Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/1997 z dne 22. 8. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/1997 z dne 22. 8. 1997

Kazalo

2754. Odlok o pomožnih objektih, stran 4503.

Na podlagi drugega odstavka 51. in 62. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93), 6. člena navodila o merilih za to, kaj se lahko šteje za objekte oziroma posege v prostor, za katere po zakonu ni potrebno lokacijsko dovoljenje in kaj se lahko šteje za pomožne objekte (Uradni list SRS, št. 27/85) in 21. člena statuta Občine Logatec (LN, št. 4/95) je Občinski svet občine Logatec na 27. redni seji dne 8. 7. 1997 sprejel
O D L O K
o pomožnih objektih
1. člen
S tem odlokom se določa vrsta, namen, največja velikost in način gradnje pomožnih objektov, za katere je potrebna odločba o dovolitvi priglašenih del, ki jo izda pristojni upravni organ.
Upravni organ, ki odloča o vlogi stranke, pošlje izdano odločbo v vednost pristojni občinski službi za urejanje prostora.
2. člen
Za pomožne objekte se štejejo:
Lesene ali zidane pritlične drvarnice, mlekarnice, vrtne ute in steklenjaki, če ne presegajo 30 m2 tlorisne površine in ležijo v sklopu funkcionalnih površin individualnih stanovanjskih in gospodarskih objektov.
Leseni ali zidani objekti za rejo malih živali, če ne presegajo 12 m2 tlorisne površine in ležijo v sklopu individualnih stanovanjskih in gospodarskih objektov na območjih, kjer reja ni prepovedana s posebnim predpisom.
Postavitev medposestnih, vrtnih in dvoriščnih ograj pod pogojem, da niso polno zidane ali grajene iz odpadnih materialov do skupne višine 1,50 m.
Pergole, nadstreški nad dostopom oziroma dovozom v objekte in nadstreški za potrebe parkiranja in garažiranja osebnih avtomobilov, traktorjev s priključki, koles, mopedov in motorjev ter avtomobilskih prikolic, če ne presegajo 25 m2 in ležijo v sklopu funkcionalnih površin stanovanjskih in gospodarskih objektov.
Postavitev zimskih vrtov in zaprtih stopnišč ob obstoječih objektih tlorisne površine do 25 m2 in postavitev naprav za izkoriščanje sončne energije.
Garaže za en osebni avto, če ne presegajo 25 m2 tlorisne površine in ležijo v sklopu funkcionalnih površin individualnih stanovanjskih hiš in gospodarskih objektov.
Zidani pritlični svinjski hlevi in hlevi za drobnico, če ne presegajo 12 m2 tlorisne površine in ležijo v sklopu funkcionalnih površin individualnih stanovanjskih ali gospodarskih objektov, kjer reja ni prepovedana s posebnim predpisom.
Leseni in montažni kozolci, skednji, kašče, lope za shrambo sena, krme, stelje, poljščin, orodja in začasna zavetišča za živino v sorazmerju z 2,5 m2 na eno glavo živine v skupni tlorisni površini do 80 m2 – tudi izven ureditvenih območij naselij za potrebe kmetijstva.
Lesene lope brez zidanih pasovnih temeljev za vrtno orodje na organiziranih površinah za vrtičke, če ne presegajo 3 m2 tlorisne površine in 2 m višine kapne lege.
Tipski silosi za shranjevanje živinske krme z atestom, če ne presegajo 150 m3 skupne prostornine in ležijo v sklopu funkcionalnih površin gospodarskih objektov.
Zidani koritasti in zidani stolpni silosi po tipskem projektu v skupni prostornini do150 m3 in ležijo v sklopu funkcionalnih površin gospodarskih objektov.
Leseni pritlični čebelnjaki, če ne presegajo 20 m2 tlorisne površine.
Mali tipski kontejnerji za UNP (utekočinjen naftni plin) do prostornine 5 m3.
Cisterne do 5 m3 za lahko kurilno olje v nepropustnem lovilnem bazenu in izvedba potrebnih priključkov ter postavitev v objeku.
Zamenjava kotlov centralnega ogrevanja na trdo gorivo v obstoječih objektih s kotli na okolju prijazen energent z ureditvijo odvodov dimnih plinov.
Vetrolovi, zunanje stopnice in dimniki pri stanovanjskih objektih.
Zasteklitev balkonov ali oblikovanje zimskih vrtov na terasah po enotnem projektu za večstanovanjski objekt.
Montažni plavalni bazeni za individualno uporabo, če ležijo v sklopu funkcionalnih površin objektov.
Tipski montažni rastlinjaki za gojenje vrtnin.
Vodnjaki, kapnice, greznice, gnojišča za individualno uporabo, če ležijo v sklopu funkcionalnih površin individualnih in gospodarskih objektov.
Zidani oporni zidovi do višine 0,80 m ali izjemoma tudi višji, če je podana ustrezna statična presoja.
Dopolnilna oprema parkov, otroških igrišč in objektov ter naprav za rekreacijo.
3. člen
Glede oblikovanja in izbire materialov se posegi prilagajajo določilom posameznih veljavnih prostorskih izvedbenih aktov.
4. člen
Odmik posameznega objekta od sosedove parcelne meje mora biti najmanj 2 m, ob soglasju sosedov pa je ta odmik lahko tudi manjši. V soglasju s sosedom se lahko ograja postavi v mejo, do meje pa se lahko postavljajo ograje in podporni zidovi po tem odloku tudi brez soglasja soseda mejaša – pod pogojem, da pri gradnji in vzdrževanju ne ovirajo normalne uporabe sosednjega zemljišča. Odmiki ograj od komunikacij morajo biti takšni, da ograja ne ovira normalne uporabe tega zemljišča. V primeru gradnje ali postavitve pomožnih objektov v varovalnem pasu infrastrukturnih objektov je potrebno pridobiti soglasje upravljalca tega objekta.
5. člen
Pomožni objekti ne smejo bistveno poslabševati pogojev rabe zemljišč sosednjih objektov ter ne potrebujejo novih komunalnih in drugih priključkov na javne komunalne objekte in naprave.
6. člen
Omejitve glede velikosti in namembnosti objektov veljajo, kolikor prostorski izvedbeni akti teh določb ne definirajo drugače.
7. člen
Ob priglasitvi iz prvega člena tega odloka mora investitor predložiti:
– opis nameravane gradnje in zemljišča, na katerem naj bi objekt stal (tehnični opis, tlorisne in višinske gabarite, naklon strešine, uporabljen material ter konstrukcijske rešitve),
– idejno skico tlorisa objekta s prerezom in dimenzijami ali idejni projekt,
– kopijo katastrskega načrta z vrisom nameravanega posega in odmiki od sosednjih parcel,
– dokazilo o razpolaganju z zemljiščem, na katerem bo objekt stal,
– soglasja mejašev ter pristojnih organov in organizacij, če to določa 4. člen tega odloka.
8. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem odloka opravlja pristojna inšpekcija.
9. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o pomožnih objektih za potrebe občanov in njihovih družin (Uradni list RS, št. 1/91).
10. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-01/97
Logatec, dne 16. julija 1997.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Logatec
Sonja Mihelčič, dipl. jur. l. r.

AAA Zlata odličnost