave,
– druga ureditvena dela;
B) za naselje Podbeže:
– dograditev športnega igrišča in začetek gradnje vaškega doma,
– ureditev kanalizacije,
– popravilo vaških poljskih in gozdnih poti,
– zamenjava križnih znamenj,
– ureditev javne razsvetljave,
– sanacija divjih odlagališč,
– elektrifikacija cerkve,
– ureditev pokopališča v naselju Hrušica,
– izgradnja vodovoda Harije–Zaliči;
C) za naselje Račice:
– obnova vodovoda,
– ureditev prostorov za potrebe vaške skupnosti,
– obnova kanalizacije,
– asfaltiranje vaških poti,
– ureditev javne razsvetljave,
– druga ureditvena dela.
Predračunska vrednost programov znaša:
– za naselje Podgrad – 52,191.000 SIT,
– za naselje Podbeže – 17,315.000 SIT,
– za naselje Račice – 30,000.000 SIT.
Potrebna sredstva za izvedbo programov bodo zagotovljena iz sredstev samoprispevka, iz proračuna občine in republike ter iz drugih virov.
2. člen
Konkretne programe dela za posamezno leto sprejme vaški svet v odvisnosti od razpoložljivih sredstev. Programe potrdi svet KS, o njih pa se vaščane obvesti na krajevno običajen način.
3. člen
Referendum bo v vseh treh naseljih v nedeljo dne 23. novembra 1997 od 7. do 19. ure na glasovalnem mestu: v naselju Podgrad v Osnovni šoli Podgrad, v naselju Podbeže v stanovanjski hiši Križman Ivana, Podbeže 1/A in v naselju Račice v prostorih vaške skupnosti.
4. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na zbirnem računu za vsako vaško skupnost posebej. Z njimi bodo v skladu s programom razpolagale vaške skupnosti. O realizaciji programa in porabi sredstev samoprispevka bo razpravljal in ga odobraval svet KS. Svet KS bo najmanj enkrat letno poročal vaščanom o izvedbi posameznih programov in o prilivih in odlivih sredstev. Poročanje se opravi na zboru vaščanov ali na krajevno običajen način obveščanja.
5. člen
Samoprispevek bo uveden za dobo 5 let, in sicer od 1. 1. 1998 do 31. 12. 2002.
6. člen
Samoprispevek bodo plačevali občani, ki stalno prebivajo na območju naselij Podgrad, Podbeže in Račice, in sicer:
– vsi zaposleni po stopnji 2% od neto plače in prejemkov, ki imajo značaj plače,
– podjetniki posamezniki in drugi zavezanci, ki imajo stalno prebivališče ali sedež dejavnosti v naselju Podgrad, Podbeže in Račice po stopnji 2% od neto zavarovalne osnove,
– zavezanci, ki prejemajo pokojnino, razen tistih, katerih pokojnina je nižja ali enaka znesku najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo – po stopnji 2% od izplačane pokojnine,
– zavezanci plačila davkov in prispevkov iz katastrskega dohodka v višini 4% od katastrskega dohodka,
– zavezanci, ki imajo v tem času dohodek iz dveh ali več virov, plačujejo samoprispevek iz vsakega vira posebej,
– zdomci, ki so zaposleni v tujini, imajo pa stalno bivališče v naselju Podgrad, Podbeže ali Račice plačajo samoprispevek po stopnji 2% od neto letnega osebnega dohodka v RS. Ta samoprispevek se obračuna in plača v tekočem letu za preteklo leto, ko so znani podatki za odmero samoprispevka.
– lastniki gospodarskih poslopij, stanovanjskih stavb, počitniških, poslovnih prostorov in imajo stalno bivališče izven naselij Podgrad, Podbeže in Račice plačajo samoprispevek v višini 2% od neto letnega osebnega dohodka v RS. Ta samoprispevek se obračuna in plača v tekočem letu za preteklo leto, ko so znani podatki za odmero samoprispevka.
7. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač, nadomestil, pokojnin in dajatev, ki imajo značaj osebnega prejemka. Kmetom in obrtnikom ter samostojnim podjetnikom bo obračunaval in izterjeval samoprispevek DURS, Davčni urad Postojna, izpostava Ilirska Bistrica. Samoprispevek zavezancev iz predzadnje in zadnje alinee 6. člena bo obračunala KS Podgrad.
8. člen
Samoprispevek se ne plačuje od socialnovarstvenih pomoči, otroških dodatkov, invalidnin, štipendij učencev, dijakov in študentov na proizvodnem delu oziroma delovni praksi, od regresa za letni dopust, od jubilejnih nagrad in odpravnin.
9. člen
Pravico do glasovanja na referendumu imajo občani, ki so vpisani v volilnem imeniku, imajo stalno bivališče v naselju Podgrad, Podbeže in Račice in so starejši od osemnajst let, oziroma petnajst let, če so zaposleni.
10. člen
Referendume vodi volilna komisija KS Podgrad, izvedejo pa ga posamezni volilni odbori. Pri svojem delu oba organa smiselno uporabljata določila zakona o volitvah in zakona o referendumu in o ljudski iniciativi.
11. člen
Nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodarjenjem s sredstvi s samoprispevkom zbranih sredstev opravlja svet KS in vaške skupnosti.
12. člen
Na referendumu bodo glasovali občani neposredno in z glasovnicami. Na glasovnicah je naslednje besedilo:
Občina Ilirska Bistrica
KRAJEVNA SKUPNOST PODGRAD
G L A S O V N I C A
Na referendumu dne 23. 11. 1997 za uvedbo samoprispevka v denarju za dobo pet let to je od 1. 1. 1998 do 31. 12. 2002 v naselju (navesti naselje) za sofinanciranje programa (navesti ustrezni program)
G L A S U J E M
ZA                              PROTI
uvedbo samoprispevka proti uvedbi samoprispevka
Žig
KS Podgrad
Tisti, ki glasuje, izpolni glasovnico, tako da obkroži besedo “ZA”, če se strinja z uvedbo samoprispevka, oziroma “PROTI”, če se z uvedbo samoprispevka ne strinja.
13. člen
Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi KS Podgrad.
14. člen
Zavezancem se plačani zneski samoprispevka odštejejo od osnove za odmero dohodnine (Uradni list RS, št. 48/90 in 34/92).
15. člen
Poročilo o izidu referenduma in po uspešno opravljenem referendumu tudi sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka se objavita v Uradnem listu RS.
16. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in na krajevno običajen način ter začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 60/97
Podgrad, dne 14. oktobra 1997.
Predsednik
Sveta KS Podgrad
Drago Jagodnik l. r.

AAA Zlata odličnost