Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1992 z dne 11. 1. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1992 z dne 11. 1. 1992

Kazalo

13. Odlok o ustanovitvi javnih zavodov na področju vzgoje in izobraževanja ter vzgoje in varstva predšolskih otrok, stran 25.

Na podlagi 51. člena in v zvezi z 8. členom zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 117. in 118. členom zakona o osnovni šoli (Uradni list SRS, št. 5/80, 29/86), 23. člena zakona o glasbenih šolah (Uradni list SRS, št. 17/7), 57. člena zakona o vzgoji in varstvu predšolskih otrok (Uradni list SRS, št. 5/80, 8/90), 13. člena odloka o določitvi, pristojnosti, sestave zborov in volitvah v zbore Skupščine občine Brežice (Uradni list SRS, št. 2/90) je Skupščina občine Brežice na 16. skupni seji vseh zborov dne 23. 12. 1991 sprejela
ODLOK
o ustanovitvi javnih zavodov na področju vzgoje in izobraževanja ter vzgoje in varstva predšolskih otrok
I. SPLOŠNO
1. člen
S tem odlokom Skupščina občine Brežice ustanovi vzgojnoizobraževalne zavode in Vzgojnovarstveni zavod (v nadaljnjem besedilu: zavodi).
Zavodi so pravne osebe.
2. člen
Ime, sedež in dejavnost zavodov: 1. Osnovna šola Artiče, p. o. Sedež zavoda: Artiče, št. 39, Artiče
Dejavnost zavoda:
– Osnovna vzgoja in izobraževanje otrok in mladine
– Vzgoja in varstvo predšolskih otrok s pripravo na vključitev v osnovno šolo.
2. Osnovna šola Brežice, p. o. Sedež zavoda: Brežice, Levstikova 18 Dejavnost zavoda:
– osnovna vzgoja in izobraževanje otrok, mladine in odraslih,
– osnovna vzgoja in izobraževanje otrok in mladine, ki se opravljata po posebnem programu, prilagojenem njihovim motnjam v telesnem in duševnem razvoju.
V zavodu deluje organizacijska enota »Šolsko računovodski servis«.
3. Osnovna šola Bizeljsko, p. o. Sedež zavoda: Bizeljsko, Bizeljska 78 Dejavnost zavoda:
– Osnovna vzgoja in izobraževanje otrok in mladine
– Vzgoja in varstvo predšolskih otrok s pripravo na vključitev v osnovno šolo.
4. Osnovna šola Cerklje ob Krki, p. o.
Sedež zavoda: Cerklje ob Krki, Cerklje ob Krki 3 Dejavnost zavoda:
– Osnovna vzgoja in izobraževanje otrok in mladine
– Vzgoja in varstvo predšolskih otrok s pripravo na vključitev v osnovno šolo.
5. Osnovna šola Dobova, p. o.
Sedež zavoda: Dobova, Cesta bratov Gerjevičev 57 Dejavnost zavoda:
– Osnovna vzgoja in izobraževanje otrok in mladine,
– Vzgoja in varstvo predšolskih otrok s pripravo na vključitev v osnovno šolo.
V sestavi zavoda deluje podružnična šola Kapele.
6. Osnovna šola Globoko, p. o.
Sedež zavoda: Globoko, Globoko št. 9 Dejavnost zavoda:
– Osnovna vzgoja in izobraževanje otrok in mladine
– Vzgoja in varstvo predšolskih otrok s pripravo na vključitev v osnovno šolo.
7. Osnovna šola Pišece, p. o. Sedež zavoda: Pišece, Pišece, št. 34 Dejavnost zavoda:
– Osnovna vzgoja in izobraževanje otrok in mladine
– Vzgoja in varstvo predšolskih otrok s pripravo na vključitev v osnovno šolo.
8. Osnovna šola Velika Dolina, p. o.
Sedež zavoda: Velika Dolina, Velika Dolina št. 30 Dejavnost zavoda:
– Osnovna vzgoja in izobraževanje otrok in mladine.
– Vzgoja in varstvo predšolskih otrok s pripravo na vključitev v osnovno šolo.
9. Glasbena šola Brežice, p. o.
Sedež zavoda: Brežice, Cesta prvih borcev 22 Dejavnost zavoda: Osnovna vzgoja in izobraževanje na področju glasbene vzgoje otrok in mladine.
10. Vzgojnovarstveni zavod Brežice, p. o. Sedež zavoda: Brežice, Tomšičeva 5 Dejavnost zavoda:
– vzgoja in varstvo predšolskih otrok s pripravo na vključitev v osnovno šolo,
– vzgoja in varstvo predšolskih otrok z motnjami v telesnem in duševnem razvoju.
II. ORGANI ZAVODA
3. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo 3 predstavniki pedagoških in drugih strokovnih delavcev, 3 predstavniki ustanovitelja in 3 predstavniki staršev.
Pedagoški in drugi strokovni delavci volijo svoje predstavnike neposredno, predstavnike ustanovitelja imenuje skupščina, predstavnike staršev izvolijo starši na roditeljskih sestankih.
Trajanje mandata članov sveta je štiri leta.
4. člen
Svet zavoda ima naslednje pristojnosti:
– sprejema statut oziroma pravila in druge splošne akte zavoda,
– sprejema programe dela in razvoja zavoda, ter spremlja njihovo izvrševanje,
– odloča o načrtu razporejanja sredstev, sprejema zaključni račun zavoda, predlaga ustanovitelju spremembo in razširitev dejavnosti,
– daje ustanovitelju in direktorju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– sprejema nadstandardne storitve in odloča o uvedbi nadstandardnih programov,
– obravnava letno in polletno poročilo o izobraževalni problematiki,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja ter opravlja druge naloge, določene s statutom,
– opravlja druge, z zakonom in aktom o ustanovitvi, oziroma s statutom opredeljene zadeve.
Na sprejem nadstandardnih storitev mora dati Izvršni svet SO Brežice svoje soglasje.
