Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1992 z dne 23. 1. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1992 z dne 23. 1. 1992

Kazalo

216. Odlok o zbiranju in odvozu odpadkov v občini Logatec, stran 240.

Na podlagi prvega odstavka 41. člena zakona o komunalnih dejavnostih (Uradni list SRS, št. 8/82), 17. člena zakona o ravnanju z odpadki (Uradni list SRS, št. 8/78 in 29/86) in zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 23/83, 26/83, 42/85, 21/86, 47/87, 5/90 in 10/91) ter 2. člena odloka o določitvi pristojnosti in načinu odločanja zborov Skupščine občine Logatec, o načinu volitev vodstva skupščine in zborov in Izvršnega sveta Skupščine občine Logatec (Uradni list RS, št. 17/90, 21/90 in 25/90) je Skupščina občine Logatec na skupni seji zbora krajevnih skupnosti, zbora združenega dela in družbenopolitičnega zbora dne 30. 12. 1991 sprejela
ODLOK
o zbiranju in odvozu odpadkov v občini Logatec
1. člen
Na območju naselja Logatec in naselja Kalce in na območju Krajevnih skupnosti Laze, Rovte in Hotedršica se uvede obvezno zbiranje in organizirano odvažanje odpadkov na javna odlagališča.
2. člen
Odpadki po tem odloku so ostanki živil, pepel, nekoristna embalaža in drugi odpadki.
3. člen
Imetniki stanovanjske pravice, hišni sveti in ostali uporabniki stanovanjskih in poslovnih prostorov v stanovanjskih hišah so v KS, navedenih v1. členu odloka, dolžni zbirati odpadke v plastične vreče.
Zavezane vreče se na dogovorjeni dan odvoza postavijo pred vhode stanovanjskih hiš na dvorišče na vidno mesto.
Pooblaščena komunalna organizacija, ki organizira odvoz odpadkov, posreduje občanom in pravnim osebam natančna navodila o ravnanju pri zbiranju in odvozu odpadkov.
Navodila so dolžni upoštevati vsi občani, pravne osebe in pooblaščena komunalna organizacija na območju naselja Logatec, Kalce, v Krajevni skupnosti Laze, Krajevni skupnosti Rovte in Krajevni skupnosti Hotedršica.
4. člen
Ceno za organizirano zbiranje, odvoz smeti in odpadkov določi pooblaščena komunalna organizacija na člana gospodinjstva, potrdi pa IS Skupščine občine Logatec.
5. člen
Odvoz večjih količin smeti in odpadkov, ki nastajajo v proizvodnji oziroma pri opravljanju poslovne dejavnosti podjetij in občanov s področja obrti, morajo le-ti s pogodbo urejati s pooblaščeno komunalno organizacijo.
Na podoben način se ureja odvoz kosovnih odpadkov v lasti občanov.
6. člen
Odlaganje smeti in odpadkov se vrši na javno odlagališče na območju naselja Logatec, ki ga vzdržuje in ureja pooblaščena komunalna organizacija.
Režim obratovanja odlagališča se podrobneje določi s pravilnikom, ki ga sprejme izvajalec po predhodni pridobitvi soglasja Izvršnega sveta občine Logatec v roku 1,5 meseca po sprejetju odloka.
7. člen
Nadzorstvo nad izvrševanjem tega odloka in aktov, izdanih na njegovi podlagi, opravlja občinski redar in sanitarni inšpektor.
8. člen
Z denarno kaznijo od 5.000 SLT do 15.000 SLT se kaznuje pravna oseba, ki ravna v nasprotju z 1., 2., 3., 4., 5. in 6. členom tega odloka.
9. člen
Z veljavnostjo tega odloka preneha veljati odlok o zbiranju in odvozu smeti ter odpadkov in uporabi odlagališč v občini Logatec (Uradni list SRS, št. 26/75).
10. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 012-4/91
Logatec, dne 31. decembra 1991.
Predsednik
Skupščine občine Logatec
Anton Antičevič, inž. l. r.

AAA Zlata odličnost