Svet javnega zavoda lahko imenuje komisije v skladu z zakonom in statutom.
5. člen
Za organizirano vključevanje staršev v življenje in delo zavoda in za organizirano uveljavljanje njihovega vpliva ima zavod svet staršev.
Člane sveta staršev izvolijo starši otrok oziroma učencev na roditeljskih sestankih.
6. člen
Poslovodni organ zavoda je ravnatelj. Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda. Ravnatelj vodi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela.
Pristojnosti ravnatelja določa zakon p organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem.
7. člen
Za pomočnika ravnatelja oziroma za vodjo organizacijske enote je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za ravnatelja.
Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda po predhodnem mnenju učiteljskega oziroma vzgojiteljskega zbora.
Vodjo organizacijske enote imenuje in razrešuje svet zavoda po predhodnem mnenju učiteljskega oziroma vzgojiteljskega zbora.
Ravnatelj, pomočnik ravnatelja in vodja organizacijske enote zavoda se imenuje na podlagi javnega razpisa po postopkih, določenih z zakonom.
8. člen
V zavodu se oblikuje učiteljski oziroma vzgojiteljski zbor. Učiteljski oziroma vzgojiteljski zbor tvorijo pedagoški delavci zavoda. Učiteljski oziroma vzgojiteljski zbor obravnava vprašanja iz področja strokovnega dela zavoda, odloča o strokovnih vprašanjih, določa strokovne podlage za programe dela in razvoj zavoda, v okviru pooblastil, določenih v statutu zavoda, in daje svetu in direktorju mnenja in predloge glede organizacije dela ter pogojev za razvoj zavoda ter opravlja druge naloge v skladu s statutom.
V javnem zavodu sta strokovna organa še oddelčni učiteljski zbor in razrednik, ki opravljata naloge v skladu z zakonom in statutom.
III. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI
9. člen
Za ustanovitev in začetek dela posameznega zavoda se zavodu zagotavlja del sredstev in premoženja, s katerim je razpolagal kot organizacijska enota dosedanjega VIZ in so skladne z delitveno bilanco po stanju 31. 12. 1991.
10. člen
Sredstva za izvajanje programov osnovne vzgoje in izobraževanja otrok in mladine ter varstva predšolskih otrok zagotavlja ustanovitelj na podlagi standardov in normativov zagotovljenega programa ter v občini dogovorjenih kriterijev in vrednosti občinskega programa.
Za zagotovljeni program določi merila in kriterije Skupščina Republike Slovenije, za občinski program pa Skupščina občine Brežice.
Vrednotenje posameznih elementov opravi ustanovitelj hkrati s sprejemom letnega načrta sredstev za osnovno izobraževanje.
Zavod je upravičen do tako opredeljenih sredstev, če izvaja programe v skladu z opredelitvijo zakonodaje s področja osnovnega izobraževanja in varstva predšolskih otrok.
11. člen
Zavod lahko ob osnovni dejavnosti izvaja tudi druge naloge v zvezi z vzgojo in izobraževanjem otrok in mladine ter varstva predšolskih otrok, za katere je ustanovljen, ter pridobiva sredstva s prodajo proizvodov in storitev na trgu.
Za nadstandardne storitve (šola v naravi, učbeniki, prehrana, podaljšano bivanje idr.) lahko zavod pridobiva sredstva tudi z dotacijami, sponzorstvom, prispevki staršev in drugimi viri, določenimi z zakonom.
12. člen
Presežek prihodkov nad odhodki sme zavod uporabljati le za razvoj osnovne dejavnosti, po predhodnem soglasju ustanovitelja.
Primanjkljaj, ki nastane pri izvajanju medsebojno dogovorjenega programa, upoštevajoč dogovorjena merila in kriterije, krije ustanovitelj.
13. člen
Zavod je v celoti odgovoren za svoje obveznosti v pravnem prometu – popolna odgovornost (p. o.).
Ustanovitelj je odgovoren za izvajanje programa iz prvega in drugega odstavka 11. člena z neomejeno subsidiarno odgovornostjo (n. sub. o.).
14. člen
Ustanovitelj ima pravico in dolžnost nadzirati zakonitost dela zavoda. Nadzor nad strokovnostjo dela zavoda opravlja organ, ki ga opredeli zakonodaja s področja osnovnega izobraževanja in varstva predšolskih otrok, nadzor nad zakonitostjo dela zavoda in finančnega poslovanja pa pristojni občinski upravni organ.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Dosedanja delovna skupnost skupnih služb opravlja dela za zavode v obsegu, opredeljenem v sporazumu o združitvi v VIO Brežice, do 31. 12. 1991, s 1. 1. 1992 pa postane organizacijska enota Osnovne šole Brežice.
Medsebojne pravice in obveznosti med organizacijsko enoto iz prejšnjega odstavka in zavodi se uredijo s pogodbo.
16. člen
Ustanovitelj imenuje vršilce dolžnosti direktorjev novoustanovljenih zavodov, ki so pooblaščeni, da pod njegovim vodstvom opravijo priprave za začetek dela zavodov.
17. člen
Ta odlok velja od dneva objave v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1992.
Št. 601-7/91-I
Brežice, dne 23. decembra 1991.
Predsednik
Skupščine občine Brežice
Teodor Oršanič l. r.